Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Możliwość dofinansowania
Logo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Studia podyplomowe
Liczba zrealizowanych usług: 81
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Działalność UEK w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym związana jest  ze świadczeniem usług badawczo- rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw, organizacji, instytucji rządowych i samorządowych. W 2016 roku przeprowadzono parce eksperckie m.in w:

 1. Określenie trwałości dwóch wyrobów ciastkarskich o roboczej nazwie "Paluszki nadziewane orzech" i "Paluszki nadziewane karmel" zapakowane w wielowarstwową folię polipropylenową metalizowaną.
 2. "Przygotowanie opracowania na temat: Innowacyjność produkcji wyrobów z różnych materiałów w technologii 3D"
 3. "Przygotowanie opracowania na temat: badania dotyczące wpływu usług o charakterze innowacyjnych związanych z turystyką i wypoczynkiem świadczonych dzięki uruchomieniu obiektu usługowego usytuowanego w miejscowości Futoma".
 4. Analiza mikrobiologiczna powierzchni fotografii oraz albumów fotograficznych
 5. Analiza mikrobiologiczna dokumentów
 6. „Strategia Rozwoju Krakowa 2030”
 7. Weryfikacja właściwości antybakteryjnych materiałów polimerowych
 8. Identyfikacja gatunków skór opraw XIX wiecznych - raport
 9. Ekspertyza-dotycząca realizacji projektu unijnego działanie 4.4 pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji paneli siatkowych metodą unikatowej obróbki plastycznej” (opinia)
 10. Opinia dotycząca wyników przeprowadzonego zadania badawczego pt. "Badanie mikrobiologiczne elementów drewnianych transportowej palety kaskadowej zabezpieczonej bakteriologicznie będącej przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P. 414553"
 11. Ekspertyza-Raport e-commerce B2B
 12. Ekspertyza-"Ocena jakości laminatu papieru z folią aluminiową"
 13. Ekspertyza mikrobiologiczna materiału archiwalnego poddanego procesowi dezynfekcji.
 14. Analiza klasyfikacji koncentratu cynku oraz opracowanie opinii
 15. Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO sp. z o.o. przez KHK SA
 16. Weryfikacja właściwości antybakteryjnych materiałów polimerowych (raport)
 17. Analiza stężenia wodorowęglanu magnezu w płynie odkwaszającym GSK
 18. Ekspertyza-"Badanie woreczków do lodu"
 19. Analiza w ramach ewaluacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju"
 20. Analiza mikrobiologiczna powierzchni fotografii oraz albumów fotograficznych
 21. Ocena stanu mikrobiologicznego wybranych dokumentów archiwalnych

Oferta Uczelni w zakresie współpracy jest bardzo szeroka.  Wypunktowane poniżej obszary są tylko niewielkim fragmentem oferty Uniwersytetu:

 • wspomaganie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie, budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania innowacyjne, optymalizacja procesów zarządczych,
 • modelowanie i prognozowanie zjawisk społecznych, gospodarczych, finansowych pozwalających na oceną i uzyskanie informacji niezbędnych w planowaniu krótkookresowym i strategicznym,
 • analiza rynku oraz sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa, opracowanie planów marketingowych, pomoc w kształtowaniu strategii marketingowych na rynkach krajowych i zagranicznych,
 • wzrost efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach,
 • przedsiębiorczość międzynarodowa, strategie wejścia i analiza rynków zagranicznych,

Wydział Towaroznawstwa, który  jest jednym z największych w Polsce ośrodków kształcenia wysokiej klasy specjalistów z zakresu kształtowania i ochrony jakości wyrobów i usług dysponuje laboratoriami badawczych prowadzącymi specjalistyczne badania naukowe:

 • Laboratorium chemiczne
 • Laboratorium włókiennicze
 • Laboratorium nieorganiczne
 • Laboratorium skórzane

Z pośród bogatej oferty Wydziału w zakresie wspierania innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa oraz instytucji otoczenia biznesu wymienić można:

 • oznaczanie zanieczyszczeń wód i powietrza na drodze analizy ilościowej i jakościowej,
 • badania jakości mikrobiologicznej powierzchni produkcyjnych i opakowań, badania jakości mikrobiologicznej płynów (np. soki, płyn do odkwaszania), badania jakości mikrobiologicznej wybranych produktów żywnościowych, np. jogurty kefiry, świeże mięso, badanie jakości mikrobiologicznej suszonych owoców, mrożonek
 • badanie skuteczności działania środków biobójczych i biostatycznych wprowadzanych w różnej formie do materiałów naturalnych (papier, pergamin, skóra, tkaniny) oraz do tworzyw sztucznych i folii o szerokim spektrum zastosowania, również środków biobójczych i biostatycznych wprowadzanych w różnej formie do materiałów złożonych, np. wkładki do obuwia, cholewki,elementy konstrukcyjne maszyn, samochodów
 • badanie czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach muzealnych, użyteczności publicznej, miejscach pracy – pobór prób metodą aspiracyjną za pomocą aeroskopu,
 • badania przechowalnicze produktów suchych, badania szczelności opakowań, badania zawartości gazów w opakowaniach,
 • badania warstwy wizualnej opakowań metodą eye-tracking,
 • syntetyczne metody oceny jakości żywności

 

 

 

Wdział Zarządzania

Kierunek: Analityka Gospodarcza

Kierunek wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną http://www.pka.edu.pl/oceny-wyrozniajace-pka/.Ocena wyróżniająca – Polska Komisja Akredytacyjna – data uchwały 17-03-2016+

Kierunek: Marketing i komunikacja rynkowa (I i II stopnia)

Marketing komunikacja rynkowa I stopnia - Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” przyznano w I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Certyfikat „Lider Jakości Kształcenia” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez Komisję Ekspercką w danej edycji Programu.

Marketing komunikacja rynkowa I stopnia - Certyfikat Studia z Przyszłością – I edycja Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.

Marketing komunikacja rynkowa II stopnia - Certyfikat Studia z Przyszłością – I edycja Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.

W Programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są kierunki studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i wysoką jakością realizowanego programu studiów, dostosowane do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni oraz prowadzone w tali sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę, a także kreować umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznano kierunkom studiów, które – w opinii Komisji – zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy. +

Kierunek: Rachunkowość i controlling (I i II stopnia)

Od 2016 r. kierunek „Rachunkowość i controlling” jest akredytowany przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Stowarzyszenie Akredytowanych Biegłych Księgowych), tj. międzynarodową organizację zrzeszającą ponad 188 tys. specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości w 181 krajach.

 

Dzięki akredytacji studenci mają możliwość rozpoczęcia międzynarodowej kwalifikacji jeszcze w trakcie studiów i uzyskują prawo do ubiegania się o zwolnienie z 5 egzaminów ACCA z poziomu Fundamentals. Czynione są starania, aby w perspektywie najbliższych lat akredytowane zostały również przedmioty składające się na pozostałe 4 moduły Fundamentals. Od roku akademickiego 2017/2018 rozpoczną się także zajęcia na nowej specjalności o nazwie Rachunkowość według MSR i MSSF w ramach studiów II stopnia, której wybór, w połączeniu z ukończeniem studiów pierwszego stopnia na kierunku Rachunkowość i controlling, da absolwentom możliwość ubiegania się o zaliczenie 5 modułów ACCA z poziomu Fundamentals oraz dodatkowo F7 i F8.

Rachunkowość i controlling I stopnia - Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” przyznano w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Certyfikat „Lider Jakości Kształcenia” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków / specjalności studiów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez Komisję Ekspercką w danej edycji Programu.

 

Rachunkowość i controlling II stopnia - Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” przyznano w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Certyfikat „Lider Jakości Kształcenia” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków / specjalności studiów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez Komisję Ekspercką w danej edycji Programu.

Rachunkowość i controlling I stopnia - Certyfikat Studia z Przyszłością – II edycja Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.

Rachunkowość i controlling II stopnia - Certyfikat Studia z Przyszłością – II edycja Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.

W Programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu studiów. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznano kierunkom studiów, które – w opinii Komisji – zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy oraz pozwalają studentom nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze praktycznym.

Kierunek: Turystyka i rekreacja (I i II stopnia)

II miejsce dla kierunku Turystyka i rekreacja w rankingu szkół wyższych 2017 organizowanym przez Wiadomości Turystyczne, uzyskując 177 punktów w kategorii uczelni o profilu ogólnoakademickim. Uczelnia zajmująca miejsce pierwsze uzyskała 178 punktów.

Kierunek: Zarządzanie (I i II stopnia)

Specjalność:  Zarządzanie projektami (II stopnia)

Program specjalności Zarządzanie projektami na kierunku Zarządzanie został tak opracowany, aby jak najlepiej przygotować studentów do organizowanych w ramach Wydziału sesji egzaminacyjnych International Project Management Association (IPMA), tj. międzynarodowej federalnej organizacji non-profit, zrzeszającej stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami z 55 krajów na całym świecie. Po zdaniu egzaminów studenci otrzymują Certyfikaty IPMA-Student oraz IPMA Level D, stanowiące nie tylko podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, ale również obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych w tym względzie kwalifikacji.

Wydział Towaroznastwa

ASYSTENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Możliwość odbycia szkolenia „ Asystent Systemu Zarzadzania Jakością” według programu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. Certyfikat mogą uzyskać studenci I stopnia studiów, kier. Towaroznawstwa, spec. Zarządzanie Jakością Wyrobów oraz studenci II stopnia pozostałych specjalności kier. Towaroznawstwa i Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Po zdaniu egzaminu PCBC studenci uzyskują certfikat „ASYSTENTA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ” PCPC. +

 

PEŁNOMOCNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Możliwość odbycia szkolenia „Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością” według programu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. Certyfikat mogą uzyskać studenci II stopnia studiów stacjonarnych, kier. Towaroznawstwa, specj. Zarządzanie Jakością Wyrobów, którzy mają certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością PCBC S.A.

Po zdaniu egzaminu PCBC studenci uzyskują certfikat „PEŁNOMOCNIKA  SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ”  PCPC. +

 

Wydział Finansów i Prawa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, uczelni i studentów, UEK wspólnie
z Instytutem CIMA (Chartered Institute od Management Accountants) rozszerzył ofertę edukacyjną o nowy program Wydziału Finansów UEK & CIMA.

 Korzyści dla studenta:

1. dyplom renomowanej uczelni oraz uznany na całym świecie, międzynarodowy certyfikat Instytutu CIMA;

2.  uzyskanie gruntownej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i cenionych przez pracodawców;

3.  połączenie studiów na UEK z prestiżowym certyfikatem CIMA znacznie zwiększa atrakcyjność studenta/absolwenta w oczach pracodawcy.

CIMA przekazuje najbardziej aktualną wiedzę z dziedziny finansów i rachunkowości zarządczej oraz uczy umiejętności strategicznego myślenia i tłumaczenia skomplikowanych procesów biznesowych. Wyposaża w narzędzia wspierające procesy decyzyjne jak i służące do analizy danych finansowych i pozafinansowych. Dowodzą tego pozytywne opinie menedżerów zatrudnionych w firmach o globalnym zasięgu takich jak Unilever, Capgemini Consulting czy Nintendo.

Europejski Certyfikat Bankowca Na mocy umowy zawartej ze Związkiem Banków Polskich Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przystąpił do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i uzyskał uprawnienia ZBP do organizacji w latach 2016-2017 egzaminów na poziomie Dyplomowanego Pracownika Bankowego w zakresie Europejskiego Certyfikatu Bankowca The European Foundation Certificate in Banking 3E (ECB EFCB 3E).Z chwilą przyznania ww. uprawnień studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskali możliwość potwierdzenia kwalifikacji zawodowych z obszaru bankowości
i finansów na terenie macierzystej Uczelni. 

Kierunek: Audyt finansowy`         

Powyższy kierunek prowadzony na Wydziale Finansów i Prawa UEK od roku akademickiego 2017/2018, decyzją Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów został uznany za kierunek studiów wyższych, który zakresem kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Decyzja ta umożliwia absolwentom kierunku Audyt finansowy uzyskanie zwolnień z egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów.

 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Dnia 04.09.2014 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą  dla kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzonym na Wydziale Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  Najwyżej oceniono cele i efekty kształcenia, program studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych oraz wewnętrzny system kształcenia.  - To wielki zaszczyt
i ogromna motywacja do stałego doskonalenia procesu dydaktycznego. Ocena wyróżniająca przyznawana jest bowiem bardzo rzadko - mówi prof. dr hab. Kazimierz Zieliński, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.  Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to jednocześnie jeden z najpopularniejszych kierunków wśród kandydatów na studia w UEK.  

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
lukasz.kos@uek.krakow.pl
Telefon
(+48) 122 935 974