Dostawca usług - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Logo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4.7/5 z 130 ocen

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Siedziba: ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

NIP: 7393033097

Liczba zrealizowanych usług : 48Charakterystyka działalności firmy

Usługi świadczone na zasadach pomocy de minimis

W latach 2012-2015 Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM realizowało dwa projekty stażowo-szkoleniowe:

- projekt ,,SIS WIM - STAŻE I SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Warmii i Mazur’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany w okresie 01.10.2012-30.06.2014. Celem głównym projektu było wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarki Warmii i Mazur poprzez realizację programu stażowo-szkoleniowego, którym objętych zostało 50 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie oraz 10 pracowników regionalnych MŚP związanych ze strategicznymi branżami wg Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cele szczegółowe projektu to: zwiększenie transferu wiedzy UWM do minimum 40 regionalnych MŚP przez wypracowanie propozycji rozwiązań innowacyjnych; zwiększenie zdolności regionalnych MŚP do korzystania z potencjału UWM przy przygotowywaniu wdrożeń innowacji; wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych 25 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 5 pracowników regionalnych MŚP poprzez udział w szkoleniu praktycznym.

Podsumowując wskaźniki projektu: 49 pracowników UWM i 9 pracowników przedsiębiorstw wypracowało propozycje innowacyjnego rozwiązania dla 51 regionalnych MŚP. 25 pracowników UWM odbyło zindywidualizowane szkolenie praktyczne w przedsiębiorstwach w których później realizowali staż; 5 pracowników przedsiębiorstw odbyło zindywidualizowane szkolenie praktyczne w katedrze w której realizowali później staż;

- projekt ,,REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU - staże i szkolenia praktyczne naukowców  w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany w okresie 01.08.2013-31.03.2015. Celem głównym projektu było wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi  gospodarki Warmii i Mazur poprzez realizację programu stażowo-szkoleniowego, którym objętych zostało 52 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie. Cele szczegółowe projektu to: wypracowanie przez 52 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych reprezentujących dyscypliny naukowe z zastosowaniem w branżach strategicznych wg. Regionalnej Strategii Innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego propozycji innowacyjnych rozwiązań na rzecz minimum 40 regionalnych MŚP; zwiększenie efektywności działań dot. wypracowania propozycji rozwiązań innowacyjnych dla MŚP przyjmujących na staż poprzez wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych 30 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM przez udział w szkoleniu praktycznym w MŚP.  Podsumowując wskaźniki projektu: 52 pracowników UWM wypracowało propozycje innowacyjnego rozwiązania dla 49 regionalnych MŚP. 30 pracowników UWM odbyło zindywidualizowane szkolenie praktyczne w przedsiębiorstwach w których później realizowali staż.

Wymienione dwa powyższe projekty objęte były pomocą publiczną tj. stanowiły pomoc de minimis dla przedsiębiorstw zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  z dnia 15.12.2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL i zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach POKL oraz innymi przepisami krajowymi/wytycznymi w tym zakresie. Staż wraz ze szkoleniem praktycznym i jego rezultaty uznane były za pomoc de minimis.

W związku z tym w ramach powyższych projektów wystawiono:

- w ramach projektu ,,SIS WIM - staże i szkolenia praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Warmii i Mazur’’ 60 zaświadczeń o pomocy de minimis oraz 16 korekt do zaświadczeń. Wartość usług proinnowacyjnych na które zostały wystawione zaświadczenia o pomocy de minimis to  666 990,95 zł brutto;

- w ramach projektu REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU - staże i szkolenia praktyczne naukowców  w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur’’ 52 zaświadczenia o pomocy de minimis oraz 2 korekty do zaświadczeń. Wartość usług proinnowacyjnych na które zostały wystawione zaświadczenia o pomocy de minimis to  636 040,96 zł brutto.

Dzieląc wartość wymienionych usług na lata: na rok 2013 przypada - 585 137,94 zł brutto, natomiast na rok 2014 - 717 893,97 zł brutto.


Usługi świadczone w ramach  projektów finansowanych przez podmioty trzecie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM jest ośrodkiem sieci EEN od 2008 roku. EEN to międzynarodowa sieć oferująca usługi pomocy, wsparcia i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. EEN oferuje usługi, które mają pomóc rozwinąć potencjał MŚP i ich zdolności innowacyjne  i tym samym doprowadzać do rozwoju gospodarczego. Skuteczność działań EEN polega przede wszystkim na ścisłej współpracy wszystkich organizacji działających w ramach sieci. Wszyscy konsultanci mają zapewniony dostęp do wspólnych baz danych zawierających profile przedsiębiorstw szukających możliwości współpracy międzynarodowej. Ośrodki EEN działają przy różnych organizacjach tj. uniwersytetach, izbach gospodarczych, agencjach rządowych, agencjach/fundacjach rozwoju regionalnego itp. W województwie warmińsko-mazurskim jedną z dwóch organizacji przy których działa EEN jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. CIiTT proponuje małym i średnim firmom pomoc, doradztwoi wsparcie przy poszukiwaniu zagranicznego partnera do współpracy, poszukiwaniu odpowiedniego rozwiązania technologii lub podmiotów zainteresowanych wdrażaniem opracowanych przez przedsiębiorstwo technologii. Wyżej wymienione usługi realizowane są m.in. poprzez działania informacyjne i doradcze z zakresu dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii, możliwości uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach partnerskich, doradztwo technologiczne(tzw. audyt technologiczny) oraz zakresu ochrony prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a także organizacje szkoleń, warsztatów i seminariów.

Audyt technologiczny -  wizyta niezależnego eksperta w przedsiębiorstwie, której celem jest zidentyfikowanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii, innowacji, a także know-how czy produktów, które mogą być eksportowane za granicę. Audyt technologiczny jest wykonywany głównie przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ekspertów w dziedzinie, których audyt dotyczy. Wynikiem audytu jest raport, w którym audytor przekazuje swoje rekomendacje. Może to być związane ze zmianą sposobu produkcji, zastąpienie istniejącej technologii bardziej nowoczesną, wydajniejszą czy innowacyjną. Wynikiem audytu może być także rekomendacja transferu  opracowanej w firmie technologii lub eksport produktów. W wyniku przeprowadzonego audytu tworzony jest profil firmy, który umieszczany jest w międzynarodowej bazie, do której dostęp mają wszystkie zrzeszone organizacje.

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

23 czerwca 2016 roku, Ministerstwo Rozwoju przyznało Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie Akredytację Ośrodków Innowacji świadczących usługi proinnowacyjne.

System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W jego ramach wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę (z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji. Zgodnie z zasadami naboru Akredytacja przyznawana jest na 2 lata.

CIiTT jest jednostką ogólnouczelnianą UWM, której celem jest zwiększenie wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uniwersytetu oraz transfer do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych UWM. Efektem działalności CIiTT jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym.

AKREDYTACJA.pdf
referencje_skan.pdf
STATUT_UWM.compressed.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: br@uwm.edu.pl, agnieszka.domanska@uwm.edu.pl
Telefon: (+48) 895 233 880

Ciasteczka>