Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy

Logo Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy
ul. Stalowa 2
58-100 Świdnica
Liczba zrealizowanych usług: 4
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość to wyspecjalizowana pozarządowa organizacja ekspercka o profilu projektowym i ogólnopolskim zasięgu. Jej korzenie sięgają 1992 roku. Jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, funkcjonujących w oparciu o własny zespół ekspertów. SWP pełni rolę brokera innowacji i technologii, wspomaga rozwój przedsiębiorczości i rozwój regionalny poprzez specjalistyczne i zaawansowane usługi szkoleniowe i doradcze oraz projekty badawczo-rozwojowe, związane nie tylko z transferem technologii, ale również kreujące innowację społeczno-gospodarczą. Szczególną kompetencją SWP, sięgającą jeszcze połowy lat 90-tych, jest tworzenie klastrów i grup kooperacyjnych jako narzędzia do realizacji złożonych projektów.

W ramach Stowarzyszenia w 2008 roku powołano Centrum Technologii Energetycznych, wyspecjalizowany ośrodek inżyniersko-doradczy w zakresie wykorzystania technologii budownictwa energooszczędnego oraz odnawialnych źródeł energii w Polsce. CTE dysponuje własnym, liczącym 1200m2 supernowoczesnym obiektem B+R w Świdnicy na Dolnym Śląsku, w którym tworzy i testuje nowatorskie rozwiązania w zakresie energooszczędności w budynkach (łącznie 12 różnych technologii). Posiada też jeden z najlepiej wyposażonych w Polsce ośrodek szkoleń zawodowych dla instalatorów systemów OŹE oraz przedsiębiorstw z branży budowlanej. Infrastrukturę ośrodka tworzą specjalizowane pracownie (fotowoltaika, pompy ciepła, systemy wentalacyjno-klimatyzacyjne), multimedialna wystawa technologiczna, dachy montażowe, własna badawcza instalacja fotowoltaiczną z 12 typami systemów PV pierwszej i drugiej generacji światowych liderów poszczególnych technologii PV, a także elektroniczny system zarządzania obiektem BEMS, wykorzystywany również do celów szkoleniowych. CTE to również grupa 94 kooperaujących firm (pracownie projektowe, wykonawcy, dosttawcy technologii budowlanych oraz OŹE). Usługi CTE są realizowane w oparciu o interdyscyplinarny zespół projektowy złożony z 45 specjalistów praktyków, inżynierów oraz naukowców (14 ekspertów z Politechniki Wrocławskiej). Zespół tworzą architekci, fizycy budowli, instalatorzy, projektanci, energetycy, automatycy, specjaliści od małych instalacji OŹE oraz systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych i mikrobiologii, a także eksperci od wprowadzania innowacyjnych technologii na rynek oraz konsultanci i ekonomiści od pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych na inwestycje.

CTE specjalizuje się w łączeniu szkoleń kwalifikacyjnych i doradztwa projektowo-inżynierskiego z pozyskiwaniem finansowania ze środków unijnych (głównie na projekty dot. OŹE, budownictwa niskoenergetycznego, efektywności energetycznej w przemyśle i budownictwie oraz na duże projekty energetyki odnawialnej, angażujące gminy, lokalne społeczności oraz przedsiębiorców). W zakresie szkoleń, oprócz "twardych" szkoleń podnoszących techniczne kalifikacje zawodowe, w naszej ofercie znajdują się również programy miękkie, zwiększające ekektywność osobistą pracowników, rozwijające kompetetncje interpersonalne i sprzedażowe.

Szkolenia prowadzone są w formule stacjonarnej, e-learningowej i blended-learningowej (dysponujemy autorskimi programami oraz własną platformą e-learningową). Prowadzone są przez zespół praktyków z bogatymi doświadczeniam wykonawczo-projektowymi związanymi przedsięwzięciami technologicznymi i inwestycyjnymi w sektorze technologii nowoczesnego budownictwa oraz rozwiązań OŹE, a także przez współpracujących na codzień z CTE inżynierów, projektantów, energetyków, instalatorów, konstruktorów z przygotowaniem akademickim, jak też wdrożeniowym.   

Oferta szkoleń obejmuje:

I. SZKOLENIA techniczno-zawodowe - przykładowe tematy:

A. Budownictwo: Certyfikowany mistrz budownictwa pasywnego (doświadczenia europejskie i krajowe), Systemy grzewcze w budynkach komerycjnych i budynkach użyteczności publicznej, Projektowanie architektoniczne i konstrukcyjne budynków energooszczędnych, Termomodernizacja budynków i źródła jej finansowania, Eksploatacja budynków niskoenergetycznych; Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach (warsztat w specjalistycznej pracowni); Ciepły montaż stolarki okiennej i drziowej (warsztat w specjalistycznej pracowni)

B. Efektywność energetyczna - Badania termowizyjne w budownictwie, energetyce i przemyśle (w tym instalacje PV) - warsztat, Blower Door - wartsztat, ćwiczenia; Kurs dla audtorów (charakterystyka energetyczna budynków); Weryfikacja mocy zamówionej na bazie rzeczywistego zużycia energii przez odbiorców; Praktyczne sposoby ograniczania zużycia energii w budynkach usługowych i mieszkalnych; Nieinwestycyjne i niskoinwestycyjne działania służące redukcji zapotrzebowania na energię w obiektach przemysłowych; Sterowanie i automatyka w budynkach; Energia w obiektach hotelowych i gastronomicznych, Energia z placówkach handlowych

C. OŹE: Energetyka odnawialna w Polsce - za i przeciw: opłacalność, technologie, prawo; Szkolenia z uprawnieniami: Instalator pomp ciepła (egzamin państwowy i cerrtyfikast UDT), Instalator systemów fotowoltaicznych - kurs podstawowy i rozszerzony (egzamin państwowy i cerrtyfikast UDT), Warsztaty projektowania i doboru systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła, Eksploatacja urządzeń grzewczych OŹE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę), Eskploatacja i monitoring instalacji fotowoltaicznych; Montaż systemów fotowoltaicznych w warunkach rzeczywsitych (na dachach demonstracyjn-treneingowych)

D. Inne kursy kwalifikacyjne związane z uzyskaniem uprawnień: Uprawnienia SEP/SPE (szkolenia z ezgaminem państwowym), F-gazy

E. Finansowanie - Źródła finansowania (regionalne, krajowe i międzynarodowe) inwestycji w nowe budynki oraz termomodernizacje istniejących; Finansowanie inwestycji w OŹE (PV, pompy ciepła) w RPO, POIiŚ, PROW oraz w programach NFOŚ, System aukcyjny na rnku energii w Polsce

F. Efektywność pracowników i menedżerów, marketing osobisty i sprzedaż - Techniki sprzedaży i wpływu społecznego, Wystąpienia publiczne, Komunikacja w relacjach z klientami, Obsługa klienta

G. Zarządzanie - Menedżer OŹE - zarządzanie projektem inwestycyjnym OŹE; Menedżer budownictwa - zarządzanie projektem inwestycyjnym termomodernizacyjnym

H. Prawo - Aspekty prawne rynku OŹE w Polsce, System aukcyjny na rynku energii, Koncesje i zezwolenia na rynku energii 

II. DORADZTWO

  • Audyty energetyczne budynków i procesów technologicznych,
  • Dobór technologii służących redukcji zużycia energii i wykorzystania własnych źródeł energii,
  • Analizy opłacalności rozwiązań technologicznych,
  • Autorskie programy redukcji niskiej emisji z włączaniem społeczności lokalnych
  • Pozyskiwanie środków na inwestycje dla firm i samorządów,
  • Projektowanie koncepcji i szczegółowych rozwiązań technicznych dla budynków niskoenergetycznych, w tym instalacji grzewczych, energetycznych, wnetylacyjnych i klimatyzacyjnych dla biudynków nowych oraz istniejących - w ramach własnej pracowni projektowej i własny zespół inżyniersko-projektowy

Stowarzyszenie jest jednocześnie akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego, ośrodkiem szkoleniowym w zakresie systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła. Otrzymane akredytacje nr OZE-A/2600053/16 i OZE -A/2600054/16 uprawniają do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w ww. zagadnieniach.

Uczestnicy szkoleń organizowanych w szkole instalatorów, oprócz zdobycia wiedzy niezbędnej w praktyce i podczas egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, mają możliwość zetknięcia się z wieloma technologiami OZE. W skład zaplecza SWP wchodzi min. największa w Polsce farma fotowoltaiczna, pełniąca funkcje badawczo-testowe. Na farmie znajdują się m.in. moduły cienkowarstwowe, systemy oparte na ogniwach krzemowych o podwyższonej sprawności, typu PERC, HIT, back-contact czy te bazujące na krzemie amorficznym i mikrokrystalicznym. Ich lepsza wydajność wynika z wykorzystania szerszego zakresu widma optycznego niż w modułach tradycyjnych oraz minimalizacji efektu termicznego.

Poza fotowoltaiką, na terenie ośrodka testuje się także rozwiązania hybrydowe, a więc oparte nie tylko na systemach fotowoltaicznych, ale także łączących PV z małymi turbinami wiatrowymi z osią pionową i poziomą o mocach ok. 1 kWp i połączonych z akumulatorami energii. Zobacz galerię zdjęć na stronie http://cte.fea.pl/

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość wpisane zostało do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym RIS 2.02/00059/2017. Dzięki czemu może prowadzić szkolenia i kursy finansowane ze środków publicznych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami