Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Możliwość dofinansowania
Logo Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
ul. Harcerzy Września 1939 3
40-659 Katowice
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 192
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Z dniem 1 czerwca 2022 r. GWSH zmieniła nazwę na Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach.

Historia Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zapoczątkowana została 15 maja 1991 roku, kiedy to przez jej przyszłego Założyciela ECONOMICUS UHP Spółkę z o.o. utworzony został Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej (nr decyzji: DNS 3-0145/TBS/173/94) z dnia 15 czerwca 1994 r. na bazie osobowej i materialnej College'u utworzona została formalnie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do Ewidencji Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr. 36. W tym samym czasie GWSH na Wydziale Zarządzania uruchomiła, na podstawie wspomnianej decyzji MEN, studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja

W dniu 4 grudnia 1997 roku GWSH otrzymała, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej (nr decyzji: DNS-1-0145/389/TBM/97), uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie i Marketing (obecnie Zarządzanie). Natomiast 27 listopada 2001 r., na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr decyzji: DSW-2-0145-541/TBM/01), GWSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Turystyka i Rekreacja.

W latach 2001 - 2017 na podstawie kolejnych decyzji Ministerstwa, GWSH uruchomiła jedenaście nowych kierunków studiów prowadzonych na poziomie I i II stopnia oraz jako jednolite 5-letnie studia magisterskie. Są to:

 • w 2001 roku - Administracja, studia I stopnia (nr decyzji Ministerstwa: DWS-2-0143-19/TBM/01);
 • w 2004 roku - Stosunki Międzynarodowe, studia I stopnia (nr decyzji Ministerstwa: DSW-34003/21/3/EK/04), a w 2008 roku studia II stopnia (nr decyzji: DSW2-02-6022-35/08);
 • w 2005 roku - Fizjoterapia, studia I stopnia (nr decyzji Ministerstwa: DSW-3-4003-788/EK/05), a w 2017 roku jednolite 5-letnie studia magisterskie (nr decyzji Ministerstwa: DSW.WNN.6022.105.5.2017.AN);
 • w 2006 roku - Kosmetologia, studia I stopnia (nr decyzji Ministerstwa: DSW-34003/195/EK/Rej.36/06), a w 2015 roku studia II stopnia (nr decyzji: DSW.ZNU.6022.158.4.2015.AN);
 • w 2007 roku - Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia (nr decyzji Ministerstwa: DSW-2-054003/87/07);
 • w 2007 roku - Pedagogika, studia I stopnia (nr decyzji Ministerstwa: DSW-2-05-4003/95/07);
 • w 2009 roku - Informatyka, studia inżynierskie I stopnia (nr decyzji Ministerstwa: DNS-WUN-6022-8367/AM/09);
 • w 2010 roku - Psychologia, jednolite 5-letnie studia magisterskie (nr decyzji Ministerstwa: DNS-WUN6022-2282-5/IŻ/10);
 • w 2013 roku - Prawo, jednolite 5-letnie studia magisterskie (nr decyzji Ministerstwa: DKN.ZNU.6022.98.4.2013.AN);
 • w 2016 roku – Logistyka, studia inżynierskie I stopnia i II stopnia uruchomione w następstwie fuzji, tj. połączenia Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego, w wyniku czego powstał nowy podmiot pod wspólną nazwą: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;
 • w 2017 roku – Pielęgniarstwo, studia I stopnia uruchomione także w następstwie wspomnianego już połączenia (fuzji), Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego oraz studia II stopnia (nr decyzji Ministerstwa: DSW.ZNU.6014.34.2017.2.MB).

Również w tych latach GWSH utworzyła, działające poza jej siedzibą macierzystą w Katowicach, trzy wydziały (jeden zamiejscowy i dwa zagraniczne), a mianowicie:

 • w 2002 roku GWSH, na podstawie decyzji Ministerstwa (nr decyzji: DWS-3-4120/407/Rej.36/JW/02), utworzyła Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach. Aktualnie, w ramach tego Wydziału prowadzone są studia na trzech kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie;
 • w 2009 roku na podstawie zgody władz austriackich (Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung), a także na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz na decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr decyzji: DSW-2-05-4003-195/08) utworzony został Wydział Zagraniczny GWSH w Wiedniu w Republice Austrii, prowadzący studia na kierunku: Stosunki Międzynarodowe; 
 • w 2013 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr decyzji: MNiSW-DKN.ZNU.6022.135.5.2013.AN) utworzony został Wydział Zagraniczny GWSH w Ostrawie w Republice Czeskiej, prowadzący studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Następnie Wydział ten przekształcony zostałdecyzją Senatu GWSH w Zagraniczny Ośrodek Konsultacyjny funkcjonujący pod auspicjami GWSH.

01 października 2018 roku, na podstawie uchwały Rady Uczelni, niezależnie od istniejącego już od 1994 roku w siedzibie głównej Uczelni w Katowicach Wydziału Zarządzania GWSH, powołane zostały dwa kolejne wydziały, a mianowicie: Wydział Medyczny GWSH, prowadzący obecnie trzy kierunki studiów: Fizjoterapię (jednolite studia magisterskie)Kosmetologię (studia I i II stopnia) oraz Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), a także Wydział Nauk Stosowanych prowadzący kierunek studiów Pedagogika (studia I stopnia).

24 października 2005 roku Wydział Zarządzania GWSH otrzymał na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (nr decyzji: BCK-II-V-1417/2005), uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości). Tym samym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa uzyskała jako pierwsza wyższa uczelnia niepubliczna w woj. śląskim status Uczelni Akademickiej.

Na początku października 2016 roku (o czym już wcześniej wspomniano) dwie najstarsze Uczelnie niepubliczne w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego oraz Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka - w wyniku fuzji - połączyły się (pod wspólną marką: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach) tworząc jeden z najbardziej prężnych niepublicznych ośrodków akademickich nie tylko w woj. śląskim, ale również i w Polsce. 

28 listopada 2016 roku – jako pierwszej wyższej uczelni niepublicznej w województwie śląskim - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała decyzją nr BCK-II-U/dr hab.-400/16 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości), które to uprawnienia trzy lata później, w wyniku wprowadzenia przez ówczesnego Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki dra Jarosława Gowina kolejnej już z rzędu reformy szkolnictwa wyższego (tzw. Konstytucji dla Nauki), Uczelnia, po wypromowaniu kilku doktorów habilitowanych, była zmuszona czasowo zawiesić. Obecnie stara się Ona o ich przywrócenie.

1 czerwca GWSH zmieniła nazwę na Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach.

Aktualnie Akademia Górnośląska w ramach pięciu wydziałów prowadzi, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie ogółem na trzynastu kierunkach studiów. Są to:


Wydział Zarządzania AG w Katowicach 

 • Zarządzanie 
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Informatyka
 • Prawo 
 • Administracja 
 • Psychologia 
 • Turystyka i Rekreacja


Wydział Nauk Stosowanych AG w Katowicach

 • Pedagogika


Wydział Medyczny AG w Katowicach

 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia 
 • Pielęgniarstwo


Wydział Zamiejscowy AG w Żorach

 • Zarządzanie 
 • Finanse i Rachunkowość 
 • Administracja


Wydział Zagraniczny AG w Wiedniu

 • Stosunki Międzynarodowe

Poza wspomnianymi pięcioma wydziałami Uczelnia utworzyła również:

Ośrodek konsultacyjny w Ostrawie

Ośrodek konsultacyjny w Warszawie

Centrum Naukowo-Dydaktyczne w Rudzie Śląskiej

Niezależnie od prowadzenia przez Uczelnię studiów I i II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich w obszarze różnych dyscyplin naukowych oraz w różnej ,,projekcji terytorialnej” tak w kraju, jak też za granicą, prowadzi Ona również inne formy kształcenia, takie jak studia podyplomowe oraz różnego rodzaju kursy i szkolenia. Warto w tym miejscu zauważyć, iż liczba oferowanych przez GWSH studiów podyplomowych, kursów i szkoleń systematycznie wrasta. Uczelnia ma obecnie w swojej ofercie dydaktycznej przeszło 150 ich rodzajów.

W następstwie wszystkich tych opisanych powyżej działań, które Uczelnia podejmowała w ciągu 30 lat swego istnienia w sferze dydaktyki, może się Ona poszczycić obecnie liczną rzeszą wypromowanych absolwentów. Dotychczas Jej dyplomy otrzymało ogółem prawie 55 000 absolwentów studiów podstawowych, ponad 9 000 absolwentów studiów podyplomowych oraz ponad 17 000 uczestników kursów i szkoleń. Dyplomy doktorskie i habilitacyjne GWSH otrzymały dotychczas 22 osoby (vide:  Galeria Doktorów GWSH), a obecnie otwartych jest na Wydziale Zarządzania kolejnych 16 przewodów doktorskich.

Oczywiście dotychczasowego rozwoju Uczelni nie można postrzegać jedynie w kategoriach ilościowych, ale również poprzez pryzmat kategorii jakościowych.

Przede wszystkim więc, patrząc na rozwój Uczelni w kategoriach jakościowych, należałoby spojrzeć na jej dotychczasowy rozwój poprzez pryzmat wzrostu poziomu statusu akademickiego. W tym kontekście niewątpliwie szczególnego znaczenia nabiera fakt, iż zalicza się Ona, przy ogólnej liczbie przeszło 280 działających obecnie w Polsce uczelni niepublicznych, do wąskiego grona jedynie 19 z nich, które posiadając uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, uzyskały status uczelni akademickiej. Warto przy tym zauważyć, że GWSH otrzymując te uprawnienia w 2005 roku stała się pierwszą posiadającą status akademicki uczelnią niepubliczną w woj. śląskim i trzecią z rzędu w skali ogólnopolskiej, co pozwoliło Jej na uzyskanie członkostwa KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) oraz działającej w jej ramach KRAUN (Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych).

Mówiąc o rozwoju Uczelni w kategoriach jakościowych, nie można również nie wspomnieć tutaj o wzrastającym stale poziomie Jej oferty edukacyjnej, czego najbardziej miarodajnym wyrazem są nie tylko oferowane przez Nią studia licencjackie, inżynierskie oraz jednolite magisterskie, ale przede wszystkim liczne akredytacje instytucji polskich i zagranicznych, którym poddała się Uczelnia, i których wyniki w pełni potwierdzają systematyczny wzrost - na przestrzeni kolejnych lat - jakości prowadzonych przez Nią studiów. Do chwili obecnej GWSH uzyskała 41 akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na nieomal wszystkich (poza kilkoma niedawno uruchomionymi) prowadzonych przez Nią kierunkach studiów (niektóre, uruchomione najwcześniej kierunki studiów były akredytowane nawet kilkukrotnie), a także uzyskała akredytację Stowarzyszenia Fundacji Menadżerskiej FORUM.

Uczelnia jest również akredytowanym członkiem m.in. takich organizacji międzynarodowych jak np.:

UN WTO (United Nations World Tourism Organization)
ECBE (European Council for Business Education)
EURHODIP (Association supporting Hospitality and Tourism Education)

Niewątpliwie wysoki, potwierdzony licznymi krajowymi i zagranicznymi akredytacjami, poziom jakości studiów prowadzonych przez AG nie byłby możliwy bez udziału licznej, wysoko kwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Niepoślednią rolę odgrywa również tutaj współpraca AG z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi, a także z ponad 250 interesariuszami zewnętrznymi, w tym m. in. z firmami prywatnymi (krajowymi i zagranicznymi), spółkami skarbu państwa oraz z wiodącymi szpitalami i jednostkami opieki medycznej, mającymi istotny wpływ na ,,upraktycznienie” (np. poprzez konsultacje, czy też zajęcia symultaniczne) prowadzonych na Uczelni studiów i tym samym przybliżenie studentom realiów, z którymi mogą się oni spotkać w ich przyszłej pracy zawodowej. Wymiernym przejawem tych działań jest utworzenie i funkcjonowanie na dwóch głównych wydziałach Uczelni, tj. na Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Medycznym, mających właśnie za zadanie wspierać swoim doświadczeniem praktycznym i zawodowym, Rady Biznesu Wydziału Zarządzania AG oraz Rady Ekspertów Wydziału Medycznego AG. 

Dotychczasowy swój rozwój Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, wraz z Jej zamiejscowymi krajowymi i zagranicznymi wydziałami i ośrodkami konsultacyjnymi, zawdzięcza konsekwentnie realizowanej przez Nią swojej misji i strategii oraz przede wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym i administracyjnym, którzy na przestrzeni 30 lat, mimo różnych barier i przeciwieństw, podjęli się z poświęceniem realizacji tego zadania.

Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
szkolenia@gwsh.pl
Telefon
(+48) 323 570 606