Dostawca usług - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Logo Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

4.5/5 z 751 ocen

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Siedziba: ul. Harcerzy Września 1939 3, 40-659 Katowice

NIP: 9540007281

Liczba zrealizowanych usług : 165Charakterystyka działalności firmy

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zapoczątkowana została 15 maja 1991 roku, kiedy to przez jej przyszłego Założyciela ECONOMICUS UHP Spółkę z o.o. utworzony został Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej (nr decyzji: DNS 3-0145/TBS/173/94) z dnia 15 czerwca 1994 r. na bazie osobowej i materialnej College'u utworzona została formalnie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 36. W tym samym czasie GWSH na Wydziale Zarządzania uruchomiła, na podstawie wspomnianej decyzji MEN, studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja.     

W dniu 4 grudnia 1997 roku GWSH otrzymała, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej (nr decyzji: DNS-1-0145/389/TBM/97), uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie i Marketing (obecnie Zarządzanie). Natomiast 27 listopada 2001 r., na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr decyzji: DSW-2-0145-541/TBM/01), GWSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Turystyka i Rekreacja.

W latach 2001 - 2015 na podstawie kolejnych decyzji Ministra, GWSH uruchomiła jedenaście nowych kierunków studiów prowadzonych na poziomie I i II stopnia oraz jako jednolite 5-cio letnie studia magisterskie. Są to:

 • w 2001 roku - Administracja, studia I stopnia (nr decyzji: DWS-2-0143-19/TBM/01);
 • w 2002 roku - Socjologia, studia I stopnia (nr decyzji: DSW-3-4003/1020/Rej.36/02), a w 2006 roku studia II stopnia (nr decyzji: DSW-3-4004/314/06);
 • w 2004 roku - Stosunki Międzynarodowe, studia I stopnia (nr decyzji: DSW-34003/21/3/EK/04), a w 2008 roku studia II stopnia (nr decyzji: DSW2-02-6022-35/08);
 • w 2005 roku - Fizjoterapia, studia I stopnia (nr decyzji: DSW-3-4003-788/EK/05);
 • w 2006 roku - Kosmetologia, studia I stopnia (nr decyzji DSW-34003/195/EK/Rej.36/06), a w 2015 roku studia II stopnia (nr decyzji: DSW.ZNU.6022.158.4.2015.AN);
 • w 2007 roku - Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia (nr decyzji DSW-2-054003/87/07);
 • w 2007 roku - Pedagogika, studia I stopnia (nr decyzji DSW-2-05-4003/95/07);
 • w 2009 roku - Informatyka, studia I stopnia (nr decyzji DNS-WUN-6022-8367/AM/09);
 • w 2009 roku - Gospodarka Przestrzenna, studia I stopnia (nr decyzji DNS-WUN6022-821-7/AM/09);
 • w 2010 roku - Psychologia, jednolite studia magisterskie (nr decyzji DNS-WUN6022-2282-5/IŻ/10);
 • w 2013 roku - Prawo, jednolite studia magisterskie (nr decyzji DKN.ZNU.6022.98.4.2013.AN).

Również w tych latach GWSH utworzyła, działające poza jej siedzibą macierzystą w Katowicach, cztery wydziały (dwa zamiejscowe i dwa zagraniczne), a mianowicie:

 • w 2002 roku GWSH, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr decyzji: DWS-3-4120/407/Rej.36/JW/02), utworzyła Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach. Aktualnie, w ramach tego Wydziału prowadzone są studia na trzech kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie
 • w 2009 roku na podstawie zgody władz austriackich (Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung), a także na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz na decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr decyzji: DSW-2-05-4003-195/08) utworzony został Zagraniczny Ośrodek Dydaktyczny GWSH w Wiedniu w Republice Austrii, prowadzący studia na kierunkach: AdministracjaStosunki Międzynarodoweoraz ZarządzanieW 2013 roku wspomniany ZOD GWSH w Wiedniu na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr decyzji: MNiSW-DKN.ZNU.6022.120.4.2013.AN) przekształcony został w Wydział Zagraniczny GWSH w Wiedniu, prowadzący studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe
 • w 2011 roku GWSH, na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr decyzji: DNS-WUN-6022-16101-2/IŻ/11) powołany został Wydział Zamiejscowy GWSH w Bielsku-Białej, prowadzący studia na kierunku Turystyka i Rekreacja;
 • w 2013 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr decyzji: MNiSW-DKN.ZNU.6022.135.5.2013.AN) utworzony został Wydział Zagraniczny GWSH w Ostrawie w Republice Czeskiej, prowadzący studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

25 sierpnia 2005 roku, na podstawie uchwały Rady Uczelni, niezależnie od istniejącego już od 1994 roku w siedzibie głównej Uczelni w Katowicach Wydziału Zarządzania GWSH, powołany został tutaj kolejny wydział, a mianowicie Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH, w ramach którego prowadzone były trzy kierunki studiów: Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia oraz Kosmetologia. 25 lutego 2016 r. po przeniesieniu decyzją Rektora GWSH kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydział Zarządzania GWSH, Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH zmienił nazwę na Wydział Medyczny GWSH.

24 października 2005 roku Wydział Zarządzania GWSH otrzymał na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (nr decyzji: BCK-II-V-1417/2005), uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Tym samym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa uzyskała status Uczelni Akademickiej.

Aktualnie więc Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, już jako Uczelnia Akademicka, w ramach sześciu wydziałów (w tym dwóch zagranicznych) prowadzi, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na ogółem siedemnastu kierunkach studiów.

Niezależnie od prowadzenia przez Uczelnię studiów I i II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich w obszarze różnych dyscyplin naukowych oraz w różnej "projekcji terytorialnej” tak w kraju, jak też za granicą, prowadzi Ona również inne formy studiów, takie jak: realizowane w formie seminarium doktorskiego studia trzeciego stopnia, studia typu MBA, studia podyplomowe oraz różnego rodzaju kursy i szkolenia. Warto w tym miejscu zauważyć, iż liczba oferowanych przez GWSH studiów podyplomowych, kursów i szkoleń systematycznie wzrasta. Uczelnia ma obecnie w swojej ofercie dydaktycznej przeszło 50 ich rodzajów.

W następstwie tych wszystkich opisanych powyżej działań, które GWSH podejmowała ciągu minionego ćwierćwiecza w sferze dydaktyki, może się Ona poszczycić się obecnie liczną rzesza wypromowanych absolwentów. Dotychczas Jej dyplomy otrzymało ogółem 50 tyś. absolwentów, w tym: ponad 25 tyś. absolwentów studiów pierwszego stopnia, prawie 15 tyś. absolwentów studiów drugiego stopnia oraz 5 tyś. absolwentów jednolitych studiów magisterskich, a także ponad 5 tyś. absolwentów studiów podyplomowych, kursów i szkoleń. Dyplomy doktorskie GWSH otrzymało dotychczas 14 osób (vide: Galeria Doktorów GWSH)

Oczywiście dotychczasowego rozwoju GWSH nie można postrzegać jedynie w kategoriach ilościowych, ale również w kategoriach jakościowych.

Przede wszystkim więc, patrząc na rozwój GWSH w kategoriach jakościowych, należałoby spojrzeć na dotychczasowy rozwój GWSH poprzez pryzmat wzrostu poziomu Jej statusu akademickiego. W tym kontekście niewątpliwie szczególnego znaczenia nabiera fakt, iż zalicza się Ona, przy ogólnej liczbie przeszło 250 działających obecnie w Polsce uczelni niepublicznych, do wąskiego grona jedynie 18 z nich, które posiadając uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, uzyskały status uczelni akademickiej. Warto przy tym zauważyć, że GWSH otrzymując te uprawnienia w 2005 roku stała się pierwszą posiadającą status akademicki uczelnią niepubliczną w woj. Śląskim i trzecią z rzędu w skali ogólno polskiej, co pozwoliło Jej na uzyskanie członkowstwa KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) oraz działającej w jej ramach KRAUN (Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych). Mówiąc o rozwoju GWSH w kategoriach jakościowych, nie można również nie wspomnieć tutaj o wzrastającym stale poziomie Jej oferty edukacyjnej, czego najbardziej miarodajnym wyrazem są nie tylko oferowane przez Nią studia trójstopniowe (licencjackie i inżynierskie, magisterskie oraz studia doktoranckie), ale przede wszystkim liczne akredytacje instytucji polskich i zagranicznych, którym poddała się Uczelnia, i których wyniki w pełni potwierdzają systematyczny wzrost, na przestrzeni kolejnych lat, jakości prowadzone przez Nią studiów.

Nasza Uczelnia posiada wpis do Rejestru Uczelni Niepublicznych pod nr 36.

Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń posiada wpis do Rejestru Instyucji Szkoleniowych (RIS) pod nr 2.24/00200/2016

Do chwili obecne GWSH uzyskała 18 akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na nieomal wszystkich (poza kilkoma niedawno uruchomionymi) prowadzonych przez Nią kierunkach studiów, a także akredytację Stowarzyszenia Fundacji Menadżerskiej FORUM. Uczelnia posiada również akredytacje dwóch czołowych zagranicznych instytucji akredytujących europejskie uczelnie wyższe, są to:

akredytacja ECBE (European Council for Business Education),
oraz akredytacja IES (International Education Society).

GWSH jest także akredytowanym członkiem m.in. takich organizacji międzynarodowych jak:

UN WTO (United Nations World Tourism Organization),
AMFORHT (Associattions Mondiale pour la Formation Hoteliere et Touristique), 
 
AUDEM (Alliance of Universities for Democracy).

Niewątpliwie wysoki, potwierdzony licznymi krajowymi i zagranicznymi akredytacjami, poziom jakości studiów prowadzonych przez GWSH nie byłby możliwy bez udziału licznej, wysoko kwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej liczącej obecnie 207 pracowników akademickich (94 profesorów i doktorów habilitowanych, 81 adiunktów, 21 asystentów oraz 11 trenerów), a także 62 osobowego zespołu profesjonalnej kadry administracyjnej Uczelni. Niepoślednią rolę odgrywa również tutaj współpraca GWSH z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi, a także z ponad 100 różnymi przedsiębiorstwami i instytucjami będącymi tzw. interesariuszami zewnętrznymi mającymi istotny wpływ na "upraktycznienie” prowadzonych na Uczelni studiów i tym samym przybliżenie studentom realiów, z którymi mogą się spotkać w ich przyszłej pracy zawodowej.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: szkolenia@gwsh.pl
Telefon: (+48) 323 570 606

Ciasteczka>