ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU

Możliwość dofinansowania
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 46
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

„Tworząc szeroką ofertę edukacyjną dla różnych grup ludności tak w sferze szkolnej, jak i pozaszkolnej, jesteśmy przygotowani do rozwiązywania wyzwań, jakie niesie XXI wiek i dynamicznie rozwijający się rynek usług edukacyjnych”.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku jest stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym, które na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Płocku w styczniu 1992 roku zostało prawomocnie zarejestrowane i wpisane do rejestru stowarzyszeń. Niemniej jednak na rynku usług edukacyjnych działamy od ponad 40 lat.

Swoim zasięgiem działania obejmujemy przede wszystkim powiaty województwa mazowieckiego: płocki, gostyniński, sierpecki oraz płoński. Ponadto na terenie województwa łódzkiego posiadamy własną placówkę - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie.

Podstawowe kierunki  działalności Zakładu to:

 1. Kształcenie w systemie kursowym - kursy kwalifikacyjne, doskonalące, przyuczające do zawodu.
 2. Kształcenie w systemie szkolnym  - szkoły dla dzieci, młodzieży i dorosłych: szkoła podstawowa, licea, technika, szkoły policealne.
 3. Kształcenie doskonalące nauczycieli - kursy kwalifikacyjne, formy doskonalące.
 4. Pośrednictwo pracy, doradztwo personalne lub poradnictwo zawodowe.
 5. Komisje egzaminacyjne - Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, Oddziałowa Komisja Spawalnicza, Ośrodek Egzaminacyjny w zawodach: kosmetyczka, fryzjer, informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych powołany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną..

Jesteśmy  instytucją edukacyjno-szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, instytucją rynku pracy, placówką doskonalenia nauczycieli i organem prowadzącym szkoły kształcenia zawodowego oraz ogólnego. Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.

Oferta szkoleniowa i edukacyjna jest zawsze dopasowana do trendów występujących na rynku pracy. Posiadamy wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zaś od 16 października 2008r. świadczymy również usługę poradnictwa zawodowego w ramach agencji poradnictwa zawodowego. Z usług naszej agencji zatrudnienia bezpłatnie korzystają zarówno kursanci, słuchacze, uczniowie i ich rodzice, jak również pracodawcy. Świadczymy nieodpłatne usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, zapewniając wsparcie naszych doświadczonych doradców zawodowych i pośrednika pracy. Będąc instytucją rynku pracy, zawsze chętnie uczestniczymy we wszelkiego typu wydarzeniach, mających na celu promocję usług rynku pracy czy promocję przedsiębiorczości.

Do naszych atutów należy zespół wykwalifikowanych pracowników - wykładowców, ekspertów, trenerów, posiadających bogate doświadczenie zawodowe w dyscyplinach, których nauczają. Niejednokrotnie są to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, którzy nie tylko przekazują wiedzę i umiejętności w danym zawodzie, ale również kształtują wśród uczestników zajęć postawę przedsiębiorczości. Wielu spośród naszych nauczycieli i instruktorów to egzaminatorzy uprawnieni do przeprowadzania egzaminów państwowych, co gwarantuje jeszcze skuteczniejsze przygotowanie zawodowe naszych kursantów, uczniów i słuchaczy. Kadra, z którą Państwo współpracujecie podczas zajęć w naszej placówce to przede wszystkim pasjonaci w swoich dziedzinach, osoby z głowami pełnymi pomysłów, ludzie otwarci na Państwa sugestie, dotyczące formy prowadzonych zajęć. 

Innym naszym atutem są nowocześnie wyposażone pracownie do zajęć praktycznych: kosmetyczna, gastronomiczna, fryzjerska, językowa oraz informatyczna, spełniające najwyższe standardy. O jakości i bogactwie sprzętów, którymi dysponujemy może świadczyć fakt, iż  jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach: kosmetyczka, fryzjer, informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, jak również posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego TGLS (instytucja posiadająca uprawnienia do przeprowadzania egzaminów i certyfikacji językowych) oraz jesteśmy certyfikowanym laboratorium ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).  Dysponujemy wysokiej klasy profesjonalnym sprzętem renomowanych producentów, który pozwala na jeszcze lepsze przygotowanie zawodowe naszych kursantów, uczniów i słuchaczy. Wysokim standardem wyróżniają się również sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt audiowizualny (telewizory, odtwarzacze DVD, projektory multimedialne, tablice interaktywne, magnetowidy).

Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na nasz potencjał techniczny składają się m.in. zasoby lokalowe – własny budynek o pow. 2543 m2, który jest wolny od barier architektonicznych (windy, podjazdy dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia dostosowane są do potrzeb uczestników z dysfunkcjami, w tym narządu ruchu lub specjalnymi potrzebami. Baza lokalowa to:

 • 2 aule  o powierzchni 117,55 m2
 • 10 sal wykładowych łącznie na 280 słuchaczy,
 • 2 pracownie fryzjerskie, 
 • 4 pracownie komputerowe,
 • 1 pracownia językowa,
 • 1 pracownia kosmetyczna,
 • 1 pracownia gastronomiczna,
 • 1 pracownia OZE (Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii),
 • 1 pracownia do prowadzenia zajęć na kursach operatorów maszyn  budowlanych i drogowych,
 • sala do ćwiczeń wyposażona w sprzęt siłowy  - 38m2,
 • zaplecze gastronomiczne - 95,7m2 ,
 • szatnia na 230 miejsc,
 • zaplecze sanitarne (10 łazienek, w tym 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych),
 • bufet z możliwością przygotowania gorących posiłków.

            Współpracujemy z  wieloma instytucjami m.in. Urzędami Marszałkowskimi, Urzędem Miasta Płocka, Starostwami Powiatowymi, Urzędami Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego, Doradztwem Personalnym SET, Zakładami Karnymi, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, OHP,  Szkołami oraz  zakładami pracy.             

Z oferty edukacyjnej naszego Zakładu korzysta corocznie blisko 3000 osób.

Dane dotyczące ilości przeszkolonych słuchaczy w latach 2013 – 2016

                         

                           Forma kształcenia

Liczba słuchaczy

2013r.

2014r.

2015r.

2016 r.

Kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych (spawalnicze, energetyczne, kursy obsługi maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, kierowców wózków jezdniowych, poddozorowe)

796

876

1147

582

Kursy przygotowujące do wykonywania zawodu (min. sprzedawca, fryzjer, kosmetyczka, opiekunka, magazynier)

689

826

133

317

Kursy doskonalące (ADR, BHP, Przedsiębiorczości, warsztaty/treningi kompetencji społecznych)

1449

1326

802

832

Ogółem liczba słuchaczy

2904

3028

2082

1731

Ogółem liczba zrealizowanych form kształcenia

268

301

203

210

W latach  2004 - 2016  zrealizowaliśmy 66 projektów  skierowanych  do osób:

 • bezrobotnych,
 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • osób niepełnosprawnych, 
 • pracujących,
 • młodzieży uczącej się - projekty ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności  uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Spośród wszystkich realizowanych projektów na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia z grupy tzw. projektów innowacyjnych, których zadaniem jest wytworzenie nowatorskich na skale regionu rozwiązań i modeli. ZDZ w Płocku zrealizował w latach 2012 –2015  wspólnie z partnerami dwa takie projekty:

Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”. Celem projektu był  wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego w zakresie  informatyk i fryzjer w szkołach zawodowych.

  W ramach projektu zostały wytworzone następujące produkty:

 1. Wdrożenie platformy współpracy szkoła–pracodawcy jako bazy dla pozostałych produktów poprzez warsztaty dla nauczycieli/ek i pracodawców z zakresu metodologii projektu innowacyjnego.
 2. Powołanie Samorządowej Rady Szkolnictwa Zawodowego (SRSZ).
 3. Wdrożenie wypracowanego przez SRSZ systemu organizacyjno-finansowego realizacji praktyk w 3 szkołach objętych projektem.
 4. Testowanie programów doskonalenia nauczycieli/ek kształcenia zawodowego realizowanych u pracodawców.
 5. Testowanie laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów/uczennic, doradztwo indywidualne, w tym symulacje realnych sytuacji na określonym stanowisku pracy.
 6. Szkolenia uczniów/uczennic prowadzone przez pracodawców.
 7. Prowadzenie praktyk wg zmodernizowanych programów dla 80 osób i stałe wyposażenie uczniów/uczennic w pakiety oraz doposażenie stanowisk praktyk w niezbędne narzędzia ICT.
 8. Testowanie znaku jakości realizacji praktyk. Certyfikat (znak jakości) będzie przyznawany przez SRSZ pracodawcy.
 9. Potwierdzanie przez pracodawców kompetencji i umiejętności uczniów w formie certyfikatu sygnowanego przez pracodawcę i SRSZ.
 • „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”

Celem głównym projektu był wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego.

 1. Opracowanie nowego obszaru zawodowego: Ekotechnologie w budownictwie.
 2. Opracowanie i utworzenie interaktywnej bazy zielonych zawodów, miejsc pracy i zielonej edukacji;
 3. Opracowanie i wdrożenie modelu wizyt studyjnych;
 4. Opracowanie programu doskonalenia doradców zawodowych w zakresie trendów rozwojowych zielonej gospodarki;
 5. Opracowanie programu kształcenia i doskonalenia osób bezrobotnych do 24 roku życia;
 6. Opracowanie programu zajęć praktycznych kształcenia praktycznego u pracodawców;
 7. Stworzenie laboratoriów zielonych zawodów funkcjonujących przy urzędach pracy.

Zapewniamy elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.

Zapraszamy do współpracy.

Wiarygodność i jakość prowadzonego przez naszą instytucję kształcenia potwierdzają między innymi:

 • Certyfikat ISO 9001:2008 (zakres certyfikacji obejmuje: kursy kwalifikacyjne,  doskonalące, przyuczające do zawodu, wyuczające zawodu i usługi edukacyjne dla nauczycieli), 
 • Komisja Kwalifikacyjna powołana w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
 • Wpis do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług szkoleniowych.
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewid. 2.14/00077/2005 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 • Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego (Decyzja nr 70 z dnia 29.09.2004r.).

            O poziomie zadowolenia z naszych usług świadczą zgromadzone przez nas liczne referencje, rekomendacje.

            Dla szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej ZDZ, duże znaczenie ma możliwość korzystania z banku programów, znajdujących się w Zarządzie Głównym Związku ZDZ. Jego zasoby liczą ponad 1 200 pozycji, z czego 150 stanowią programy opracowane w ujęciu modułowym. Bank programów jest systematycznie aktualizowany i uzupełniany o nowości wynikające z uregulowań prawnych bądź zapotrzebowania rynku pracy na określonych specjalistów.

Po akcesji naszego kraju do struktur Unii Europejskiej rozpoczęliśmy pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację projektów szkoleniowych i edukacyjnych, stając się pod względem ilości zrealizowanych projektów, liderem na obszarze naszego działania.

 1. Posiadamy zezwolenie TS-3m-441-216/99 Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej Departament Transportu Samochodowego na przeprowadzanie szkoleń dla diagnostów.
 2. W ZDZ w Płocku zostało utworzone Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE, będące centrum edukacyjno-demonstracyjnym w zakresie systemów odnawialnych źródeł energii.
 3. Przy ZDZ w Płocku działa Państwowa Komisja Kwalifikacyjna nr 111, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 4. Posiadamy wpis do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług szkoleniowych - nr 07/01/2005/009 z dnia 13.04.2005r.
 5. Posiadamy zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych - nr ew. 2.14/00077/2005 z dnia 28.01.2005r.
 6. Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2008 (nr 12 100 31149 TMS) nadany przez TÜV SÜD Polska. Zakres certyfikacji obejmuje: kształcenie i doskonalenie zawodowe w systemie seminaryjnym oraz usługi edukacyjne dla nauczycieli.
 7. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku jest certyfikowanym laboratorium egzaminacyjnym ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) przy Centrum Egzaminacyjnym Centrum Szkoleniowo-Doradczym "TiM".
 8. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym The Global Language System (TGLS) - instytucja posiadająca uprawnienia do przeprowadzania egzaminów i certyfikacji językowych.
 9. Posiadamy zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 10. Posiadamy zezwolenie nr NI.III.5416-11/04 wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na prowadzenie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących towarów niebezpiecznych (ADR): kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (we wszystkich klasach), kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1, kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.
 11. Posiadamy potwierdzenia o numerach NC-601-80/1/08 z dnia 11.09.2008r., NC-601-80/1/11 z dnia 15.02.2011r. oraz NC-601-80/2/11 z dnia 26.04.2011r spełnienia wymagań na przeprowadzanie szkoleń w specjalnościach:
 • koparko - ładowarki wszystkie typy klasa trzecia,
 • ładowarki jednonaczyniowe klasa trzecia,
 • walce drogowe klasa trzecia,
 • zagęszczarki i ubijaki wibracyjne klasa trzecia,
 • przecinarki do nawierzchni drogowych klasa trzecia.
 • koparki jednonaczyniowe klasa druga i pierwsza
 1. Posiadamy zezwolenie Nr NI.III.5416-11/04 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na prowadzenie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR):
 • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
 1. Posiadamy certyfikat na prowadzenie kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie "Wózki jezdniowe z napędem silnikowym" Nr rej. 184/CERT-138/2000 Ministerstwa Gospodarki Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
 2. zawodowych w zawodach: kosmetyczka, fryzjer, informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.
 3. Posiadamy atest nr 16/2004 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, dający uprawnienia do szkolenia oraz egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne nr W-02/IS-17 po kursach o charakterze podstawowym i ponad podstawowym objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w zakresie spawania:
 • gazowego
 • łukowego elektrodą otuloną
 • elektrodą topliwą łukiem krytym
 • elektrodą topliwą w osłonie gazów
 • łukowego drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych.
 1. Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja nr KO.KPU.III.KB-4962/2/09 z dnia 19 marca 2009 r.) na prowadzone szkoleń.
 2. Posiadamy Akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie (Decyzja nr 70 z dnia 29 września 2004r.) na prowadzenie kształcenia ustawicznego.
 3. Posiadamy Certyfikat Marszałka Województwa Mazowieckiego - wpis z dnia 16.10.2008r. do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego - nr rejestru 1008.
 4. Posiadamy upoważnienie nr WOR-621-9/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie do organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie:
 • obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin,
 • stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
 • stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym,
 • stosowania środków ochrony roślin fumigacji.
 1. Jesteśmy zrzeszeni w Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
 2. Jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.
 3. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
 4. W dniu 7 czerwca 2017 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku został wpisany do rejestru  ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów pod numerem: PL/28/2017.
 5. Akredytacja nr OZE-A/18/00067/16 do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie: pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych
 6. Posiadamy wpis w rejestrze ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów, prowadzonym przez Urząd Transportu Kolejowego.
 7. 20 kwietnia 2016 r. powołanie komisji egzaminacyjnej przez Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe w specjalności prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej
 8. 09 września 2016 r. udzielenie akredytacji przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie pomp ciepła
 9. 09 września 2016 r. udzielenie akredytacji przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie systemów fotowoltaicznych

CERTYFIKATY

 • Posiadamy potwierdzenia o  numerach:  NC-60101-80/17 z dnia 01 kwietnia 2017 r., NC-601-80/1/11 a dnia 15 lutego 2011 r. oraz NC-601-80/2/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r. spełnienia wymagań na przeprowadzanie szkoleń w specjalnościach:

Koparki jednonaczyniowe – wszystkie

Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej klasa trzecia

Koparko- ładowarki wszystkie

Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej klasa trzecia

Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie klasa pierwsza

Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym  wszystkie

Spycharki do 110 kW klasa trzecia

Spycharki wszystkie typy klasa pierwsza

Walce drogowe wszystkie typy klasa druga

 • Posiadamy atest nr 16/2015 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, dający uprawnienia do szkolenia oraz egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne nr W-14/IS-17 po kursach spawania blach i rur- spoiny pachwinowe i spawania spoin czołowych blach i rur objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa, w zakresie spawania:

Acetylenowo-tlenowego (311)

Ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (111)

MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131)

MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135)

MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (138)

TIG z dodatkiem drutu pręta litego (141)

 • Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja nr KPU.546.4.2016.MA z dnia 22 kwietnia 2016 r., Decyzja nr KO.KPU.III.KB-4962/2/09 z dnia 19 marca 2009 r. oraz Decyzja nr  70 z dnia 29 września 2004 r.) na prowadzenie kształcenia ustawicznego.
 • Posiadamy Certyfikat Marszałka Województwa Mazowieckiego – wpis z dnia 23.08.2017 r. do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudniania uprawniających do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego – nr rejestru 1008.
 • Posiadamy wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów nr: PL/28/2017 z dnia 07.06.2017 r. wydany przez  Urząd Transportu Kolejowego.

Z dniem 25 września 2023r. powołano Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Płocku (CKZ w Płocku), tj. nową jednostkę organizacyjną przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku. Nasza nowo powstała placówka kształcenia ustawicznego wpisana pod numerem 312 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Płock organizuje m.in. turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, będących jednocześnie uczniami Branżowych Szkół I Stopnia, w ramach których program nauczania obejmuje podstawę programową kształcenia w danym zawodzie. Dzięki przebytym turnusom, uczestnicy uzyskają odpowiednie przygotowanie do zdania egzaminów zawodowych na najwyższym poziomie.

Wykaz aktualnych kursów:  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/get-file?id=13931&typ=1&pid=9265

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@zdz-plock.com.pl
Telefon
(+48) 242 642 277