Dostawca usług - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

4.3/5 z 349 ocen

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Siedziba: ul. Ignacego Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

NIP: 6570008869

Liczba zrealizowanych usług : 330Charakterystyka działalności firmy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest największą instytucją szkoleniową w regionie, która prowadzi działalność edukacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego, południowej części woj. mazowieckiego (podregion radomski) oraz w powiecie miechowskim w woj. małopolskim.

Zalicza się także do czołowych niepublicznych organizacji edukacyjnych w Polsce. W skali kraju wyróżnia się bogatą tradycją, doświadczeniem i renomą, a wśród klientów indywidualnych cieszy się powszechnym zaufaniem. Jest również wiarygodnym i solidnym partnerem dla przedsiębiorstw i instytucji.

Działalność w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach organizowana jest zgodnie z wdrożonym i certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Firma posiada szereg atestów, pozwoleń, certyfikatów, poświadczeń i innych dokumentów, pozwalających prowadzić bardzo szeroką działalność edukacyjną, w tym związaną z konkretnymi uregulowaniami poszczególnych urzędów i instytucji państwowych.

Główne obszary działalności ZDZ w Kielcach:

 • kursy
 • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 • szkoły dla młodzieży i dorosłych
 • doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy
 • doradztwo biznesowe


Szkolenia organizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach stanowią główny obszar działalności stowarzyszenia. Od początku istnienia (1947 rok) ZDZ zorganizował ponad 50 tysięcy kursów, które ukończyło ponad milion osób

ZDZ w Kielcach organizuje m.in. kursy z zakresu:

 • administracji i biurowości
 • bhp
 • budownictwa
 • ekologii
 • energetyki
 • finansów
 • gastronomii i przetwórstwa żywności
 • handlu
 • informatyki
 • języków obcych
 • marketingu
 • medycyny, ochrony zdrowia, opieki
 • motoryzacji
 • obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń
 • pedagogiki
 • prawa
 • przedsiębiorczości
 • rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa
 • spawalnictwa
 • transportu
 • usług i rzemiosła
 • zdrowia i urody
 • inne


Tak szeroka gama szkoleń umożliwia mieszkańcom regionu doskonalenie w danej dziedzinie, przekwalifikowanie, zdobycie zawodu, a także uzyskanie tytułów kwalifikacyjnych lub wymaganych prawem uprawnień niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Szkolenie w ZDZ w Kielcach to możliwość uzyskania kwalifikacji w różnych zawodach i specjalnościach, z której korzysta corocznie kilkanaście tysięcy osób. 

Szkolenia organizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach przygotowują do wykonywania zawodu, do egzaminu na tytuły kwalifikacyjne, do uzyskania uprawnień zawodowych. Firma prowadzi także szkolenia doskonalące i przyuczające do zawodu. Oferta szkoleń obejmuje niemal wszystkie branże gospodarki i jest na bieżąco aktualizowana o nowe zawody i specjalności.

Zakład Doskonaleni Zawodowego w Kielcach umożliwia zdobycie specjalistycznych uprawnień do wykonywania zawodu. Jest to o tyle ważne, że współczesny rynek pracy wymaga od pracowników posiadania kwalifikacji, udokumentowanych świadectwami lub zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. ZDZ we Kielcach spełnił wiele rygorystycznych wymogów i otrzymał szereg certyfikatów i atestów wydanych przez urzędy i instytucje państwowe. Dzięki temu firma uzyskała uprawnienia do organizowania szkoleń oraz nadawania uprawnień w zawodach, do wykonywania których niezbędne jest pozwolenie wynikające z przepisów zewnętrznych. Weryfikacją umiejętności i nadawaniem uprawnień zajmują się komisje egzaminacyjne powołane przy ZDZ w Kielcach. 

ZDZ organizuje szkolenia z wolnego naboru dla klientów indywidualnych, na zlecenie przedsiębiorstw, urzędów pracy, placówek pomocy społecznej, służby więziennej oraz prowadzi kursy i seminaria finansowane ze środków zewnętrznych. 

Wysoką jakość kształcenia zapewnia profesjonalna kadra wykładowców i instruktorów nauki zawodu. Prowadzenie zajęć powierza się wyłącznie wykwalifikowanym i doświadczonym ekspertom z wymaganymi uprawnieniami. ZDZ w Kielcach corocznie współpracuje z ponad tysiącem specjalistów w dziedzinie kształcenia w formach kursowych.

Pomieszczenia do prowadzenia zajęć są wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia realizowane są w oparciu o własne, nowocześnie wyposażone pracownie specjalistyczne (m.in.: komputerowe, językowe, fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne, spawalnicze, mechaniczne i mechatroniczne) lub odbywają się w warunkach rzeczywistych, co pozwala na kształtowanie niezbędnych umiejętności praktycznych. ZDZ w Kielcach wykorzystuje do prowadzenia zajęć bardzo nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, urządzenia, materiały do zajęć praktycznych, pomoce dydaktyczne oraz odpowiednie oprogramowanie.

Każde szkolenie organizowane przez ZDZ w Kielcach kończy się egzaminem lub inną formą sprawdzenia nabytych wiadomości i umiejętności. Dzięki temu ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu jest gwarancją dla uczestników szkoleń uzyskania odpowiednich kwalifikacji. Dla pracodawców jest to także pewność, że osoba posiadająca wydane przez ZDZ zaświadczenie ukończenia szkolenia, została rzetelnie przygotowana do wykonywania wyszkolonego zawodu. Zaświadczenia potwierdzające ukończenia szkolenia w ZDZ w Kielcach są powszechnie akceptowane na rynku krajowym oraz za granicą.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ma bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 2005 r. do br. ZDZ zrealizował około sto projektów edukacyjnych dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego, południowej części woj. mazowieckiego oraz powiatu miechowskiego w woj. małopolskim. Łącznie ZDZ w Kielcach umożliwił bezpłatne zdobycie kwalifikacji i poszerzenie kompetencji kilkudziesięciu tysiącom osób. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (opublikowane w 2013 r.), ZDZ znalazł się na czwartym miejscu w Polsce wśród firm niepublicznych, które najskuteczniej pozyskują środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W organizowanych przez ZDZ szkoleniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej uczestniczyły m.in. osoby pracujące, bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo, uczące się i kształcące, a także rolnicy i ich domownicy oraz nauczyciele, pracownicy dydaktyczni i uczniowie. Przygotowana oferta szkoleniowa została dostosowana do potrzeb uczestników, rynku pracy i wymagań pracodawców. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzi działalność edukacyjną poprzez placówki szkoleniowe zlokalizowane w woj. świętokrzyskim (Busko-Zdrój, Chmielnik, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów, Włoszczowa), woj. mazowieckim (Kozienice, Lipsko, Nowe Miasto nad Pilicą, Radom, Zwoleń), woj. małopolskim (Miechów).

Posiadane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego najważniejsze atesty, pozwolenia, certyfikaty, poświadczenia i inne dokumentów otrzymane od instytucji, urzędów i podmiotów zewnętrznych:

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakości ISO 9001:2015-10 w zakresie zarządzania nowoczesną placówką oświatową realizującą kształcenia w systemie przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym z uwzględnieniem projektów edukacyjnych oraz prowadzącą doradztwo biznesowe i edukacyjne dla przedsiębiorców, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Certyfikat IQNet potwierdzający spełnienie wymaganej normy 9001:2015-10 w zakresie zarządzania nowoczesną placówką oświatową realizującą kształcenia w systemie w systemie przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym z  uwzględnieniem projektów edukacyjnych oraz prowadzącą doradztwo biznesowe i edukacyjne dla przedsiębiorców wydany przez The International Certyfication Network IQNet
 • Akt Powołania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisji Kwalifikacyjnej przy ZDZ w Kielcach do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją oraz dozorem rządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne nr W-19/IS-41 po kursach spawania blach i rur – spoiny pachwinowe i spawania spoin czołowych blach i rur objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie spawania: acetylenowo-tlenowego (311), łukowego elektrodą otuloną (111), MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135), MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131), TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141)
 • Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Decyzje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, zatwierdzające do realizacji programy kształcenia kursów specjalistycznych: szczepienia ochronne, leczenie ran, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, podstawy opieki paliatywnej, terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Partnerstwo z TÜV SÜD w zakresie monitoringu jakości świadczonych usług edukacyjnych i wydawania absolwentom szkoleń zaświadczeń o ukończeniu szkolenia uznawanych w Unii Europejskiej
 • Porozumienie z Polskim Towarzystwem Informatycznym w Warszawie w zakresie propagowania i organizacji egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)
 • Poświadczenie Oceny Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie potwierdzające, że ZDZ w Kielcach jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Spawaczy UDT-CERT
 • Poświadczenie Oceny Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzające posiadanie zdolności do prowadzania szkolenia spawaczy
 • Potwierdzenia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego umożliwiające organizowanie szkoleń z zakresu obsługi: koparek jednonaczyniowych (klasa 3), koparko-ładowarek (klasa 3), ładowarek jednonaczyniowych (klasa 3), pilarek mechanicznych do ścinki drzew (klasa 3), przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym (klasa 3), spycharek (klasa 3), walców drogowych (klasa 2), wielozadaniowych nośników osprzętów, maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych (klasa 2), frezarek do nawierzchni dróg samojezdnych (klasa 1) oraz do montażu rusztowań budowlano-montażowych-metalowych - montaż i demontaż
 • Wpis do rejestru agencji zatrudnienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako agencji pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej i jako agencji poradnictwa zawodowego
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
 • Wpis do rejestru Ośrodków Krajowego Systemu Usług w zakresie usług szkoleniowych
 • Zaświadczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzające wpis podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
 • Zaświadczenie o statusie certyfikowanego Laboratorium ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kursie specjalistycznym: ordynowanie leków i wydawanie recept
 • Zaświadczenie od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin
 • Zezwolenia właściwych jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców kat.: A, B, C, C + E, T
 • Zgoda Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Zgoda Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenia szkolenia w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego
 • Zgoda Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenia szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego w specjalnościach: praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, praca socjalna z osobami starszymi, praca socjalna z osobami bezrobotnymi, praca socjalna z osobami uzależnionymi, praca socjalna z osobami bezdomnymi, praca socjalna ze społecznością lokalną
ISO 2020.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: zdz@zdz.kielce.pl
Telefon: (+48) 413 664 791

Ciasteczka>