Dostawca usług - Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

Logo Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

4.5/5 z 547 ocen

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

Siedziba: ul. Kossaka 118, 64-920 Piła

NIP: 7641009501

Liczba zrealizowanych usług : 219Charakterystyka działalności firmy

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki prowadzi doskonalenie i dokształcanie dorosłych w formach pozaszkolnych (placówka kształcenia ustawicznego). Realizowane szkolenia umożliwiają osobom dorosłym (zarówno pracującym, jak i pozostającym bez pracy) zdobywanie, poszerzanie, odnawianie lub zmianę kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych w następującym zakresie:

 • spawania według norm europejskich (elektryczne, gazowe, w metodach MAG, TIG, MIG);
 • badań nieniszczących wizualnych VT1+VT2;
 • obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
 • obsługi i konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
 • uprawnień energetycznych i elektrycznych;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy (dla wszystkich stanowisk pracy);
 • kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 • ratownictwa medycznego.

BAZA SZKOLENIOWA
Siedziba Uniwersytetu Oświatowego mieści się w Pile, przy ul. Kossaka 118. Lokalizacja posiada dogodny dojazd zarówno środkami komunikacji publicznej (w pobliżu pętla autobusowa), jak i komunikacją prywatną. Zajęcia prowadzone są w trzech salach wykładowych wyposażonych w środki dydaktyczne: tablice ścienne lub plansze do pisania, ekran, przekroje, plansze dydaktyczne, rzutniki multimedialne. Baza spełnia warunki wymagane w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. Placówka posiada również oddział w Poznaniu, zlokalizowany przy ul. Dąbrowskiego 81. W skład bazy dydaktyczno-lokalowej poznańskiego oddziału wchodzi sala wykładowa wyposażona w środki dydaktyczne: tablice ścienne lub plansze do pisania, ekran, przekroje, plansze dydaktyczne, rzutnik multimedialny.

WARSZATAT SPAWALNICZY
Zajęcia praktycznej nauki spawania prowadzone są w warsztacie spawalniczym, sąsiadujący z budynkiem mieszczącym sale wykładowe. Na terenie warsztatu znajduje się pokój instruktorów, pomieszczenia socjalne: szatnie, sanitariaty, prysznic. Warsztat wyposażony jest łącznie w 11 stanowisk z niezbędnym sprzętem do spawania elektrycznego elektrodami otulonymi, spawania gazowego, spawanie metodą MAG, TIG, MIG. Warsztat spełnia warunki wymagane w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

POLIGON SZKOLENIOWY
Szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych prowadzone są na poligonie Uniwersytetu Oświatowego w miejscowości Kłoda oraz na poligonie w miejscowości Golęczewo. Na terenie poligonów znajdują się kontenery socjalno-szkoleniowe (10 m2) jak i park maszynowy niezbędny do prowadzenia szkoleń z tego zakresu. Poligony spełniają warunki wymagane w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

Uniwersytet Oświatowy współpracuje z pracodawcami z terenu całego kraju w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników, powiatowymi urzędami pracy z regionu w zakresie szkolenia i przekwalifikowania osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy, instytucjami szkoleniowymi w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego). Świadczy również usługi szkoleniowe na rzecz odbiorców indywidualnych zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szeroko rozumianym kształceniem ustawicznym w formach pozaszkolnych.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki uzyskał zewnętrzne potwierdzenia poziomu świadczonych usług szkoleniowych Certyfikat ISO 9001-2009, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego UDT – CERT. Certyfikat potwierdza, że placówka wdrożyła oraz stosuje system zarządzania jakością w zakresie szkoleń i kursów zawodowych. Placówka posiada znak ISO od 2005 r.

Jako placówka kształcenia ustawicznego Uniwersytet Oświatowy posiada:

 • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu pilskiego
 • akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
 • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wielkopolskiego Urzędu Pracy,
 • atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
 • upoważnienie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: pila@uo.edu.pl, spawanie@uo.edu.pl
Telefon: (+48) 661 120 263, (+48) 673 512 727

Ciasteczka>