Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Możliwość dofinansowania
Logo Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
ul. M. Curie-Skłodowskiej 2
15-950 Białystok
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 27
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

  Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku od wielu lat w ramach swojej działalności prowadzi działalność szkoleniową. 

Posiadamystatus niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego potwierdzony wpisem do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej , wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (2.20/00022/2005)

Potwierdzeniem stosowania wysokich standardów usług jest posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych, doradczych o charakterze proinnowqacyjnyn oraz usług technicznych.

2005 r. - 2006 r  projekt „Znajomość angielskiego – szansą na awans zawodowy”.

„Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki KSI”, w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych" w ramach Działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Osi Priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

"Sieć Ośrodków Innowacji NOT"

2006-2008" Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji- platforma współpracy nauki i gospodarki, nowych technologii i wsparcia eksperckiego dla rozwoju Podlasia."

 2014r  projekt „ Bezpieczeństwo w procesie budowlanym”

 2014-2015  projekt „ Akademia IT”

2016-2018 projekt  "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach "

2019-2021 "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach-edycja II"

 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@bialystok.enot.pl
Telefon
(+48) 857 421 212