MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU

Możliwość dofinansowania
Logo MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU
ul. Zofii Nałkowskiej 21
82-300 Elbląg
Usługa doradcza / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 557
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu to organizacja z ponad 15. letnią tradycją badawczo-rozwojową, innowacyjną, technologiczną, wdrożeniową i audytową. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego datowany jest na 5 kwietnia 2007 r.

Prezesem Zarządu od początku istnienia Instytutu jest pomysłodawca i inicjator oraz entuzjasta szeroko pojętej standaryzacji i innowacyjności procesów w outsourcingu - Dariusz Klimowski.

Dyrektor Zarządzającą, odpowiedzialną za ciągłość działania Instytutu, łączącą zarządzanie strategiczne z wykonawczym, sprawującą pieczę nad rozwojem produktów oraz wdrożeniami i audytami jest Sara Kononowicz.

Dyrektor Operacyjną nadzorującą realizację projektów, koordynującą procesy związane z Klientami oraz handel jest Karolina Bachewicz.

Naszym głównym atutem jest ambitny zespół oraz szerokie grono ekspertów z zakresu rozwoju biznesu w obszarach produkcji, usług i handlu włącznie z technologiami innowacyjnymi. Od momentu rozpoczęcia działalności największą uwagę przykładamy do osiągnięcia jak najwyższej jakości oferowanych usług, co zostało wielokrotnie potwierdzone w ramach audytów i rekomendacji.

Wiedza oraz zaangażowanie naszego Zespołu są gwarancją udanej współpracy. Generalnym celem naszego rozwoju jest stałe pogłębianie wiedzy w dziedzinach naukowych i w aspektach praktycznych, ukierunkowanej na optymalizację efektów działalności gospodarczej naszych Klientów.

Cechuje nas bogata praktyka w rozwoju i doskonaleniu skuteczności procesów biznesowych, badawczo-rozwojowych, technologicznych i organizacyjnych z zastosowaniem podejścia proinnowacyjnego.

Nasze usługi realizowane są na poziomie eksperckim i uzyskują każdorazowo oczekiwane efekty w takich dziedzinach jak:

 • systemy zarządzania
 • badania i rozwój
 • kształcenie
 • weryfikacja zgodności
 • transfer technologii
 • pozyskiwanie dofinansowania
 • projektowanie i zarządzanie projektami
 • audyty (systemów zarządzania, innowacyjności, dostępności, technologiczne, śledcze, inspekcje)
 • wdrożenia
 • doskonalenie
 • optymalizacja efektywnościowa

W każdym naszym działaniu przyświeca nam hasło KLIENT JEST NAJWAŻNIEJSZY

Dzięki naszemu zaangażowaniu, posiadamy bogate portfolio zrealizowanych działań rozwojowych i setki zadowolonych klientów.

Każdy klient traktowany jest indywidualnie, stanowiąc dla Nas wyzwanie i motywację do osiągania jak najlepszych rezultatów.

Doświadczenie organizacji dotyczy obszarów takich jak: 

1. Doskonalenie systemów zarządzania.

2. Wdrożenia, doskonalenie oraz nadzór nad systemami jakości - staramy się o opracowanie systemów zgodnych ze standardami normalizującymi, systemy te pomagają w codziennym funkcjonowaniu organizacji. 

3. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań wspomagających produkcję, posiadamy w tym zakresie doświadczenie w różnych branżach, m.in. meblarskiej, spożywczej, papierniczej, recyclingowej i innych. 

4. Opracowanie oraz wdrożenie innowacji produktowych, wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług, w branżach takich jak: meblarstwo, technologie informatyczne, budownictwo, recyclingu i inne. 

5. Prowadzenie badań i analiz m.in. badania nad wykorzystaniem technologii Cloud Computing, IoT, security management, cyberbezpieczeństwo.

6. Szkolenia: posiadamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla firm prywatnych jak i dla jednostek publicznych, posiadamy w swoim portfolio ponad 50 tematów szkoleniowych i ponad tysiąc przeszkolonych osób. 

7. Opracowanie strategii rozwoju. 

8. Opracowanie i realizacja projektów współfinansowanych z funduszy unii europejskiej, posiadamy doświadczenie w projektach tzw. twardych jak i miękkich.

9.  Opracowanie i testowanie innowacyjnych produktów, we współpracy z jednostkami naukowymi pracowaliśmy i testowaliśmy w warunkach rzeczywistych elektroniczne narzędzia do:

 • wdrażania, nadzorowania, oceny i audytowania standardów Systemu Strefy Bezpieczeństwa w Outsourcingu (SBO) dla przedsiębiorstw outsourcingowych,
 •  wdrażania, nadzorowania, oceny i audytowania wymagań ustawowych w zakresie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP oraz ISO 22000) dla przedsiębiorstw z branży spożywczej,
 • wdrażania, nadzorowania, oceny i audytowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) dla administracji publicznej i innych organizacji zainteresowanych doskonaleniem działalności z zastosowaniem tej metody.
 • wdrażania, nadzorowania, oceny i audytowania wymagań KRI, ODO, FSC, ISO 27001, ISO 9001. 

Nasze doświadczenie obejmuje także:

 • audyty innowacyjności
 • doradztwo we wdrażaniu innowacji
 • audyty dostępności
 • audyty technologiczne i wzornicze 
 • FSC - wdrażanie i doskonalenie systemów kontroli pochodzenia produktu

Podczas współpracy opracowano założenia rozwojowe dla nowych technologii i wyrobów na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż wraz z określeniem metod transferu technologii z nauki do biznesu.

Na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorców zrealizowano usługę:

Audytu Innowacyjności składającego się z następujących etapów:

 • Analiza:
  - możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę, zdefiniowanie pytania badawczego lub hipotezy       
    dotyczącej najważniejszego problemu przedsiębiorstwa,
  - pozycji rynkowej,
  - modelu biznesowego,
  - finansowa,
  - organizacji i zarządzania,
  - dojrzałości technologicznej.

Na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorców zrealizowana została usługa:

Doradztwa we wdrażaniu innowacji, która składała się z następujących etapów:

 • Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju, alternatywnych do głównej rekomendacji, analiza porównawcza uszczegółowionych ścieżek, prognozowany wpływ wyboru danej ścieżki na rozwój firmy, zdefiniowanie modelu produkcji / sprzedaży każdej ze ścieżek, stworzenie ogólnych modeli finansowych pokazujących koszty i korzyści z wyboru poszczególnych opcji, wstępna prognoza wielkości sprzedaży i liczby klientów w każdej ze ścieżek, model przychodów i kosztów wraz z prognozą wynikającą z wyboru danej ścieżki)
 • Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju
 • Opracowanie szczegółowego modelu finansowego
 • Konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów
 • Poszukiwanie partnerów biznesowych do realizacji projektów badawczo - rozwojowych i innowacyjnych
 • Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja
 • Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii
 • Analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego, analiza scenariuszy finansowych dla różnych wartości bazowych, analiza wpływu trudnych do skwantyfikowania czynników jakościowych na rentowność inwestycji
 • Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii, przygotowanie wstępnej listy dostępnych na rynku technologii możliwych do wdrożenia w przedsiębiorstwie, określenie poziomu innowacyjności poszczególnych technologii, poziom rozpowszechnienia na rynku, określenie szacunkowego kosztu wdrożenia poszczególnych technologii, przygotowanie rankingu wybranych technologii według poziomu innowacyjności oraz kosztu wdrożenia, przygotowanie wstępnej analizy użyteczności poszczególnych technologii w danym przedsiębiorstwie, przygotowanie rekomendacji dotyczącej wdrożenia konkretnej technologii
 • Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii, przygotowanie listy dostawców, opracowanie zapytania ofertowego do dostawców technologii pod kątem potrzeb usługobiorcy: zebranie ofert od poszczególnych dostawców i ewentualne uszczegółowienie ofert: wycena kosztów zakupu technologii od poszczególnych dostawców oraz analiza porównawcza ofert, rekomendacja dotycząca zakupu technologii od konkretnego dostawcy wraz z uzasadnieniem - sprawdzenie zgodności technologicznej i łatwości wdrożenia danej technologii w przedsiębiorstwie
 • Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej, przygotowanie listy dostawców wybranej technologii, opracowanie zapytania ofertowego do dostawców technologii pod kątem potrzeb usługobiorcy, zebranie ofert od poszczególnych dostawców i ewentualne uszczegółowienie ofert: wycena kosztów zakupu technologii od poszczególnych dostawców oraz analiza porównawcza ofert: rekomendacja dotycząca zakupu technologii od konkretnego dostawcy wraz z uzasadnieniem - sprawdzenie zgodności technologicznej i łatwości wdrożenia danej technologii w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do procesu negocjacji, przygotowanie strategii negocjacyjnej z dostawcą technologii, w tym jednostką naukową
 • Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii, współudział wraz z usługobiorcą w procesie negocjacji w celu osiągnięcia najkorzystniejszych dla reprezentowanego przedsiębiorstwa
 • Końcowa weryfikacja kształtu umowy, jednorazowe sprawdzenie umowy pomiędzy przedsiębiorcą a dostawcą technologii,
 • Wsparcie w przygotowaniu umowy, bieżąca praca z umową – sprawdzanie każdej kolejnej wersji umowy powstającej w toku negocjacji pomiędzy przedsiębiorcą a dostawcą technologii)
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia, szczegółowego harmonogramu, określenie zasobów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania i przypisanie wykonawców do poszczególnych zadań, określenie budżetu wdrożenia i alokacji środków na poszczególne zadania, określenie zasad raportowania wdrożenia
 • Analiza ryzyka wdrożenia, wytyczenie ścieżki krytycznej projektu, analiza ryzyka – określenie najbardziej narażonych na ryzyko obszarów projektu i sposobów ograniczenia ryzyka, rekomendacje dotyczące przeprowadzania wdrożenia.
 • Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne, przeprowadzenie analizy jakościowej potencjalnego wpływu nowo wdrażanej technologii na środowisko naturalne)
 • Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji
 • Wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich, stworzenie struktury delegacji kompetencji, stworzenie planu struktury kadrowej i optymalizacji zatrudnienia, stworzenie całościowego planu rozwoju kadr.
 • Stworzenie systemu motywacyjnego, finansowego systemu motywacyjnego, określenie sposobu przyznawania wynagrodzeń, stworzenie pozafinansowego systemu motywacyjnego
 • Wsparcie zarządzania własnością intelektualną, analiza statusu własności intelektualnej w zakresie innowacji wdrażanych w przedsiębiorstwie, analiza zdolności do zastrzeżenia własności przemysłowej posiadanej lub nabywanej przez przedsiębiorstwo, przygotowanie dokumentacji wymaganej w procesie zastrzegania, wsparcie w uzyskaniu wyceny własności intelektualnej posiadanej lub nabywanej przez przedsiębiorstwo
 • Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną
 • Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej

Efektem prac były raporty z Audytu Innowacyjności oraz sprawozdania z Doradztwa we wdrażaniu innowacji, umowy z jednostkami badawczo – rozwojowymi. Usługi w tym zakresie świadczone są od 2014 roku.

MIO posiada wdrożony oraz nadzorowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Instytut posiada certyfikat Systemu ISO wydany w dniu 08.01.2018 r. przez SGS United Kingdom LTD.

MIO posiada opracowaną i wdrożoną Politykę bezpieczeństwa informacji oraz wdrożony System Bezpieczeństwa Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO 27001. Wnioskodawca dokonał wdrożenia wymagań tej normy we własnym zakresie, ponieważ dysponuje kadrą posiadającą odpowiednie uprawnienia do audytu i wdrożeń systemu (audytorzy wiodący ISO 9001, 27001, 20000, 14001). System Bezpieczeństwa Informacji znacząco wpływa na podniesienie poziomu zaufania do świadczonych usług.

System służy ochronie zasobów informacyjnych. Powierzone dane przez Klienta są we właściwy sposób przetwarzane co zminimalizowało ryzyko utraty lub nieumyślnego przekazania danych nieuprawnionym osobom. Klient ma gwarancję, że informacje przez niego przekazane zostaną użyte tylko w celu realizacji usługi, co w przypadku świadczenia usług proinnowacyjnych jest szczególnie ważnym elementem realizacji usługi. Norma ISO 27001, definiuje SZBI jako część ogólnego systemu zarządzania, która bazuje na biznesowym podejściu do ryzyka, w celu ustanowienia, wdrożenia, działania, monitorowania, przeglądania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji. Wnioskodawca stosuje również wymagania normy ISO 20000 Technika informatyczna – zarządzanie usługami, której wymagania zintegrowano z wytycznymi związanymi z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Wnioskodawca posiada wdrożony oraz aktywny System Stref Bezpieczeństwa w Outsourcingu (SBO). SBO jest narzędziem nadzoru ryzyka w 12 podstawowych obszarach działalności każdego outsourcera.

System definiuje obowiązki MIO względem klientów i wymaga nadzorowania ryzyka wszędzie tam, gdzie beneficjent byłby narażony na częściową lub stałą utratę zdolności do świadczenia usług. Mechanizmy nadzoru wdrożonego SBO wymuszają permanentny monitoring zdarzeń mogących mieć wpływ na dalszą sytuację MIO. Monitoring pozwala stworzyć mapę ryzyk zarówno wewnątrz organizacji jak i w jego otoczeniu. Tym samym Zarząd otrzymuje wgląd w standing organizacji na każdym etapie jego funkcjonowania. Pozwala to na skuteczne i szybkie podejmowanie decyzji biznesowych i organizacyjnych. 

MIO zobowiązany jest w przypadku wzrostu ryzyka w danym obszarze do jego natychmiastowego minimalizowania. SBO stanowi tu źródło informacji ukierunkowujących na zmiany i neutralizacji wyników niekorzystnych dla stron współpracy w ramach umowy outsourcingowej. SBO stanowi gwarancję dla klienta, który zlecając usługi w formie outsourcingu ma wgląd w transparentną część danych wymaganych wg wytycznych. Dane te pozwalają ocenić stopień zaufania do MIO i pomagają podjąć decyzje, np. co do dalszej współpracy. 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
fioi@fioi.org
Telefon
(+48) 55 2394 874