Dostawca usług - BDO SOLUTIONS Sp. z o.o.

Logo BDO SOLUTIONS Sp. z o.o.

4.2/5 z 1217 ocen

BDO SOLUTIONS Sp. z o.o.

Siedziba: Postępu 12, 02-676 Warszawa

NIP: 1080015026

Liczba zrealizowanych usług : 2547Charakterystyka działalności firmy

Oferta Szkoleń

BDO SOLUTIONS  sp. z o.o. realizuje usługi szkoleniowe pod następującymi markami: BDO Academy, Polexpert, Eurodirect, Infortraining.

Usługi realizowane są w formie jedno i dwudniowych szkoleń aktualizacyjnych, warsztatów, kursów zawodowych, seminariów, szkoleń wyjazdowych, szkoleń in company, konferencji.

Nasza oferta skierowana jest do następujących grup zawodowych:

 •  menadżerowie wyższego i średniego szczebla,
 •  dyrektorzy finansowi, główni księgowi, specjaliści pionów finansowo księgowych,
 •  kontrolerzy finansowi, analitycy finansowi,
 •  dyrektorzy personalni, szefowie kadr, specjaliści pionów kadrowo- płacowych,
 •  skarbnicy, pracownicy adnministracji samorządowej i rządowej

 

Nasze usługi obejmują poniższy zakres marytoryczny:

 • rachunkowość: Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej; wybrane zagadnienia szczegółowe jak: podatek odroczony, środki trwałe, amortyzacja, sporządzanie bilansu, sporządzanie i czytanie sprawozdań z cash flow, instrumenty finansowe, kontrakty długoterminowe.
 • finanse i kontroling : rachunek kosztów ABC, nowoczesne metody budżetowania i zarządzania kosztami, zaawansowany exel dla finansistów, analiza finansowa w praktyce,kontroling produkcji - zaawansowane techniki w praktyce,
 • podatki: podatek VAT, podatki dochodowe: PDOF i PDOP, akcyza, podatki lokalne, podatek od nieruchomości,
 • prawo pracy: Kodeks pracy, wybrane zagadnienia szczegółowe - czas pracy, optymalizacja czasu pracy, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy kierowców,
 • ubezpieczenia społeczne: emerytury, renty, zasiłki
 • lean manufacturing
 • umiejętności menadżerskie:negocjacje, delegowanie uprawnień, asertywność, zarządzanie projektami, trening kontroli emocji i stresu pernamentnego,
 • szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów

     W ramach kształcenia zawodowego firma oferuje specjalistyczne kursy zawodowe:

 • Rachunkowość od podstaw,
 • Rachunkowość na głównych księgowych,
 • Kurs dla osób przygotowujących sie do egzaminów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego,
 • Kurs przygotowujący do egzaminu dla kandydatów na biegłych rewidentów

 Posiadamy bogata ofertę szkoleń wyjazdowych.

Nasze spotkania to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń zawodowych z pracownikami innych firm oraz szansa na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania od najwybitniejszych ekspertów z danej dziedziny.
Nasze szkolenia wyjazdowe odbywają się w wysokiej klasy obiektach konferencyjnych i wypoczynkowych, w których mają Państwo możliwość odpoczynku i relaksu w najatrakcyjniejszych turystycznie rejonach naszego kraju i nie tylko. Szkolenia wyjazdowe organizujemy między innymi w : Wzgórza Dylewskie - Hotel Irena Eris, Gdynia - Hotel Nadmorski, Sopot - Willa Aqua, Zakopane - Czarny Potok, Hotel Belwedere, Krynica Górska - Hotel Prezydent, Irena Eris, Karpacz - Hotel Dziki Potok, Serock - Hotel Narvil, Uniejów- Lawendowe Termy.

Oferta doradcza:

Optymalizacja działania przedsiębiorstwa:

1.Doradztwo z zakresu optymalizacji i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z obowiązującym prawem.

Realizujemy profesjonalne usługi doradcze z zakresu prawa pracy nie tylko dla firm i przedsiębiorstw, ale również jednostek organizacyjnych w sferze samorządowej i administracyjnej. Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o analizę potrzeb, a te bardziej zaawansowane o kompleksowy audyt organizacji.

NASZE USŁUGI

Optymalizacja czasu pracy

Kompleksowa usługa nakierowana na szeroko pojętą optymalizację procesów związanych z planowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem czasu pracy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych firmy. Dodatkowym efektem zrealizowanej usługi będzie ograniczenie ryzyka związanego z bezzasadnymi roszczeniami pracowniczymi oraz odpowiedzialnością wykroczeniową lub karną kadry menedżerskiej firmy. Usługa optymalizacji może przynieść spodziewane oszczędności również w przypadku, gdy dotyczyć będzie jedynie praktyki stosowania obecnych i niezmiennych z różnych powodów przepisów prawa wewnątrzzakładowego.

OFERUJEMY:

 • Propozycje modyfikacji wewnętrznych przepisów prawa pracy (optymalne systemy  i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe, nowoczesne i plastyczne regulacje  dotyczące harmonogramów)
 • Propozycje usprawnień w zakresie planowania czasu pracy (tworzenia harmonogramów czasu pracy)
 • Wszechstronne szkolenia osób odpowiedzialnych za czas pracy
 • Lepsza organizacja czasu pracy
 • Długofalowe oszczędności w obszarze czasu pracy, z jednoczesnym zachowaniem obecnej struktury i rozmiarów zatrudnienia

 

Relacje pracodawca – związki zawodowe

Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki dotyczącej relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi, radami pracowników lub innymi reprezentacjami pracowniczymi. Pomagamy tworzyć kompleksowe strategie konstruktywnej współpracy z wszelkimi przedstawicielstwami pracowniczymi w zakładzie pracy.

OFERUJEMY:

 • Tworzenie strategii postępowania w sytuacji konfliktu pracodawcy ze związkiem zawodowym
 • Prowadzenie sporów zbiorowych pracodawcy ze związkiem zawodowym
 • Tworzenie i negocjowanie porozumień kończących spór zbiorowy
 • Kompleksowe zarządzanie procedurą zwolnień grupowych
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji ze związkiem zawodowym, radą pracowników albo innym przedstawicielstwem pracowniczym
 • Tworzenie i negocjowanie ze związkami zawodowymi układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania i ZFŚS
 • Tworzenie i negocjowanie porozumień o zasadach bieżącej współpracy między pracodawcą i związkiem zawodowym – Kodeks Dobrych Praktyk
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem i działaniem w zakładzie rady pracowników
 • Doradztwo w zakresie relacji pracodawcy ze Społeczną Inspekcją Pracy oraz radą pracowników i przedstawicielami Europejskiej Rady Zakładowej

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę

Świadczymy pomoc w zakresie legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce.

OFERUJEMY:

 • Doradztwo i reprezentację pracodawców w procedurze legalizacji pobytu i pracy pracowników z zagranicy
 • Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę i przy rejestrowaniu oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy
 • Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
 • Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Audyt dokumentacji prawa pracy

Oferujemy usługę polegającą na kompleksowym audycie akt osobowych pracowników. Akta te powinny być prowadzone w sposób kompletny i prawidłowy, rozpoczynając od przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, aż do momentu rozwiązania stosunku pracy.

OFERUJEMY:

 • Analizę stosowanych praktyk, wzorów umów, regulaminów i pozostałej dokumentacji pracowniczej stosowanej przez dział personalny oraz kadr w poszczególnych lokalizacjach i obszarach funkcjonalnych
 • Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w postępowaniu osób zarządzających pracownikami
 • Zminimalizowanie ryzyka powstania bezzasadnych sporów i roszczeń związanych z nawiązaniem stosunku pracy
 • Zminimalizowanie ryzyka niewłaściwego formułowania składników wynagrodzenia w tym premii i nagród oraz wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Zminimalizowanie ryzyka odpowiedzialności przedstawicieli firmy za niepoprawne prowadzenie akt osobowych pracowników i osób wykonujących pracę na innej podstawie

Kontrakty pracownicze

Świadczymy również usługi w zakresie konstruowania, zawierania i rozwiązywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych stosowanych w ramach polityki zatrudniania. W zakres tego rodzaju usług wchodzą również zagadnienia powiązane z tą tematyką jak np. procedowanie zwolnień grupowych, tworzenie programów dobrowolnych odejść itd.

OFERUJEMY:

 • Przygotowanie projektów umów o pracę i umów cywilnoprawnych wraz z postanowieniami dotyczącymi praw autorskich do wyników pracy
 • Negocjowanie i zawieranie kontraktów menedżerskich, listów intencyjnych
 • Projektowanie umów o zakazie konkurencji
 • Tworzenie dokumentacji niezbędnej przy stosowaniu telepracy
 • Przygotowanie porozumień w kwestiach urlopowych, porozumień zmieniających
 • Tworzenie umów i dokumentacji powierzenia mienia
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji zwolnień grupowych wraz z niezbędną korespondencją z Państwową Inspekcją Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy

Audyt i optymalizacja wynagrodzeń

Oferujemy Państwu usługę optymalizacji szeroko pojętych regulacji płacowych, w tym m.in.:

OFERUJEMY:

 • Projektowanie regulaminów (wynagradzania, nagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i zarządzeń płacowych
 • Minimalizowanie ryzyka zakwestionowania uznaniowości składników wynagrodzenia (premia, a nagrody)
 • Optymalizowanie składników wynagrodzeń pod kątem wliczania do podstaw zasiłków i wynagrodzeń chorobowych i urlopowych
 • Negocjowanie regulacji płacowych zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
 • Audyt poprawności stosowania przepisów płacowych firmy

2. Doradztwo w zakresie poprawy efektywności operacyjnej i zarządzania

Oferujemy:

 • Kompleksowy audyt procesowy przedsiębiorstwa bazujący na metodyce Lean Manufacturing;
 • Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wybranego obszaru funkcjonalnego wraz z określeniem celów SMART;
 • Diagnozowanie i budowę systemów zarządzania przez cele;
 • Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju w sposób pozwalający na osiągnięcie wymiernych celów zarówno w wymiarze całego przedsiębiorstwa jak i wybranego obszaru funkcjonalnego;
 • Restrukturyzację przedsiębiorstwa w celu uzyskania istotnych oszczędności kosztowych;
 • Interim management;
 • Audyty okresowe weryfikujące stan rozwoju organizacji;

Akredytacja wydana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na kurs Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego

certyfikat_SUS_2.0.pdf
MKO_akredytacja.pdf
Referencje_SCN_-_Hotel_SPA_dr_Irena_Eris_VAT_CIT_PIT_oraz_kadry_płace.pdf
Referencje_SCN_-_KNF_Rachunkowość_2014.pdf
Referencje_-SCN_-_PCC_SE_-_IFRS.pdf
Referencje_SCN_-_PGE_Energia_Natury_-_MSSF.pdf
Referencje_SCN_-_PGNiG_-_Faktura_VAT.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: szkolenia@bdo.pl, polexpert@polexpert.info.pl
Telefon: +48 22 543 17 45, +48 22 543 17 68

Ciasteczka>