Dostawca usług - Wyższa Szkoła Humanitas

Logo Wyższa Szkoła Humanitas

4.1/5 z 72 ocen

Wyższa Szkoła Humanitas

Siedziba: ul. Jana Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

NIP: 6442446977

Liczba zrealizowanych usług : 55Charakterystyka działalności firmy

Wyższa Szkoła Humanitas, usługi rozwojowe w postaci studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń (otwartych, zamkniętych, cykli szkoleniowych, projektów rozwojowych, warsztatów, badania potrzeb rozwojowych, konferencji itp.) realizuje za pośrednictwem ogólnouczelnianej jednostki: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

Wszystkie proponowane w ofercie CSPiS formy doskonalenia mają głównie formę praktycznych warsztatów prowadzonych przez trenerów – praktyków, posiadających wiedzę merytoryczną, bogate doświadczenie zawodowe i trenerskie oraz wysokie umiejętności dydaktyczne.

Wśród współpracujących z nami trenerów i wykładowców są praktycy życia gospodarczego, doświadczeni menedżerowie, socjolodzy, psycholodzy, prawnicy, doradcy i analitycy finansowi, a także specjaliści ds. promocji, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci, osoby zarządzające oświatą.

Zarówno kursy dokształcające i szkolenia, jak i studia podyplomowe realizowane są w postaci: 1. usług otwartych (przewaga procentowa studiów podyplomowych); 2. usług zamkniętych (przewaga procentowa szkoleń i kursów) - na zlecenia Klientów WSH (przedsiębiorstw, jednostek budżetowych, rad pedagogicznych itd.).

kursy dokształcające i szkolenia

I.  Oferta kursów i szkoleń WSH liczy kilkaset tytułów, podzielonych na 9 obszarów tematycznych:

 1. Administracja
 2. Biznes
 3. Doskonalenie nauczycieli
 4. Umiejętności interpersonalne
 5. Menedżerskie
 6. OZE
 7. Prawo i podatki
 8. Sprzedaż i obsługa klienta
 9. Rozwój osobisty

Ponadto, na bieżąco opracowywane są: 1. oferty tematyczne, sezonowe szkoleń wynikające m. in. ze zmian legislacyjnych, czy panujących na rynku trendów; 2. całkiem nowe programy szkoleniowe/edukacyjne, pod kątem zindywidualizowanych potrzeb Klientów CSPiS zamawiających usługi rozwojowe „uszyte na miarę”.

II. Przykładowe realizacje:

1. duży, zamknięty projekt rozwojowy dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstwa będącego liderem na rynku automatyki przemysłowej, składający się z badania potrzeb rozwojowych, kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a następnie ponad 500 godzin warsztatów, symulacji i gier rozwojowych wspierających menedżerów w „miękkiej” sferze procesu zarządzania (2016 – obecnie),

2. dla nauczycieli – otwarte i zamknięte kursy certyfikujące TUTORING 1. stopnia, realizowane we współpracy z Fundacją Kolegium Tutorów z Wrocławia (2016 – obecnie),

3. dla dyrektorów placówek oświatowych – kilkanaście zlecanych przez Wydziały Oświaty zamkniętych, merytorycznych warsztatów i szkoleń z obszaru zarządzania placówką oświatową oraz 4 otwarte konferencje z cyklu „Dyrektor Liderem” (1. bezpieczeństwa, 2. zarządzania, 3. nowoczesnej edukacji, 4. marketingu) w których łącznie udział wzięło ok. 700 dyrektorów szkół i przedszkoli oraz naczelników wydziałów oświaty z woj. śląskiego i województw ościennych (2015 – obecnie),

4. dla Rad Pedagogicznych placówek edukacyjnych woj. śląskiego - 80 zamkniętych warsztatów poświęconych m. in.: nauce programowania dla nauczycieli w klasach I-III, metodzie pracy eksperymentem w oparciu o scenariusze WebQuest, wartościom szkoły pod kątem zjawiska zmiany, coachingowi w edukacji, ocenianiu kształtującemu, projektowaniu ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zmianom w prawie oświatowym, pozytywnemu myśleniu, budowaniu wizerunku i promocji szkoły itd., w których łącznie udział wzięło ponad 1 700 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (2015 – obecnie)

5. w ramach grantów/środków finansowych Kuratorów Oświaty przyznawanych corocznie na doskonalenie nauczycieli w woj. śląskim, łódzkim i opolskim - 157 warsztatów i szkoleń z nieomal 50 obszarów tematycznych, m. in. Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, Kształtowanie kompetencji czytelniczych
i informacyjnych, Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów w szkole; Udostępnianie Informacji Publicznej itd. w których łącznie udział wzięło ok. 1 500 nauczycieli (2014 – 2016)

6. dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego, m. in.:

 • 10 szkoleń z 6 obszarów tematycznych (perspektywa finansowa 2014-2020), zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 10-12.2015
 • 3 warsztaty z zakresu prawa pracy na zlecenie MOPS w Częstochowie dla uczestników projektu systemowego Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa 05.2015
 • 9 spotkań tematycznych z ekspertami, zrealizowane na zlecenie Gminy Sosnowiec w ramach projektu Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. W szkoleniach udział wzięli nauczyciele i dyrektorzy sosnowieckich szkół współpracujący w ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia. 12.2014–05.2015
 • 64 spotkania weryfikacyjno–informacyjne z 6 obszarów tematycznych dla dyrektorów placówek edukacyjnych z całej Polski, zrealizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek. 12.2014–05.2015
 • 15 warsztatów BROKER INNOWACJI dla absolwentów kierunków technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 12.2014–05.2015
 • 97 warsztatów i szkoleń oraz konsultacji indywidualnych i grupowych z 14 obszarów tematycznych dla dyrektorów i nauczycieli placówek z powiatu mikołowskiego zrealizowane w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia, na zlecenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie. 12.2014–05.2015
 • 35 szkoleń z zakresu technik uczenia się i metod motywujących do nauki, zrealizowanych na zlecenie Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w ramach projektu Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim. 10.2014-05.2015
 • 764 szkolenia z 24 obszarów tematycznych wspomagające proces doskonalenia dla nauczycieli - uczestników projektu Pilotaż sukcesem zmian. Zleceniodawca: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu. 09.2014-05.2015
 • Szkolenia z 7 obszarów tematycznych zrealizowane na zlecenie Starostwa Powiatowego w Rybniku w ramach projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli. 07-08.2014
 • Szkolenia pt „Nauczyciel 45+”. dla nauczycieli z placówek edukacyjnych w Chrzanowie realizowane w ramach Projektu Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie powiatu chrzanowskiego. 05-06.2014
 • 42 szkolenia z 6 obszarów tematycznych zrealizowane w ramach Projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pt. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – wsparcie systemu kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz pracowników administracji oświatowej w województwie śląskim.09.2013-06.2014

7. kilkadziesiąt szkoleń i praktycznych warsztatów biznesowych realizowanych w formule otwartej, w tym m. in. cykl 5-godzinnych warsztatów 5wPIĄTKI w Humanitas, 60-godzinny cykl Akademia Zarządzania LIDER BIZNESU; Media społecznościowe w biznesie, Biznes Coaching, a także Kurs na wychowawcę i kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży (realizowany na podstawie zgody Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-PP.5632.1.25.2016), Słuchaj, mów, reaguj - komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela itd., Ochrona Danych Osobowych itp.

studia podyplomowe

I. Oferta CSPiS liczy ponad sześćdziesiąt kierunków studiów podyplomowych, wśród których znajdują się m. in.:

 1. Administracja publiczna
 2. Arteterapia
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. Certyfikowany coach
 5. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
 6. Informatyka i technika 
 7. Logopedia
 8. Mediacje sądowe i pozasądowe
 9. Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 10. Organizacja i zarządzanie oświatą 
 11. Podatki i prawo podatkowe
 12. Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
 13. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 14. Prawo zamówień publicznych
 15. Przygotowanie pedagogiczne
 16. Przyroda w szkole podstawowej 
 17. Studia dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 18. Surdopedagogika
 19. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 20. Tyflopedagogika
 21. Windykacja należności
 22. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy UE
 23. Zarządzanie zasobami ludzkimi

W trakcie organizowanych przez WSH studiów podyplomowych, słuchacze mają możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów.

II.       Przykładowe realizacje w ramach projektów unijnych:

 1. Studia podyplomowe realizowane w ramach dwóch projektów partnerskich pt. „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, w ramach których łącznie studia dofinansowane z funduszy UE ukończyło 950 słuchaczy - odpowiednio: 380 i 570 słuchaczy.
 2. Studia podyplomowe realizowane w ramach 3 edycji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pt. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego na kierunkach:
 • Mediacje i negocjacje społeczne - 3 i 4 grupy,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach pomocy i integracji społecznej - 2 i 4 grupy,
 • Ekonomia społeczna - 1grupa,
 • Wyrównanie szans życiowych osób niepełnosprawnych - 1 grupa

W trakcie pierwszego projektu systemowego przeszkolono łącznie 60 słuchaczy, w trakcie drugiego 245 słuchaczy, w trakcie trzeciego 180 słuchaczy. Łącznie w ramach EFS studia podyplomowe w WSH ukończyło 585 pracowników śląskich instytucji pomocy i integracji społecznej.

W trakcie organizowanych przez WSH studiów podyplomowych, słuchacze mają możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych i szkoleń realizowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas można odnaleźć na stronie Uczelni lub kontaktując się z pracownikami Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń:

Studia Podyplomowe: podyplomowe@humanitas.edu.pl; tel.: 032 363 12 21

Kursy dokształcające i szkolenia: szkolenia@humanitas.edu.pl; tel.: 032 363 12 03

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W corocznych rankingach studiów podyplomowych uczelni publicznych i niepublicznych, publikowanych przez miesięcznik „Forum Samorządowe”, (ocenie podlegają: zróżnicowanie programu, oferta zajęć dodatkowych dla słuchaczy, dążenie uczelni do aktualizacji nauczanych treści oraz kadra dydaktyczna), Wyższa Szkoła Humanitas trzy lata z rzędu (2015-2013) zajęła II miejsce, a w roku 2012 miejsce VIII i zarazem II w woj. śląskim.

 

W corocznych rankingach wydziałów uczelni prowadzących studia na kierunku PRAWO, Dziennik Gazeta Prawna przyznała Wyższej Szkole Humanitas w kategorii uczelni niepublicznych: w latach 2016 - 2015 - 7 miejsce (w 2016 z wyróżnieniem); w roku 2014 miejsce 4, w roku 2013 miejsce 6, w roku 2012 miejsce 5.

 

Dwa lata z rzędu Wyższa Szkoła Humanitas została laureatem prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu Placówka Oświatowa Roku w kategorii Uczelnia Wyższa, otrzymując Godło Uczelnia Wyższa Roku 2015 oraz Uczelnia Wyższa Roku 2014. Konkurs organizowany jest przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, który co roku docenia szkoły i uczelnie wyższe z całego kraju, mogące pochwalić się spełnianiem najwyższych standardów w zakresie oferowanych programów nauczania.

 

W ogólnopolskim rankingu uczelni biznesowych miesięcznika „Home & Market” Wyższa Szkoła Humanitas zajęła: 2. miejsce w województwie śląskim i 16. miejsce w Polsce (2014) odnotowawszy awans o 9 miejsc względem roku 2013. W ramach szczegółowych zestawień rankingowych WSH zajęła też 4. miejsce w Polsce i 1. w województwie w kategorii „infrastruktura dydaktyczna”, wyprzedzając kilkanaście uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju. W podobnym rankingu przeprowadzonym w roku 2012 WSH znalazła się w gronie 30 najlepszych polskich uczelni, a w roku 2011 zajęła 4 miejsce wśród niepublicznych szkół biznesu działających w regionie śląsko-dąbrowskim.

W roku 2014 Wyższa Szkoła Humanitas znalazła się w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Uczelnia Przyjazna Rodzicom”, organizowanego w ramach programu grantowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostaliśmy wyróżnieni za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla rodziców studiujących i pracujących naukowo oraz wdrażanie rozwiązań, które sprzyjają godzeniu życia rodzinnego z nauką i pracą. W konkursie nagrodzono tylko 9 szkół wyższych z całej Polski. Wśród Laureatów były m. in. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Łódzki.

Wyższa Szkoła Humanitas dwukrotnie znalazła się w gronie uczelni wyróżnionych certyfikatem „Uczelnia Liderów”, przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Jako jedna z dwóch szkół wyższych z województwa śląskiego WSH uzyskała certyfikat na rok akademicki 2013/2014, wcześniej na rok 2011/2012.

 

Dwa lata z rzędu Wyższa Szkoła Humanitas znalazła się w elitarnym gronie najlepszych uniwersytetów i akademii w Polsce, wyróżnionych w „Konkursie o milion”, ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W projekcie nagrodzono uczelnie, które najlepiej w Polsce wprowadziły nowe programy studiów, zgodne z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji oraz przygotowały najbardziej innowacyjne i nowoczesne systemy zapewniania jakości kształcenia. W roku 2013 jako jedna z 9 niepublicznych uczelni WSH otrzymała nagrodę wysokości miliona złotych za program studiów realizowany na kierunku psychologia, natomiast w roku 2012 za kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prowadzony na poziomie studiów II stopnia na Wydziale Nauk Humanistycznych.

W roku 2013, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działający przy MNiSW bardzo wysoko ocenił dorobek naukowy Wydziału Administracji i Zarządzania WSH. Wydział przeszedł pozytywnie ocenę parametryczną i uzyskał wysoką kategorię naukową B. Oceniano publikacje, aktywność konferencyjną, badawczą, organizacyjną. Kategoria została przyznana WSH na okres 4 lat.

 

Wyższa Szkoła Humanitas, dwa lata z rzędu (2013 i 2012), zwyciężyła w rankingu „Uczelnia Przyjazna Studentom”, zorganizowanym przez „Polska The Times – Dziennik Zachodni”, „Echo Miasta” i portal naszemiasto.pl. W rankingu najbardziej prostudencką szkołę wyższą w regionie wybierali studenci i absolwenci, głosując za pośrednictwem portalu Facebook oraz SMS-ów. W rywalizacji brały udział wszystkie szkoły wyższe z regionu.

W ukazującym się od roku 1993 rankingu szkół wyższych „Wprost” ocenie Kapituły podlegają przede wszystkim: potencjał uczelni, jakość i dostępność dla studentów kadry dydaktycznej, otwartość uczelni na otoczenie, jakość kształcenia oraz działalność uczelnianego biura karier. W tym prestiżowym rankingu WSH w 2011 r. znalazła się na II miejscu w regionie śląsko-dąbrowskim, wyprzedzając ponad 40 uczelni z całej Polski, w tym szkoły wyższe z tak silnych ośrodków akademickich, jak Warszawa, Wrocław czy Poznań. W 2012 r. uplasowała się na II miejscu w Zagłębiu i na III w regionie śląsko-dąbrowskim.

 

Wyższa Szkoła Humanitas zajęła w zestawieniu 3. miejsce w województwie śląskim i 20. miejsce w kraju w prestiżowym rankingu szkół biznesu anglojęzycznego czasopisma „Warsaw Business Journal”, opublikowanym w maju 2012 roku. Ranking „Warsaw Business Journal” obejmuje zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Dzięki temu WSH rywalizowała z takimi potentatami na rynku edukacyjnym, jak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie czy Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. W rankingu oceniano kierunki biznesowe prowadzone przez WSH. 

W kwietniu 2012 roku Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała medal Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu przyznany w dowód uznania wieloletniej współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych, realizowana projektów dydaktycznych, tworzenia platformy komercjalizacji wiedzy i badań oraz inicjowania współpracy pomiędzy sektorami nauki i gospodarki.

 

W 2011 roku Wyższa Szkoła Humanitas zajęła I miejsce w ogólnopolskim rankingu uczelni przygotowanym i opublikowanym przez „Gazetę Bankową”. Miesięcznik ocenił kierunki o profilu ekonomicznym, przyznając WSH zaszczytne miano lidera zestawienia. W rankingu oceniono dwa kierunki prowadzone przez WSH: Administrację i Zarządzanie. Doceniono ponadto zaangażowanie uczelni w rozwój edukacji praktycznej studentów, a także projekty uzupełniające kształcenie przyszłych menadżerów i administratywistów, jak cykl wykładów „Humanitas”.

 

W roku 2010 WSH zajęła 6 miejsce w konkursie „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom” przeprowadzonym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz firmę e-Dialog. W ramach konkursu studenci i absolwenci 55 uczelni z całej Polski oceniali swoje szkoły wyższe przez pryzmat stopnia fachowości i przygotowania kadry akademickiej, warunków studiowania, działalności Akademickiego Biura Karier oraz przydatności w pracy zawodowej zdobytej podczas studiów wiedzy.

 

WSH została laureatem konkursu „Edu-Inwestor” zorganizowanego przez magazyn „Education World”. W konkursie wyróżniono szkoły wyższe, które inwestują w swój rozwój i wyróżniają się aktywnością na rzecz rozbudowy infrastruktury edukacyjnej. WSH nagrodzona została za inwestycje w bazę lokalową, zasoby biblioteczne i pomoce dydaktyczne. Konkursowe jury doceniło także fakt, iż WSH, rozwijając się, inwestuje w swoje otoczenie społeczne, udostępnia własną infrastrukturę środowisku lokalnemu. Wręczenie wyróżnienia miało miejsce 15.11.2006 r. 

 

WSH dwukrotnie została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem „Wiarygodna Szkoła”, przyznawanym przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania najlepszym polskim uczelniom. Przyznanie certyfikatu oznacza, iż w ocenie ACI uczelnia zapewnienia studentom wysokie standardy edukacyjne i komfort nauki, dba o przygotowanie młodzieży do startu w życie zawodowe poprzez aktywność biura karier i promuje studencką aktywność.

WSH otrzymała wyróżnienie „Europejski Standard”. Zostało ono przyznane w lipcu 2004 przez Komitet Rozwoju Zagłębia uczelni, która jako pierwsza w południowej Polsce otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Europeistyka. Nagrodę wręczył Prezydent Dąbrowy Górniczej Jerzy Talkowski.

AKREDYTACJE
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

dla kierunku PRAWO (2016)

PKA przyznała studiom prawniczym w WSH ocenę pozytywną, natomiast stosowane przez uczelnię rozwiązania w zakresie jakości kształcenia oceniła wyróżniająco, nadając tym samym najwyższą ocenę w skali stosowanej przez PKA. Akredytacja obowiązuje do roku akademickiego 2021/2022.

dla kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA (2014)

Pozytywna Ocena PKA dotyczy studiów na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym i obowiązuje do roku akademickiego 2019/2020. Oceniając kierunek Filologia angielska, Polska Komisja Akredytacyjna podkreśliła, iż uczelnia spełnia wszystkie kryteria akredytacyjne wymagane przepisami prawa.

dla kierunku PEDAGOGIKA (2014)

Akredytacja dotyczy studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych WSH. Pozytywna Ocena PKA Kierunku obowiązuje do roku akademickiego 2019/2020.

dla kierunku ZARZĄDZANIE (2011)

Kierunek Zarządzanie, prowadzony w WSH od 1997 roku, uzyskał pozytywną ocenę PKA na poziomie studiów I i II stopnia. Komisja stwierdziła, że uczelnia spełnia określone przepisami prawa wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów z zakresu Zarządzania.

dla kierunku ADMINISTRACJA (2010)

Prowadzony w WSH Kierunek Administracja, uzyskał pozytywną ocenę PKA na poziomie studiów I i II stopnia. Komisja stwierdziła, że uczelnia spełnia wymogi kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów z zakresu Administracji.

Akredytacja.pdf
Gratulacje_-_Wyższej_Szkoły_Humanitas_w_Sosnowcu.pdf
Studia_Podyplomowe.pdf
Uczelnia_przyjazna.pdf
uczelnia_liderow.pdf
Holiday_Inn_DG.pdf
Instytut_Zarządzania_i_Rozwoju_Jakości.pdf
PKM_Sosnowiec_Sp._z_o._o..pdf
Lumel_2016_2017.pdf
PRC_Agencja_Kreatywna.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl
Telefon: +48 32 363 12 00

Ciasteczka>