Stowarzyszenie Humaneo

Możliwość dofinansowania
Logo Stowarzyszenie Humaneo

Stowarzyszenie Humaneo

NIP 7343157319
ul. Nawojowska 12
33-300 Nowy Sącz
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 283
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

HUMANEO jest stowarzyszeniem działającym na rzecz aktywizacji zawodowej, którego misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez podejmowanie działań o innowacyjnym charakterze, opartych na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych. HUMANEO to zespół ludzi, którzy łącząc pasję z działaniem, opracowują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania odpowiadając na realne potrzeby pracodawców oraz społeczeństwa obywatelskiego. W podejmowanych przez nas inicjatywach, potrzeby człowieka znajdują się w centrum. Prowadzimy kompleksowe działania w zakresie edukacji pozaformalnej. Organizujemy szkolenia, potwierdzamy efekty kształcenia za pomocą egzaminów zewnętrznych.

Współpracujemy z kadrą ekspercką odpowiedzialną za merytoryczne i metodologiczne opracowanie systemu jakości kształcenia zgodnie z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Nieprzerwanie poszerzamy sieć partnerską, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Współpracujemy z akredytowanymi trenerami i egzaminatorami. Współpracujemy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, włączając się w opracowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jak również z Regionalnych Programów Operacyjnych.

HUMANEO posiada doświadczony zespół zarządzający, który jest związany ze stowarzyszeniem od samego początku działalności, gdy Humaneo uzyskało dofinansowanie do pierwszego projektu szkoleniowego, a biuro było prowadzone w podziemiach zaprzyjaźnionej placówki oświatowej. Przez kolejne lata Humaneo rozwinęło się w wiodącą organizację szkoleniową, która nie tylko realizowała kolejne projekty o bieżącej łącznej wartości 118 441 131,53 zł (stan na dzień 1 kwietnia 2020 roku), ale również współtworzyła systemy certyfikacji kompetencji i kwalifikacji. Współtworzone przez nas standardy ECCC (European Computer Competence Certyficate) oraz VCC (Vocational Competence Certificate) są obecnie powszechnie wykorzystywane w projektach edukacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą.

Stałe zwiększanie liczby realizowanych projektów powodowało równoczesne zwiększenie zatrudnienia. Obecnie zespół liczy blisko 50 osób pracujących w siedzibie stowarzyszenia w Nowym Sączu oraz 11 biurach terenowych na terenie całego kraju. Stowarzyszenie posiada też doświadczoną kadrę kierowników odpowiedzialnych za kluczowe działy, takie jak: projektowy, badawczo-rozwojowy, administracyjny. Zatrudniamy również doradców zawodowych, pośredników pracy, psychologów, coachów i trenerów pracy. Ze względu na swobody przepływ kluczowych informacji wewnątrz organizacji, większość pracowników ma możliwość aktywnego uczestniczenia w rozwoju organizacji.      

HUMANEO realizuje swoje cele statutowe poprzez niepubliczne placówki edukacyjne, a uprawnienia do świadczenia wyspecjalizowanych usług szkoleniowych oraz egzaminacyjnych potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami.

Stowarzyszenie od 2011 roku jest organem prowadzącym dla NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ, w której realizowane są zadania w formule dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, kursów i szkoleń. Placówka zarządzana jest przez dyrektora, który do prowadzenia zajęć zatrudnia nauczycieli, trenerów oraz egzaminatorów. Odbiorcami szkoleń są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Najczęściej realizowane zajęcia to szkolenia informatyczne, oparte na standardzie ECCC, językowe, ekologiczne, przyrodnicze, logopedyczne, socjoterapeutyczne. W ramach działania placówki organizowane są również wyjazdy edukacyjne oraz festiwale o charakterze ekologicznym. Placówka objęta jest kwartalnym obowiązkiem sprawozdawczym realizowanym za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Funkcjonujący w strukturze HUMANEO OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO odgrywa istotną rolę w promowaniu idei kształcenia ustawicznego. Działa na rzecz nabywania nowych umiejętności i kompetencji przez osoby dorosłe, pracujące w różnych sektorach gospodarki, wykonując różnorodne zawody i profesje.  Opracowywane we współpracy z działem badawczo-innowacyjnym rozwiązania programowe i metodyczne, pozwalają na aktualizację posiadanych i nabywanie nowych kompetencji zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz wymaganiami. Placówka dostosowuje formę i rodzaj prowadzonych zajęć do indywidualnych potrzeb i predyspozycji słuchaczy oraz wymagań stawianych przez ciągle modernizujący się rynek pracy. W ramach swojej działalności placówka realizuje: szkolenia, poradnictwo, konferencje, seminaria, warsztaty.

AGENCJA ZATRUDNIENIA HUMANEO funkcjonuje od 17 maja 2011 roku. Swoją działalność koncentruje na poszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań pozwalających zwiększyć efektywność zatrudnienia i maksymalną redukcję kosztów poprzez wskazanie kandydata o odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencjach. Jesteśmy w posiadaniu bazy zaufanych i sprawdzonych pracodawców, którą na bieżąco rozszerzamy i uaktualniamy. Współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi firmami o ugruntowanej pozycji na rynku, przez co świadczone przez nas usługi są skuteczne. Nasza działalność obejmuje również ofertę pomocy pracodawcom w doborze odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów na konkretne stanowiska pracy. Tym co nas wyróżnia to minimum formalności przy kontaktach z klientami oraz pełna, kompleksowa obsługa.

Jakość oferowanych usług w ramach opisanych powyżej placówkach została potwierdzona wdrożeniem i stosowaniem systemów zarządzania jakością zgodnych z normami: PN-EN ISO 29990:2010 oraz PN-EN ISO 9001:2009.  

Do tej pory:

  • przeszkoliliśmy blisko 14 tyś osób
  • przeprowadziliśmy łącznie ponad 4 mln  godzin szkoleniowych
  • wydaliśmy ponad 30 tyś certyfikatów po przeprowadzonych egzaminach
  • zawarliśmy kontraktów szkoleniowych na łączną kwotę 118 mln zł
  • przekazaliśmy do szkół prawie 800 tyś zł tytułem darowizn
  • a to wszystko przy współpracy z ponad 5 tyś trenerów i egzaminatorów

 

 

- Ośrodek Egzaminacyjny ECCC

- Centralny Ośrodek Kształcenia ECCC

- Ośrodek Egzaminacyjny TGLS

- Ośrodek Szkoleniowy VCC

- Ośrodek Egzaminacyjny VCC

- Małopolski Standard Usług Edukacyjno - Szkoleniowych 2.0

- Agencja Zatrudnienia

- Certyfikat Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego

- Status Placówki Oświatowo-Wychowawczej

- Status Placówki Kształcenia Ustawicznego

- Status Placówki Poradnictwa Specjalistycznego

- Wpis do Rejestru Organizatorów Ruchu Turystycznego

- Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Kraków

 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@humaneo.pl
Telefon
(+48) 185 477 070