Dostawca usług - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Logo Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

4.5/5 z 150 ocen

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Siedziba: Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

NIP: 7250009997

Liczba zrealizowanych usług : 103Charakterystyka działalności firmy

FRP to jeden z pierwszych polskich ośrodków szkoleniowo-doradczych dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw. Od momentu powstania w 1990r. podejmuje działania, których celem jest integracja środowiska biznesu, rozwój innowacji, współpraca między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi, transfer wiedzy i technologii, budowa gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie integracji europejskiej. Swoją ofertę kieruje do firm, które chcą stworzyć profesjonalny zespół i rozwijać kwalifikacje pracowników, nowocześnie zarządzać, pozyskać i utrzymać zadowolonych klientów, osiągnąć sukces na krajowym i międzynarodowym rynku. Od momentu powstania FRP przeszkoliła ponad 30 tys. osób. Ok. 1,5 tys. osób rocznie korzysta z usług informacyjno-doradczych.

FRP wydaje miesięcznik Biuletyn Informacyjny FRP, który jest źródłem istotnych i aktualnych informacji dla przedsiębiorców o sprawach dotyczących gospodarki i UE (ISSN 1897-502X).

FRP organizuje spotkania Forum Przedsiębiorczości nt. nowych przedsięwzięć gospodarczych, prac agend rządowych i gospodarczych, nowych koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej. Prelekcje i wykłady prowadzili m.in. Lady Margaret Thatcher, Jan Krzysztof Bielecki, dr Wiesław Rozłucki, dr Lesław Paga, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Zbigniew Brzeziński, prof. Witold Modzelewski, dr Janusz Lewandowski, prof. Leszek Balcerowicz, dr Andrzej Olechowski, prof. Marek Belka, prof. Andrzej Koźmiński, prof. Anna Fornalczyk, dr Bogusław Grabowski, prof. Alicja Jaruga, dr Marek Goliszewski, prof. Witold Kieżun, prof. Cezary Józefiak, prof. Witold Kulesza, dr Ewa Kulesza, prof. Wojciech Gasparski, prof. Tadeusz Markowski, dr Jacek Saryusz-Wolski. Spotkania moderuje prof. Jerzy Dietl, założyciel Fundacji, przewodniczący kapituły Forum Przedsiębiorczości.

FRP prowadzi spotkania Nauka dla Biznesu, tzw. public lectures, adresowane do środowisk biznesu, na których wybitni naukowcy biorący czynny udział w europejskich programach badawczych prezentują w przystępny sposób swoje osiągnięcia, dorobek swoich instytucji naukowo-badawczych i możliwości ich zastosowania w przedsiębiorstwach.

Jako partner i koordynator Fundacja prowadzi pilotażowe międzynarodowe projekty m.in. z zakresu nowoczesnego zarządzania, rozwoju eksportu, popularyzacji nauki i promocji osiągnięć zespołów badawczych, społecznej odpowiedzialności biznesu, dostosowania programów uczelni wyższych do potrzeb gospodarki, integracji grup szczególnego ryzyka w przedsiębiorstwach i społeczeństwie, mobilności w podejmowaniu zatrudnienia w UE.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest ośrodkiem:

Enterprise Europe Network

Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

Krajowej Sieci Innowacji (KSI)

Sieci Innovative Policy Research for Economic Growth (IPREG)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości należy do:

Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych – Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu

Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych

Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „FORUM” w Warszawie

Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami

Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości

Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego,

Europejskiej Rady Małego Biznesu i Przedsiębiorczości (ECSB)

Europejskiej Sieci Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) – członkostwo stowarzyszone

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje:

SZKOLENIA uwzględniające zasady nowoczesnego zarządzania firmą w warunkach gospodarki rynkowej (m.in. zarządzanie strategiczne, zasobami ludzkimi, zmianą, projektami), najnowsze rozwiązania dotyczące promocji, marketingu i sprzedaży, reguły i techniki skutecznych negocjacji, rozwój predyspozycji biznesowych i przywódczych oraz umiejętności kształtowania relacji wewnątrz organizacji i z otoczeniem, ekonomiczne, prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

FRP organizuje Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych zatwierdzony w Ministerstwie Skarbu Państwa (48 edycji, ponad 1 tys. uczestników).

Specjalnością FRP są szkolenia na zamówienie – dostosowane do potrzeb klienta.

Szkolenia prowadzone są z udziałem metod aktywizujących / interaktywnych – ćwiczenia, wykłady, dyskusje, case study. Warsztaty mają formę aktywnego treningu. Uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, testy diagnozujące, biorą udział w symulacjach. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Elementem szkolenia są ankiety i testy do ewaluacji szkoleń (poziom wiedzy, poziom reakcji, poziom zachowań).

FRP jest sygnatariuszem Porozumienia Szkół Biznesu na Rzecz Jakości Kształcenia (1994r.).

DORADZTWO stymulujące innowacyjność i rozwój firmy, w tym audyt technologiczny i innowacyjny, audyt eksportowy, kojarzenie partnerów biznesowych, rozwój technologii, ekspertyzy i opinie o innowacyjności, diagnoza potrzeb szkoleniowych, doradztwo w zarządzaniu – z zakresu oceny kadry rozwojowej, doskonalenia systemu zarządzania w pionie sprzedaży, wdrażania zmian organizacyjnych, przygotowania nowego przedsięwzięcia.

Usługi doradcze realizowane są w ścisłej współpracy z klientem.

FRP współpracuje z ponad 100 ekspertami - wykładowcami wyższych uczelni (również zagranicznych), konsultantami, praktykami, specjalistami urzędów centralnych, niejednokrotnie autorytetami na skalę całego kraju.

Nad przygotowaniem i przebiegiem usług czuwają administratorzy, zdolni sprawnie zorganizować dowolny typ zajęć i doradztwa.

INFORMACJE z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, dostępnych funduszy, programów krajowych i europejskich, współpracy międzynarodowej, rynku pracy, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Fundacja jest również Gminnym Centrum Informacji (GCI).

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości działa zgodnie z Kodeksem Etycznym.

Akredytacja Kuratora Oświaty w Łodzi dla następujących form kształcenia: Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, Dyplomowany Specjalista ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, Studium Menedżerskie, Coaching jako instrument rynku pracy, Asystent Innowacji - cykl szkoleń dla pr

Certyfikat zarządzania jakością według Normy ISO 9001:2008 w zakresie: Szkolenia i doradztwo w zakresie nowoczesnego zarządzania firmą i kapitałem ludzkim na międzynarodowym rynku i wdrażania nowych rozwiązań, w tym z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Informacje z zakresu przedsiębiorczości, zakładania i funkcjonowania firm, otoczenia prawnego przedsiębiorstw i instytucji, umiędzynarodowienia. Innowacje poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu, ochronę własności intelektualnej, transfer wiedzy i technologii, audyty innowacyjności.

Certyfikat nr 11/2014 Lider Społeczno-Oświatowy

Certyfikat nr 15/2013 Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk   Pedagogicznych

Członek I kadencji Rady Biznesu przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Certyfikat Partner Przyjazny Edukacji

Patronat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie szkoleń nt. instrumentów polityki strukturalnej Unii Europejskiej

Dyplom uzyskania tytułu „Firma Primus Inter Pares 2007”

Wpis do rejestru Krajowego Systemu Usług z numerem 05/03/2005/047 w zakresie usług: szkoleniowych, doradczych o charakterze ogólnym, doradczych o charakterze proinnowacyjnym i informacyjnych.

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (nr ewidencyjny 2.10/00021/2004)

Wyróżnienie w konkursie „EUROPRODUKT 2001” za działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą wspomagającą przygotowanie polskich przedsiębiorstw do integracji z Unią Europejską.

Wyróżnienie w konkursie na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia 1989-1999 PRO PUBLICO BONO w dowód uznania za działalność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczypospolitej

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Kuratora Oświaty w Łodzi

Listy referencyjne i rekomendacje wystawione przez m.in.: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Urząd Miasta Łodzi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, PGE Obrót S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., DALKIA Łódź S.A., Gillette Poland International Sp. z o.o., Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A., Fabryka Kosmetyków POLLENA-EWA S.A., Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A.

Inwesto_Kapitał_Ludzki.pdf
Rejestr_Instytucji_szkoleniowych.pdf
ENEA_SA.pdf
FRGZ.pdf
RDLP.pdf
Uniwersytet_Łódzki.pdf
Wifama_Prexer.pdf
Kuratorium_Oświaty.pdf
Promotor_Rozwoju_edukacji.pdf
CERTYFIKAT_NR_483839_PL.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
Telefon: +48 42 630 36 67

Ciasteczka>