Dostawca usług - H-consulting Wojciech Hołowacz

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2934 ocen

H-consulting Wojciech Hołowacz

Siedziba: ul. Mikołaja Reja 2, 46-100 Namysłów

NIP: 7521357197

Liczba zrealizowanych usług : 471Charakterystyka działalności firmy

Projekty doradcze i szkoleniowe realizujemy od ponad 15 lat. W ramach przedsięwzięć komercyjnych oraz dofinansowanych z EFS w naszych usługach rozwojowych udział wzięło ponad 15 tysięcy osób. Do tej pory sukcesem zakończyliśmy 41 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej a obecnie realizujemy kolejnych 6 na łączną kwotę ponad 7 milionów złotych. Najlepiej znamy się na zarządzaniu projektami toteż specjalizujemy się w szkoleniach z tego właśnie zakresu: Agile, Scrum, PRINCE2®, IPMA®, PMI® - tych szkoleń można znaleźć u nas najwięcej, chociaż nasze portfolio jest oczywiście dużo bardziej zróżnicowane.

Jesteśmy jedyna firmą w BUR będącą częścią Professional Training Network co daje Ci pewność, że nasze szkolenia spełniają najwyższe standardy jakości Scrum.org, są prowadzone przez akredytowanego trenera posiadającego status PST i są oparte na zawsze aktualnych materiałach. Jako jedyni w Polsce umożliwiamy udział w szkoleniach Professional Scrum z dofinansowaniem z Bazy Usług Rozwojowych.

Wychodząc naprze­ciw potrze­bom naszych Klien­tów ofer­u­jemy orga­ni­za­cję szkoleń zamknię­tych. Rozwiązanie to cieszy się dużym zain­tere­sowaniem ze względu na ogromną per­son­al­iza­cję we wszys­t­kich aspek­tach. Każde szkole­nie zamknięte real­izu­jemy poprzez indy­wid­u­alne pode­jś­cie oraz dos­tosowanie pro­gramu do specy­fiki firmy Klienta tak, aby wiedza, którą otrzy­mają uczest­nicy zajęć nie pozostawała tylko jako ślad w mate­ri­ałach szkole­niowych, ale mogła zostać wyko­rzys­tana w prak­tyce. Przy­go­towu­jąc każde zlece­nie dokonu­jemy szczegółowej anal­izy i określamy cele, jakie Klient chce osiągnąć, aby wybrać skuteczne metody pozwala­jące je zre­al­i­zować. Wartoś­cią dodaną szkoleń zamknię­tych jest fakt, że sprzy­jają one inte­gracji pra­cown­ików. Nasza opieka nie ustaje w ostat­nim dniu szkole­nia - dbamy o to aby uczestnicy mieli możli­wość kon­taktu z trenerem również po jego zakończe­niu. Rozu­miemy, że cza­sem pyta­nia lub wąt­pli­wości mogą pojawić się później — dlat­ego wiemy jak ważne jest aby móc te wąt­pli­wości rozwiać.

Naszym pri­o­ry­tetem jest ofer­owanie usług najwyższej jakości. Dlat­ego też wyjątkową wagę przykładamy do pod­noszenia stan­dardów real­i­zowanych pro­jek­tów. Wartoś­ci­ami, które szczególnie cenimy są innowa­cyjność, jakość, pro­fesjon­al­izm, zad­owole­nie Klienta oraz odpowiedzial­ność społeczna.

  • Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie przygotowania i realizacji szkoleń oraz projektów szkoleniowych i doradczych na rynku krajowym i międzynarodowym, potwierdzony certyfikatem numer 000714088/2 wydanym przez DEKRA Certification Sp. z o.o.,
  • jesteśmy częścią Scrum.org Professional Training Network,
  • posiadamy wdrożoną strategię CSR - Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wdrożoną zgodnie z normą ISO 26000,
  • jesteśmy Instutycją Rynku Pracy wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.16/00027/2006,
  • jesteśmy Agencją Zatrudnienia wpisaną do Kra­jowego Rejestru Agencji Zatrud­nieniana pod numerem 11700.
PTN.png

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@h-consulting.pl
Telefon: (+48) 518 795 217

Ciasteczka>