Dostawca usług - OŚWIATA i BIZNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Logo OŚWIATA i BIZNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 841 ocen

OŚWIATA i BIZNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Adama Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice

NIP: 6342738597

Liczba zrealizowanych usług : 360Charakterystyka działalności firmy

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.


Jesteśmy nowoczesną firmą świadczącą usługi doradcze, edukacyjne i turystyczne dostosowane do potrzeb organizacji biznesowych a także potrzeb klientów indywidualnych począwszy od tych najmłodszych w przedszkolach i szkołach a skończywszy na dorosłychi seniorach. Działamy na rynku szkoleniowym od 1959 r.

Centrum Turystki OŚWIATA należy do OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. i jest organizatorem wypoczynku. Posiada zezwolenie nr 875 wydane przez Marszałka w Katowicach. Naszą wiarygodność potwierdza członkostwo w Izbie Turystyki RP i Śląskiej, gwarancja ubezpieczeniowa AXA TUiR S.A. oraz liczne certyfikaty i referencje. Jednak naszą najlepszą rekomendacją są zadowoleni i wierni Klienci. Rocznie wyjeżdża z nami ponad 6 tysięcy osób.

Jako Centrum Turystyki współpracujemy z rzetelnymi kontrahentami, zapewniamy bogate programy pobytów nie pozwalające na nudę oraz zatrudniamy profesjonalną, starannie dobraną i sprawdzoną kadrę. Tradycje oraz doświadczenie czynią z nas poważnego i zaufanego partnera.

Oferujemy doradztwo strategiczne i szkolenia dla kadr menedżerskich MŚP jak i grup kapitałowych.

Doradztwo i szkolenia dla organizacji biznesowych

Nasz Instytut Kompetencji Menedżerskich oferuje we współpracy z szkocką firmą MMB Associates usługi doradcze, szkoleniowe i badania rynku w obszarach bezpośrednio związanych z zarządzaniem organizacjami biznesowymi odpowiednio dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej oraz dla specjalistów m.in. w zakresie:

- zarządzania procesami biznesowymi

- zarządzania jakością

- tworzenia wartości i strategii wyjściowych

- zarządzania kryzysowego

- generowania zysków i kontroli kosztów

- fuzji i wykupień:

- przywództwa i zarządzania zespołem:

- rozwoju i wprowadzania strategii:

Gwarancją jakości naszych usług jest wykwalifikowana kadra prowadząca, współpraca z pracownikami naukowymi i doświadczonymi firmami, systematyczna ewaluacja świadczonych usług.

Uzyskiwanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W ramach usług świadczonych przez Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa w Katowicach oraz przez Centrum Przygotwania Kadr w  Rybniku zaspokajamy potrzeby naszych klientów w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przyuczenia do zawodu, uzyskania merytorycznych i formalnych kwalifikacji zawodowych.

Kierewcom i przewoźnikom drogowym oferujemy szkolenia w ramach Śląskiego Centrum Szkolenia Transportu.

W ramach Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oferujemy możliwość rozwoju zawodowego nauczycielom i pedagogom.

Gwarantujemy uzyskanie nie tylko formalnych kwalifikacji, ale także praktycznych umiejętności przydatnych bezpośrednio na stanowiskach pracy ponieważ programy zajęć opracowane są pod patronatem Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach oraz we współpracy m.in. z Górnośląską Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach w Katowicach, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi oraz Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sącz.

Działalność Biura Projektów związana jest głównie z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z funduszy Unii Europejskiej oraz z realizacją tych projektów.

W ramach dotychczas zrealizowanych projektów udzieliliśmy wsparcia szkoleniowego i doradczego killuset firmom  w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich  i zarządzania jakością.

Wsparciem w ramach projektów objęliśmy kilka tysięcy osób. Były to osoby z różnych grup wiekowych (zarówno młodzież jak i osoby dorosłe), z różnym wykształceniem (od podstawowego po wyższe) oraz z różnym statusem na rynku pracy (zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia - bezrobotne i nieaktywne zawodowo). Wsparciem  objęliśmy również osoby z niepełnosprawnościami (o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności) - trzy zrealizowane przez nas projekty były skierowane wyłącznie do tej grupy docelowej.

Realizowaliśmy projekty zarówno na terenie województwa śląskiego, jak i o zasięgu ogólnopolskim.

Jako Lider zrealizowaliśmy projekty:

 • Ja też mogę pracować!
 • Zrobimy to sami…
 • Egzamin kluczem do przyszłości
 • Rozwój zawodowy pracowników czynnikiem rozwoju firmy
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Rozwój umiejętności menedżerskich skutecznym elementem walki konkurencyjnej
 • Wysoka jakość usług gwarancją rozwoju firmy
 • Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie i wdrożenie ISO 9001:2000

Jako Partner zrealizowaliśmy projekty:

 • Krok do przodu
 • Regionalna platforma zdalnej nauki technologii informacyjnych i komunikacyjnych, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości

Jako Podwykonawca uczestniczyliśmy m.in. w realizacji projektów:

 • Urząd gminny - sprawny i przyjazny
 • Mój wybór, mój zawód, moja kariera
 • Mam zawód - mam pracę w regionie
 • Skuteczni na rynku pracy
 • Rozwój Kapitału Ludzkiego w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Śląski program doradztwa zawodowego dla kobiet

Zrealizowane projekty zostały wysoko ocenione przez ich uczestników, a dzięki realizacji projektu pn. „Egzamin kluczem do przyszłości” nasza firma znalazła się w wykazie podmiotów, których projekty unijne, realizowane w ramach konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, wskazano jako przykłady dobrych praktyk.

W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (na lata 2014-2020) aktywnie uczestniczymy w pozyskiwaniu środków, a informacje o realizowanych projektach będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej naszej firmy.

Prowadzimy szkoły pozwalające między innymi uzyskać tytuł technika.

Przywiązujemy szczególną wagę do jakości , oferując szkolenia i kształcenie skutecznie przygotowujące do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy krajowym i europejskim.

Posiadamy Certyfikat „Systemu Zarządzania Jakością” ISO 9001 : 2015 oraz akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Spółka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Prowadzi szkolenia na podstawie wpisu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego

Certyfikat_ISO_2019.pdf
akredytacjaCSKiD.pdf
akredytacjaODN.PDF
Zaswiadczenie_Turystyka_2012.JPG
Referencje_SSZiH_WZK.pdf
Referencje_SSZiH_(WZK).pdf
Referencje_Kuratorium_Oświaty.pdf
RIS.pdf
Oswiata_Rybnik.pdf
Centrum_Turystyki_OŚWIATA.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: zarzad@oswiata.slask.pl
Telefon: (+48) 32 2587 172

Ciasteczka>