FUNDACJA KADR

Logo FUNDACJA KADR
Brak ocen dla tego dostawcy

FUNDACJA KADR

NIP 8151808224
ul. Poznańska 2C
35-084 Rzeszów
Liczba zrealizowanych usług: 0
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Fundacja KADR została założono w 18 kwietnia 2020 roku.

Misją KADR-u jest:

 • Organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.
 • Wspieranie zatrudnienia i aktywizowanie osób do znalezienia i podjęcia pracy.
 • Organizowanie działań charytatywnych i posługa na rzecz ludzi żyjących w ubóstwie, uwięzieniu, chorobie i ofiar przemocy, bez względu na miejsce na świecie.
 • Wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

O nas: Nasi trenerzy posiadają wykształcenie pedagogiczne i wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń.

Szkolenia prowadzimy w oparciu o metody uwzględniające wykłady, warsztaty, Design Thinking i facylitację.

Fundacja dba o odpowiedni standard sal szkoleniowych i zaplecza sanitarno – socjalnego.

Korzystamy z systemu ClickMeeting, materiałów elektronicznych oraz metod zdalnego dostępu: webinarów, zdalnej realizacji zadań przez Uczestnika, indywidualnych konsultacji on line/ telefonicznych, omawiania efektów, czatu na żywo, testów, ankiet, prezentacji oraz funkcji współdzielenia ekranu.

W ramach współpracy z Klientem umożliwiamy wsparcie w dalszym rozwoju poprzez kontakt z Trenerami po zakończeniu szkolenia oraz możliwość korzystania z odcinków i zagadnień już przepracowanych i omówionych w ramach zajęć z Trenerami, która nie jest ograniczona do czasu zakończenia umowy.

Regulamin szkoleń stacjonarnych i metodami zdalnego dostępu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych i szkoleniach online (dalej „Szkolenie”).
 2. Organizatorem Szkolenia jest Fundacja KADR, NIP 815-180-82-24 (dalej jako „Organizator”).
 3. Organizator oświadcza, iż osoby prowadzące Szkolenie będą posiadały wiedzę i doświadczenie pozwalające na prowadzenie szkoleń w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 2.
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez zgłoszenie  bezpośrednie, telefoniczne, online oraz za pomocą Bazy Usług Rozwojowych, w terminie rekrutacji, przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub prawo do zmiany jego terminu, w szczególności, w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 3. Uczestnikowi Szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 4. Realizacja każdego Szkolenia jest dostosowana indywidualnie do potrzeb (poprzedzonych analizą) oraz wymagań Uczestnika. Określenie potrzeb polega na wypełnieniu ankiety, która jest dostosowana każdorazowo do Uczestnika.
 5. Szkolenia realizowane są w miejscu wskazanym przez Organizatora lub metodą zdalnego dostępu.
 6. W razie wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, Organizator wymienia szkoleniowca. Jeśli to nie jest możliwe, kontaktuje się z Uczestnikiem Szkolenia i przekłada Szkolenie na wspólnie ustalony termin.
 7. Szkolenia prowadzone są w języku polskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.
 8. Każde Szkolenie jest nadzorowane przez mentora. Mentor odpowiada za merytoryczny poziom Szkoleń oraz współtworzy program.

§ 3. Dane osobowe

Dlaczego zbieramy informacje i jak je wykorzystujemy

 1. Na podstawie Twojej zgody zbieramy Twoje dane w celach związanych z Twoim uczestnictwem w programie szkoleń. Zbierane informacje wykorzystujemy, aby dostarczyć usługę zgodną z umową, w szczególności gdy zbieranie danych jest niezbędne do zorganizowania wydarzenia i sprawdzenia, kto w nim uczestniczył. Zbierane informacje możemy też przetwarzać, gdy zobowiązują nas do tego przepisy prawa, na przykład w przypadku reagowania na proces prawny lub prawomocne żądania instytucji państwowych.
 2. Przestrzegamy przepisów prawa dotyczących przesyłania danych, w tym procedur określonych w RODO, programach Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria - USA czy wzorcowych klauzul umownych.

Udostępnianie informacji

 1. Dane osobowe nie są udostępniane żadnemu podmiotowi.

Przechowywanie informacji

 1. Dane osobowe przechowujemy do momentu zakończenia programu Szkolenia, chyba że przepisy prawa zobowiązują nas do dalszego przechowywania tych danych lub wymaga tego postępowanie sądowe, dochodzenie lub inny podobny proces.

Uzyskiwanie dostępu do swoich danych, aktualizowanie, ograniczanie i usuwanie ich oraz sprzeciwianie się ich przechowywaniu

 1. Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych, aktualizować je, żądać ich usunięcia oraz ograniczać ich przetwarzanie. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, przyślij email na adres: fundacjakadr@gmail.com, zapytanie dotyczące ochrony prywatności.
 2. W sprawach spornych związanych z przetwarzaniem danych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Kontakt z nami

 1. Administratorem Twoich danych jest Fundacja KADR.

Jeśli masz pytania na temat przetwarzania Twoich danych, możesz skontaktować się z naszą firmą, jeśli masz wątpliwości odnośnie swoich praw w ramach obowiązujących przepisów prawa, możesz skontaktować się z lokalnym organem do spraw ochrony danych.

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem przeprowadzanego Szkolenia i nie wpłynie na pogorszenie warunków Uczestników.
 3. Zasady przeprowadzania Szkolenia określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

§ 5.

Świadczenie usług drogą elektroniczną
 

 1. W ramach Szkolenia Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Szkolenia.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Szkolenia należy rozumieć takie usługi jak:
  a. umożliwienie wzięcia udziału w Szkoleniu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu.
 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie komputera/ laptopa/ smartfonu podłączonego do internetu, wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki (wbudowane lub podłączone), z zainstalowaną przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.
 6. Ważność linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line dostępne jest podczas Szkolenia oraz 30 dni po udziale w szkoleniu, wyłącznie dla Uczestników.
 7. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 8. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

§ 6.

Procedura reklamacji.

 1. Uczestnik Szkoleń po konsultacji z Organizatorem ma prawo do złożenia reklamacji w dwóch przypadkach:
 • niewykonania Szkolenia,
 • wykonania Szkolenia w sposób nienależyty, to znaczy niezgodnie z harmonogramem Szkolenia lub z zapisami tego regulaminu.
 1. Reklamacje można zgłaszać w trakcie Szkolenia lub najpóźniej do 24 godzin po Szkoleniu drogą mailową: fundacjakadr@gmail.com
 2. Treść zgłoszenia powinna zawierać informacje takie jak nazwa Uczestnika Szkolenia, termin Szkolenia, imię i nazwisko uczestnika wraz z adresem korespondencji oraz uzasadnienie składania reklamacji.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania i poprawnie wypełnionego zgłoszenia. Decyzja reklamacyjna przekazywana jest Uczestnikowi szkolenia w formie pisemnej.
 4. W przypadku uznania reklamacji częściowo lub w całości, Organizator proponuje rekompensatę w formie:
 • powtórzenia szkolenia w innym terminie;
 • wsparcia w formie indywidualnej rozmowy ze szkoleniowcem lub mentorem.

§ 7.

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2020 r.

Procedura postępowania w wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności

1. Nieobecność osoby prowadzącej szkolenie

* osoba prowadząca szkolenie lub usługę doradczą informuje organizatora o zaistniałej sytuacji|

* organizator poszukuje zastępstwa za prowadzącego,

* jeśli nie ma możliwości zastępstwa, a jednocześnie odbywają się szkolenia dla innej grupy z tego samego zakresu tematycznego, to następuje połączenie obydwu grup w jednej sali (jeżeli Uczestnicy jednej i drugiej grupy wyrażają zgodę na połączenie i jeżeli sala będzie spełniać min. warunki techniczne)

* jeśli nie istnieje możliwość połączenia grup, to organizator szkolenia:

- informuje uczestników e- mailowo o odwołaniu zajęć, za potwierdzeniem odbioru (przy braku potwierdzenia odbioru - telefonicznie) – w przypadku odwołania szkolenia z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem,

- informuje uczestników w najszybszy możliwy sposób (telefonicznie, milowo, osobiście), jeśli odwołanie zajęć następuje w tym samym dniu,

- w przypadku odwołania szkolenia zostaje wyznaczony nowy termin.

2. Niedostępność miejsca realizacji szkolenia lub usługi doradczej

Przygotowana zostaje inna sala szkoleniowa, informacja o zmianie podana jest w starym i nowym miejscu szkolenia. Każdy z uczestników zostaje poinformowany o zmianie w najszybszy możliwy sposób (telefonicznie, e-mailowo, osobiście).

- w przypadku braku zastępczej sali, szkolenie zostaje odwołane, wówczas organizator informuje uczestników o zaistniałej sytuacji:

- informacja o odwołaniu szkolenia wywieszona jest na drzwiach sali szkoleniowej (lub jeżeli nie ma takiej możliwości w innym widocznym miejscu bezpośrednio obok wejścia do sali szkoleniowej) a uczestnicy informowani są o zaistniałej sytuacji drogą mailową za potwierdzeniem odbioru (przy braku potwierdzenia odbioru telefonicznego) – w przypadku odwołania z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem,

- jeśli odwołanie szkolenia ma miejsce tego samego dnia, wówczas uczestnicy powiadamiani są telefonicznie,

- w przypadku odwołania szkolenia zostaje wyznaczony nowy termin.

3. Konflikt pomiędzy dwoma uczestnikami doprowadził do otwartego sporu i opuszczenia sali szkoleniowej przez część uczestników

a) prowadzący szkolenie sporządza pisemny raport z opisem zdarzenia (dokładne przyczyny sporu i osoby biorące w nim udział), który zostanie przedstawiony organizatorowi,

b) jeśli grupa uczestników w opisanym w/w raporcie straci znaczącą część zajęć, może poprzez pisemną prośbę domagać się dokończenia zajęć w innym terminie, jeśli powód ich przerwania będzie uzasadniony,

c) organizator ustala nowy termin i miejsce przerwanych zajęć programowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą i wykładowcą.

4. Nieszczęśliwe wypadki lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia uczestnika

- kadra szkoleniowa zostaje pouczona o zasadach BHP i udzielaniu pierwszej pomocy, w tym o ogólnodostępnej apteczce zawierającej podstawowe lekarstwa i materiały opatrunkowe, w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku podczas trwania szkolenia - trener wzywa pogotowie oraz informuje o zaistniałej sytuacji koordynatora organizacyjnego, a w przypadku jego nieobecności innego pracownika Fundacji KADR zaangażowanego w realizację szkolenia.

5. Nieobecność znacznej części grupy utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zaplanowanego programu

a) zawarcie w umowie informacji o minimalnej liczbie uczestników umożliwiającej przeprowadzenie szkolenia,

b) wyznaczenie przez organizatora szkolenia nowego terminu zajęć.

​​​​​​​

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
fundacjakadr@gmail.com
Telefon
(+48) 889 090 921