Dostawca usług - Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Logo Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

0/5

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Siedziba: ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 7342474414

Liczba zrealizowanych usług : 0Charakterystyka działalności firmy

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu zwany dalej „ MORD” jest samorządową wojewódzką osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1990  z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 341 ) jak również na podstawie statutu nadanego uchwałą przez Sejmik Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Przedmiotem działania MORD jest w szczególności: 
1)    Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, 
2)    Wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym działalność szkoleniowa.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu prowadzi następujące szkolenia:

- szkolenie okresowe na przewóz osób lub rzeczy,

- kwalifikacja wstępna, przyspieszona i uzupełniająca w zakresie kat. C lub D,

- szkolenia ADR,

- pierwsza pomoc przedmedyczna,

- kierowanie ruchem drogowym,

- szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (redukujące liczbę 6-ciu punktów karnych),

- kurs dla kandydatów na egzaminatorów,

- kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,

- inne szkolenia.

1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod nr 006 w zakresie prawa jazdy kat. C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E wydany przez wojewodę małopolskiego.

2. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod nr ewidencyjnym: 2.12/00047/2004.

3. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych: ADR początkowe i doskonalące.

uchwała_i_statut1.pdf
uchwała_i_statut2.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: sekretariat@mord.pl
Telefon: 18 449 08 80

Ciasteczka>