Dostawca usług - Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz

Logo Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz

4.6/5 z 144 ocen

Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz

Siedziba: ul. Opolska 1, 42-274 Konopiska

NIP: 5732410740

Liczba zrealizowanych usług : 10Charakterystyka działalności firmy

         Centrum Szkoleniowe Golden Gate Baskiewicz NIcoletta jest prywatną, niezależną szkołą języków obcych. Szkoła została założona w 2005 roku. Organizowane są w niej kursy z języka angielskiego, niemieckiego oraz matematyki dla różnych grup wiekowych (w tym dla dzieci od 3 roku życia) na wszystkich poziomach zaawansowania. Kursy realizowane w ramach szkoły przybierają różnorakie postaci: od tradycyjnych kursów semestralnych po specjalistyczne- organizowane na zlecenie firm i instytucji. Od roku 2017 jesteśmy wykonawcą 120 godzinnych kursów języka angielskiego ( zrealizowanych 6 grup) oraz informatyki (zrealizowanych 2 grupy) realizowanych w ramach projektu pn.: „Kompetencje XXI wieku – regionalny program podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT” (nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.11.04.03-24-0412/15-004), realizowany w ramach Poddziałania 11.4.3. pn. „Kształcenie ustawiczne – konkurs” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Założeniem naszej szkoły jest aby nauka odbywała się metodą komunikacyjną ze szczególnym naciskiem naindywidualne podejście do każdego uczestnika kursu oraz jego potrzeb. Jest to możliwe dzięki ograniczonej liczbie osób w grupie (maksymalnie 12 osób). Język polski praktycznie w ogóle nie jest używany w grupach powyżej poziomu początkującego. Tym sposobem, jedyną formą komunikowania się z wykładowcą i innymi uczestnikami kursu jest język obcy. Umożliwia to słuchaczom pokonanie barier językowych w krótkim czasie. Nasze kursy kładą nacisk na poprawne i naturalne posługiwanie się uczonym przez nas językiem obcym w sytuacjach prywatnych i zawodowych.

Celem szkoły jest, aby osoby po ukończeniu kursu (włącznie z poziomami początkującymi) były przygotowane dowykorzystania języka obcego w autentycznych sytuacjach, czyli do samodzielnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym.

Nauczanie oparte jest na opracowanym systemie poziomów, z wyraźnie określonymi celami nauki. Przy użyciu programównauczania lektorzy opracowują każdą lekcję tak, by obejmowała ona materiał uwzględniony w programie kursu oraz była dostosowana do danej grupy, z którą lektor współpracuje. Lekcje są ciekawe i skuteczne, składają się z konwersacji i dyskusji (gry i zabawy językowe), ćwiczeń z materiałami audio-wizualnymi (muzyka, fragmenty filmów), jak również zadań gramatycznych ustnych i pisemnych.

Metody nauczania są dostosowane do wieku uczestników szkoleń oraz celów jakie przyświecają ich realizacji. Generalnie w szkole faworyzuje się metody komunikacyjne, pozwalające na pokonanie bariery mowy, pozwalające pozbyć się strachu przed popełnieniem błędów językowych. Najmłodsze grupy (przedszkolaki i grupy wczesnoszkolne) dużo czasu spędzają przyswajając materiał w trakcie zabaw ruchowych, śpiewania piosenek wraz z pokazywaniem znaczeń śpiewanych słów, w starszych grupach również przeprowadzanych jest wiele gier i zabaw mniej ruchowych a bardziej intelektualnych.Usługi szkoleniowe realizowane przez instytucję podlegają standaryzacji i przebiegają zgodnie z przyjętą procedurą, rozumianą jako spis czynności, do których przypisane są osoby odpowiedzialne za ich realizację.

W trosce o wysoką jakość procesu nauczania podlega on standaryzacji, w szczególności jego elementy dotyczące subprocesów:

1. rekrutacji uczestników szkolenia,

2. rekrutacji oraz wdrażania do pracy pracowników,

3. kształcenia (rozmowy i testy kwalifikacyjne przed realizacją szkolenia a później jego realizacja oraz zakończenie obejmujące między innymi test diagnostyczny identyfikujący zakres wiedzy przyjętej w trakcie szkolenia oraz poziom satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia)

4. składania reklamacji.

          Każdy klient szkoleń otwartych na wstępie podlega kwalifikacji do grupy, w trakcie której identyfikowany jest poziom jego wiedzy w zakresie znajomości przedmiotu szkolenia. Nowi klienci przechodzą rozmowę kwalifikacyjną i w momencie deklaracji bliżej nieokreślonego stopnia znajomości przedmiotu np. j. angielskiego szkolenia wypełniają pre- test, którego zadaniem jest doprecyzowanie poziomu znajomości materiału. W momencie gdy znany jest posiadany stan wiedzy prezentowany jest proponowany zakres materiału objętego szkoleniem, który zawarty jest w podręczniku na określonym poziomie realizowanego kursu. Każdemu uczestnikowi przed podpisaniem umowy prezentuje się podręcznik kursowy, który w najdokładniejszy sposób ukazuje zakres przewidzianego do realizacji materiału. Z reguły kursanci przeglądają niniejszy podręcznik z wyrazem zagubienia na twarzy, gdyż nie znają większości zawartego w podręcznikach słownictwa oraz zagadnień gramatycznych. Jednocześnie sytuacja ta pokazuje, w którym miejscu będą po zakończeniu kursu. Większość stosowanych przez nas podręczników posiada odwołania do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework and Reference for Languages)

          Realizacja szkoleń zamkniętych poprzedzona jest gruntowną analizą potrzeb, możliwości i oczekiwań klienta oraz identyfikacją wyjściowego poziomu kompetencji, rozumianego jako zestaw kwalifikacji i umiejętności. Następnie uzgadnia się warunki umowy: obowiązki i prawa każdej ze stron, po czym umowę się podpisuje. Przed rozpoczęciem szkoleń otwartych następuje rozmowa kwalifikacyjno - informacyjna (połączona w wypełnieniem testu weryfikującego poziom kompetencji) następnie następuje omówienie czasu realizacji szkolenia oraz wysokości i warunków wnoszenia opłaty za daną usługę.

          W trakcie realizacji usługi szkoleniowej prowadzi się stały nadzór nad poprawnością procesu kształcenia, czemu służy stosowna dokumentacja taka jak: program szkolenia, ramy czasowe, cele szkolenia, listy uczestników, testy i sprawdziany wiedzy z przyswajanego materiału oraz stały nadzór kierownika merytorycznego, do którego zadań należy pomoc w doborze programów oraz metod kształcenia oraz przeprowadzanie hospitacji.

Instytucja posiada jasno określone zasady oceny. Każdy uczestnik szkolenia oceniany jest pod względem trzech kryteriów:

1.    wysiłku wkładanego w pracę związaną z przyswajaniem nowego materiału,

2.    postępu w zakresie znajomości przedmiotu szkolenia,

3.    zachowania w trakcie szkolenia.

           Celem instytucji zawsze było świadczenie usług szkoleniowych na wysokim poziomie, gdyż wysoka jakość pracy i życia jest cechą charakteryzującą zarówno właścicielkę instytucji jak i jej pracowników. Na początku lutego 2019 roku Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Baskiewicz uzyskało Znaku Jakości TGLS Quality Alliance, który potwierdza wysoki poziom realizowanych usług. Sądzimy, iż uzyskanie niniejszego znaku jakości wpłynie na lepszy odbiór realizowanych usług zarówno w środowisku klientów, współpracowników i pracowników, jednocześnie podnosząc renomę organizacji.

Po uzyskaniu Znaku Jakości TGLS Quality Alliance stwierdzono potrzebę i możliwość:

a. rozszerzenia szkoleń z języków obcych dedykowanych konkretnym branżom i grupom klientów (szkolenia dedykowane lokalnym przedsiębiorcom);

b. przekształcenia sposobów finansowania niniejszych szkoleń - przejście od całkowitego finansowania szkoleń przez przedsiębiorców na współfinansowanie z środków finansowych oferowanych w ramach np. Bazy Usług Rozwojowych.

         Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Baskiewicz Nicoletta od lat współpracuje zarówno z podmiotami gospodarczymi jak i z przedszkolami i szkołami publicznymi zarówno podstawowymi jak i gimnazjami, w zakresie organizowania szkoleń dla pracowników. Od 18 września 2017 roku systematycznie współpracuje ze STOWARZYSZENIEM HUMANEOz siedzibą w Nowym Sączu (33-300), przy ulicy Nawojowskiej 12, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000249088, którego dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7343157319 oraz REGON: 120195516. Efektem współpracy z HUMANEO jest realizacja 120 godzinnych kursów języka angielskiego ( zrealizowanych 6 grup) oraz informatyki (zrealizowanych 2 grupy) w ramach projektu pn.: „Kompetencje XXI wieku – regionalny program podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT” (nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.11.04.03-24-0412/15-004), realizowany w ramach Poddziałania 11.4.3. pn. „Kształcenie ustawiczne – konkurs” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Celem instytucji zawsze było świadczenie usług szkoleniowych na wysokim poziomie. Na początku lutego 2019 roku Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Baskiewicz po przeprowadzonym audycie jakości prowadzonych szkoleń otrzymało prawo do posługiwania się Znakiem Jakości TGLS Quality Alliance, który potwierdza wysoki poziom realizowanych usług.

Znak Jakości TGLS Quality Alliance Certyfikat nr 04/02/2019 rekomendacja obowiązuje do 07.02.2022 roku - wydany przez Fundację The Global Language System Polska w dniu 08.02.2019 roku.

Sądzimy, iż uzyskanie niniejszego znaku jakości wpłynie na lepszy odbiór realizowanych usług zarówno w środowisku klientów, współpracowników i pracowników, jednocześnie podnosząc renomę organizacji.

 

zf_referencje.pdf
buchelt.pdf
certyfikat 2022-2025.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: szkolenia@golden.edu.pl
Telefon: (+48) 505 101 280

Ciasteczka>