Dostawca usług - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.5/5 z 16 ocen

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Siedziba: ul. Cypriana Kamila Norwida 25, 50-375 Wrocław

NIP: 8960005354

Liczba zrealizowanych usług : 7Charakterystyka działalności firmy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najlepszych publicznych specjalistycznych uczelni w kraju. Prowadzi kształcenie i badania w dziedzinach przyrodniczych i technicznych, związanych z naukami rolniczymi, biologicznymi, weterynaryjnymi, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz naukami o żywności. Oprócz kształcenia i badań uczelnia czuje się współodpowiedzialna za kreowanie programów transformacji rolnictwa, wsi i małych miast świadczących usługi dla rolnictwa regionu. Miarą skuteczności takich działań jest poprawa poziomu cywilizacyjnego pracy i życia mieszkańców regionu. 

Uczestnicy będę mogli w pełni korzystać z całego dostępnego zaplecza tzn:

 • wyposażonych w sprzęt dydaktycznych sal
 • nowocześnie wyposażonych laboratoriów
 • sprzętu i pracowni do tworzenia materiałów do otwartych zasobów dydaktycznych

Baza konferencyjna

Centrum Edukacyjno - Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice to uczelniane zaplecze z bazą noclegową, salami konferencyjnymi i salą reprezentacyjną. Odbywają się tam konferencje nauklowe, kursy i szkolenia.

Uczelnia w liczbach:

 • 5 wydziałów, 32 katedry, 8 instytutów
 • Ponad 1650 pracowników, prawie 740 nauczycieli akademickich, ponad 270 profesorów i doktorów habilitowanych
 • Ponad 170 doktorantów
 • 3 zamiejscowe stacje badawczo-dydaktyczne i 1 ośrodek badań

  Studenci i dydaktyka

 • Blisko 8 tys. studentów (7710) – 6991 stacjonarnych, 719 niestacjonarnych
 • 8 tys. kandydatów na studia rocznie
 • 28 kierunków studiów
 • 22 kierunki studiów podyplomowych, ponad 900 słuchaczy
 • Ponad 2 tys. absolwentów rocznie 
 • 44 studenckie koła naukowe, 10 klubów, organizacji i grup twórczych
 • 20 form zaliczenia wychowania fizycznego, m.in. cross training, aqua aerobik, nordic walking, fitness, szachy 
 • Ponad 1000 miejsc w 5 domach studenckich
 • Ponad 12 mln złotych przeznaczonych na środki na stypendia i zapomogi dla studentów 
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Biuro Karier

Działalność naukowa i dydaktyczna

 • 8 wiodących dyscyplin naukowych
 • 16 wiodących zespołów badawczych
 • 5 wiodących zespołów dydaktycznych
 • 90 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, których łączna kwota wyniosła prawie 10 mln zł oraz 88 prac zleconych przez podmioty gospodarcze na kwotę ponad 3 mln zł
 • 17 międzynarodowych projektów badawczych na kwotę 11,4 mln zł (między innymi Horyzont 2020 i Interreg)
 • Liczba publikacji – 1241, w tym w czasopismach wyróżnionych przez JCR – 680
 • 38 projektów wynalazczych zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP, 102 przyznane patenty na wynalazki, 2 przyznane prawa ochronne na wzory użytkowe, 7 przyznanych praw ochronnych na znaki towarowe 
 • 13 projektów realizowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych na kwotę ponad 48,6 mln 
 • 15 projektów na łączną sumę 7 205 506 zł oraz 142 umowy z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+

Wyróżnienia i certyfikaty

 • potwierdzenie najwyższych międzynarodowych standardów jakości zarządzania i utrzymanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015
 • logo Human Resources Excellence in Research – znak jakości w zakresie standardów prowadzenia badań naukowych i zatrudniania naukowców
 • 174. miejsce w obszarze food science and technology oraz 287. miejsce w naukach weterynaryjnych w rankingu szanghajskim w roku 2021
 • 1. miejsce w rankingu „Perspektyw” wśród uczelni rolniczych i 23. miejsce wśród wszystkich uczelni wyższych w kraju w roku 2021
 • kierunki o żywności i żywieniu uznane za najlepsze w Polsce według rankingu „Perspektyw” 2021
 • kierunki weterynaria oraz geodezja i kartografia uplasowane na drugim miejscu według rankingu „Perspektyw” 2021
 • biotechnologia i zootechnika umieszczone w pierwszej trójce najlepszych kierunków w Polsce w swoich kategoriach według rankingu „Perspektyw” 2021
 • dwie wyróżniające oceny A+ w ewaluacji jednostek naukowych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • pozytywna ocena Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE) dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • 18 kierunków studiów pozytywnie ocenionych prze Polską Komisję Akredytacyjną
 • uczestnictwo w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Obecność w gornie 20 najlepszych uczelni w kraju
Cert_QMS_Uniwersytet_Przyrodniczy-skompresowany.pdf
tekst_jednolity_statutu_uniwersytetu_przyrodniczego_we_wroclawiu-2.pdf
Cert QMS UP Wrocław 2025.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
Telefon: (+48) 713 201 000

Ciasteczka>