Europejska Agencja Rozwoju Mirosław Kopik

Możliwość dofinansowania
ul. Klonowa 55/34
25-553 Kielce
Usługa doradcza / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 289
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Europejska Agencja Rozwoju jest podmiotem wpisanym do Bazy Usług Rozwojowych od 2018 r. Posiadamy Certyfikat Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Obecnie (wrzesień 2020) posiadamy 700 ocen w BUR, ze średnią 5,0.

1. SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia dla pracowników firm z zakresu handlu, marketingu, promocji, zarządzania sobą w czasie, komunikacji, negocjacji, zarządzania zmianą, kreatywności w biznesie, kreowania wizerunku, jakości obsługi klienta czy pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej. Każde szkolenie jest szyte na miarę. Każda propozycja szkolenia poprzedzona jest badaniem potrzeb szkoleniowych i rozmową diagnozującą. Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte, dedykowane dla konkretnych pracowników firm, u których zdiagnozowaliśmy potrzeby podnoszenia kompetencji. Wszystkie szkolenia odbywają się w naszej sali szkoleniowej lub w dowolnym innym miejscu świata, a trenerzy dobierani są do indywidualnych potrzeb firm i ich pracowników. Prowadziliśmy cykle szkoleń otwartych dla kilkuset osób pn. „Zdobywanie pozarolniczych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej” oraz „Integracja polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich z Unią Europejską”, finansowanych z funduszy UE, a także szkolenia dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą, w ramach projektów realizowanych przez naszą firmę.

Szkoliliśmy, między innymi, takie firmy jak: firma Jezierski, Invest Bank S.A., Bank Pekao S.A., Prekon Sp. z o.o., KPRM S.A., Klinkier – Bud Warszawa, TUiR Polisa S.A., PKN Orlen S.A., ARiMR Kielce oraz dziesiatki małych firm.

2. KONFERENCJE ORAZ SPOTKANIA B2B.

Tylko w pierwszym kwartale 2016 roku zorganizowaliśmy w partnerstwie z Bankiem Pekao S.A. trzy konferencje dla właścicieli kilkudziesięciu firm poświęcone Strategii Rozwoju Unii Europejskiej oraz nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Odbyło się również spotkanie biznesowe poświęcone możliwościom współpracy i handlu z krajami arabskimi.

Organizujemy również konferencje dla nauczycieli. Jedną z nich była konferencja „Wielointeligentna edukacja w teorii i praktyce”, zorganizowana podczas Targów Edukacji w Kielcach, pod patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz TVP i gazety Echo Dnia.

3. MENTORING I DORADZTWO GOSPODARCZE

Niemal każdego dnia udzielamy doradztwa gospodarczego wielu podmiotom gospodarczym i osobom chcącym więcej. 

Prowadziliśmy mentoring  w projekcie Wschód Biznesu, realizowanym przez Duński Instytut Technologiczny i Firmę 2000 Sp. z o.o. oraz mentoring w projekcie realizowanym przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową pn. Mentoring Business Transfer, na zlecenie Komisji Europejskiej. 

4. PROJEKTY SZKOLENIOWE I EDUKACYJNE

Projekt pt. „ Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej” napisany i zrealizowany wspólnie z zespołem naukowym Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajął I miejsce w Polsce i otrzymał dofinansowanie w wysokości 8,6 mln zł, stając się największym projektem badawczym w dziejach Polski (przebadano ponad 140 tys. osób). Projekt został wskazany w 2008 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako „Dobre Praktyki w projektach EFS dla edukacji”.

Jesteśmy autorami największego w Polsce projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, napisanegi i wspólnie zrealizowanego z Grupą Edukacyjną S.A., którego budżet wynosił 46.036.795 PLN. W projekcie uczestniczyło 150.000 uczniów klas I – III z 2.700 szkół podstawowych. Do szkół wprowadzony został nowatorski model edukacji. Projekt zajął pierwsze miejsce w Polsce, w konkursie „Dobre Praktyki EFS 2010”, zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010”.

Inny napisany i zrealizowany przez naszą firmę innowacyjny projekt „Umysły przyszłości” został wyróżniony, jako jeden z czternastu w Polsce, w kategorii „Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji 2014”.

Europejska Agencja Rozwoju tworzyła i realizowała wiele projektów szkoleniowo-doradczych, finansowanych ze środków UE. Dzięki naszemu wsparciu powstało kilkadziesiąt nowych firm, które zarejestrowały swoją działalność na terenie województwa świętokrzyskiego. Do najistotniejszych należą:

1. Projekt „Własna firma – szansa na lepsze życie”. 2006-2007. Beneficjent – Europejska Agencja Rozwoju Budżet projektu: 421.478,00 PLN. Wsparcie doradczo-szkoleniowe i inwestycyjne dla 48 osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

2. Projekt „Wschód biznesu – projekt szkoleniowo-doradczy dla mikro i małych firm z regionu świętokrzyskiego”. 2006-2007. Beneficjent – Firma 2000 Sp. z o.o. i Duński Instytut Technologiczny, podwykonawca Europejska Agencja Rozwoju . Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 16 osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

3. Projekt „Zostań szefem siebie samego. Promocja samozatrudnienia w województwie świętokrzyskim”. 2006-2008. Beneficjent – Europejska Agencja Rozwoju. Budżet projektu: 449.470,00 PLN. Wsparcie doradczo-szkoleniowe i inwestycyjne dla 33 osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

4. Projekt „Kielecczyzna – moje miejsce na ziemi. Aktywizacja przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim”. 2006-2008. Beneficjent – Europejska Agencja Rozwoju. Budżet projektu: 385.581,00 PLN. Wsparcie doradczo-szkoleniowe i inwestycyjne dla 28 osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

5. Projekt „Opracowanie materiałów dydaktycznych w postaci pakietów edukacyjnych, dotyczących pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”. 2012. Beneficjent – Europejska Agencja Rozwoju. Budżet projektu 350.000,00 PLN.

6. Projekt „Umysły przyszłości”. 2013-2014. Beneficjent – Europejska Agencja Rozwoju Sp. J. Budżet projektu 1.145.582,00 PLN. Zespół 46 osób zatrudnionych w całej Polsce. Projektem objęto 20 nauczycieli, 20 szkół i 466 uczniów. Opracowano i upowszechniono innowacyjny program nauczania obejmujący I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna) wraz z obudową metodyczną w postaci 3.191 sztuk narzędzi edukacyjnych.

Projekt wskazany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako jeden z 14 w Polsce, w 2013 r., w publikacji „Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji”.

5. PROJEKT LEKARZE FIRM

Europejska Agencja Rozwoju jest nowoczesną firmą, oferującą swoim Klientom kapitał intelektualny… do wynajęcia.

Nie ma spółki, której nie dałoby się zrestrukturyzować, uratować przed plajtą, poprawić jej rentowności czy usprawnić funkcjonowanie. Dzięki kuracjom przeprowadzanym przez wynajętych „lekarzy, uzdrawiaczy, naprawiaczy”, zyskowne zaczęły być przedsiębiorstwa od lat generujące straty lub mające poważne problemy rynkowe.

Najczęstszymi objawami choroby firmy są: spadająca rentowność, zwiększające się koszty, chaos kompetencyjny, duża rotacja pracowników lub wręcz odchodzenie najlepszych pracowników, rosnące niezadowolenie personelu, pogarszająca się jakość pracy a w konsekwencji jakość usług lub produktów, utrata rynków zbytu, brak nowych idei, pomysłów, wypalenie zawodowe, zła komunikacja wewnętrzna…

Nasi „Lekarze, Uzdrawiacze, Naprawiacze” mają ogromne doświadczenie, znają się doskonale na zarządzaniu, komunikacji, potrafią być konsekwentni w działaniu, nie kierują się pobudkami prywatnymi czy sympatią do personelu. Mają świeże, niczym nie skażone, spojrzenie na funkcjonowanie firmy. Ich celem jest utrzymanie spółki na rynku, poprawienie wyników finansowych, optymalizacja kosztów, w tym zatrudnienia, optymalizacja procesów biznesowych, obniżanie kosztów produkcji i poprawienie struktury zarządzania. Często wiąże się to z wdrożeniem nowych regulaminów organizacyjnych, procesów zakupowych oraz procedur obiegu dokumentów.

Osoby pracujące na co dzień w firmie nie są w stanie postawić trafnej diagnozy. Są zbyt skażone i przesiąknięte codziennością, co powoduje, że nie mają odpowiedniego dystansu lub wręcz sami są częścią powodów zaistniałej choroby. Takie osoby nie mają obiektywnego spojrzenia na zaistniałe w firmie zjawiska. W firmie musi pojawić się ktoś z zewnątrz.

Tak jak każdy człowiek, tak i firma ma prawo do choroby. Tu nie ma nic wstydliwego. Lepiej skorzystać z porad lekarza i wyzdrowieć, aniżeli tkwić w chorobie i narażać się na śmiertelny rozwój choroby, powikłania lub ryzykować śmierć organizacji.

1. 9 lipca 2004 roku w Warszawie, została podpisana umowa pomiędzy Europejską Agencją Rozwoju a Bankiem BPH S.A., w wyniku której strony zobowiązały się do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Europejska Agencja Rozwoju stała się Firmą Doradczą Banku BPH S.A.
Dzięki tej umowie Klienci Banku mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i przygotowanie, przez Europejską Agencję Rozwoju, wniosków o pomoc finansową, biznes planów oraz innych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi.

2. W listopadzie 2004 roku zostało podpisane w Warszawie porozumienie o współpracy pomiędzy Europejską Agencją Rozwoju a Bankiem Millennium S.A. Strony zobowiązały się do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz kompleksowego wspierania potencjalnych beneficjentów, ubiegających się o dotacje z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Bank Millennium S.A. stał się już drugą instytucją finansową, która wybrała na swego doradcę Europejską Agencję Rozwoju.

3. W dniu 19 stycznia 2005 roku, w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Invest Bankiem S.A. a Europejską Agencją Rozwoju, która została „Partnerem Banku”. Obie strony wyraziły wolę wspierania się oraz wspólnego działania na rzecz pozyskania, a także profesjonalnej obsługi klientów zabiegających o fundusze unijne i usługi bankowe.

4. Kolejny bank, którego klienci będą mogli skorzystać z profesjonalnego doradztwa oraz tworzenia wniosków, biznes planów, studiów wykonalności, analiz finansowych, raportów oddziaływania na środowisko to Bank Zachodni WBK S.A. Umowa o współpracy z Europejską Agencja Rozwoju została podpisana 1 marca 2005 roku we Wrocławiu. Określiła ona formułę współpracy, wzajemną promocję oraz zasady finansowania przez Bank przedsięwzięć finansowych z funduszy unijnych.

5. Od stycznia 2008 roku, dzięki podpisanej umowie, Europejska Agencja Rozwoju bardzo efektywnie współpracuje jako firma doradcza z Bankiem Pekao S.A. Realizujemy wspólnie projekty szkoleniowe i konferencyjne. Dbamy o najwyższą jakość obsługi naszych Klientów w zakresie pozyskiwania funduszy z UE oraz korzystania z produktów bankowych dedykowanych firmom chcącym rozwijać się z wykorzystaniem dotacji.

Jesteśmy laureatami:

Nagrody Gospodarczej – Skrzydła 2010 za Nowatorski Model Edukacji Małego Dziecka w Polsce oraz

Nagrody Gospodarczej – Lider Regionu 2009 w kategorii Europa.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
mirek.kopik@eurodotacje.pl
Telefon
(+48) 505 060 800