Dostawca usług - Polska Szkoła Alpinizmu TDMA Mateusz Gutek

Logo Polska Szkoła Alpinizmu TDMA Mateusz Gutek

5/5 z 31 ocen

Polska Szkoła Alpinizmu TDMA Mateusz Gutek

Siedziba: ul. Adama Asnyka 4/22, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 5472093017

Liczba zrealizowanych usług : 14Charakterystyka działalności firmy

Łączne doświadczenie w realizacji usług rozwojowych Polskiej Szkoły Alpinizmu dawno przekroczyło liczbę tysiąca godzin, w wielu różnych szkoleniach, związanych przede wszystkim z użyciem alpinistycznych technik linowych w różnych gałęziach przemysłu, sportu czy rekreacji.

Wszyscy nasi instruktorzy i trenerzy są pasjonatami dyscyplin którymi się zajmują, a praca z ludźmi przynosi im najwięcej satysfakcji. Poza związkowymi i państwowymi uprawnieniami instruktorów rekreacji, sportu czy trenerów II klasy, wielu z nas ukończyło Akademię Wychowania Fizycznego, jest Ratownikami lub Instruktorami GOPR, a także posiada wiele innych pokrewnych, umiejętności i specjalistycznych uprawnień. Nasza kadra szkoli Centralne i Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego, Biuro Ochrony Rządu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wojsko, ABW, CBŚ, Jednostki Antyterrorystyczne, Straż Graniczną, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, mniejsze i większe firmy świadczące usługi wysokościowe, kaskaderów, kadry parków linowych oraz sztucznych ścian wspinaczkowych a także wiele innych podmiotów używających w pracy alpinistyczne techniki linowe.

 

Polska Szkoła Alpinizmu (PSA) to centrum kształcenia ustawicznego działające zgodnie z art. 2 pkt. 3a oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

PSA zajmuje sięprowadzeniem w formach pozaszkolnych szkoleń w zakresie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania zawodowego, dokształcania, doskonalenia i przygotowania zawodowego a w szczególności odpowiedź na realne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników danego typu.

Zakres działalności PSA obejmuje szkolenia pozwalające uzyskać tytuł: instruktora rekreacji ruchowej o spec. wspinaczka skałkowa, instruktora rekreacji ruchowej o spec. taternictwo jaskiniowe, instruktora rekreacji ruchowej o spec. snowboard, instruktora rekreacji ruchowej o spec. narciarstwo zjazdowe, instruktora rekreacji ruchowej o spec. alpinistyczne techniki linowe, instruktora alpinizmu przemysłowego, operatorora sztucznej ściany wspinaczkowej. Ponadto PSA prowadzi szkolenia okresowe bhp i udzelania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uprawniające do wykonywania: pracy na wysokości w dostępie budowlanym, pracy na wysokości w dostępie linowym, ratownictwa wysokościowego, obsługi parków linowych.

PSA realizuje ww. zadania poprzez organizację szkoleń stacjonarnych, organizację szkoleń niestacjonarnych (w szczególnych przypadkach w trybie na odległość), organizację szkoleń w wynajmowanych obiektach, w plenerze (np. skałki, jaskinie, stoki) lub w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę.

Szkolenia prowadzone przez PSA odbywają się w oparciu o programy opracowane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z ich adekwatnym dostosowaniem do warunków lokalnych i indywidualnych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych zleceniodawców i organizatorów, a także w oparciu o programy autorskie opracowane przez pracowników placówki bądź osobę prowadząca szkolenie, zatwierdzone przez dyrektora placówki.

Celem PSA jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy poprzez stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod i technik audiowizualnych, prowadzenie szkoleń w formie kursów, seminariów, treningów, warsztatów, konsultacji itp.

PSA realizuje szkolenia we współpracy z osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje, będącymi specjalistami/ekspertami w danej dziedzinie bądź za pośrednictwem swojej wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

budoprojekt.pdf
kws zararaka.pdf
referencje adkonis 1.pdf
sky access.pdf
smarttank.pdf
vn bau.pdf
BOT.pdf
zaśw o wpisach do ewidencji PSA.pdf
tgls znak jakości2021.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl
Telefon: (+48) 602 730 213

Ciasteczka>