Zarzecki i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Logo Zarzecki i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grzybowa 19/A
71-487 Szczecin
Liczba zrealizowanych usług: 109
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Zakres działalności. Zarzecki i Wspólnicy jest firmą świadczącą usługi w wysoko specjalistycznym segmencie management consulting. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu usług rozwojowych: doradztwa strategicznego, wyceny i finansów przedsiębiorstw, sporów korporacyjnych.

Misja. Naszą misją jest zwiększanie wartości biznesu naszych Klientów. Wykorzystujemy w tym celu najlepsze rozwiązania metodologiczne, pragmatyczne podejście biznesowe oraz elastyczną organizację pracy. Dzięki naszej pasji i zaangażowaniu w realizowane projekty jesteśmy w stanie dostarczać kompletne i innowacyjne rozwiązania biznesowe.

Nasze wartości. Praktyczna użyteczność świadczonych usług jest dla nas nadrzędnym celem. Aby go osiągnąć, stosujemy indywidualne, często niestandardowe podejście. Elastycznie kształtujemy zakres prac w toku projektu oraz uwzględniamy lokalną specyfikę globalnego rynku. Rezultatem jest usługa „szyta na miarę” (tailor-made consulting), która zaspokaja rzeczywiste potrzeby w optymalny sposób.

Od początku działalności Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Doradcą Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Świadcząc usługi dla naszych Klientów zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie pochodząca z wielu sektorów gospodarki, tj. np.: przemysł chemiczny, medyczny, przemysł ciężki, shipping, energetyka, budownictwo, banki i ubezpieczyciele, ICT czy biotechnologia.

Usługi rozwojowe:

 1. Doradztwo strategiczne – usługa pozwalająca na rozwój usługobiorcy, mająca na celu ustalenie kierunku, w jakim powinien rozwijać się biznes w perspektywie długoterminowej. W ramach usług doradztwa strategicznego znajdują się m.in.:
  • analizy zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, sposobu i efektywności ich wykorzystania,
  • kompleksowe analizy obecnej i perspektywicznej sytuacji na rynkach,
  • plany restrukturyzacji i optymalizacji alokacji aktywów,
  • rekomendacje w zakresie polityki inwestycyjnej, kadrowej, technologicznej
   i środowiskowej, w kontekście perspektywicznej sytuacji rynkowej, rekomendacje
   w zakresie doboru partnerów biznesowych i kooperantów,
  • doradztwo w trakcie wdrażania zmian w przedsiębiorstwie.
  • rekomendacje w zarządzania strukturą kapitału i płynnością przedsiębiorstwa
 2. Ocena projektów inwestycyjnych – wykorzystanie interdyscyplinarnej wiedzy, doświadczenia biznesowego oraz zaawansowanych metod ilościowych w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych pozwala istotnie zminimalizować ryzyko błędnych decyzji. W ramach tej grupy usług naszym Klientom dostarczamy m.in.:
  • wielowariantowe oceny efektywności inwestycji z wykorzystaniem szerokiego zestawu miar efektywności,
  • analizy wrażliwości, analizy scenariuszy i symulacje Monte Carlo dla potrzeb badania wpływu zmiany kluczowych założeń prognostycznych na efektywność inwestycji,
  • analizy i rekomendacje źródeł finansowania inwestycji, w tym finansowania zewnętrznego (bankowego, PE/VC, mezzanine, project finance itp.),
  • feasibility studies
  • biznesplany na potrzeby pozyskiwania finansowania zewnętrznego
 3. Wycena przedsiębiorstw – od początku funkcjonowania firmy wycena przedsiębiorstwa pozostaje jedną z naszych głównych specjalności biznesowych, a także przedmiotem badań i studiów prowadzonych w ramach działalności naukowej. W ramach tej grupy usług naszym Klientom dostarczamy m.in.:
  • wyceny na potrzeby transakcyjne,
  • fairness opinions,
  • określanie parytetów wymiany akcji na potrzeby transakcji M&A,
  • wyceny programów opcyjnych,
  • wyceny na potrzeby podatkowe,
  • testy na utratę wartości,
  • alokacje cen nabycia.
 4. Transakcje kapitałowe - Dodatkowo świadczymy także usługi komplementarne względem wyspecyfikowanych wcześniej grup usług. W ramach tej grupy usług naszym Klientom dostarczamy m.in.:
  • pozyskiwanie i restrukturyzowanie finansowania kapitałowego oraz dłużnego
   w procesie private placement,
  • plasowanie akcji w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
  • plasowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Obecna lista klientów Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. zawiera kilkaset przedsiębiorstw, spółek i instytucji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Od początku istnienia firmy zrealizowaliśmy ponad 500 projektów doradczych.

Certyfikaty:

 • CATALYST Autoryzowany Doradca,
 • Autoryzowany Doradca NEW CONNECT

Zgodnie z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, certyfikaty Autoryzowanego Doradcy otrzymuje firma, która świadczy co najmniej od 2 lat usługi związane z obrotem gospodarczym na rynku kapitałowym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy.

 • Certyfikat poświadczający spełnianie Standardu Usług Szkoleniowo – Rozwojowych SUS 2.0

SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie zostało potwierdzone
w drodze audytu przeprowadzonego przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarzadzania – DEKRA Certification.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@zarzecki.pl
Telefon
(+48) 601 648 865