Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Możliwość dofinansowania
ul. dr. Seweryna Sterlinga 26
90-212 Łódź
Usługa szkoleniowa / Studia podyplomowe
Liczba zrealizowanych usług: 47
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi prowadzi kształcenie w Łodzi i 5 Filiach. Proces kształcenia organizowany jest w ramach sześciu Wydziałów w Łodzi: Wydział Humanistyczny, Wydział Artystyczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Techniki i Informatyki, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Uczelnia  posiada uprawnienia do kształcenia na 20 kierunkach studiów I stopnia, 7 kierunkach studiów II stopnia, seminariach doktoranckich i ponad 100 kierunkach studiów podyplomowych. Studia z wykładowym językiem angielskim proponowane są na 3 kierunkach I stopnia  - grafice, zarządzaniu i informatyce oraz studia II stopnia na kierunku politologia. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, również z wykorzystaniem Platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Uczelnia prowadzi ponadto różnego rodzaju kursy dokształcające i warsztaty stanowiące uzupełnienie podstawowej oferty kształcenia. Koncepcja kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zakłada, obok przekazywania wiedzy, silny rozwój kompetencji interpersonalnych studentów oraz ich kreatywności, co niewątpliwie ma wpływ na samodzielność, przedsiębiorczość i innowacyjność absolwentów w działaniu na współczesnym rynku pracy. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, przygotowuje programy studiów zgodne z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Kształcenie prowadzone jest z wykorzystaniem aktywnych metod kształcenia jak np. projekty, warsztaty, coaching, e-learning. Uczelnia ma silną pozycję w środowisku międzynarodowym - współpracuje z ponad 40 Uczelniami w Europie, zapewniając studentom, kadrze dydaktycznej i administracyjnej wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus +.

Doświadczenie:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ma ponad 80 000 absolwentów studiów I i II stopnia, ponad 12 000 absolwentów studiów podyplomowych oraz ponad 3 500 absolwentów krótszych form rozwojowych takich jak kursy, szkolenia czy warsztaty.

Uczelnia intensywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Powołano Radę Programową Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, która zrzesza przedstawicieli instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego. Podstawowym zadaniem Rady Programowej jest opiniowanie i doradzanie w sprawach dotyczących programów kształcenia, jakości nauczania oraz współpracy Uczelni z otoczeniem. Do Rady Programowej AHE w Łodzi zostali zaproszeni m.in.: przedstawiciele Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Telewizji Polskiej S.A. w Łodzi, Centrum Kultury Młodych w Łodzi, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Powiatowego Urzędu Pracy Łódź- Wschód, British Centre Szkoły Języków Obcych, Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki, Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Stowarzyszenia Miłośników off Kultury SmoK, Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Redwood Holding  S.A., Centrum Medycznego „Renoma”, firmy Bluerank, firmy Prudential. Skład Rady jest sukcesywnie poszerzany o kolejnych przedstawicieli.

Programy kształcenia na poszczególnych kierunkach i studiach podyplomowych opracowywane są we współpracy z przedstawicielami Rady Ekspertów.  Rada Ekspertów stanowi ciało doradcze w zakresie dostosowania programów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy. Do Rady Ekspertów przystąpili m.in. przedstawiciele: AMG.net S.A. (Atos Polska) z siedzibą w Łodzi; Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi; Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego; Prudential, Spółdzielnia Socjalna ODBLASK – podmiot zarządzający marką Kino Bodo z siedzibą w Łodzi, Life Genetics; GARDEN Sport Anna Ingraden; Dom Literatury w Łodzi; COMARCH;  Eureka Technology Park Sp. z  o.o.;  Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (AOIA) z siedzibą w Łodzi;  Gmina Miasta Głowno; Grupa Set; BOC Information Technologies Consulting, Tuv Nord, PMI Poland Chapter.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi uzyskała w ostatnich latach wysoką pozycję na rynku edukacyjnym. W ostatnich latach Uczelnia została uhonorowana m.in.:

  • Certyfikatami „Uczelnia Liderów”  -  2023 r.,  "Uczelnia Liderów" - 2020; "Uczelnia Liderów 2019"– Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego; „Uczelnia Liderów”  -  2018 r., „Uczelnia Liderów”  -  2016 r.
  • Certyfikat Uczelnia Liderów – Najwyższa Jakość Studiów 2023 
  • Wyróżnieniem „Primus”  w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych;  za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych;
  • Certyfikatem „Uczelnia Wyższa roku 2016”  – Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej;
  • Wyróżnieniem „Studia z Przyszłością” – V edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC na kierunkach Taniec, Grafika, Prawo, Informatyka, Zarządzanie oraz Zielarstwo i fitoterapia;
  • Certyfikatami "Studia z Przyszłością" dla kierunku studiów podyplomowych "Arteterapia", "Dietetyka", „Psychodietetyka”, „Koder medyczny”
  • Certyfikatem nadzwyczajnym „Lider Jakości Kształcenia” na kierunku Grafika II stopnia - wydanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Ponadto Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Humanistycznym oraz Artystycznym oraz szereg pozytywnych ocen programowych na poszczególnych kierunkach studiów (2015/2016)

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz.U2016.1842 ze zm.).
  • Statut Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, nadany uchwałą Zarządu Instytutu Humanistyczno-Ekonomicznego i zatwierdzony Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2010r. z późniejszymi zmianami nr MNiSW-DNS-WUN-6012-10108-4/AB/10, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
rektorat@ahe.lodz.pl
Telefon
(+48) 426 315 805, (+48) 426 315 806