PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych Diana Puchalska

Logo PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych Diana Puchalska
ul. Płk. Stanisława Dąbka 2b
37-600 Lubaczów
Liczba zrealizowanych usług: 61
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych jest firmą szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w dniu: 5.04.2018 roku, pod numerem ewidencyjnym: 2.18/00106/2018.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "PSYCHODIA" - jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez powiat lubaczowski w dniu: 15.12.2017 roku, pod poz. Nr 23 rejestru.

- prowadzenie szkoleń e-learningowych z zakresu: edukacji, rozwoju osobistego i zawodowego, psychologii, pedagogiki, doradztwa zawodowego, treningu radzenia sobie ze stresem, treningu radzenia sobie z emocjami, asertywnością, komunikacją interpersonalną, szkoleń dla pedagogów, szkoleń dla nauczycieli itp.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

Zdobądź zaświadczenie honorowane przez instytucje państwowe i pracodawców zarówno w kraju, jak i za granicą.

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje. Znajdziecie Państwo propozycję kursów zawodowych, podnoszących jak również uzupełniających kwalifikacje zawodowe. Specjalizujemy się w szkoleniach psychologiczno-pedagogicznych oraz dla nauczycieli.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy

Doświadczenie pokazuje nam, że oferowane szkolenia internetowe, kończące się uzyskaniem certyfikatu, z powodzeniem podnoszą atrakcyjność zawodową i zwiększają konkurencyjność na rynku pracy.

NASZE SZKOLENIA:

Akademia animatora z promocją zdrowia

Akademia kryminologii i kryminalistyki

Akademia kuratora sądowego

Akademia mediacji i negocjacji

Akademia podstaw pomocy emocjonalnej

Akademia podstaw psychologii

Akademia podstaw psychologii i pedagogiki 

Akademia podstaw psychosomatyki

Akademia pomocy psychopedagogicznej

Akademia profesjonalnego opiekuna 

Akademia psychologii dziecka

Akademia samodoskonalenia i rozwoju osobistego

Akademia skutecznego pedagoga

Akademia socjoterapii i profilaktyki społecznej 

Akademia specjalisty w pracy administracyjno-biurowej

Akademia trenera i coacha

Akademia zdrowia, urody i dietetyki

Animator społeczno-kulturalny z elementami edukacji regionalnej i kulturalnej 

Animator zajęć sportowo-rekreacyjnych

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z podstawami terapii zajęciowej

Asystent socjalny – pomoc rodzinie z elementami socjoterapii i psychoterapii

Asystent(ka) – pomoc nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju

Dermokonsultantka z podstawami ziołolecznictwa

Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i wiktymologii

Diagnoza i ocena traumy psychicznej z wczesną interwencją psychotraumatologiczną i podstawami psychiatrii

Diagnoza i terapia funkcji poznawczych z podstawami logopedii

Diagnoza problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie

Doradca edukacyjno-zawodowy osób niepełnosprawnych z elementami psychologii pracy i coachingu

Dydaktyka twórczości z elementami aktywnego nauczania

e-Wykłady psychologiczno-pedagogiczne

Intendent – specjalista żywienia zbiorowego w szkole i żłobku

Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie

Kluczowe umiejętności społeczne i personalne na rynku pracy

Kurs psychologiczno-pedagogiczny

Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa

Mediacje sądowe i pozasądowe

Menadżer pomocy psychologicznej w jednostkach służby zdrowia z elementami interwencji kryzysowej

Metody pracy stosowane w rewalidacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z podstawami oligofrenopedagogiki

Metodyka nauczania i terapii dzieci z autyzmem

Metodyka pracy kuratora sądowego z podstawami prawa i ochrony własności intelektualnej

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w Internacie i bursie szkolnej z podstawami pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania

Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

Metodyka pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii i geloterapii

Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi

Metodyka pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi z elementami terapii kreatywnej 

Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z komunikacją wspomagającą oraz elementami wczesnego wspomagania rozwoju i terapii ręki

Metodyka prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z podstawami adaptacji

Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii

Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej

Metodyka zajęć kreatywnych z elementami mnemotechnik

Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia się z elementami treningu szybkiego czytania

Mutyzm wybiórczy z podstawami alternatywnych sposobów komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym

Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami 

Opieka nad pacjentem w przebiegu choroby neurodegeneracyjnej – choroby Parkinsona i Alzheimera

Opiekun dzieci i młodzieży – animator czasu wolnego i rekreacji

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami neuropsychologii

Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym z elementami treningu zastępowania agresji

Organizacja pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi 

Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia z elementami psychoterapii

Pielęgnacja twarzy i ciała

Podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w profilaktyce i terapii

Podstawy coachingu

Podstawy diagnozy pedagogicznej z elementami poradnictwa 

Podstawy diagnozy trudności edukacyjnych dzieci i młodzieży 

Podstawy dietetyki z elementami diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania 

Podstawy dietetyki z elementami odnowy biologicznej 

Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami edukacji seksualnej 

Podstawy komunikacji interpersonalnej oraz perswazyjnej z treningiem asertywności i autoprezentacji

Podstawy kreatywnego nauczania z elementami edukacji medialnej

Podstawy kryminalistyki z elementami psychologii zeznań kurs

Podstawy kryminologii i wiktymologii z elementami profilowania psychologicznego

Podstawy kształcenia integracyjnego z projektowaniem działań wychowawczych 

Podstawy muzykoterapii, arteterapii, choreoterapii z elementami technik twórczego myślenia w procesie terapeutycznym osób niepełnosprawnych

Podstawy muzykoterapii, choreoterapii, chromoterapii w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie 

Podstawy neuropsychologii z diagnozą i terapią zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi

Podstawy neuropsychologii, neurobiologii, neurodydaktyki, neurologii dziecięcej i zaburzeń neurorozwojowych

Podstawy oligofrenopedagogiki i zaburzeń neurorozwojowych z elementami diagnostyki psychopedagogicznej 

Podstawy opieki paliatywnej z elementami opieki geriatrycznej

Podstawy pedagogiki specjalnej z elementami terapii poznawczo-behawioralnej

Podstawy pedagogiki z elementami psychologii rozwoju dzieci i młodzieży

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami pierwszej pomocy

Podstawy pracy socjalnej z elementami gerontologii społecznej

Podstawy pracy socjoterapeutycznej

Podstawy prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego z elementami wiedzy o wybranych patologiach społecznych

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce

Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie 

Podstawy promocji zdrowia z elementami epidemiologii

Podstawy psychodietetyki 

Podstawy psychogerontologii z elementami hortitoterapii

Podstawy psychologii 

Podstawy psychologii i komunikacji społecznej z elementami mediacji i negocjacji

Podstawy psychologii klinicznej z elementami wybranych metod terapii wspomagającej

Podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka z technikami twórczego myślenia w procesie terapeutycznym

Podstawy psychologii ogólnej i rozwojowej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Podstawy psychologii okołoporodowej i perinatalnej z elementami psychosomatyki i psychoterapii

Podstawy psychologii pozytywnej z elementami treningu uważności – mindfulness oraz treningu autogennego

Podstawy psychologii sądowej z elementami seksuologii 

Podstawy psychologii sprzedaży z elementami coachingu i mentoringu

Podstawy psychologii wpływu społecznego – zmiana zachowań, postaw i osobistych przekonań

Podstawy psychologii wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień

Podstawy psychologii z elementami psychoterapii

Podstawy psychologii zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego

Podstawy psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona

Podstawy psychopedagogiki starości i starzenia się z elementami promocji zdrowia i pierwszej pomocy

Podstawy psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej z metodyką edukacji i promocji zdrowia

Podstawy psychoterapii w zaburzeniach odżywiania z elementami dietoterapii

Podstawy seksualności człowieka

Podstawy seksuologii i psychiatrii z elementami zaburzeń seksualnych w chorobach psychicznych i somatycznych

Podstawy terapii uzależnień z elementami mindfulness – treningu uważności 

Podstawy terapii w promocji zdrowia psychicznego z treningiem regulacji emocji

Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki zabawy

Podstawy tutoringu szkolnego z elementami coachingu 

Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, integracji sensorycznej, EEG Biofeedback w terapii i edukacji 

Podstawy zarządzania w działalności opiekuńczo-wychowawczej

Pomoc dentystyczna z elementami promocji zdrowia

Pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami trudnymi z elementami profilaktyki społecznej

Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości z elementami suicydologii

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Praca z osobami doświadczającymi przemocy z elementami pracy terapeutycznej poprzez muzykę, plastykę i sztukę

Praca z trudną młodzieżą z elementami zintegrowanej profilaktyki uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych

Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami obsługi programów użytkowych Microsoft Word, Microsoft Excel

Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii 

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z podstawami kryminologii

Prewencja zachowań suicydalnych

Profesjonalna asystentka-sekretarka z podstawami prawa i obsługą programów biurowych 

Profesjonalna opiekunka dziecięca z podstawami oligofrenopedagogiki i pierwszej pomocy

Profesjonalny opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z zasadami prawidłowego żywienia, zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz pierwszej pomocy

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji z elementami interwencji kryzysowej 

Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej

Promotor zdrowia z elementami psychologii emocji 

Przedstawiciel handlowy z elementami coachingu

Psychologia pracy z podstawami BHP i ergonomii

Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia

Psychomanipulacja w sektach i subkulturach – charakterystyka i strategie działania

Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna w zakresie problematyki HIV AIDS i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych

Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych z podstawami psychiatrii dziecięcej i terapii zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Public relations w ochronie zdrowia z podstawami neurologiczno-psychiatrycznych aspektów zaburzeń

Radzenie sobie ze stresem w pracy z elementami treningu autogennego

Radzenie sobie ze stresem w życiu prywatnym i ruchu drogowym

Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją

Rejestratorka medyczna

Rewalidacja dziecka ze spektrum autyzmu z elementami neurologii dziecięcej

Rola witamin oraz mikro i makroelementów w żywieniu człowieka 

Sekretarka rejestratorka medyczna z obsługą programów użytkowych Microsoft Word, Excel

Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji

Specjalista ds. marketingu i reklamy z elementami social media

Specjalista ds. rekrutacji z elementami doradztwa edukacyjno-zawodowego

Specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników z elementami coachingu 

Specjalista psychologii menedżerskiej z technikami sprzedaży

Sprzedaż i obsługa klienta

Standardy metodologiczne w orzecznictwie psychologiczno-sądowym z podstawami prawa i ochrony własności intelektualnej

Standardy pracy biegłego psychologa wynikające z Kodeksu Karnego i Cywilnego z elementami psychologii zeznań i opiniowania sądowo-psychiatrycznego

Suplementacja w sporcie i żywieniu

Terapia schematów i małżeńska

Trener kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach 

Trener osobisty: coach, mentor, tutor z elementami interwencji kryzysowej 

Trener personalny

Trener pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie z elementami doradztwa edukacyjno-zawodowego

Trener rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii i psychoterapii 

Trener-szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych

Trening umiejętności społecznych z metodyką pracy opiekuńczo-wychowawczej

Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką treningu radzenia sobie ze stresem

Tyflopedagogika z elementami surdopedagogiki

Wirtualna asystentka z elementami marketingu w social media 

Wybrane problemy psychiatrii i psychopatologii z elementami terapii za pomocą muzyki, plastyki i sztuki

Wybrane zagadnienia psychiatrii dziecięcej z elementami psychologii klinicznej 

Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja, kompulsywne zajadanie). Podstawy pracy terapeutycznej z pacjentem

Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży (Autyzm i ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej

Zaburzenia zachowania i osobowości z elementami prawa i ochrony własności intelektualnej 

Zastosowanie metody projektów do pracy edukacyjno-dydaktycznej z elementami doradztwa zawodowego

Żywienie dzieci

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami