UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Możliwość dofinansowania
ul. Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 21
90-229 Łódź
Usługa szkoleniowa / Studia podyplomowe
Liczba zrealizowanych usług: 3
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Uczelnia Nauk Społecznych wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych pod numerem 376 prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia. Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia, jednolitych magisterskich na kierunkach: Pedagogika, Psychologia oraz studiach I stopnia: Bezpieczeństwo wewnętrzne i studiach II stopnia: Bezpieczeństwo narodowe.

Ponadto Uczelnia zainicjowała studia MBA. Program studiów posiada międzynarodową akredytację wydaną przez Z-Way to excellence AG – szwajcarską jednostkę z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w opiniowaniu i akredytowaniu studiów w tym MBA, DBA, LL.M. i innych związanych z najwyższymi kompetencjami menedżerskimi (Executive Education).

W związku ze stałym wzrostem oczekiwań Słuchaczy w stosunku do oferty kształcenia ustawicznego oraz ciągłym podnoszeniem poziomu merytorycznego form edukacyjnych na poziomie edukacji podyplomowej, realizowanej przez szkolnictwo wyższe, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi wdrożyła innowacyjny model kształcenia ustawicznego. Oferta studiów podyplomowych prowadzonych na poszczególnych kierunkach budowana jest w oparciu o aktualne trendy edukacyjne oraz realne potrzeby, tak aby kierunki kształcenia podyplomowego, umożliwiały zarówno uzyskanie nowych kwalifikacji jak i doskonalenie warsztatu pracy. Zatem Uczelnia realizuje projekt pozwalający na kształcenie modułowe na kierunkach studiów podyplomowych. W ramach tego modelu słuchacz ma możliwość wyboru części przedmiotów z różnych obszarów tematycznych – co pozwala na indywidualne kształtowanie programu swoich studiów, a w konsekwencji zdobycie dopasowanych dla niego kwalifikacji.

Usługi rozwojowe są realizowane poprzez Akademickie Biuro Karier UNS oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS.

Zadaniem Akademickiego Biura Karier jest wspieranie oraz aktywizowanie studentów i absolwentów, kształcenie nowych umiejętności i podnoszenie kompetencji przydatnych na rynku pracy, a także pomoc w zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych. Organizujemy spotkania i warsztaty z pracodawcami w celu zapoznania studentów z ich wymogami kwalifikacyjnymi. Biuro oferuje pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami i organizacjami regionalnego rynku pracy.

Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS oprócz studiów podyplomowych organizuje kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje i doskonalące umiejętności pożądane przez pracodawców. Wspieramy lokalne środowisko nauczycieli poprzez  cykliczne szkolenia wspomagające ich w pracy zawodowej o tematyce: pomocy psychologiczno- pedagogicznej, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prawa oświatowego, autyzmu i zaburzeń ze spektrum, diagnozy funkcjonalnej, kompetencji wychowawczych i nauczycielskich, zagrożeń w sieci, przeciwdziałaniu agresji i agresji elektronicznej, wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji, coachingu i mentoringu, itp. 

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego pod numerem 12986.Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, pod numerem 2.10/0008/2015

Uczelnia Nauk Społecznych koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz ciągłym doskonaleniu realizowanych form poszerzania kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
rektorat@uns.lodz.pl, kanclerz@uns.lodz.pl, szkolenia@uns.lodz.pl
Telefon
(+48) 422 327 499, (+48) 530 431 024