FUNDACJA ROZWOJU PRZEMYSŁU

Możliwość dofinansowania
Logo FUNDACJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
ul. Karola Olszewskiego 6 - Skye/1,20
25-663 Kielce
Usługa doradcza / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 1
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Fundacja Rozwoju Przemysłu to instytucja otoczenia biznesu działająca w regionie świętokrzyskim na rzecz świętokrzyskich przedsiębiorców. Jej podstawowym celem działalności jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie rzeczypospolitej i innych krajów, zwłaszcza w zakresie wsparcia ich rozwoju technologicznego i technicznego, optymalizacji procesów produkcji i zarządczych. 

Fundacja swoje cele realizuje poprzez m.in.:

 • Organizowanie form edukacyjnych: debat, warsztatów, szkoleń, spotkań, wykładów, punktów konsultacyjnych, programów badawczych, wizyt studyjnych itp.
 • Prowadzenie działalności doradczej;
 • Organizowanie form promocyjnych: imprez, happeningów, konferencji, kampanii informacyjno-promocyjnych, targów, seminariów, imprez plenerowych i rekreacyjnych, wystaw, pokazów, i innych wydarzeń promocyjnych;
 • Prowadzenie działalności eksperckiej i analitycznej, a w tym: opracowywanie analiz, ekspertyz, raportów;
 • Finansowe wspieranie wydarzeń i inicjatyw wpisujących się w cele fundacji;
 • Wydawanie książek, raportów, opracowań, artykułów.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami fundacji. Fundacja jest organizacją non – profit, całość zysków wypracowanych w swojej działalności przeznaczając na realizację celów statutowych.

Fundacja jest podmiotem posiadającym zespół ekspertów doświadczonych w realizacji usług doradczych dla mikro, małych, średnich, jak i dużych podmiotów działających na terenie kraju. Są to specjaliści w dziedzinach m.in.:

 • Finansów;
 • Inwestycji;
 • Promocji;
 • Marketingu;
 • Zarządzania;
 • Ekonomii;
 • Społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • Restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • Prawa gospodarczego;
 • Modelowania biznesowego;
 • Wsparcia eksportu.

Fundacja stale powiększa grono ekspertów współpracujących, powiększając tym samym obszary swojej aktywności. Fundacja działa nie dla zysku i zgodnie ze statutem podmiotu wszystkie wypracowane nadwyżki przeznacza na realizację celów statutowych. Fundacja posiada również strategię biznesową zakładającą stałe doskonalenie świadczonych usług i rozwój kluczowego dla działalności obszaru usług doradczych i szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm w regionie świętokrzyskim, koncentrując swoje wysiłki nie tylko na poszerzaniu swojej oferty, ale również na integrowaniu środowiska IOB w regionie. Jednym z kluczowych i perspektywicznych czynników rozwoju, będzie tworzenie we współpracy z innymi IOB standardu usługi, który jest elementem strategicznego celu fundacji.

W dotychczasowej – to jest do 2019 roku - działalności fundacja koncentrowała swoje wysiłki na działalności nieodpłatnej i społecznej pracy współpracujących z nią ekspertów. Co zaowocowało realizacją ośmiu usług doradczych głównie dla mikro przedsiębiorstw w świętokrzyskim tylko w roku 2018/2019.

Rok 2019 dla organizacji był przełomowy, ponieważ rozpoczęto komercyjne świadczenie usług dla klientów na szerszą skalę i przy zaangażowaniu budowanego z mozołem zespołu ekspertów na stałe współpracujących z organizacją.

Do współpracy fundacja zaprosiła współpracowników z dziedziny ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa, przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu, rozbudowując swój stały zespół do kilkunastu osób. Taki przekrój merytoryczny umiejętności i kwalifikacji umożliwił fundacji realizację dużego zakresu tematycznego usług doradczych dla klientów – głównie MŚP, a co za tym idzie również wolumen realizowanych usług doradczych – głównie specjalistycznych znacząco wzrósł.

Warto również wskazać, że finansowanie działalności fundacji w całości jest pokrywane ze sprzedaży usług komercyjnie. Fundacja nie bierze udziału ani nie realizuje żadnego projektu wspierającego jej działalność ani nie otrzymuje żadnych grantów na jej rozwój. Wszystkie środki jakimi dysponuje pochodzą z zarobionych przez fundację na rynku pieniędzy.

W dotychczasowej swojej działalności fundacja realizowała głównie usługi na rzecz podmiotów z sektora MŚP a tematyka zrealizowanych dla tych podmiotów usług koncentrowała się wokół usług doradczych typowo biznesowych by w 2020 zostać zdominowaną przez usługi związane z ucyfrowieniem działalności. Źródeł takiej zmiany należy upatrywać przede wszystkim w pandemii, ale także w instrumentach wsparcia publicznymi środkami MŚP w tym okresie koncentrującego się na budowaniu odporności firm zwłaszcza obszarze organizacji na wydarzenia typu lockdown.

Niemniej jednak fundacja aktywnie w tym okresie współpracowała z organizacjami biznesowymi, wspierając MŚP za ich pośrednictwem wiedzą ekspercką, zwłaszcza w zakresie możliwości pozyskiwania finansowania działalności w bardzo trudnym dla przedsiębiorców czasie. To jednak niejedyna aktywność fundacji, ponieważ została ona powołana do życia jako Instytucja Otoczenia Biznesu i jest jej wiodąca rola, dlatego też współpracuje z:

 • Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan – projekty informacyjne, wydarzenia promujące wspólny rynek europejski, progospodarcze, konsultacje projektów aktów prawnych i programów rządowych i regionalnych;
 • Polskim Forum Biznesu – komercyjne projekty edukacyjne w zakresie kwalifikacji zawodowych i systemu ich weryfikacji, zwłaszcza w obszarze druku 3D i cyfryzacji przedsiębiorstw;
 • Kieleckim Parkiem Technologicznym – udział w konsorcjum projektowym EDIH – European Digigital Innovation Hub jako partner stały projektu w obszarze usług doradczych wspierających dla klientów projektu, w tym poszukiwania finansowania inwestycji w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw, adaptacji modeli biznesowych w kierunku rozwoju industry 4.0 itp. Konsorcjum pozytywnie przeszło proces krajowej preselekcji, kolejnym etapem jest start w konkursie, który zostanie ogłoszony przez Komisję Europejską.

Ponadto fundacja współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami realizującymi zadania na rzecz przedsiębiorczości w tym MŚP.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie w realizacji a także trendy zarówno rynkowe jak też techniczne i technologiczne fundacja a przede wszystkim badania potrzeb potencjalnych klientów oraz badania ich oczekiwań w przyszłości (perspektywa 2-5 lat) fundacja zakłada modyfikację oferty. Znajduje to odzwierciedlenie w strategii fundacji zaktualizowanej po doświadczeniach pandemicznych i zmianach w trendach rynkowych usług doradczych jakie po niej zaszły w 2021 roku. W efekcie strategia zakłada rozwój usług doradczych w kierunkach stanowiących priorytet celów strategicznych wskazywanych zarówno w dokumentach Komisji Europejskiej, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Rządu RP, czyli obszar szeroko pojętej cyfryzacji biznesu i przemysłu oraz transformacji energetycznej sensu largo.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@furp.pl
Telefon
(+48) 534 234 201