Dostawca usług - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Logo AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

4.7/5 z 1570 ocen

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Siedziba: ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce

NIP: 6641069313

Liczba zrealizowanych usług : 529Charakterystyka działalności firmy

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową utworzoną w 1996 r. przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach. Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju, ale realizujemy również edukacyjne i badawcze projekty ponadnarodowe z partnerami z terenu Niemiec, Austrii, Szwecji, Czech, Słowacji, Węgier, Francji i Hiszpanii.  Przedmiotem działalności jest kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, doradztwo personalne, poradnictwo psychologiczne oraz aktywizacja zawodowa. Odbiorcami naszych usług są pracownicy, kadra kierownicza oraz właściciele przedsiębiorstw, pracownicy instytucji publicznych i urzędów, organizacji społecznych i spółdzielni socjalnych oraz osoby prywatne w tym osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym.

Działalność Akademii realizowana jest głównie poprzez:

 • usługi szkoleniowe i doradcze w tym coaching i mentoring realizowane na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji w formie zamkniętej oraz otwartej dla osób i podmiotów zgłaszających z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w usługach.
 • projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (od 2004 r. z sukcesem zrealizowano ponad 35 projektów, m.in. wspierających rozwój przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych w firmach z terenu woj. świętokrzyskiego)

 

W latach 2013-2016 w naszych szkoleniach uczestniczyło ponad 5 tys. osób.

 

Przedsiębiorcy, dla których realizowaliśmy usługi, to m.in.:

- Mesko S.A.

- Polskie Linie Kolejowe,

- Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Starachowicach,

- Polska Sieć Handlowa KUBUŚ,

- małe i średnie przedsiębiorstwa Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw.

 

Do grona Naszych Zleceniodawców z sektora administracji publicznej należą m.in.:

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

- Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

- Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

- Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

- Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

- Powiatowe i Miejskie Urzędy Pracy z terenu całego kraju

- Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego

- Powiatowe i Miejskie Centra oraz Ośrodki Pomocy Rodzinie z terenu województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego.

 

OFEROWANE USŁUGI ROZWOJOWE:

 

Realizujemy m.in:

- szkolenia podnoszące ogólne kompetencje zawodowe m.in.: szkolenia IT, kursy językowe, szkolenia i warsztaty z zakresu rozwój kompetencji miękkich;

- kwalifikacyjne kursy zawodowe m.in. monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek CNC, instalator paneli fotowoltaicznych (Akredytacja UDT), monter systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, elektryk (uprawnienie SEP), obsługa wózków widłowych, dyżurny ruchu;

- specjalistyczne szkolenia zawodowe z m.in.: budowlane, sprzedaż, logistyka, księgowość, kucharskie, kelnerskie i baristyczne, kosmetyka i wizaż, florystyka.

- kursy prawa jazdy kat. A, B, C, C+E lub D oraz kursy kwalifikacyjne dla kierowców i przewoźników drogowych.

- szkolenia i doradztwo z zakresu e-commerce,

- szkolenia oraz consulting z zakresu pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy,

- mentoring,

- coaching- np.Mastery Coaching Fundamentals ™,

- doradztwo biznesowe i specjalistyczne dla Podmiotów Ekonomii Społecznej,

- szkolenia dla Publicznych Służb Zatrudnienia.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wprowadziła i stosuje system zarządzania  jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009. Certyfikacji udzielono od dnia 15.09.2008 roku.

Zakres certyfikacji obejmuje:

- usługi doradcze i szkoleniowe dla sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, administracji państwowej oraz osób fizycznych,

- tworzenie, zarządzanie i realizację projektów szkoleniowych, doradczych finansowanych ze środków UE i innych programów pomocowych.

Wysoką jakość usług Akademii potwierdza certyfikat ISO wydany przez Q&R POLSKA sp. z o.o. (Akredytacja CPA zgodna z IAF).

 

Ponadto Akademia Przedsiębiorczości posiada:

 1. Wpis do Rejestru Jednostek Szkoleniowych nr 2.26/00001/2004
 2. Akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; otrzymana akredytacja stanowi zewnętrzne poświadczenie stwierdzające, że placówka zapewnia wysoką jakość kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zatrudniając do realizacji programów kadrę o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu
 3. Status Placówki Kształcenia Ustawicznego Akademia Przedsiębiorczości; w ramach działalności oświatowej realizujemy:
  1. kwalifikacyjne kursy zawodowe;
  2. kursy umiejętności zawodowych;
  3. kursy kompetencji ogólnych;
  4. kurs dokształcające umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 4. Certyfikaty: Agencji Zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Doradztwa Personalnego oraz Agencji Poradnictwa Zawodowego
 5. Laboratorium ECDL i Laboratorium Edukacyjne ECDL CAD, dające uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania ECDL CAD
 6. Akredytację Urzędu Dozoru Technicznego nr OZE-A/10/00030/15-w wyniku przeprowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego oceny firma została wpisana na listę akredytowanych organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii – systemy fotowoltaiczne, co uprawnia do realizacji szkoleń dla instalatorów mikro i małych instalacji fotowoltaicznych
 7. Status Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (Świętokrzyski OWES) wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o.; za jego pośrednictwem realizujemy usługi wsparcia ekonomii społecznej takie jak. m.in.: szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, doradztwo, usługi wspierające budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, czy promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
 8. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców nr zezwolenia 01012661.
REFERENCJE_MESKO_szkolenia.pdf
referencje_SIP_kursy.pdf
reference__PUP_Tarnów_szkolenie_pracowników.pdf
referencje_wsparcie_podmiotów_ekonomii_społecznej_cykl_warsztatów_dla_ROPS_Kielce.pdf
reference__PUP_Tarnów_szkolenie_pracowników.pdf
akredytacja_UDT_OZE_systemy_fotowoltaiczne_AP_Kielce.pdf
wpis_do_RIS_WUP_Kielce.pdf
Labolatorium_Edukacyjne_ECDL_CAD_2017.pdf
Ośrodek_Szkolenia_Kierowców_AP.pdf
OSK_AP_Skarżysko-Kamienna.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: uslugirozwojowe@ap.org.pl
Telefon: (+48) 501 493 940

Ciasteczka>