POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Możliwość dofinansowania
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Usługa szkoleniowa / Studia podyplomowe
Liczba zrealizowanych usług: 44
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki jest publiczną uczelnią wyższą o profilu technicznym, którą ukończyło blisko 80 tys. absolwentów. Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się z 1 200 wybitnych specjalistów, uczestniczących w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołach badawczych, kształci na wysokim poziomie inżynierów i magistrów inżynierów, tak aby byli w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki krajowej i światowej. Ponad 70-letnia tradycja kształcenia kadr inżynierskich kraju, a także stały rozwój i otwartość na zmiany to największe atuty Politechniki Krakowskiej. Stawiamy na jakość kształcenia, dając studentom najtrwalszy i najcenniejszy kapitał, z którym wchodzą na rynek pracy - wiedzę.

Obecnie uczelnia kształci 14,5 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie Politechniki Krakowskiej dostępne są następujące formy kształcenia: studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe, kursy, szkolenia, studia niestacjonarne, studia w języku angielskim.

W skład struktury Uczelni wchodzą następujące Wydziały:

 • Wydział Architektury
 • Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Wydział Mechaniczny

Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/2018:

 • Podyplomowe Studia Rewitalizacji
 • BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie
 • Architektura i budownictwo zrównoważone
 • Podyplomowe studia planowania przestrzennego
 • Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych
 • Podyplomowe Studia z Zakresu Badań i Analiz Architektury Historycznej
 • BIM dla inżynierów budownictwa
 • Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie
 • Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych
 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Zarządzanie infrastrukturą lotniskową
 • Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego
 • Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych
 • Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie
 • Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie
 • Cywilne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych
 • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
 • Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE
 • Napędy i sterowanie płynowe
 • Ekspertyza wypadku drogowego
 • Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
 • Międzywydziałowe Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych
 • Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive MBA
 • Studia Podyplomowe Współrzędnościowa Technika Pomiarowa
 • Doradztwo zawodowe
 • Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH
 • Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi
 • Zarządzanie energią
 • Logistyka i transport drogowy
 • Systemy CAD i przetwarzanie obrazu
 • Systemy sieciowe i bazodanowe
 • Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zamówienia publiczne
 • Podyplomowe studia Gospodarki Nieruchomościami: szacowanie nieruchomości
 • Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

Oferta kursów i szkoleń:

 • Rysunek odręczny
 • Otwarte Studium Fotografii PK
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym
 • Kosztorysowanie w programie Zuzia
 • Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Rysunek techniczny maszynowy w systemie CATIA oraz SolidWorks
 • Projektowanie konstrukcji 3D w programie CATIA V5 (CATIA V5: Poziom I)
 • Zaawansowane modelowanie 3D w programie CATIA V5 (CATIA V5: Poziom II)
 • Analiza konstrukcji 3D w programie CATIA V5 (CATIA V5: Poziom III)
 • Komputerowo wspomagane modelowanie wyrobu z wykorzystaniem systemu 3D CAD SolidWorks
 • Akredytacja oraz system zarządzania w laboratorium wg ISO 17025
 • Asystent systemu zarządzania BHP (wg kryteriów PCBC)
 • Asystent systemu zarządzania jakością (wg kryteriów PCBC)
 • Asystent systemu zarządzania środowiskowego (wg kryteriów PCBC)
 • Auditor wewnętrzny systemu HACCP
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001
 • BHP – instruktaże oraz szkolenia okresowe
 • Dobre Praktyki Produkcji GMP wg normy ISO 22716
 • Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR/RID)
 • Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (wg kryteriów PCBC)
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymanie
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp
 • Znakomitość funkcjonowania organizacji
 • Program rozwoju zawodowego i osobistego - Efektywna komunikacja
 • Program rozwoju zawodowego i osobistego - Warsztaty rozwoju osobistego
 • Program rozwoju zawodowego i osobistego - Trening asertywności
 • Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Studentów
 • Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Doktorantów
 • Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Asystentów
 • Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych
 • Kurs doskonalący - Język migowy - pierwszego stopnia
 • Kurs doskonalący - Język migowy - drugiego stopnia
 • Architektoniczny kurs przygotowawczy na studia I i II stopnia
 • Politechniczny kurs przygotowawczy na studia I i II stopnia
 • Ekonomiczny kurs przygotowawczy na studia I i II stopnia
 • Kursy przygotowawcze do studiów w języku angielskim

Uczelnia, w ramach jednostki pozawydziałowej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego oraz rosyjskiego ogólnego na poziomie B2. Posiada również licencje na przeprowadzenie egzaminów do uzyskania certyfikatów TELC na poziomach: 

 • język angielski B1
 • język angielski B2
 • język angielski B2 Technical
 • język polski B1
 • język polski B2
 • język rosyjski B1
 • język rosyjski B2

Wielu spośród prawie 1 200 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają naszej uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym.

W ramach umów dwustronnych oraz programu „Erasmus”, Politechnika Krakowska prowadzi współpracę naukową i wymianę studencką z kilkuset uniwersytetami w 47 krajach na świecie.

Politechnika Krakowska posiada szereg laboratoriów badawczych, posiadających wdrożony system zarządzania jakością w zakresie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji, m. in.:

 • Laboratorium Analiz Śladowych
 • Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
 • Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
 • Laboratorium Inżynierii Cieplnej
 • Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli

Akademicki inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej posiada akredytację w zakresie świadczenia usług doradczych w zakresie innowacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego wsparcie mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji.

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej posiada akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. na prowadzenie szkoleń w zakresie:

 • Asystent systemu zarządzania BHP
 • Asystent systemu zarządzania jakością
 • Asystent systemu zarządzania środowiskowego
 • Pełnomocnik systemu zarządzania jakością

po ukończeniu których uczestnicy otrzymują Certyfikaty PCBC S.A. 

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej specjalizuje się w zakresie:

 • komercjalizacji wyników badań,
 • rozwoju kariery naukowej,
 • uczestnictwa w programach ramowych,
 • współpracy naukowców PK z przedsiębiorcami,
 • transferu technologii,
 • wdrażania innowacji w firmach.

Posiada certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, informacyjnych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym oraz Code of Conduct of the Enterprise Europe Network.

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej prowadzi działalność usługową, doradczą i promocyjną w obszarze budownictwa energooszczędnego. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 26.10.2017 wybrał Politechnikę Krakowską – Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego na partnera do realizacji projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0” w ramach inteligentnej specjalizacji Małopolski „Energia zrównoważona”. W ramach projektu Małopolscy przedsiębiorcy otrzymają bezpłatną pomoc w rozwijaniu swoich firm.

W 2015 w strukturę Politechniki Krakowskiej został włączony Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych "CEBEA", który specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących: 

 • doboru urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych, ścieków przemysłowych i komunalnych;
 • filtrów do aerozoli;
 • struktur tłumików hałasu dla maszyn przepływowych, na ich wlocie i wylocie;
 • doboru właściwych materiałów do zastosowań w sprzęcie akustycznym (ściany kabin dźwiękoizolacyjnych, ekrany i obudowy akustyczne);
 • doboru i zastosowania materiałów do węzłów pracujących w warunkach tarcia technicznie suchego.
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
kancelaria@pk.edu.pl
Telefon
(+48) 126 280 000