Dostawca usług - Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie

Logo Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie

4.9/5 z 785 ocen

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie

Siedziba: ul. Celownicza 27, 15-394 Białystok

NIP: 9662096067

Liczba zrealizowanych usług : 272Charakterystyka działalności firmy

Doświadczenie Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie:

W ramach naszej działalności w ostatnich 3 latach przeprowadziliśmy około 200 szkoleniowych usług rozwojowych, w ramach których uczestnicy podnieśli kompetencje w zakresie:

 • umiejętności interpersonalnych (zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem i in.)

 • zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu internetowego i tradycyjnego

 • umiejętności z zakresu finansów

 • umiejętności specjalistycznych (kurs medycyny nurkowej i hiperbarycznej, projektowanie systemów fotowoltaicznych, kosztorysowanie robót budowlanych i in.)

 • umiejętności z zakresu żywienia (żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej, żywienie osób starszych, bezpieczeństwo żywności i żywienia, plany żywieniowe jako narzędzie maksymalizacji efektów treningowych i in.)

 • znajomości języków obcych

W ramach naszej działalności w ostatnich 3 latach przeprowadziliśmy ponad 90 usług rozwojowych - doradztw, dzięki którym uczestnicy podnieśli swoje kompetencje w zakresie przygotowywania m.in:

 • planów rozwojowych mikroprzedsiębiorstwa

 • dokumentacji przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą RODO

 • strategii komunikacji

 • systemu motywacyjnego dla pracowników

 • strategii organizacji i optymalizacji firmy

 • strategii rozwoju zawodowego "Ścieżki Kariery"

 • koncepcji innowacyjnego systemu GENCO 4.0 służącemu optymalizacji zużycia energii elektrycznej w firmach produkcyjnych

 • Kodeksu Etycznego firmy

 • polityk posprzedażowych

 

Poniżej zakres tematyczny wybranych szkoleń i doradztw przeprowadzonhych dla naszych klientów:

Plan rozwoju mikroprzedsiębiorstwa - usługa doradcza dla firmy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Akces Andrzej Sural umożliwiła podniesienie kompetencji uczestników w zakresie przygotowywania planów rozwojowych oraz zaplanowanie działań mających na celu podniesienie konkurencyjności firmy.

Zarządzanie danymi osobowymi - RODO - usługa doradcza dla FU BHP Bezpieczeństwo Józef Danielewicz. W wyniku przeprowadzonej usługi pracownicy firmy opracowali dokument “Wdrożenie rozwiązań przewidzianych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych”, który zawiera zalecenia co do przetwarzania danych osobowych w firmie.

Obsługa komór hiperbarycznych - usługa szkoleniowa - w wyniku usługi przeprowadzonej dla firmy Oxybaria Agnieszka Kicińska uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę z zakresu obsługi i wykorzystania nowoczesnej komory hiperbarycznej w medycynie.

Wprowadzenie do prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa usługowego - usługa szkoleniowa dla  Spółdzielni Socjalnej Jachtdruk. Pracownicy podnieśli kompetencje w zakresie podstaw księgowości, fakturowania i prowadzenia bieżących rozrachunków.

Kurs angielskiego - Business English - usługa szkoleniowa dla firmy Pikar Dariusz Pruszyński umożliwiła podniesienie kompetencji uczestników w zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego.

Wymagania normy ISO 9001:2015 - usługa szkoleniowa dla firmy Wynajmer. W wyniku usługi uczestnicy szkolenia poznali wymagania normy ISO z uwzględnieniem analizy szans i zagrożeń oraz podstaw zarządzania ryzykiem.

Projektowanie systemów fotowoltaicznych - usługa szkoleniowa dla firmy Batubata Bartosz Zabielski umożliwiła wzrost kompetencji pracowników w zakresie projektowania systemów fotowoltaicznych oraz możliwość poszerzania profilu działalności w kierunku propagowania dobrych praktyk ekologicznych.

Kosztorysowanie robót budowlanych - usługa szkoleniowa dla firmy Grzegorz Lewonowski wpłynęła na podniesienie kompetencji pracowników w zakresie praktycznego przygotowywania kosztorysów robót budowlanych.

Techniki zwiększające efektywne wykorzystanie czasu pracy - usługa szkoleniowa dla firmy Xerkam Janusz Kamiński pozwoliła podnieść kompetencje pracowników w zakresie zarządzania czasem oraz prawidłowej organizacji czasu pracy.

Warsztaty z zakresu obsługi klienta dla Citron Group Sp. z o.o. Sp. K. - w ramach szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności związane z profesjonalną obsługą klienta oraz budowaniem relacji w zespole sprzedażowym.

Plan rozwoju w Hotelach&SPA Grupa Margo - Margo Meble S. C. -  W ramach realizacji planu rozwojowego wypracowane i wdrożone zostały dwa produkty: Polityka reklamacji i Standardy obsługi posprzedażowej.

Plan rozwoju Hoteli Knieja - Hal-Gen E. i S. Pacewicz; H. P. i P. Zembrowscy Spółka Jawna - Plan rozwoju uwzględniał zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz wprowadził dwa produkty: System obsługi posprzedażowej klienta i Standardy komunikacji wewnętrznej.

Plan rozwoju Awas - Servis Sp. z o.o. - Wynikiem powstania planu rozwoju było stworzenie i wprowadzenie Systemu motywacyjnego oraz Standardów komunikacji wewnętrznej.

Plan rozwoju Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim - W ramach realizacji planu rozwojowego wypracowane i wdrożone zostały dwa produkty: System oceny pracowniczej​ i Standardy zarządzania pomysłami.

Plan rozwoju Drukarni EMBE PRESS S. Bezdek, M. Mamczarz S. J. - W celu rozwoju firmy plan rozwoju doprowadził do wprowadzenia dwóch produktów: Polityka reklamacyjna oraz System obsługi posprzedażowej klienta.

Plan rozwoju firmy GROFARM Spółka Jawna Gromada i Wspólnicy - W ramach realizacji planu rozwojowego wypracowane i wdrożone zostały dwa projekty: System motywacyjny i Indywidualne Ścieżki Rozwoju.

Plan rozwoju firmy DAVPOL Dawid Jędrasik Sp. z o.o. - Plan rozwoju uwzględniał zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz wprowadził dwa produkty: Indywidualne Ścieżki Rozwoju oraz Standardy obsługi klienta.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności w firmie Hanbud - Strategia Społecznej Odpowiedzialności była elementem projektu “Wzrost konkurencyjności poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie wprowadziła w firmia Hanbud trzy projekty: Indywidualne Ścieżki Rozwoju, Standardy Komunikacji Wewnętrznej i Standardy Obsługi Interesariuszy Zewnętrznych.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności w firmie Zaprom - Strategia społecznej odpowiedzialności powstała jako element projektu “Bezpieczeństwo i odpowiedzialność - CSR w firmie produkcyjnej Zaprom Tomasz Pruszyński” realizowanego jako część projektu PARP “Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Usługa doradcza w P. P. H. U. "Delta" Andrzej Siedlecki - usługa miała na celu wdrożenie działań proekologicznych w różnych obszarach działania firmy.

Usługa doradcza w Przedsiębiorstwie Deweloperskim "Negresko-Dom" Sp. z o.o. - wynikiem usługi było powstanie Planu Wdrożenia działań proekologicznych

Usługa doradcza w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym Ziempol - usługa zaowocowała powstaniem Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa oraz wdrożeniem Standardów obsługi posprzedażowej klienta i Standardów komunikacji wewnętrznej.

Certyfikaty Agencji Zatrudnienia - Uzyskanie Certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia wiąże się z wpisaniem do Rejestru Agencji Zatrudnienia. Uzyskanie wpisu jest warunkiem prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia.

Certyfikat SUS 2.0. -Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie przeszła audyt przeprowadzony przez profesjonalną niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania - Decra Certification Sp. z o.o., w wyniku czego otrzymała Certyfikat SUS 2.0.

Członkostwo Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - Głównym celem Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest między innymi działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie aktywnego obywatelstwa na poziomie wojewódzkim, krajowym i europejskim, rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - Fundacja uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jako instytucja szkoleniowa może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Członkostwo we Wschodnim Klastrze Budowlanym - Wschodni Klaster Budowlany, jest Klastrem Kluczowym, zrzeszającym ponad 200 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju. Działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R, pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

 

Certyfikat_SUS_2.0..pdf
Rekomendacje_-_Bank_Spółdzielczy.jpg
Rekomendacja_-_Hotel_Knieja.jpg
Rekomendacja_-_Grofarm.jpg
Rejestr_Instytucji_Szkoleniowych.jpg
Certyfikat_agencji_zatrudnienia.pdf
rekomendacje__Wynajmer.pdf
Rekomendacje_Pikar_D_Pruszyński.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@bosfundacja.pl
Telefon: 85 307 05 88

Ciasteczka>