Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych "SOMAR" Spółka Cywilna

Możliwość dofinansowania
ul. Grobli 12 A
49-306 Brzeg
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 213
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka Cywilna z siedzibą w Brzegu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje kształcenie ustawiczne.

Szkolenia prowadzone są w formie kursów, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych w różnych specjalnościach:

- operatorów maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 poz. 1263) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym dotychczasowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z dnia 20 stycznia 2017r. poz. 134) ;

- spawaczy pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470);

- obsługi urządzeń transportu bliskiego według programów opracowanych lub zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2018 poz. 47)

Ośrodek powstał w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby lokalnego rynku pracy i zapotrzebowanie przedsiębiorstw branży budowlanej. Prowadzi działalność szkoleniową wspierającą rozwój gospodarki. Systematycznie się rozwija oraz rozszerza zakres i jakość oferowanych usług poprzez rozwój bazy szkoleniowej i inwestycje w sprzęt oraz wyposażenie.

Oferta szkoleniowa Ośrodka obejmuje następujące kategorie:

1. Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych:

 • Koparki jednonaczyniowe – klasa III – do 25 ton, klasa I – wszystkie,
 • Koparkoładowarki – wszystkie,
 • Ładowarki jednonaczyniowe – klasa III- do 20 ton, klasa I – wszystkie,
 • Spycharki – klasa III- do 110 kW, klasa I – wszystkie,
 • Równiarki – klasa I – wszystkie,
 • Pogłębiarki ssące śródlądowe – klasa III – wszystkie,
 • Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające – klasa II – wszystkie,
 • Koparki wielonaczyniowe – klasa I – wszystkie

2. Kursy operatorów maszyn do robót drogowych:

 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych – klasa I – wszystkie
 • Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno – asfaltowych – klasa II – wszystkie
 • Repavery i remixery
 • Remontery nawierzchni dróg – klasa III – wszystkie
 • Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne- klasa I – wszystkie
 • Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – klasa III – wszystkie
 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych – klasa II – wszystkie
 • Maszyny do stabilizacji gruntów – klasa III – wszystkie
 • Walce drogowe – klasa II – wszystkie
 • Pilarki mechaniczne do ścinki drzew – klasa trzecia – wszystkie

3. Kursy operatorów maszyn różnych i urządzeń technicznych:

 • Wielozadaniowe nośniki osprzętów (Ładowarki teleskopowe),
 • Pompy do mieszanki betonowej – klasa trzecia – wszystkie,
 • Podajniki do betonu,
 • Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – Montaż i demontaż;

4. Kursy spawaczy:

 • Spawanie metodą MAG (Metal Active Gas),
 • Spawanie metodą MIG (Metal Inert Gas),
 • Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) ,
 • Spawanie łukowe stali elektrodą otuloną (MMA),
 • Spawania gazowe (metoda 311);

5. Kursy obsługi urządzeń transportu bliskiego:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe,
 • Obsługa żurawi samojezdnych,
 • Obsługa żurawi przeładunkowych HDS,
 • Obsługa podestów ruchomych,
 • Obsługa dźwigów budowlanych,
 • Obsługa dźwigów towarowo-osobowych;

6. Inne:

 • Kursy komputerowe,
 • Kursy opiekunki osób starszych,
 • Kursy opiekunki dziecięcej,
 • Kursy kosztorysowania,
 • Kursy z zakresu BHP,
 • Kurs księgowości, kadr i płac,
 • Kursy magazynierów, sprzedawców.

Rocznie w Ośrodku podnosi lub uzyskuje nowe kwalifikacje ok.700 – 800 osób. Od chwili rozpoczęcia działalności 08.2011r. – do połowy 2020r. w Ośrodku wyszkolono ponad 6500 osób - operatorów maszyn i urządzeń technicznych w różnych specjalnościach, którzy uzyskali uprawnienia do obsługi różnych maszyn nadawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Urząd Dozoru Technicznego oraz Instytut Spawalnictwa.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, posiadającą wykształcenie techniczne oraz przygotowanie pedagogiczne.

Odbiorcami oferowanych usług szkoleniowych są:

 • przedsiębiorstwa wydobywcze i kopalnie odkrywkowe granitów, surowców skalnych, mineralnych, drogowych, cementownie - jesteśmy jedynym ośrodkiem na Opolszczyźnie szkolącym operatorów maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw,
 • przedsiębiorstwa remontowo - budowlane, budowy dróg i  mostów,  usługowe,
 • przedsiębiorstwa bezpieczeństwa ruchu drogowego – jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w kraju szkolącym operatorów malowarek znaków na jezdni,
 • przedsiębiorstwa produkcji betonu, mas bitumicznych, firmy szkoleniowe i agencje zatrudnienia oraz powiatowe urzędy pracy a także osoby indywidualne podnoszące swoje kwalifikacje.

Kursy szkoleniowe operatorów maszyn i urządzeń technicznych adresowane są do osób fizycznych, pracowników przedsiębiorstw budowlanych, drogowych i usługowych, przedsiębiorstw metalowych i usługowych oraz osób kierowanych przez instytucje działające na rzecz zatrudnienia. Aktualnie Ośrodek szkoli poszukiwanych w budownictwie operatorów maszyn w czterdziestu specjalnościach, spawaczy w podstawowych metodach spawania oraz operatorów wózków podnośnikowych, jezdniowych i innych urządzeń transportu bliskiego jak żurawie, dźwigi przeładunkowe, windy towarowe, podnośniki i podesty.

Usługi w większości przeznaczone są na rynek regionalny: Opolszczyzna, Dolny Śląsk, Wielkopolska, w małym zakresie na rynek krajowy. W Ośrodku szkoleni byli również pracownicy polskich przedsiębiorstw z Norwegii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec.

Ośrodek spełnia wymagania określone w § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 poz. 1263) z późn. zm. potwierdzone przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W 2011 roku Ośrodek uzyskał pozytywny wynik audytu potwierdzającego spełnienie warunków umożliwiających świadczenie usług szkoleniowych. 

Ośrodek współpracuje także z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie szkoleń obsługi urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe, żurawie przeładunkowe), a także z Instytutem Spawalnictwa z Gliwic i TUV Rheinland, pod nadzorem których prowadzone są szkolenia i egzaminy spawaczy.

Ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu pod numerem ewidencyjnym 2.16/00039/2011.

Ośrodek posiada Akredytację Kuratora Oświaty na prowadzone kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Ośrodek uzyskał również wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu Brzeskiego jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
k.baran@somar-sc.pl, l.baran@somar-sc.pl, biuro@somar-sc.pl
Telefon
(+48) 500 210 334, (+48) 774 160 788