Dostawca usług - Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

Logo Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

4.9/5 z 378 ocen

Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

Siedziba: ul. Kolejowa 8, 58-100 Świdnica

NIP: 8842752408

Liczba zrealizowanych usług : 81Charakterystyka działalności firmy

Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje swoje działania poprzez:

 1. rozwój przedsiębiorczości na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem regionu Dolnego Śląska,
 2. tworzenie „Inkubatorów przedsiębiorczości”,
 3. działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia,
 4. popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami,
 5. doskonalenia kwalifikacji osób prowadzących działalność gospodarczą,
 6. inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych,
 7. działanie na rzecz adaptacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do zmieniających się warunków rynkowych,
 8. działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 9. pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w różnej formie organizacyjnej w jej uruchomieniu i przechodzeniu w kolejne etap rozwoju,
 10. stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych  przedsiębiorstw,
 11. świadczenie usług w zakresie:
  • pośrednictwa pracy,
  • doradztwa personalnego,
  • poradnictwa zawodowego,
  • prowadzenie działalności oświatowej.
  •  specjalistycznych usług laboratoryjnych, pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych,
  • usług asystentów innowacji i brokerów innowacji,
  • stymulowania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, 
  • doradztwa i pośrednictwa technologicznego, transferu technologii oraz informacji o nowych technologiach,
  • ochrony i wyceny własności intelektualnej,
  • audytu technologicznego,
  • wdrażania innowacyjnych produktów i usług,
  • pośrednictwa kooperacyjnego,
  • rozwoju firm technologicznych,
  • indywidualnego wsparcia i strategicznego doradztwa dla wsparcia procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przygotowania do uczestniczenia we wspólnotowych programach badawczych i innowacyjnych UE,
  • prowadzenie działalności oświatowej, głównie w zakresie prowadzenia szkół zawodowych.
 12. pozyskanie innych źródeł finansowania oraz opracowanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 13. wypromowanie i organizacja wolontariatu,
 14. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
 15. współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze rozwoju przedsiębiorczości,
 16. współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsięiorczości jest organem prowadzącym Placówkę Kształcenia Ustawicznego "Profes".

Ponadto SDIP prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową, jest instytucją szkoleniową na podst. wpisu w RIS nr 2.02/00198/2016 oraz agencją zatrudnienia, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wpis do KRAZ pod nr 14037.

Zgodnie §5 ust. 5 Statutu, realizuje cele poprzez doskonalenie kwalifikacji osób prowadzących działalność gospodarczą, ust. 11 – poprzez świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz prowadzenia działalności oświatowej, ust. 14 – przez prowadzenie działalności szkoleniowej.Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową.

Stowarzyszenie ma statut Instytucji Otoczenia Biznesu - wspiera rozwój przedsiębiorczości. Do końca 2018 roku zostało zrealizoanych ok.80 doradztw dla firm. SDIP śiwadczy usługi z zakresu doradztwa zawodowego, personalnego, doradztwa z TIK i ICT, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, m.in. z budżetu UE. Inkubator działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników w dla prawidłowego funkcjonowania na rynku.

 

1) Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych nr 270573 
Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator jest organem prowadzącym Placówkę Kształcenia Ustawicznego "Profes"

2) .Certyfikat Nr 1454/2018 spełnienie normy ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług rozwojowych:

 • szkolenia zapewniające rozwój osobisty i zawodowy
 • usługi doradcze

     Ważność 20.08.2021

3) Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.02/00198/2016

4) Wpis do Krajoweho Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 14037.

 

SDIP_PKU_PROFES_SIO.pdf
SDIP_Rejestr_Instytucji_Szkoleniowych.pdf
SDIP_Certyfikat_ISO.pdf
SDIP_Certyfikat_AP(3).pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@sudeckiinkubator.pl
Telefon: +48 505 207 889

Ciasteczka>