Dostawca usług - Agnieszka Cieplik

Logo Agnieszka Cieplik

4.9/5 z 2327 ocen

Agnieszka Cieplik

Siedziba: os. Kalinowe 14B/10, 62-090 Rokietnica

NIP: 7831580535

Liczba zrealizowanych usług : 326Charakterystyka działalności firmy

Firma realizuje szkolenia dla przedsiębiorstw o zdywersyfikowanej działalności. Realizujemy szkolenia dla przedsiębiorstw z sektora oświatowego, branży gastronomicznej, branży hotelarskiej czy turystycznej. W portfolio zrealizowanych szkoleń znajdują się usługi wspierające rozwój przedsiębiorców oraz ich pracowników w zakresie podnoszenia efektywności pracy zespołu, kompetencji menedżerskich oraz wdrożenia standardów HACCP czy ISO. Zrealizowaliśmy szereg szkoleń dla branży medycznej w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej oraz rozliczeń. Realizowaliśmy szkolenia z wdrozenia RODO dla przedsiębiorstw o zdywersyfikowanej działalności, tj. firmy księgowe, z branży ubezpieczeń, czy wynajmu aut.

Od grudnia 2014 realizujemy szkolenia oraz kursy w zakresie nauczania języków obcych, metodyki nauczania języków obcych na wczesnym etapie rozwoju dziecka oraz programowania dla kadry oświatowej.

 

Realizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte m.in. szkolenia rad pedagogicznych, przeprowadzamy diagnozy potrzeb placówek oświatowych oraz ewaluację zrealizowanych usług szkoleniowych.

Realizujemy projekty unijne w ramach priorytetów związanych z edukacją. Pomagamy w uzyskania dofinansowań na realizowane przez nas szkolenia.

Osoby odpowiedzialne za dobór kadry merytorycznej usług rozwojowych:

Sebastian Świącik - regionalny prezdstawiciel na województwo śląskie

Tomasz Kamiński - regionalny przedstawiciel na województwo zachodniopomorskie

Monika Zych - regionalny przedstawiciel na województwo zachodniopomorskie

Lista klientów korzystających z usług rozwojowych:

  • Arkadia - Przedszkole Niepubliczne Ancymonek
  • Ergo- Auto
  • Macyszyn Toys
  • Fundacja Mozaika
  • Ambus - Krzysztof Kisiel
  • TIKA - Przedszkole Integracyjne
  • Gastronomia Choszczno
  • Met - Life Częstochowa
  • Oxford House
  • Dziecięcy Ogród

Regulamin świadczenia usług

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym regulaminem świadczenia usług.
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.target-szkolenia.pl (dalej: Serwis) jest Agnieszka Cieplik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Cieplik, z siedzibą na os. Kalinowym 14B/10, 62-090 Rokietnica. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, w tym zasady zamawiania i realizacji usług szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, usług realizowanych przez Trenerów i osoby współpracujące z firmą Agnieszka Cieplik.

Przeglądanie zawartości stron internetowych www.target-szkolenia.pl nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisów są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich użytkowników korzystających z serwisów.

Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z serwisu.

II. DEFINICJE:

• Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowm www.target-szkolenia.pl
• Serwisy – stronie internetowej w domenie www.target-szkolenia.pl.
• Użytkownik – w rozumieniu Regulaminu jest to każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z serwisów.
• Szkolenia otwarte – oznaczają rodzaj (grupę) szkoleń, które oferuję firma Agnieszka Cieplik.
• Szkolenia zamknięte– oznaczają rodzaj usług, które dostępne są do zamówienia w indywidualny sposób i które firma Agnieszka Cieplik oferuję tylko i wyłącznie dla określonej organizacji lub firmy. Tego rodzaju usług można zamówić z poziomu serwisów poprzez przesłanie odpowiedniego zapytania poprzez formularz kontaktowy.
• Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna która przesłała formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte.
• Uczestnik szkolenia – zamawiający lub osoba fizyczna zgłoszona przez zamawiającego będącego osobą prawną.
• Zgłoszenie /Zamówienie – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy zgłaszającym w formie pisemnej.

III. ZASADY ZAMAWIANIA I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH OTWARTYCH:

1. Uczestnicy szkoleń otwartych organizowanych lub współorganizowanych przez firmę Agnieszka Cieplik oświadczają, że nie będą ich nagrywać, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Kopiowanie materiałów i wykorzystywanie kopii do odtwarzania publicznego, w świetle istniejących przepisów prawa, może odbyć się wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej szkolenie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim. Bezwzględnie zakazane jest przekazywanie oraz udostępnianie oryginału lub kopii materiałów szkoleniowych osobom trzecim.

2. Firma Agnieszka Cieplik podczas prowadzonych szkoleń, może poprosić uczestników o zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń otwartych. Podpisanie zgody jest dobrowolne.

3. Każdy uczestnik szkoleń otwartych ma zapewniony komplet profesjonalnych materiałów szkoleniowych, certyfikat, posiłki podczas szkolenia (obiady, poczęstunek, przerwy na kawę). Udział w kursach nie obejmuje zakwaterowania w hotelu w którym odbywa się dane szkolenie. Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w jaki skorzysta z przedstawionej mu wiedzy, metodologii i otrzymanych materiałów szkoleniowych. Firma Agnieszka Cieplik nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera prowadzącego kurs.

4. Uczestnikiem szkolenia otwartego, może zostać każda osoba która dokona zgłoszenia na wybrane szkolenie z oferty dostępnej pod adresem www.target-szkolenia.pl lub z oferty szkoleń opublikowanych na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl lub zostanie zapisana przez osobę zgłaszającą.

a. Zgłoszenia można dokonać poprzez zapisanie się na usługę z Bazy Usług Rozwojowych lub wysyłając zgłoszenie mailem na adres sekretariat@odntarget.

5. Płatności za szkolenie należy dokonać do 7 dni przed datą danego kursu, przelewem bankowym na konto firmy wyszczególnione w umowie.

6. Osoby dokonujące zakupu usług firmy Agnieszka Cieplik oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu i poinformowaniu o tym fakcie (w formie telefonicznej lub e-mail) firmy Agnieszka Cieplik w terminie do 7 dni przed datą kursu – firma Agnieszka Cieplik dokona zwrotu wpłaconej kwoty w wysokości 100%. Rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni, to zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 80%.

8. W każdym momencie Zgłaszającemu bezkosztowo przysługuje możliwość zmiany terminu szkolenia oraz rodzaju szkolenia przy pokryciu ewentualnych różnić w wartościach danych kursów. Zamawiający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia. Zgłoszenie zmiany osób następuje droga mailową na adres sekretariat@odntarget.pl. Jedyną konsekwencją zmiany osoby uczestniczącej w szkoleniu w terminie do 7 dni przed datą – może być brak przygotowanego certyfikatu ukończenia szkolenia dla danej osoby. W takiej sytuacji, zostanie on niezwłocznie przesłany drogą pocztową do danej osoby po zrealizowanym szkoleniu.

9. Firma Agnieszka Cieplik zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu pełnej kwoty za udział w szkoleniu, jeśli szkolenie zostaje odwołane z winy organizatora/lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie

10. W przypadku, gdy uczestnik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje można składać drogą mailową na adres sekretariat@odntarget.pl w terminie 14 dni od daty wykonania usługi. W przypadku uznania reklamacji Zamawiający zostanie o tym poinformowany droga mailową w terminie 7 dni od jej złożenia. Efektem reklamacji może być zwrot całości opłaty wniesionej przez Zamawiającego lub wyznaczenie nowego terminu szkolenia.

11. W przypadku usług z dofinansowaniem Zgłaszający wyraża zgodę na przeprowadzenie monitoringu usługi przez operatora środków lub instytucję przeprowadzającą audyt na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12. Oferta szkoleń realizowanych przez firmę Agnieszka Cieplik dostępna jest na stronach www.target-szkolenia.pl oraz www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

13. Zapisanie się na usługę realizowaną przez firmę Agnieszka Cieplik opublikowaną na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl jest jednoznaczne z zawarciem umowy i koniecznością dokonania opłaty za usługę.

IV. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisów:
1. Aby korzystać ze strony internetowej użytkownicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.
2. W przypadku błędów lub problemów z wyświetlaniem się strony, należy zaktualizować swoją przeglądarkę do najnowszej wersji.

V. Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

certyfikatSUS_PL.pdf
Mozaika.pdf
Ergo_Auto.pdf
224910.JPG
szkolenie.pdf
Scan.pdf
Scan_UM.pdf
Scan.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: sekretariat@odntarget.pl
Telefon: +48 531 386 326

Ciasteczka>