Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Możliwość dofinansowania
Logo Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
Usługa szkoleniowa / Studia podyplomowe
Liczba zrealizowanych usług: 201
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) jest szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 309.

Nadrzędnymi celami statutowymi WSG są m.in: kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki i instytucji publicznych, rozwijanie nauki, tworzenie wysokiej klasy zaplecza naukowo-badawczego w zakresie prowadzonych kierunków i specjalności, kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz przekwalifikowania w zakresie danej specjalności zawodowej.

Do zadań WSG należy: nowoczesne i na wysokim poziomie kształcenie, przygotowanie praktyczne studentów do kariery zawodowej w realiach nowoczesnej gospodarki wolnorynkowej. Uczelnia prowadzi działalność naukowo-badawczą ukierunkowaną na potrzeby gospodarki i instytucji publicznych, wspiera rozwój naukowy nauczycieli akademickich oraz upowszechnia osiągnięcia nauki. Ogromne znaczenie ma znakomita kadra akademicka przez lata starannie selekcjonowana, wywodząca się z Bydgoszczy i takich ośrodków jak Poznań, Toruń, Gdańsk, Warszawa. Uzupełniona przez wybitnych specjalistów i praktyków oraz wykładowców z zagranicy gwarantuje wysoki poziom kształcenia.

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia 18 kierunków I stopnia i 3 kierunków II stopnia.

WSG posiada Wydziały Zamiejscowe w Inowrocławiu, Toruniu, Chojnicach, Malborku, Słupsku, Działdowie, Ełku i Pile oraz Regionalny Ośrodek Edukacyjny w Zgorzelcu.

Od 1999 r. w strkturze Uczelni funkcjonuje dział zajmujący się kształceniem na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach stacjonarnych oraz e-learningowych  - Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń (CKPiS). W jej skład wchodzą jednostki:

- Studium Podyplomowe

- Centrum Szkoleń i Certyfikacji

- Szkoła Biznesu MBA

- Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń

- Szkoła Języków Obcych.

Studium Podyplomowe posiada w swojej ofercie ponad 70 kierunków w takich obszarach jak: biznes, zarządzanie, budownictwo, projektowanie, kultura, język, nowoczesne technologie, pomoc społeczna, rozwój osobisty, studia dla nauczycieli, zdrowie, sport i turystyka.

Rokrocznie WSG prowadzi kształcenie podyplomowe dla ponad 1500 osób.

Studium przygotowuje także programy studiów na zlecenie instytucji. W latach 2013/2014 i 2014/2015 realizowało studia podyplomowe dla pracowników GUS z zakresu metod statystycznych.

Uczelnia posiada zgodę do prowadzenia studiów podyplomowych „Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej”.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji (CSiC) zajmuje się realizacją kursów i szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych (przy wsparciu działu obsługującego platformę e-learningową - ONTE). Jednostka posiada w ofercie ponad 200 kursów i szkoleń z takich obszarów jak: administracja publiczna, architektura i sztuka, audyt, jakość, bezpieczeństwo, budownictwo, ekonomia, zarządzanie, fizjoterapia, rehabilitacja, fotografia, gastronomia, informatyka, marketing, opieka nad dzieckiem, organizacja pomocy społecznej, prawo, psychologia, rozwój osobisty, sport, rekreacja, wizerunek, transport, logistyka, turystyka, zdrowie.

Jednostka realizuje kursy i szkolenia z naboru otwartego oraz na zlecenie instytucji. Kursy i szkolenia realizowane są w formie grupowej lub indywidualnej z wykorzystaniem coachingu i mentoringu.

Co roku WSG realizuje kursy i szkolenia dla ponad 1500 osób.

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia:

- Asystenta rodziny

- Szkolenia specjalizacyjnego z organizacji pomocy społecznej

- Kursu dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

- Szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

- Szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym

- Szkolenia dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3

- Kursu uzupełniającego dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3.

Szkoła Biznesu MBA zajmuje się realizacją kursów i szkoleń, studiów podyplomowych kierowanych do przedsiębiorców oraz ich pracowników oraz studia MBA polsko- i anglojęzyczne.

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń zajmuje się prowadzeniem kursów, szkoleń i studiów podyplomowych kierowanych do kadr pracujących w ochronie zdrowia.

WSG posiada wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalnością Leczniczą pod nr 000000167319, który umożliwia prowadzenie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek, położnych, lekarzy, ratowników i dyspozytorów medycznych, innych zawodów medycznych  zgodnie z wymogami prawa powszechnego.

Jednostka realizuje m.in. kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, kursy doskonalące dla ratowników i dyspozytorów medycznych, kursy doskonalące dla innych zawodów medycznych.

Szkoła Języków Obcych (SzJO) prowadzi kursy językowe dla osób indywidualnych, firm, i innych instytucji  z naboru otwartego lub na zlecenie. SzJO oferuje kursy z 23 języków tj. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, greckiego, hiszpańskiego, portugalskiego, japońskiego, chińskiego, arabskiego, czeskiego, serbskiego, chorwackiego, białoruskiego, ukraińskiego, norweskiego, łacińskiego, esperanto, szwedzkiego, tureckiego, rumuńskiego i migowego.

WSG jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym, w którym można zdawać międzynarodowe egzaminy certyfikacyjne TELC, TOEFL, TOEIC, WiDaF, TFI, LCCI IQ.

SzJO prowadzi też Szkołę Kultury i Języka Polskiego, której oferta kierowana jest do obcokrajowców. Kursy i Szkoły letnie prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli języka polskiego (filolodzy, etno- i socjolingwiści oraz kulturoznawcy). WSG prowadzi  egzaminy międzynarodowe na poziomie B1 i  B2  z j. polskiego dla obcokrajowców. Dysponuje też platformą e-learningową wspierającą proces edukacyjny oraz własnymi materiałami dydaktycznymi (miniskrypty, materiały interaktywne). Część zajęć realizowana jest w specjalistycznej pracowni do ćwiczeń fonetycznych. W latach 2006-2019 w kursach wzięło udział 3500 obcokrajowców z ponad 30-stu krajów.

WCKPiS działa Sekcja Projektów Rozwojowych, która wspomaga realizację kształcenia finansowanego z zewnętrznych źródeł.

Wraz ze Studium Podyplomowym zrealizowano projekty z dofinansowaniem ze środków UE tj:

POKL Poddziałanie 2.1.1 Nowoczesne kompetencje – pracownik jutra już dziś. - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

POKL Poddziałanie 2.3.4 Nowoczesny menedżer – efektywne zarządzanie  - studia podyplomowe dla kadr zarządzających podmiotami leczniczymi

PO KL Poddziałanie 8.1.2 Nowa ścieżka kariery – program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty – studia podyplomowe dla nauczycieli

PO WER Działanie 5.2 Program rozwoju kadr w ochronie zdrowia kluczem do wzrostu jakości usług medycznych - studia podyplomowe i szkolenia dla kadr medycznych

WSG  realizowała także:

III - IX 2012 roku - studia podyplomowe Organizacja Pomocy Społecznej dla 55 osób zrealizowane w ramach projektu 1.45 Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych na zlecenie CRZL w Warszawie.

XI 2012 - VI 2013 studia podyplomowe Ekonomia Społeczna i Diagnoza Dziecka i Jego Rodziny dla 90 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej, POKL Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na zlecenie RCPS w Łodzi.

X 2013 - IX 2014 studia podyplomowe:

 1. Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób z Niepełnosprawnością
 2. Diagnoza Dziecka i Rodziny
 3. Gerontologia
 4. Studium Terapii i Treningu Grupowego

dla 130 osób w ramach projektu AKADEMIA POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - WSPARCIE KADR, na zlecenie ROPS w Toruniu.

25 X 2014 - 30 IV 2015 studia podyplomowe dla 25 osób z Interwencji Kryzysowej w ramach projektu  pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej POKL Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na zlecenie RCPS w Łodzi.

Wraz CSiC zrealizowano z dofinansowaniem ze środków UE projekty kierowane do przedsiębiorstw i ich pracowników
- PO KL, Poddziałanie 8.1.1 m.in.:

 1. Informatyczna Akademia Kompetencji Sieciowych
 2. Nowa jakość pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 3. Kujawsko – Pomorska Akademia Kadr Turystyki
 4. Program rozwoju kadr przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
 5. Program Rozwoju Kadr firm FORT Polska Sp. z o.o. i MILARYS Polska Sp. z o.o.
 6. Pogram rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o.
 7. Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa PESA Bydgoszcz SA
 8. Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Firma „GOTOWSKI” BKiP Sp. z o.o.
 9. Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa ‘Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELMED BYDGOSZCZ Sp. z o.o.
 10. Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa POLMASS S.A. na rynkach zagranicznych

- PO WER, Działanie 2.1:

 1.  Nowe kompetencje – nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3
 2. Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców

Po za tym zrealizowano m.in.

VIII 2012 – II 2013 szkolenie pt. Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej dla 15 osób w ramach projektu systemowego 1.20 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej na zlecenie CRZL w Warszawie.

IV – VI 2014  - 360–godzinne szkolenie Szkolenie z zakresu IT na zlecenie PUP w Bydgoszczy

VI – VII 2014 – 344-godzinne szkolenie Podnoszenie kompetencji absolwentów kierunków informatycznych na zlecenie PUP w Bydgoszczy.
V 2019 - II 2020 - 248-godzinne studia podyplomowe Programowanie dla I i II etapu edukacji dla nauczycieli z gminy Aleksandrów Kujawski

Formy kształcenia realizowane przez CKPiS cechują się wykorzystaniem palety metod aktywizujących uczestników w trakcie zajęć.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest uczelnią wyższą posiadającą następujące statusy:

- jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) nr 2.04/00003/2006 z dnia 20.01.2006 r.

- jest instytucją wpisaną do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudniania nr 10660 z dnia 08.04.2014 r.

- jest instytucją wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nr 000000167319 z dnia 28.04.2014 r.. Wpis ten nadaje status podmiotu leczniczego i umożliwia prowadzenie kursów i szkoleń dla zawodów medycznych zgodnie z przepisami prawa np. art.75 ust.1 pkt.1 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej pozwala na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Uczelnia posiada także decyzje i zgody na prowadzenie określonych form kształcenia wymagających akceptacji instytucji zewnętrznych:

- zgoda  wydana przez MNSiW dnia 14.03.2013 r. do prowadzenia studiów podyplomowych „Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej”

- kurs Asystent rodziny – decyzja nr 4/2017/Ar wydana przez MPiPS z dnia 27 lipca 2017 r.

- Szkolenie specjalizacyjne z organizacji pomocy społecznej – zgoda wydana przez MPiPS z dnia 27 lipca 2015 r.

- decyzja nr 63/2016 wydana przez MRPiPS z dnia 09 września 2016 r. (kolejna zgoda) zatwierdzająca prowadzenie kursów zgodnie z programem:

- kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

- szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

- szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym

- szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3

- kurs uzupełniający dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3.

WSG jest także licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym, w którym można zdawać międzynarodowe egzaminy certyfikacyjne  TELC, TOEFL, TOEIC, WiDaF, TFI , LCCI IQ.

Uczelnia jest także ośrodkiem egzaminacyjnym European Business Competence*Licence.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
centrum@byd.pl
Telefon
(+48) 525 670 068