Dostawca usług - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

4.6/5 z 970 ocen

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Siedziba: ul. Zygmunta Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

NIP: 6340135558

Liczba zrealizowanych usług : 1287Charakterystyka działalności firmy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku, z ponad 90-letnią tradycją. Działa obecnie poprzez sieć 25 ośrodków kształcenia kursowego oraz ponad 50 niepublicznych szkół z uprawnieniami szkół publicznych, koncentrując swoją działalność na obszarze województwa śląskiego oraz w wybranych powiatach województwa małopolskiego i łódzkiego. Nasza oferta edukacyjna adresowana jest do przedsiębiorstw, instytucji, odbiorców indywidualnych – osób pracujących i poszukujących pracy, doskonalących poziom wiedzy i umiejętności zawodowe, zmieniających zawód, dorosłych i młodzieży.

W systemie kursowym kształcimy rocznie ponad 20 tys. osób. W trakcie ponad 90 lat działalności Zakładu ponad 2 350 tys. osób zdobyło kwalifikacje zawodowe na kursach, w tym 143 tys. bezrobotnych. Bazując na banku programów, własnej oraz 2000-osobowej grupie wykładowców i instruktorów, ZDZ Katowice realizuje zadania wynikające z ciągle zmieniających się potrzeb edukacyjnych gospodarki regionu i kraju. W ofercie znajdują się kursy m.in. z zakresu: administracji, finansów, informatyki, ekonomii, energetyki, gastronomii, handlu, pedagogiki i metodyki nauczania, budownictwa, spawalnictwa (2 Krajowe Centra Szkolenia Spawaczy w Tychach i Chorzowie), transportu, turystyki, usług i rzemiosła i in.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów staramy się indywidualizować programy szkoleń zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Kładąc nacisk na efektywność i skuteczność nauczania, a także kompleksowość oferty powołaliśmy tzw. Akademie Branżowe: Biznesu, Budownictwa, IT, Spawalnictwa, Transportu.W strukturach Zakładu działa także Centrum Kompetencji –specjalistyczny ośrodek kształcenia, którego zadaniem jest przygotowanie przyszłych kadr dla potrzeb przemysłu w obszarze pneumatyki, robotyki, automatyki, hydrauliki i mechatroniki.

Oferta szkoleń, także tych w ramach Akademii skierowana jest do osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe lub podwyższyć już posiadane ale również prowadzących działalność gospodarczą, zarządzających firmami i kierujących pracownikami, jak również poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.

Po zakończonych w ZDZ Katowice kursach, ich absolwenci mogą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu lub potwierdzić uzyskane umiejętności w zakresie:

- spawalnictwa: wszystkie metody spawania

- elektroenergetyki i energetyki: G1 (elektroenergetyczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe)

- obsługi maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

- transportu: świadectwa kwalifikacyjne kierowców zawodowych

- obsługi i konserwacji urządzeń dźwignicowych: świadectwa Kwalifikacyjne m.in. operatorów wózków jezdniowych, żurawi, suwnic itp.

- informatyki: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

- budownictwa: certyfikat potwierdzający posiadanie umiejętności zawodowych w specjalnościach budowlanych

- języków obcych (egzamin TGLS zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego)

-  tzw. f-gazów: certyfikat dla personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelności układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Prowadzimy również Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich, oferujące szeroki wachlarz tematów i form kształcenia oraz doskonalenia dla nauczycieli.

Realizacji misji Zakładu towarzyszy wysoka jakość świadczonych usług edukacyjnych oraz ciągłe doskonalenie strategii i koncepcji rozwoju firmy. Szczególne miejsce w naszych działaniach zajmuje spełnianie wymagań i oczekiwań naszych klientów. Dla potrzeb słuchaczy kursów oraz uczniów szkół opracowujemy i wydajemy własne wydawnictwa w postaci podręczników, skryptów oraz innych materiałów szkoleniowych. Zakład jako pierwsza instytucja edukacyjna w kraju uzyskał w 2000 r.  certyfikat jakości ISO 9001. Certyfikat jest potwierdzeniem, że System Zarządzania Jakością stosowany w naszym Zakładzie spełnia wymagania normy ISO 9001 w zakresie: „kształcenia w systemie szkolnym oraz doskonalenia zawodowego w systemie kursowym wraz z projektowaniem usługi”. Dodatkowo w 2012 r. ZDZ Katowice uzyskał certyfikat ISO 29990 przeznaczony dla podmiotów działających w obszarze edukacji.

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług edukacyjnych jest akredytacja w zakresie kształcenia ustawicznego, przyznana przez Kuratorów Oświaty w Katowicach, Krakowie wszystkim ośrodkom kształcenia zawodowego ZDZ.

Zakład dobrowolnie poddaje się monitoringowi jakości realizowanej działalności szkoleniowej. W ramach umowy podpisanej w marcu 2007 roku, TÜV SÜD Polska sp. z o.o. prowadzi monitoring szkoleń, w wyniku którego absolwenci ponad 100 kierunków kształcenia mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty potwierdzające wysoką jakość kształcenia, wydawane w języku angielskim, niemieckim lub innym.

ZDZ Katowice posiada bardzo bogate doświadczenie w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w ramach funduszy europejskich. Od ponad 20 lat uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przyczyniając się do rozwoju kwalifikacji zawodowych i postaw przedsiębiorczych młodzieży i osób dorosłych. Nasze doświadczenia w tym zakresie zapoczątkowaliśmy już w połowie latach 90-tych realizacją Programu Rozwoju PHARE – STRUDER, co zaowocowało późniejszą skuteczną i nieprzerwaną realizacją projektów edukacyjnych do dnia dzisiejszego. W sumie, od 1994 r., ze wsparcia orgaznizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach ok. 200 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej skorzystało ponad 70 tys. osób. Stanowi to dowód na utrzymanie i  umacnianie pozycji lidera w regionie w zakresie realizacji projektów europejskich.

Potwierdzeniem wysokiej jakości mogą być uzyskiwane nagrody, do których zalicza między innymi wyróżnienie w konkursie Dobre praktyki EFS 2009 organizowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego, uzyskanie Certyfikatu Banku Dobrych Praktyk – Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej czy wybór jednego z naszych projektów jako przykładu dobrych praktyk realizowanych w regionie w publikacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach „Twój Potencjał Kluczem do sukcesu”.

 • Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie "kształcenia w systemie szkolnym oraz doskonalenia zawodowego w systemie kursowym wraz z projektowaniem usługi"
 • Certyfikat ISO 29990:2010 potwierdzający spełnienie wymagań międzynarodowej normy dla firm świadczących usługi edukacyjne.
 • Certyfikat TÜV SÜD w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy
 • Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych nr 196/2017
 • Wpis do RIS nr 2.24/00014/2004
 • Akredytacja Kuratoriów Oświaty w Katowicach, Krakowie i Łodzi
 • Akredytacja  Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów przed jednostką oceniającą, celem uzyskania Certyfikatu dla personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelnosci układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.
 • Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie realizacji szkoleń dla instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych.
 • Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w par. 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, uprawniające do prowadzenia tych szkoleń, wydane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia dokonany przez Wojewodę Śląskiego, uprawniający do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych.
 • Wpisy do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców, uprawniające do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
 • Centrum Egzaminacyjne ECDL nr PL-CE0094
 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych - nr 7/2012/RPPKPTN
 • Akt powołania przy ZDZ Katowice Komisji Kwalifikacyjnej stwierdzającej posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i elektroenergetycznych wydany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
 • Licencja do egzaminowania spawaczy po kursach spawania oraz okresowej weryfikacji spawaczy wydana przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
 • Ośrodek egzaminacyjny TGLS - sprawdzający kompetencje językowe w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
 • Wpis do Rejestru Podmiotów Szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego NR 224RPS-08/2017
 • Akredytacja  do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów przed jednostką oceniającą, celem uzyskania Certyfikatu dla personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelności układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane oraz Akredytacja do przeprowadzania egzaminów – jako jednostka oceniająca personel

2018_29378_ms29990_pol.pdf
Załącznik_nr_14.pdf
Załącznik_nr_20.pdf
Załącznik_nr_26.pdf
Załącznik_nr_35.pdf
Załącznik_nr_41.pdf
ADR_-_wpis.pdf
UCL.pdf
ISO_9001.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: info@zdz.katowice.pl
Telefon: +48 32 6037712

Ciasteczka>