Dostawca usług - Zakład Doskonalenia Zawodowego

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1530 ocen

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Siedziba: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

NIP: 5420000305

Liczba zrealizowanych usług : 749Charakterystyka działalności firmy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku został założony 4 lipca 1945r. jako stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym i w tej formie prawnej funkcjonuje do dziś na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz statutu ZDZ.

Działalnością Zakładu kieruje Zarząd, któremu przewodniczy Prezes Zarządu. ZDZ jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy Ministra Edukacji Narodowej o systemie oświaty.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku posiada 15 Ośrodków Kształcenia Zawodowego znajdujących się na obszarze woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, przy których funkcjonują szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (gimnazja, ZSZ, licea, technika oraz szkoły policealne). W ramach własnej infrastruktury technicznej dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami wykładowymi oraz specjalistycznymi pracowniami m.in. komputerowymi, fryzjerskimi, kosmetycznymi. Przy Zakładzie działa Oddziałowa Komisja Spawalnicza oraz Energetyczna.

ZDZ Białystok jest instytucją rynku pracy wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.20/00009/2004, prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Posiada certyfikat Marszałka Województwa Podlaskiego nr 31 jako Agencja Zatrudnienia.

W 2003 roku jako pierwsza instytucja szkoleniowa w regionie pn-wsch Polski wdrożyła  System Zarządzania Jakością w działalności kursowej i szkolnej co zostało potwierdzone odpowiednim Certyfikatem.

Prezentacja profilu i doświadczenia ZDZ Białystok

ZDZ jest jedną z największych, a zarazem najstarszą (75 lat tradycji) instytucją oświatową na terenie północno – wschodniej Polski, specjalizującą się w szeroko rozumianej edukacji ustawicznej. Głównym celem działalności firmy jest kształcenie osób dorosłych oraz młodzieży w różnych specjalnościach w formach szkolnych i kursowych.

Główne obszary działalności ZDZ Białystok:

1. Prowadzenie działalności szkoleniowej i kursowej o charakterze zawodowym, w formach pozaszkolnych, o zróżnicowanym poziomie kompetencji, dostosowanych do rynku pracy i indywidualnych potrzeb klientów jest jednym z kierunków działalności ZDZ mającej na celu:

 • przygotowanie do określonego zawodu,
 • podnoszenie na wyższy poziom posiadanych kwalifikacji,
 • nabywanie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych,
 • uzyskiwanie tytułów kwalifikacyjnych lub uprawnień zawodowych,
 • przekwalifikowanie i dostosowanie się do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców.

Oferowane usługi zapewniają rozwój zawodowy i społeczny młodzieży i osób dorosłych, uwzględniają również oczekiwania klientów. Bieżąca oferta kursowa ZDZ to m.in. szkolenia:

 • usługowe (m.in.: fryzjerstwa, wizażu, krawieckie),
 • budowlane (m.in.: murarz, glazurnik, dekarz, malarz),
 • komputerowe (m.in.: grafika komputerowa, obróbka zdjęć, AutoCad),
 • spawalnicze (elektryczne, gazowe, w osłonie gazów MAG, MIG, TIG),
 • z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych (do uzyskania uprawnień dozoru technicznego (UDT),
 • kwalifikacyjne, w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz szkolenia przygotowujące do egzaminów na uprawnienia energetyczne,  elektroenergetyczne,
 • komunikacyjne (m.in.: prawo jazdy kat. B),
 • z zakresu bezpieczeństwa (m.in. szkolenia BHP),
 • z branży garmażeryjno-spożywczej (m.in. kucharz, cukiernik),
 • dla kadr administracyjno-biurowych i ekonomiczno-finansowych (m.in.: mała przedsiębiorczość, pracownik biurowy pracownik ds kadr i płac),
 • zawodowe w różnych branżach (m.in. magazynier, ogrodnik, przedstawiciel handlowy, opiekun osób)
 • branżowe kursy językowe,
 • oraz inne.

2. Kształcenie w szkołach o uprawnieniach szkół publicznych:

 • Ogółem 39 szkół na terenie dwóch województw: woj. podlaskie – 25 szkół; woj. warmińsko-mazurskie – 14 szkół,
 • Różne typy szkół: licea ogólnokształcące, w tym licea z oddziałami przygotowania wojskowego, branżowe szkoły I stopnia, technika, licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz szkoły policealne,
 • Szkoły dla młodzieży (21) oraz szkoły dla dorosłych (18),

W szkołach zawodowych ZDZ kształci w 16 różnych kierunkach m.in.:

 • szkoły dzienne: Liceum Ogólnokształcące (Ełk, Giżycko, Hajnówka, Pisz, Suwałki); Branżowa Szkoła I stopnia Fryzjer (Białystok); Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej (Białystok);  Technik Ekonomista (Białystok, Giżycko, Suwałki); Technik Handlowiec  (Ełk); Technik Usług Fryzjerskich (Białystok, Ełk, Giżycko, Suwałki); Technik Informatyk (Białystok, Ełk, Giżycko, Suwałki); Technik Transportu Kolejowego (Ełk); Technik Spedytor (Ełk),
 • szkoły zaoczne: Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (Ełk, Hajnówka, Giżycko, Olecko, Sokółka, Zambrów). Szkoły policealne: Technik Administracji (Bielsk Podlaski, Hajnówka, Zambrów); Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  (Bielsk Podlaski, Hajnówka, Zambrów);  Technik Ochrony fizycznej Osób i Mienia  (Hajnówka); Technik Usług Kosmetycznych (Bielsk Podlaski, Hajnówka); Florysta (Hajnówka, Zambrów); Technik Usług Pocztowych i Finansowych  (Hajnówka).

3. Kształcenie w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych przygotowujących  do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przed OKE.

Kształcimy w następujących zawodach:

 • Technik usług fryzjerskich,
 • Fryzjer,
 • Technik Usług Kosmetycznych,
 • Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

4. Uczestnictwo w programach krajowych i współfinansowanych ze środków  UE.

W ramach Programów współfinansowanych ze środków UE, w latach 2005 - 2021 ZDZ zrealizował ogółem 95 różnych projektów w których uczestniczyło ok. 19700 osób. Uczestnikami projektów były m.in. osoby dorosłe pracujące, bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz młodzież.

ZDZ Białystok posiada duże doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych, przedakcesyjnych  i strukturalnych. Obecnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizuje projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

 • Przedsiębiorca z POWER-em
 • Europejskie doświadczenie kluczem do Rozwoju
 • Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – III edycja (woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: giżycki, piski, węgorzewski)
 • Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia
 • Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia – II edycja
 • MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia
 • NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI - wsparcie osób pracujących do 29 roku życia
 • Czas na rozwój zawodowy - bezpłatne szkolenia dla osób pracujących do 29 roku życia
 • Z Dobrym Zawodem w dorosłość
 • Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia
 • MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja
 • Kwalifikacje na start – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących - III edycja
 • Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia
 • Najpierw szkolenie a później lepsze zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób pracujących
 • Zwiększ swoje Kwalifikacje - kompleksowy program wsparcia osób pracujących
 • Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących.

5. Organizowanie bezpłatnego pośrednictwa pracy poprzez prowadzoną Agencję Zatrudnienia, nr wpisu do ewidencji 31.

Główne zadania to:

 • Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach,
 • Pozyskiwanie ofert pracy,
 • Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach w związku ze zgłoszoną ofertą,
 • Informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • Inicjowanie i organizowanie kontraktów bezrobotnym i poszukujących pracy z pracodawcami.

6. Prowadzenie warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych, wytwarzających wysokiej jakości produkty elektryczne i elektromechaniczne.

    Asortyment produkcji trafia do odbiorców na rynku krajowym i do innych krajów Unii Europejskiej – przed wszystkim do Niemiec.

Certyfikaty:

 • Certyfikat Nr J-909/8/2022 – System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10; Zakres certyfikacji: Działalność edukacyjna w systemie kursowym i szkolnym; SZJ stosowany od 2003r.,
 • międzynarodowy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością IQNet,
 • Certyfikat o dokonaniu wpisu ZDZ Białystok do rejestru podmiotów prowadzących Agencje Zatrudnienia. Nr wpisu do ewidencji: 31.

Akredytacja przyznana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia MENiS  w spr. akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych) - decyzja nr 4431/16/3/04 (akredytacja przyznana na 27 kursów zawodowych).

Atesty:

 • Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach  - uprawniający do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów w zakresie spawalnictwa,
 • Potwierdzenie spełnienia wymagań nadane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do  prowadzania kursów: klasa trzecia w specjalnościach: operatora koparkoładowarki - wszystkie typy, koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej, przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – wszystkie typy;  klasa druga w specjalności: walce drogowe – wszystkie typy,
 • Zaświadczenia poświadczające udostępnienie programów szkoleń zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego z zakresu: obsługi wózków jezdniowych, obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, obsługi wózków jezdniowych unoszących, obsługi wózków jezdniowych naładunkowych oraz bezpiecznej wymiany butli,
 • Akt Powołania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisji Kwalifikacyjnej przy ZDZ Białystok do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją oraz dozorem rządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupie I, II i III.

Inne

 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.20/00009/2004, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR prowadzony przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego,
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie szkoleń z zakresu środków ochrony roślin,
 • Zezwolenia właściwych jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców kat. B,
 • „Jaskółka Rynku Pracy” czerwiec 2008r. za perspektywiczne innowacje społeczne na rynku pracy w ramach realizowanego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku projektu "Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina" Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w dziedzinie "Solidarność pokoleń". 

Wszystkich Państwa zainteresowanych aktualną naszą działalnością serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: zdz@zdz.bialystok.pl
Telefon: (+48) 857 424 206

Ciasteczka>