Dostawca usług - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Logo Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

4.7/5 z 1325 ocen

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Siedziba: ul. Adama Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

NIP: 7390100344

Liczba zrealizowanych usług : 498Charakterystyka działalności firmy

W-MZDZ jest stowarzyszeniem oświatowym o charakterze naukowo-technicznym wyspecjalizowanym w kształceniu kadr pracodawców i pracowników MŚP. Prowadzona działalność obejmuje kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i szkolnych. Prowadzimy kursy doskonalące i przyuczające do zawodu, umożliwiające zdobycie specjalistycznych uprawnień zawodowych i przygotowujące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, Stowarzyszenie zostało wpisane w 1993 r. do rejestru instytucji szkoleniowych w Kuratorium Oświaty. Usługi rozwojowe adresowane są do pracowników na stanowiskach robotniczych, kierujących pracownikami, specjalistów branżowych, kadr zarządzających i menedżerów oraz pracowników administracyjno-biurowych. W-MZDZ funkcjonował w rejestrze KSU jako ośrodek szkoleniowy pod nr 14/08/2005/122. 

W-MZDZ w Olsztynie od 1993 r. szkoli rocznie ok. 10 000 osób na 900/1000 kursach. Na terenie województwa prowadzi: Centra Edukacji w: Bartoszycach, Braniewie, Biskupcu, Działdowie, Elblągu, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Ostródzie, Szczytnie oraz specjalistyczne placówki szkoleniowo-egzaminacyjne: Centrum Szkoleń Branżowych, Komisja Egzaminacyjna Nr 151 Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Kształcenie szkolne dla młodzieży i dorosłych w formach stacjonarnych i zaocznych odbywa się w szkołach zawodowych, liceach i szkołach policealnych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe i nauka w szkołach kończy się  egzaminem zewnętrznym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

W zakresie usług rozwojowych  prowadzone są szkolenia w myśl obowiązujących przepisów w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych uzyskując zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Centra Edukacji prowadzą kształcenie w obszarze: administracji, księgowości, zarządzania, technologii informatycznych, handlu i logistyki, usług, rękodzieła, rzemiosła, języków obcych, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, wychowania, wypoczynku, opieki, pomocy społecznej, doradztwa zawodowego, szkoleń osobowościowych i motywacyjno-aktywizujących. Kształcimy także w obszarze: technologii budowlanych, przemysłu drzewnego, stolarstwa, meblarstwa, szkutnictwa, instalatorstwa, spawalnictwo, elektryki, elektroenergetyki, gazownictwa, obsługa pojazdów samochodowych, maszyn transportu bliskiego, maszyn drogowych/ziemnych/budowlanych.    

W zakresie usług rozwojowych specjalistycznych prowadzone są kursy na specjalistyczne uprawnienia zawodowe:

1) szkolenia uprawniające do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy, przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR), kursów kwalifikacyjnych dla kierowców i obsługi stacji LPG.                                 

2) szkolenia operatorów uprawniające do obsługi maszyn i urządzeń drogowych, budowlanych, ziemnych: koparki, ładowarki, koparkoładowarki, walce drogowe, wielozadaniowe nośniki osprzętu, węzły betoniarskie, pompy do betonu, betoniarki, kruszarki, maszyny do produkcji mas bitumicznych, maszyny udarowe ręczne, młoty pneumatyczne, zagęszczarki i stopy wibracyjne, agregaty tynkarskie, rusztowania budowlane. piły mechaniczne do ścinki drzew, Egzaminy przeprowadza IMBiGS,  3) szkolenia w oparciu o programy uzgodnione z UDT uprawniające do obsługi urządzeń technicznych w zakresie transportu wewnątrzzakładowego (wózki jezdniowe, podnośnikowe, widłowe, suwnice, wciągniki i wciągarki), dźwigi: przewoźne, przenośne, stacjonarne; dźwigi osobowe i towarowe, wyciągi narciarskie,                                                      

4) szkolenia i egzaminowanie z zakresu spawania termoplastycznych tworzyw sztucznych pod nadzorem UDT,               

5) szkolenie i egzaminowanie spawaczy w myśl atestów Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach  w oparciu o obowiązujące Wytyczne pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w zakresie spawania: acetylenowo-tlenowego blach (311), ręcznego spawania łukowego elektroda otuloną (111), MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131), MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135), MIG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topikowym (136), TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141),                                                                                     

6) szkolenia instalatorów systemów odnawialnych źródeł energii w zakresie fotowoltaiki, przygotowujące do egzaminu zewnętrznego przed komisją UDT

7) szkolenia i egzaminowanie w zakresie  uprawnień elektrycznych, elektroenergetycznych i gazowych, 

8) szkolenia i egzaminowanie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt, 

9) szkolenia i doradztwo w zakresie ochrony roślin,

10) doradztwo zawodowe,

11) doradztwo biznesowe (usługa realizowana w ramach projektów).

12) inne szkolenia specjalistyczne w tym "profilowane/zamknięte" wynikające ze zleceń i analizy potrzeb szkoleniowych.

Działania  rozwojowe o charakterze innowacyjnym. 

1) BeLT-Blended Learning Transfer (Leonardo da Vinci) - promowanie i wsparcie kultury zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach poprzez wsparcie ich zdolności do stosowania metod blended-learningu; opracowano model platformy e-learningowej.

2) EX.SO.RES (Leonardo da Vinci) - metodologia szkolenia ekspertów w zakresie procesów i instrumentów odpowiedzialności społecznej, opracowano program szkolenia w zakresie wdrażania postaw odpowiedzialności społecznej w sektorze ochrony zdrowia i opieki społecznej.  

3) BUILD UP SKILLS POLAND –inicjatywa „Build up Skills” w ramach Europejskiego Planu Działań na rzecz Efektywności Energetycznej (EEEAP) i Strategii Europa 2020; opracowano krajowy system szkolenia i certyfikacji pracowników sektora budowlanego w zakresie zastosowania technologii odnawialnych źródeł energii i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. 

4) BUDUJMY RAZEM (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL) Innowacje w branży budowlanej; nowatorstwo w rozwoju zasobów ludzkich i organizacji pracy, nowe technologie informatyczne i proekologiczne. Wypracowane efekty: Walidacja kompetencji, Rotacja pracy, Fundusz Szkoleniowy, Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, System Dubletten, Vademecum dla przedsiębiorcy.

Od 2008 r. funkcjonujemy zgodnie z wymogami ISO .  Akttualna certyfikacja zatwierdza  System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie projektowania i realizacji procesów edukacyjnych w formie teoretycznej i praktycznej, wspieranych usługami doradztwa zawodowego oraz działaniami administracyjnymi.

Dodatkowo W-MZDZ posiada licencje, akredytacje, upoważnienia, wpisy :

1) Agencji Zatrudnienia oraz wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2) uprawnienie w zakresie kursów prawa jazdy, kwalifikacji kierowców i przewodu mat. niebezpiecznych ADR

3) akredytacje Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w zakresie szkolenia operatorów maszyn i urządzeń  do robót ziemnych drogowych i budowlanych w zakresie szkolenia na III , II , I kategorię specjalności

 4) decyzje i akkredytacje Urzędu Dozoru Technicznego o nadaniu uprawnień do szkolenia i egzaminowania spawaczy oraz instalatorów OZE (odnawialne żródła energii)

5) certyfikaty ECDL (Europen Computer Driving Licence) uprawniające do prowadzenia Laboratorium Edukacyjnego, Laboratorium ECDL i Laboratorium Mobilnego szkolących w zakresie ECDL oraz prowadzenia  Centrum Egzaminacyjnego na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

6) Upoważnienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie do prowadzenia szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym łącznie ze sprzętem montowanym na pojazdach szynowych i innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie;

7) Decyzja Inspekcji Weterynaryjnej (Powiatowego Lekarza Weterynarii) uprawniająca do prowadzenia szkoleń i egzaminowania na kursach "Kierowca konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt".


2-WUP.pdf
3-OSK-IMBiGS.pdf
Ref1-_Interakcje.pdf
Ref2_-_Zarządzanie.pdf
Ref-3_adm-biu.pdf
Ref4_Motywacja.pdf
Ref5_-coaching.pdf
5-PTI-ECDL.pdf
Akredytacjia UDT systemy fotowoltaiczne.pdf
ATEST nr 827 - Sieć Badawcza Łukasiewicz IS _02.02.2021-01.02.2023_.pdf
Zaświadczenie TUV SUD Polska _dot. szkoleń spawalniczych 2020_.pdf
Certyfikat ISO_2021-2024.pdf
OSK - zaświadczenie.pdf
Poświadczenie_egz.W-M_ZDZ_w_Olsztynie11_2022.pdf
Poświadczenie_szk.W-M_ZDZ_w_Olsztynie11_2022.pdf
Zaśwaidczenie TUV SUD 2022-2024.pdf
Akredytacja pompy ciepła do 30.03.2027.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: bp@wmzdz.pl, kontakt@wmzdz.pl
Telefon: (+48) 507 123 988, (+48) 895 276 762

Ciasteczka>