Dostawca usług - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Logo Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

4.7/5 z 1211 ocen

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Siedziba: ul. Adama Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

NIP: 7390100344

Liczba zrealizowanych usług : 461Charakterystyka działalności firmy

W-MZDZ jest stowarzyszeniem oświatowym o charakterze naukowo-technicznym wyspecjalizowanym w kształceniu kadr pracodawców i pracownikółw MŚP. Prowadzona działalność obejmuje kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i szkolnych. Prowadzimy kursy doskonalące i przuczające do zawodu, umożliwijace zdobycie specjalistycznych uprawnień zawodowych i przygotowujące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, Stowarzyszenie zostało wpisane w 1993 r do rejstru instytucji szkoleniowych w Kuratorium Oświaty. Usługi rozowojowe adresowane są do pracowników na stanowiskach robotniczych, kierujących pracownikami, specjalistów branżowych, kadr zarządzających i menedżerów oraz pracowników administracyjno-biurowych. W-MZDZ funkcjonował w rejestrze KSU jako ośrodek szkoleniowy pod nr 14/08/2005/122. 

W-MZDZ w Olsztynie od 1993 roku szkoli rocznie ok. 10 000 osób na 900/1000 kursach. Na terenie województwa prowadzi : Centra Edukacji w : Bartoszycach, Branieiwie, Biskupcu, Działdowie, Elblagu, Iławie, Ketrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Ostródzie, Szczytnie oraz specjalistyczne placówki szkoleniowo-egzaminacyjne: Centrum Szkoleń Budowlanych, Ośrodek Szkolenia Kierowców, Komisja Egzaminacyjne Nr 151 Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Kształcenie szkolne dla młodzieży i dorosłych w formach stacjonarnych i zaocznych odbywa się w szkołach zawodowych, liceach i szkołach policealnych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe i nauka w szkołach kończy się  egzaminem zewnętrzym przed Okregową Komisją Egzaminacyjną.

 W zakresie usług rozowjowych  prowadzone są szkolenia w myśl obowiązujących przepisów w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych uzyskując zaswaidczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzenieniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.17.08.2017 r. Centra Edukacji posiadają akredytację Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na 320 akredytowanych kursów obejmujących zagadnienia : - administracji, księgowości, zarządzania(30),- technologie informatyczne(35), handel i logistykę(33), usługi, rekodzieło, rzemiosło (30), języki obce(12), gastronomia, hotelasrtwo,turystyka(36) - wychowanie,wypoczynek,opieka,pomoc społeczna(26),doradztwo, szkolenia osobowościowe i motywacyjno-aktywizujące(18), technologie budowlane(27),- przemysł drzewny, stolarstwo, meblarstwo, szkutnictwo(21), instalatosrtwo i spawalnictwo(6), eleketryka, elektroenergetyka, gazownictwo(11), obsługa pojazdów samochodowych i maszyn transportu bliskiego(35).    

W zakresie usług rozowjowych specjalistycznych prowadzone są kursy na specjalistyczne uprawnienia zawodowe : 1) szkolenia uprawniające do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy   AM,A, A1, A2, B, C, CE, przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) kursów kwalifikacyjnych dla kierowców i obsługia stacji LPG. Prowadzona jest usługa rozowojowa nauki jazdy kat. B w języku angielskim - Driver's License category B in English. Egzaminy prowadzi WORD. 

2) szkolenia opertatorów uprawnijace do obsługi maszyn i urządzeń drogowych, budowlanych, ziemnych: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walce drogowe, wielozadaniowe nosniki osprzętu, węzły betoniarskie, pompy do betonu, betoniarki, kruszarki, maszyny do produkcji mas bitumicznych, maszyny udarowe ręczne, młoty pneumatyczne, zagęszczarki i stopy wibracyjne, agregaty tynkarskie,rusztowania budowlane. piły mechaniczne do ścinki drzew, Egzaminy IMBiGS,                                                                    

3) szkolenia w oparciu o programy uzgodnione z UDT  uprawnijace do obsługi urządzeń technicznych  w zakresie transportu wewnatrzzakładowego (wózki jezdniowe, podnośnikowe, widłowe, suwnice, wciaganiki i wciągarki, dżwigi: przewożne, przenośne, stacjonarne; dżwigi osobowe i towarowe, wyciągi narciarskie,                                                      

4) szkolenia i egzaminowanie z zakresu spawania termoplastycznych tworzyw sztucznych pod nadzorem UDT,               

5) szkolenie i egzaminowanie spawaczy w myśl atestu 827/2016 Instytutu Spawlnictwa w Gliwicach  w oparciu o obowiązujace Wytyczne pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w zakresie spawania : acetylenowo-tlenowego blach (311), recznego spawania łukowego elektroda otuloną (111), MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131), MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135), MIG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topikowym (136), TIG z dodatkiem drutu/preta litego (141),                                                                                     

6) szkolenia instalatorów systemów odnawialnych żródeł energii: solary, pompy ciepła, fotowoltaika, kotły na biomasę przygotowujące do egzaminu zewnętrznego na specjalistyczne uprawnienia,                                                                  

7) szkolenia i egzaminowanie w zakresie  uprawnień elektrycznych , elektroenergetycznych i gazowych, 

8) szkolenie i egzaminowanie osób wykonujacych czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierzat, 

9) szkolenia i doradztwo w zakresie ochrony roslin,

10) doradztwo zawodowe,

11) doradztwo biznesowe (usługa realizowana w ramach projektów).

12) inne szkolenia specjalistyczne w tym "zamknięte" wynikające ze zleceń i analizy potrzeb szkoleniowych.

    

Działania  rozwojowe o charakterze innowacyjnym. 

1)BeLT-Blended Learning Transfer (Leonardo da Vinci) - promowanie i wsparcie  kultury zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach poprzez wsparcie ich zdolności do stosowania metod blended-learningu; opracowano model platformy e-learningowej.

2) EX.SO.RES(Leonardo da Vinci) - metodologia szkolenia ekspertów w zakresie procesów i instrumentów odpowiedzialności społecznej, opracowano program szkolenia w zakresie wdrażania postaw odpowiedzialności społecznej w sektorze ochrony zdrowia i opieki społecznej.  

3)BUILD UP SKILLS POLAND –inicjatywa „Build up Skills” w ramach Europejskiego Planu Działań na rzecz Efektywności Energetycznej (EEEAP) i Strategii Europa 2020; opracowano- krajowy system szkolenia i certyfikacji pracowników sektora budowlanego w zakresie zastosowania technologii odnawialnych źrodeł energii i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. 

4)BUDUJMY RAZEM (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL) Innowacje w branży budowlanej; nowatorstwo w rozwoju zasobów ludzkich i organizacji pracy, nowe technologie informatyczne i proekologicznych. Wypracowane efekty: Walidacja kompetencji, Rotacja pracy, Fundusz Szkoleniowy, Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, System Dubletten, Vademecum dla przedsiębiorcy.

W-MZDZ w Olsztynie posiada od 2008 r. certyfikację  System Zarządzania Jakością DIN EN ISO 9001:2008 w zakresie projektowania irealizacji procesów edukacyjnych w formie teoretycznej i praktycznej, wspieranych usługami doradztwa zawodowego oraz działanianiami administracyjnymi. Audyt recertyfikacyjny w 2015 r. przeprowadziła firma z Niemiec 3CERT  certyfiakcja ważna do 14.10.2018.(zał-1).

Dodatkowo W-MZDZ posiada licencje,upowaznienia, wpisy :

1) Certyfikat  Akredytacji  Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego (PSKM/34/I/2016) potwierdzający spełnienie kryteriów jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych program kształcenia i szkolenia zawodowego (zał-1);

2)wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia oraz wpis w Rejstrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie (zał-2);

3) uprawnienie w zakresie kursów prawa jazdy, kwalifikacji kierowców i przewodu mat. niebezpiecznych ADR (zał-2);

4) potwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (NC-601-144/1/11) w zakresie szkolenia operatorów maszyn i urządzeń  do robót ziemnych drogowych i budowlanych w zakresie szkolenenia na III , II , I kategorię pecjalności (zał-3);

 5) decyzja Urząd Dozoru Technicznego (UDT-CERT Nr CO/Tw/Eg/12/15/16.​) o nadaniu uprawnień do szkolenia i egzaminowania spawaczy termoplastycznych tworzyw sztucznych, zgodnie z normą PN EN 13067:2013-05. 6) Akredytacje UDT w zakresie szkolenia OZE : solary,fotowoltaika, biomasa,pompy ciepła (zał-4); 

7) certyikaty ECDL (Europen Computer Driving Licence) uprawniający do prwadzenia Laboratorium Edukacyjnego, Laboratorium ECDL i Laboratorium Mobilnego szkolących w zakresie ECDL  oraz prowadzenia  Centrum Egzaminanacyjnego na Europejski Certyfikat Umiejetności Komputerowych: Start, Core, Base, PTI Standard , Web Editing, Advanced, e-Citizen (zał-5);  

6)Upoważnienia nr 28/62/3946   Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie do prowadzenia Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym łącznie ze sprzętem montowanym na pojazdach szynowych i innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie;

7) Decyzja Inspecji Weterynaryjnej 380/216 (Powiatowego Lekarza Weterynarii) uprawniająca do prowadzenia szkoleń i egzaminowania na kursach "Kierowca konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt".

8)15 Decyzji akredytecyjne Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie . W latach 2007-2015 akredytowano 348 kursów.

2-WUP.pdf
3-OSK-IMBiGS.pdf
4-UDT.pdf
Ref1-_Interakcje.pdf
Ref2_-_Zarządzanie.pdf
Ref-3_adm-biu.pdf
Ref4_Motywacja.pdf
Ref5_-coaching.pdf
5-PTI-ECDL.pdf
pl_16827_QMS_certyfikat_2018.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: bp@wmzdz.pl, kontakt@wmzdz.pl
Telefon: (+48) 507 123 988, (+48) 895 276 762

Ciasteczka>