Dostawca usług - ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

Logo ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

4.6/5 z 1410 ocen

ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

Siedziba: ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń

NIP: 6961777939

Liczba zrealizowanych usług : 781Charakterystyka działalności firmy

Doświadczenie firmy ATC s.c. zdobyte na przełomie ponad 26 lat prowadzenia działalności szkoleniowo-doradczej w Polsce.

Dla dokładniejszego zobrazowania dotychczasowego doświadczenia ATC s.c. na rynku usług szkoleniowo-doradczych zostało ono podzielone na 3 obszary, które często przeplatają się ze sobą, tworząc kompleksową, właściwie dobraną i efektywną ofertę dla klienta.

 1. Działalność szkoleniowa;

 2. Agencja pracy tymczasowej (działalność doradcza obejmująca poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i subsydiowane zatrudnienie);

 3. Kompleksowa obsługa środków publicznych kierowanych na rozwój kapitału ludzkiego.

  Ad. 1) Działalność szkoleniowa

  ATC s.c. za pośrednictwem wchodzących w skład jej struktury podmiotów gospodarczych i oświatowych prowadzi przeważającą działalność w obszarach edukacji zawodowej i pozaszkolnej, skupionej na ustawicznym kształceniu wg formuły LLL (Life Long Learning). ATC s.c. specjalizuje się w szkolnictwie zawodowym, prowadzonym wg standardów kwalifikacyjnych uznanych w powszechnym systemie krajowym Polski i UE. Ukierunkowanie ATC s.c. na szkolenia dające uczestnikom twarde, uznawane przez krajowy system prawny kwalifikacje sprawiło, że ATC s.c., jako jeden z nielicznych podmiotów w Polsce wyspecjalizował się w szerokim spektrum szkoleń zawodowych osiągając przy tym wymierny ich efekt. Szkolenia realizowane przez ATC s.c realizowane są w oparciu o istniejące lub autorsko opracowane programy szkoleniowe, dostosowywane do potrzeb rynku pracy i uczestników szkoleń.

  Wśród zasadniczych obszarów działalności edukacyjnej firmy wymienić należy następujące profile kształcenia zawodowego.

  1. Transport (np. ADR ,kwalifikacja wstępna);

  2. Spawalnictwo (np. spawanie MAG, spawanie TIG);

  3. Maszyny Budowlane (np. operator koparko-ładowarki, operator walca drogowego, operator spycharki);

  4. Kursy dozorowe (np. operator wózka jezdniowego, operator suwnicy, operator podestów);

  5. Bezpieczeństwo i higiena pracy (szkolenia wstępne i okresowe).                                                                          W ramach w/w obszarów w całym okresie działalności szkoleniowo-doradczej ATC s.c. przeszkoliła następujące ilości osób: Transport – ok. 12300 osób, Spawalnictwo – ok. 4000 osób, Maszyny Budowlane – ok. 2500 osób, Kursy Dozorowe – ok. 4400 osób, Bezpieczeństwo i higiena pracy – ok. 400 osób.          Wraz z rozwojem ATC s.c. i rosnącą liczbą zleceń szkoleń w zakresie kompetencji miękkich, w tym w szczególności szkoleń dla kadry menadżerskiej, firma ATC s.c.zajęła się równiez realizacją szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji miękkich (np. przedstawiciel handlowy, obsługa kas fiskalnych, kursy menadżerskie, opiekunka osoby zależnej). Dotychczas w ramach ATC s.c. w zakresie rzeczonych kompetencji przeszkolono łącznie ok. 4000 osób.                                                                                                               Warto wspomnieć dla podkreślenia wagi analizy potrzeb szkoleniowych, jako instrumentu koniecznego i ściśle związanego z działalnością szkoleniową sensu stricto, iż doświadczenie ATC s.c. oraz jej potencjał podmiotowy budowany był również w oparciu o tzw. model szkoleń „szytych na miarę”, czyli tak zwanych dedykowanych poprzedzonych szczegółową analizą danego pracodawcy. Szkolenia dedykowane wespół z analizą potrzeb szkoleniowych, przy ścisłym uwzględnieniu wewnętrznych potrzeb pracodawcy sprawiły, że ATC s.c. rozwinęła swój asortyment ofertowy o konkretne szkolenia dla konkretnych odbiorów – Pracodawców. I tak przy uwzględnieniu omawianego modelu współpracy z Pracodawcami ATC s.c. zorganizowała na przełomie lat działalności szkolenia dla m.in. następujących podmiotów:                                                             1. North-Star (szkolenie osób w zakresie dmuchacz ozdób choinkowych - przeszkolonych ok. 800 osób, dekorator ozdób choinkowych - przeszkolonych ok. 800 osób); 2. Inter Groclin AUTO S.A. (szkolenie osób w zakresie obić foteli samochodowych – tapicer szwacz – przeszkolonych ok. 600 osób); 3. LUKAS (szkolenia osób w zakresie wiązek do instalacji elektrycznej w samochodzie - przeszkolonych ok. 150 osób); 4. BOLSIUS (szkolenia osób w zakresie produkcji świec – przeszkolono ok. 350 osób), 5. OKONEK (szkolenia osób w zakresie produkcji i zbioru pieczarek – przeszkolono ok. 260 osób).                                                                      Wraz z rozwojem informatyzacji i cyfryzacji, a także przy zaangażowaniu nowych technologii ATC s.c. uruchomiła w 2012 r. proces kształcenia w różnym zakresie w formie e-learningu, poszerzając w ten sposób swoją ofertę, a tym samym odpowiadając na zapotrzebowanie klientów. Obecnie rocznie w tej formie szkolonych jest ok. 3 tysięcy osób.                                                                                                                                                                                                          Warto Warto również również w tym miejscu wskazać listę podmiotów, z którymi ATC s.c. współpracuje, lub na których rzecz realizuje usługi szkoleniowo-doradcze: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Urzędy Marszałkowskie; Urzędy Wojewódzkie; Wojewódzkie Urzędy Pracy; Instytut Spawalnictwa w Gliwicach; Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie; Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (ATC GRUPA posiada certyfikat Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego CIOP-PIB); Urząd Dozoru Technicznego.

 4. Ad. 2) Agencja zatrudnienia

  Obszar działalności doradczej obejmujący szereg działań prowadzonych przez specjalistów zatrudnianych w ramach ATC s.c. w zakresie poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy oraz stażu, subsydiowanego zatrudnienia i pracy tymczasowej.

Poradnictwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym oraz pośrednictwem pracy objęto łącznie ok 1.500 osób.

Staże, subsydiowane zatrudnienie i praca tymczasowa stanowiły wsparcie prowadzące pośrednio lub bezpośrednio do nawiązania stosunku pracy i zatrudnienia wcześniej przeszkolonej osoby pod kątem potrzeb skojarzonych pracodawców. Wsparciem rzeczonym objętych zostało ok. 300 osób.

Ad. 4) Kompleksowa obsługa środków publicznych kierowanych na rozwój kapitału ludzkiego

ATC s.c. bierze również czynny i znaczący udział w realizacji usług szkoleniowo-doradczych finansowanych ze środków publicznych współpracując w tym zakresie z podmiotami rangi krajowej i samorządowej.

Poziom finansowy usług szkoleniowo-doradczych zrealizowanych przez ATC s.c., uwzględniając wyłącznie projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych UE z udziałem środków krajowych to 40 542 151,56 zł.

Ilość przeszkolonych osób łącznie: ok 15000 osób

Wyżej opisany potencjał potwierdzony został szeregiem certyfikatów jakościowych wydawanych przez pomioty niezależne o różnej randze. Warto wskazać w tym miejscu chociażby mające miejsce ostatnio uhonorowanie Dyrektora ATC  Pana Wojciecha Kaczmarka odznaką honorową za zasługi poniesione na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Frirma ATC s.c. na przestrzeni 27 lat swojej działalności uzyskała liczne pozwolenia, certyfikaty, akredytacje.

Do najważniejszych z nich zaliczamy:

- Akredytacja Kuratora Oświaty

- Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

- Akredytacja Regionalnego Ośrodka BHP w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo-konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nadana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie

- Certyfikat Najwyższa Jakość za najwyższy standard świadczonych usług edukacyjnych i nowoczesne zarządzanie organizacją nadany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością

- Certyfikat członkostwa-założycielstwa w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

- Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzącycych pracownię psychologiczną

- Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające w zakresie ADR

- Zaświadczenie o wpisie do rejestru agencji zatrudnienia

- Potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie szkolenia operatorów maszyn budowlanych nadane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 

 

Debon.pdf
Dga_S.A..pdf
Klimas.pdf
PUP_Gostyń.pdf
PUP_Rawicz.pdf
akredytacja_ATC_s.c._2011_1.jpg
akredytacja_ATC_s.c._2011_2.jpg
akredytacja_ATC_s.c._2011_3.jpg
potwedzenie_IMBIGS_Gostyń.pdf
NIP_S_C_.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@atcgrupa.pl
Telefon: 65 575 85 16

Ciasteczka>