Usługa - STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Franczyzą edycja I

Logo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4.5/5 z 114 ocen

Tytuł STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Franczyzą edycja I

Numer usługi 2021/03/23/15499/986142

Dostawca usług Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

8 900,00 zł netto

8 900,00 zł brutto

52,35 zł netto za godzinę

52,35 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia adresowane są do menedżerów oraz do specjalistów różnych szczebli i osób, które w przyszłości będą zajmować stanowiska menedżerskie

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 34
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2021
Liczba godzin usługi: 170
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Forma realizacji usługi:

Program realizowany jest zdalnie w czasie rzeczywistym w formie wykładów, zajęć o charakterze warsztatowym, ćwiczeń, rozmów na żywo, pracy w grupach oraz czatu. Opierając się na koncepcji nauki przez doświadczenie, studia kładą duży nacisk na aktywne formy zajęć – warsztaty, ćwiczenia oraz projekty grupowe. Taka forma zajęć nie tylko ułatwia nabycie określonych umiejętności menedżerskich i przywódczych, ale również sprzyja wymianie doświadczeń.

Program:

Moduły programu: 

I Istota i znaczenie franczyzy (32 h – 12 ECTS)

 • Franczyza jako nowoczesna forma prowadzenia biznesu 
 • Franczyza jako model wzrostu i budowania wartości firmy
 • Prawne aspekty wykorzystania powiązań franczyzowych 


II Zarządzanie przedsiębiorstwem franczyzowym (64 h – 24 ECTS)

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie zmianą. Transformacja sieci franczyzowej
 • Zarządzanie projektami franczyzowymi 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Strategia marki we franczyzie
 • Skalowanie przedsiębiorstwa i ekspansja rynkowa 


III Umiejętności menedżerskie (32h – 12 ECTS)

 • Akademia menadżera franczyzy 
 • Negocjacje w biznesie
 • Trening networkingu 


IV Zarządzanie systemem i siecią franczyzową (32h – 12 ECTS)

 • Tworzenie systemu franczyzowego
 • Zarządzanie siecią franczyzową
 • Kultura organizacyjna w sieci franczyzowej


V Seminarium (10h – 4 ECTS)

Czas trwania: 2 semestry

Dni zajęć: piątki (w godz. 13.30 - 18:30), soboty (w godz. 8.00 - 16.00)

Łączna liczba godzin: 170

Łączna liczba punktów ECTS: 64

Warunki zdobycia świadectwa ukończenia studiów:

 • obecność na zajęciach (minimum 150 godzin zajęć),
 • przygotowanie i ustana obrona pracy dyplomowej,

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Franczyza jako nowoczesna forma prowadzenia biznesu (7h)
Data realizacji zajęć
08-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Franczyza jako nowoczesna forma prowadzenia biznesu (9h)
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Strategia i zarzadzanie strategiczne ;Strategia marki we franczyzie
Data realizacji zajęć
26-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Akademia menedżera franczyzy (9h)
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
10:30
Przedmiot / temat zajęć
Akademia menedżera franczyzy (7h)
Data realizacji zajęć
10-12-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty powiązania franczyzowego (9h)
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Powiązania franczyzowe w świecie (7h)
Data realizacji zajęć
21-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie systemu franczyzowego (9h)
Data realizacji zajęć
22-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie projektami franczyzowymi (7h)
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie operacyjne (9h)
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zmianą w organizacji (7h)
Data realizacji zajęć
18-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Transformacja sieci franczyzowej (9h)
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Kultura organizacyjna w sieci franczyzowej (7h)
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Kierowanie ludźmi (9h)
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Networking w teorii i praktyce (7h)
Data realizacji zajęć
01-04-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening negocjacji w biznesie – warsztat (9h)
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Skalowanie przedsiębiorstwa i ekspansja rynkowa (7h)
Data realizacji zajęć
22-04-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Skalowanie przedsiębiorstwa i ekspansja rynkowa (9h)
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 17
Data realizacji zajęć
13-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 18
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 19
Data realizacji zajęć
27-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 20
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Rozwinięcie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem franczyzowym z perspektywy franczyzodawcy i franczyzobiorcy. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządz. franczyzą, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów z zakresu zarządzania, umiejętności prowadzenia analizy strateg. marketingowej, budowy planów strategcz. , marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji.

Efekty uczenia się

Wiedza:

Po zrealizowaniu Studiów Słuchacz zna i rozumie:

 • nowoczesne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem franczyzowym w otoczeniu krajowym i międzynarodowym.
 • korzyści i bariery wykorzystania franczyzy oraz prawa i obowiązki stron umowy franczyzowej.
 • ma wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji menedżerskich.
 • rozumie procesy zachodzące w powiązaniu franczyzowym i jego otoczeniu.
 • zna uwarunkowania prawne i finansowe wykorzystania franczyzy w działalności gospodarczej.
 • zna narzędzia niezbędne do zarzadzania podmiotem funkcjonującym w systemie franczyzowym.

miejętności:

Po zrealizowaniu programu Studiów Słuchacz potrafi:

 • kierować siecią rozproszoną w systemie franczyzowym.
 • zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią.
 • pozyskiwać i analizować informacje niezbędne do podejmowania właściwych decyzji menedżerskich.
 • planować, sterować i kontrolować realizację projektów franczyzowych.
 • przygotować przedsiębiorstwo do skalowania poprzez franczyzę.
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach, zarządzać czasem i efektywnie komunikować się z otoczeniem.

  Po zrealizowaniu programu Studiów słuchacz gotów jest do:

  • aktywnej postawy wobec kształtowania relacji społecznych (komunikacja interpersonalna, praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów).
  • zarządzania informacjami i odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz wykazywania asertywności odnoszącej się do przyjmowanych informacji.
  • rozumie i rozwija potrzebę uczenia się i doskonalenia zawodowego przez całe życie.
  • odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonych zadań.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • obecność na zajęciach
 • aktywność na zajęciach
 • praca końcowa
 • obrona pracy końcowej
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 8 900,00 zł
Koszt usługi brutto 8 900,00 zł
Koszt godziny netto 52,35 zł
Koszt godziny brutto 52,35 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marta Joanna Ziółkowska

Marta Joanna Ziółkowska

Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych, szkoleniach dla przedsiębiorstw, kierownik programów kształcenia. Udział w projektach eksperckich i doradczych dla przedsiębiorstw. Doświadczenie międzynarodowe w projektach badawczych i edukacyjnych. Obszar specjalizacji: zarządzanie przedsiębiorstwem, franczyza, nowoczesne modele biznesu, kreatywne rozwiązywanie problemów. Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Zdjęcie Monika Ferreira

Monika Ferreira

Założycielka i Partner Zarządzający & Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy. C-level Menedżer, długoletni Przedsiębiorca.Wykładowca w ramach Akademii Managera Innowacji AMI, organizowanej przez PARP, wykłady gościnne na SGH.Obszar specjalizacji: strategiczne doradztwo franczyzowe, modele biznesowe, strategiczne doradztwo marketingowe, strategia i kultura innowacyjności, kultura organizacyjna

Zdjęcie Piotr Wachowiak

Piotr Wachowiak

Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych, szkoleniach dla przedsiębiorstw. Współpraca z biznesem; zajmowane stanowiska kierownicze w różnych organizacjach gospodarczych i samorządowych.Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Obszar specjalizacji:negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dorota Kępka

Dorota Kępka

email: dorota.kepka@sgh.waw.pl

tel: (+48) 22 5649 309

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje:

 • książki dotyczące omawianej problematyki na zajęciach (w wersji papierowej lub elektronicznej),
 • materiały wykładowe, formularze ćwiczeń i studia przypadków w wersji elektronicznej.

Warunki uczestnictwa

Warunki formalne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez SGH,
 • wniesienie opłaty za studia.

Warunki techniczne:

Zajęcia w formie zdalnej realizowane są w aplikacji MS Teams. Dostęp do MS Teams oraz całej platformy Microsoft 360 gwarantuje SGH.

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • komputer (PC/Mac) lub urządzenie mobilne (tablet/smartfon; szczegółowe wymagania sprzętowe: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app)
 • kamera wideo, mikrofon i urządzenie wyjściowe audio
 • Internet: minimalna prędko pobierania 8 Mb/s, prędkość wysyłania 512 kb/s

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Zajęcia w formie zdalnej realizowane są w aplikacji MS Teams. Dostęp do MS Teams oraz całej platformy Microsoft 360 gwarantuje SGH. Pierwsze zajęcia odbędą się 26 listopada 2021 r.

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • komputer (PC/Mac) lub urządzenie mobilne (tablet/smartfon; szczegółowe wymagania sprzętowe: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app)
 • kamera wideo, mikrofon i urządzenie wyjściowe audio
 • Internet: minimalna prędko pobierania 8 Mb/s, prędkość wysyłania 512 kb/s
Ciasteczka>