Usługa - Kurs równoległy prawa jazdy kat.C,CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat.C, opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentu.

Logo PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska

5/5 z 54 ocen

Tytuł Kurs równoległy prawa jazdy kat.C,CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat.C, opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentu.

Numer usługi 2021/03/22/53000/984043

Dostawca usług PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska

Miejsce usługi Łomża

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

8 500,00 zł netto za osobę

8 500,00 zł brutto za osobę

41,46 zł netto za osobogodzinę

41,46 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach czyli z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałych na terenach wiejskich oraz osób w wieku powyżej 50-ego roku życia.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 23-05-2021
Liczba godzin usługi: 205
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURS  RÓWNOLEGŁY W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. C i C+E

Zajęcia teoretyczne kat. C – 20 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.   

 1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej – 10,5 godz.
 2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym – 4,5 godz.
 3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych – 1,5 godz.
 4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu – 3,5 godz.

Zajęcia praktyczne kat. C – 20 godz, kat. C+E – 25 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

 1. Nauka jazdy na placu manewrowym.
 2. Nauka jazdy w ruchu drogowym.

Łącznie: 65 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ W ZAKRESIE KAT. C1,C1+E,C,C+E

Część podstawowa 97 godz. (T), 1 godz. trwa 60min.

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

 1. poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 15 godz.
 2. poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 15 godz.

Stosowanie przepisów.

 1. poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad - 15 godz.

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

 1. uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godz.
 2. umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godz.
 3. umiejętność zapobiegania zagrożeniom  fizycznym – 10 godz.
 4. świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych - 5 godz.
 5. umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych - 10 godz.
 6. umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godz.

Część specjalistyczna 33 godz. (T), 10 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

 1. umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 11,5 godz.(T), 4,5 godz. (C), 2 godz. (P)
 2. umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 1,5 godz. (T), 0,5 godz. (C), 8 godz. (P)

Stosowanie przepisów.

 1. poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów – 10 godz. (T)

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

 1. poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 5 godz. (T)

Łącznie: 140 godz.

Suma czasu trwania zajęć dydaktycznych w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " ponieważ różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości czasu trwania przerw uwzględnionych pomiędzy zajęciami. Długość trwania jednostki dydaktycznej w  polu "czas trwania (h)" wynosi 45 minut, np. w trakcie 6 godzin przewidzianych w harmonogramie, przeprowadzonych zostanie 7 godz. dydaktycznych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik nabędzie uporządkowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie budowy, prowadzenia, bezpiecznej obsługi i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz przepisów w zakresie przewozu drogowego rzeczy, niezbędne do zdania egzaminów przed komisją powołaną przez WORD i wojewodę oraz uzyskania prawa jazdy kat.C,CE, oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ponadto nabędzie rozwiniętą w toku uczenia się zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się polegające na:

1. Nabyciu wiedzy w zakresie:

 • przepisów prawa o ruchu drogowym oraz warunków technicznych pojazdów,
 • przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego rzeczy,
 • budowy i bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych oraz urządzeń do rejestrowania czasu pracy (tachografów),
 • wypełniania dokumentów celnych i przewozowych związanych z wykonywanym zadaniem transportowym,
 • zasad stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy,
 • zasad i przepisów BHP, ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy kierowcy,
 • odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pracowniczych, drogowych i przewozowych związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy.

2. Nabyciu umiejętności w zakresie:

 • racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia oraz obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kat.C,CE,
 • właściwego i bezpiecznego rozmieszczenia przewożonego ładunku,
 • obsługi urządzeń rejestrujących czas pracy, urządzeń do poboru opłat drogowych oraz urządzeń nawigacyjnych,
 • czytania map drogowych oraz planowania i doboru odpowiednich tras właściwych do wykonania konkretnego zadania przewozowego,
 • stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym,
 • rozliczania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych,
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych powstałych w związku z wykonywanym zawodem.

3. Rozwinięciu swoich kompetencji personalnych i społecznych w zakresie:

 • posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się,
 • organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole,
 • przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

• prawo jazdy – starosta właściwy
• świadectwo kwalifikacji - wojewoda podlaski

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

• kierowca zawodowy kat. C w transporcie drogowym

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Starosta, Wojewoda
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta, Wojewoda
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 8 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 41,46 zł
Koszt osobogodziny brutto 41,46 zł
w tym koszt walidacji netto 575,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 575,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 100,50 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 100,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Polowa 45, 18-400 Łomża, woj. podlaskie

• Obiekt szkoleniowy ODTJ – nr 012W, STARE KOSINY 50D

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • • kawa, woda, herbata, ciastka

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Zbigniew Wyszyński

Zbigniew Wyszyński

Wykształcenie wyższe, ukończył kierunek Logistyka Pojazdów Samochodowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 20 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów ADR, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych. Ponadto instruktor i wykładowca na kursach z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego, wykorzystujący specjalistyczne wielomarkowe oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 oraz tester diagnostyczny KTS, KTS TRUCK firmy BOSCH.

Zdjęcie Adrian Fankidejski

Adrian Fankidejski

Wykształcenie średnie, ukończył Technikum Mechaniczne w Wyszkowie. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. B, C, D, BE, CE, DE. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 12 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Ponadto do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych.

Zdjęcie Grzegorz Kulaszewski

Grzegorz Kulaszewski

Wykształcenie wyższe techniczne, ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 12 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów ADR, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych. Ponadto instruktor i wykładowca na kursach z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz sprzętu , wykorzystujący specjalistyczne wielomarkowe oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 oraz tester diagnostyczny KTS, KTS TRUCK firmy BOSCH.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marzena Owsianko

Marzena Owsianko

email: info@profilszkolenia.pl

tel: (+48) 787 926 392

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • osoby, które ukończyły 20 lat i 9 miesięcy
 • posiadające min. prawo jazdy kat.B,
 • przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
 • albo niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zamieszkujące na terenie subregionu łomżyńskiego (miasto Łomża oraz powiaty: kolneński, łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki, bielski, hajnowski, siemiatycki),
 • które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

 • zaśw. o zakończeniu udziału w usłudze wraz z informacją na temat efektów uczenia się, zgodnie z wymogami opisanymi w §13, ust. 1 pkt.1 rozporządzenia MRiF z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.
 • ze względu na dużą ilość osób prowadzących zajęcia, oprócz osób wymienionych w karcie usługi, zajęcia mogą prowadzić inne osoby,
 • suma czasu trwania zajęć w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości przerw pomiędzy zajęciami,
 • cena usługi zawiera koszt badań lekarskich i psychologicznych, pierwszych egzaminów oraz wydania dokumentu,
 • zajęcia praktyczne z prawa jazdy kat.C oraz kwalifikacji będą ustalane indywidualnie z instruktorami po odbyciu zajęć teoretycznych.
Ciasteczka>