Usługa - Szkolenie - Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika

Logo Politechnika Białostocka

4.3/5 z 258 ocen

Tytuł Szkolenie - Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika

Numer usługi 2021/02/01/7712/924741

Dostawca usług Politechnika Białostocka

Miejsce usługi Kleosin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 950,00 zł netto za osobę

1 950,00 zł brutto za osobę

65,00 zł netto za osobogodzinę

65,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do:

• osób odpowiedzialnych za organizację, planowanie i przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwie;

• osób zajmujących się koordynowaniem przepływu produkcyjnego w przedsiębiorstwie;

• kierownictwa przedsiębiorstw (zarządu, dyrekcji, właścicieli firm produkcyjnych), liderów zmian, kierowników produkcji i planistów;

• osób zainteresowanych problematyką organizacji systemów produkcyjnych, którzy chcą poszerzyć swój zakres wiedzy i kompetencji.

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 17-05-2021
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Uczelni
Zakres uprawnień: KURSY I SZKOLENIA

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wprowadzenie do problematyki organizacji produkcji (ewolucja, definicje).

Rodzaje procesów produkcyjnych i podstawowe mierniki efektów działalności produkcyjnej.

Ustalanie programu produkcji, grafy Gozinto.

Typy i formy produkcji.

Cykl produkcyjny i jego struktura.

Odmiany form organizacji przepływu produkcji.

Synchronizacja i skracanie cyklu produkcyjnego.

Równoważenie i balansowanie linii, wskaźniki zbalansowania.

Projektowanie i optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych, metoda Blocha - Schmigalli.

Sterowanie wykonaniem produkcji.

Optymalizacja kolejności wykonania zadań produkcyjnych (algorytm Johnsona).

Planowanie potrzeb materiałowych.

Zarządzanie wielkością partii i sterowanie przepływem materiałów.

Planowanie zdolności produkcyjnych, marszruty produkcyjne.

Teoria ograniczeń i technika optymalizacji produkcji w eliminacji "wąskich gardeł" produkcyjnych.

Sterowanie przepływem produkcji w systemach "pull".

Systemy realizacji produkcji (MES - Manufacturing Execution System).

Ćwiczenia praktyczne i zadania utrwalające wiedzę z zakresu organizacji procesów produkcyjnych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika / Program produkcji i organizacja przepływu
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika / Usprawnianie przepływu i optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika / Planowanie potrzeb materiałowych i sterowanie przepływem materiałów
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika / Efektywne planowanie zdolności produkcyjnych i eliminacja wąskich gardeł w produkcji
Data realizacji zajęć
19-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika / Modelowanie przepływu produkcji i praktyczne wykorzystanie systemów klasy MES
Data realizacji zajęć
20-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Uzyskanie pozytywnego wpływu na wymierne wyniki podmiotów produkcyjnych, z których będą rekrutowane osoby biorące udział w szkoleniu. W szczególności zdobyta w trakcie szkolenia wiedza oraz pozyskane umiejętności przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie, planowanie, i organizację produkcji w przedsiębiorstwie przełożą się na wzrost efektywności zarządzania zasobami produkcyjnymi. W każdym cyklu szkolenia planowany jest udział 10-15 osób związanych z koordynowaniem przepływu produkcji w przedsiębiorstwach. W przypadku udziału w szkoleniu zespołu osób z jednego przedsiębiorstwa możliwe będzie wspólne omówienie i wdrożenie wniosków poszkoleniowych. Pracownicy przedsiębiorstw biorący udział w szkoleniu, poprzez podniesienie kompetencji na wybranych stanowiskach, będą w stanie dokonać ich transferu na inne obszary przedsiębiorstwa. Wobec uczestników wykorzystanie zostanie mierzalne wdrożenie efektów szkolenia w przedsiębiorstwach, z których pochodzić będą poszczególne osoby. Udział w szkoleniu i ćwiczenie umiejętności praktycznych do natychmiastowego zastosowania w poszczególnych przedsiębiorstwach, pozwoli na wymierny wzrost trafności podejmowanych decyzji w zakresie doskonalenia organizacji produkcji przemysłowej. Ankieta ewaluacyjna wypełniona na koniec szkolenia pozwoli na ocenę przygotowania do zastosowania poznanych narzędzi i technik w praktyce produkcyjnej. Korzyści dla przedsiębiorstw będą dostrzegalne w okresie 6-12 miesięcy od rozpoczęcia wdrożenia nowych rozwiązań.

Cel edukacyjny

Wyposażenie uczestników w najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zagadnień związanych z organizacją, planowaniem, przygotowaniem oraz koordynowaniem i kontrolą przepływu produkcyjnego. Szkolenie zapewni unikatowe połączenie praktycznej wiedzy aplikacyjnej z najnowszymi trendami podejść i koncepcji dotyczących sfery zarządzania produkcją przemysłową. Szkolenie dostarcza przekrojowego kompendium wiedzy i umiejętności właściwych kierownikowi produkcji.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia osiągnie następujące efekty kształcenia:

• pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad organizacji procesów produkcyjnych, sterowania przepływem produkcji oraz oceny procesów produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych;

• pogłębioną wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu organizacji procesów produkcyjnych w przemyśle oraz sterowania przepływem produkcji;

• umiejętność interpretacji zjawisk związanych z procesami przemysłowymi oraz umiejętności dotyczące organizacji procesów produkcyjnych;

• poprawę trafności podejmowanych decyzji w obszarze doskonalenia organizacji produkcji przemysłowej

• zwiększenie efektywności w obszarze doskonalenia organizacji produkcji przemysłowej;

• przygotowanie do zastosowania poznanych narzędzi i technik w praktyce produkcyjnej;

• rozwój kreatywności i zdolności do pracy samodzielnej oraz w zespołach produkcyjnych;

• przygotowanie uzupełniające do pracy na stanowisku kierownika produkcji.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 950,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 950,00 zł
Koszt osobogodziny netto 65,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 65,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2/WIZ, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr inż. Andrzej Daniluk

dr inż. Andrzej Daniluk

Specjalizacja naukowa i dydaktyczna w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości. Wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria mechaniczna.
Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel akademicki, dotyczące prowadzenia zajęć ze studentami m.in. z przedmiotów: zarządzanie produkcją i usługami, procesy produkcyjne w przemyśle, procesy i techniki produkcyjne, podstawy organizacji produkcji.
Doświadczenie jako ekspert w ocenie projektów unijnych składanych w ramach programu RPO WP na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, członek Rady Programowej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej. Udział w kierowaniu i w realizacji projektów badawczych oraz prac wdrożeniowych.
Trener / wykładowca / konsultant / ekspert we wdrażaniu szeregu projektów w zakresie rozwiązań biznesowych. W szczególności trener / szkoleniowiec w programie rozwoju małych firm w Regionach Wschodniej Polski; trener / konsultant w projekcie „Szansa dla przedsiębiorczych” realizowanym w ramach ZPORR; ekspert w projekcie Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020”. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń na różnych stopniach studiów w Politechnice Białostockiej.

Zdjęcie dr inż. Krzysztof Łukaszewicz

dr inż. Krzysztof Łukaszewicz

Specjalizacja naukowa i dydaktyczna w dziedzinie nauk społecznych i nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplina inżynieria mechaniczna.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe nauczyciela akademickiego. Udział w wielu pracach naukowych i dydaktyczno - organizacyjnych. Uczestnictwo w uruchamianiu nowych kierunku studiów, m.in.: zarządzanie i inżynieria usług, inżynieria meblarstwa oraz specjalności, np. inżynier procesu. Udział w przygotowaniu wniosku, organizacji i realizacji projektu stażowego dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
Aktywne uczestnictwo w pracach naukowo-wdrożeniowych i usługowych dla przemysłu. Opracowanie programów zajęć w ramach szkoleń certyfikowanych Autodesk. Pełnienie funkcji kierownika studiów podyplomowych pt. "Technika komputerowa w przedsiębiorstwie i administracji”.
Wykładowca / trener / szkoleniowiec. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń na Politechnice Białostockiej, m.in.: organizacja systemów produkcyjnych, procesy i techniki produkcyjne. Przygotowanie programów i realizacja certyfikowanych szkoleń Autodesk organizowanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej oraz firmę T-Matic Grupa Computer Plus. Realizacja zajęć na studiach podyplomowych o tematyce dotyczącej organizacji produkcji.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krzysztof Łukaszewicz

Krzysztof Łukaszewicz

email: k.lukaszewicz@pb.edu.pl

tel: (+48) 857 469 839

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://pb.edu.pl/centrum-kompetencji/ oraz uiszczenie opłaty za szkolenie (po uzyskaniu od organizatora informacji o jego uruchomieniu).

Informacje dodatkowe

Jedna godzina dydaktyczna jest równa 45 minutom. Limit miejsc wynosi 30 osób.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu wydane przez Politechnikę Białostocką.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest pozytywny wynik sprawdzianu pisemnego ze szkolenia i udział w 80% zajęć ujętych w programie szkolenia.

Ciasteczka>