Usługa - Operator bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o wadze do 5kg, w zasięgu wzroku oraz poza zasięgiem wzroku (UAVO VLOS+BVLOS)

Logo AKADEMIA AQUA FLY Miłosz Dąbrowski

4.9/5 z 357 ocen

Tytuł Operator bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o wadze do 5kg, w zasięgu wzroku oraz poza zasięgiem wzroku (UAVO VLOS+BVLOS)

Numer usługi 2020/08/10/43359/608650

Dostawca usług AKADEMIA AQUA FLY Miłosz Dąbrowski

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 800,00 zł netto za osobę

3 800,00 zł brutto za osobę

86,36 zł netto za osobogodzinę

86,36 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Przyszli operatorzy Bezzałogowych Statków Powietrznych chcący samodzielnie wykonywać loty komercyjne.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 21-09-2020
Liczba godzin usługi: 44
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie "Operator bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o wadze do 5kg, w zasięgu wzroku oraz poza zasięgiem wzroku (UAVO VLOS+BVLOS)" ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania uprawnień do wykonania lotów w zasięgu wzroku oraz poza zasięgiem wzroku  wpisanego do świadectwa kwalifikacji BSP używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe. 

1. Prawo lotnicze, zasady wykonywanie lotów w zasięgu wzroku
2. Człowiek jako operator BSP, bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
3. Obsługa, budowa, działanie systemów i podzespołów BSP
4. Przygotowanie do lotu BSP
5. Obsługa naziemna, ocena zdatności do lotu
6. Umiejętność bezpiecznego wykonania czynności lotniczych
7. Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych

Zajęcia teoretyczne oraz zajęcia na symulatorze prowadzone są w całej grupie (wszyscy uczestnicy razem).

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 21.09.2020 do 24.09.2020. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w trzech grupach po dwóch kursantów na raz (każdy kursant ma do wylatania 10 godzin.)

Egzamin odbędzie się  29 września.

UWAGA! Zajęcia praktyczne oraz egzamin zostać przesunięte w czasie z uwagi na warunki atmosferyczne.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru pomiotów szkolących nr 263RPS-07/2018/01. Podmiot wydający : Urząd Lotnictwa Cywilnego. Egzamin przeprowadza egzaminator Państwowy powołany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Koszt egzaminu Państwowego wynosi: 214 zł Koszt egzaminu jest w cenie kursu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wykłady teoretyczne: Prawo lotnicze
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
04:20
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
13:40
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Wykłady teoretyczne: Zasady wykorzystywania lotów
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:20
Przedmiot / temat zajęć
Wykłady teoretyczne: Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego, Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
04:20
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
13:40
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Wykłady teoretyczne: Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:20
Przedmiot / temat zajęć
Wykłady teoretyczne: Osiągi i planowanie lotu, Procedury operacyjne
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
04:20
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
13:40
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Wykłady teoretyczne: Meteorologia, Nawigacja
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:20
Przedmiot / temat zajęć
SESJE SYMULATOROWE / ĆWICZENIA NAZIEMNE
Data realizacji zajęć
24-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie UAVO VLOS + BVLOS ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania uprawnień do wykonania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) oraz poza zasięgiem wzroku (BVLOS) wpisanego do świadectwa kwalifikacji BSP używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe (UAVO).

Efekty uczenia się

Dzięki szkoleniu nabył wiedzę na temat: 
- prawa lotniczego dotyczącego BSP, 
- zasad i środków bezpieczeństwa wykonywania lotów, 
- możliwości i ograniczeń człowieka jako pilota i operatora UAV oraz meteorologii,
- zasad nawigacji w lotach bezzałogowych, 
- procedur operacyjnych, 
- osiągów i procedur planowania lotów,
- wykonywania pilotażu BSP niezbędnego do prawidłowego planowania i bezpiecznego wykonywania misji BSP w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku,

Dzięki szkoleniu nabył umiejętności:
- samodzielnego posługiwania się interaktywnymi mapami lotniczymi, 
- planowania lotów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
- analizowania warunków meteorologicznych, 
- przygotowania się do lotu, 
- uzyskania zgody na lot od odpowiedzialnych organów,
- ustalania podziału zadań, 
- ustalania poziom kompetencji i odpowiedzialności z obserwatorem,
- prawidłowego reagowania na wystąpienie niebezpiecznych warunków zewnętrznych, 
- wykonania lotu w powietrzu Bezzałogowym Statkiem Powietrznym do 5 kg, 

Dzięki szkoleniu uczestnik nabył kompetencje społeczne takie jak: 
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze wykonywania lotów przy użyciu Bezzałogowych Statków Powietrznych do 5 kg poza zasięgiem wzroku Operatora, 
- rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji,
- dąży do realizacji celów zawodowych oraz do rozwinięcia metod rozwiązywania bieżących problemów zawodowych.

 

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, DZIAŁ V, Personel lotniczy, Rozdział 1 Kwalifikacje personelu Art. 95. 1. „Świadectwem kwalifikacji jest dokument stwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji i upoważniający do wykonywania określonych czynności lotniczych.”

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument jest wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183)

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Dokument wydawany jest po poprawnym zaliczeniu części teoretycznej oraz praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanego przez egzaminatora państwowego i potwierdza uprawnienia do wykonywania lotów komercyjnych przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Proces walidacji efektów uczenia się został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi określonymi w Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183).

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

Uzyskanie kwalifikacji następuje po osiągnięciu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego określonego w Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183)

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 86,36 zł
Koszt osobogodziny brutto 86,36 zł
w tym koszt walidacji netto 214,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 214,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Sielska 34/-, 10-802 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Szkolenie teoretyczne odbędą się w sali wykładowej, natomiast zajęcia praktyczne odbędą się w miejscu do tego wyznaczonym przy ulicy Sielskiej 34, 10-802 Olsztyn.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Gracjan Kątek

Gracjan Kątek

Instruktor UAVO

Od ponad roku przeprowadza szkolenia z Bezzałogowych Statków Powietrznych. Zajmuje się projektowaniem i budową nowoczesnych sieci światłowodowych w architekturze FTTH.
10.2019 – obecnie Asystent
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy / Bydgoszcz
Krótki opis stanowiska: Prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku Informatyka Stosowana
04.2018 – 07.2019 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy Kierunek: informatyka stosowana Specjalizacja: Programowanie dronów Poziom wykształcenia: magister inżynier
10.2014 – 02.2018 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy Kierunek: informatyka stosowana Specjalizacja: Technologie Informacyjne Poziom wykształcenia: inżynier
09.2011 – 04.2014 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
Przeprowadził ok. 15 szkoleń, co daje ponad 600 godzin szkoleniowych.

Zdjęcie Michał Stopel

Michał Stopel

Instruktor BVLOS i INS
Posiada świadectwo Kwalifikacji UAV (MR) do 25 kg oraz BVLOS i INS, od kilku lat przeprowadza szkolenia na Operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz bezpieczeństwa drogowego, przeprowadza testy zderzeniowe.
2013 - 2018 Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy Studia doktoranckie: Budowa i Eksploatacja Maszyn
2012 - 2013 Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy Studia magisterskie: Mechanika i Budowa Maszyn
2008 - 2012 Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy Studia inżynierskie: Mechanika i Budowa Maszyn

Przeprowadził prawie 2000 godzin szkoleniowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Miłosz Dąbrowski

Miłosz Dąbrowski

email: milosz@aquadiver.pl

tel: (+48) 603 173 049

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy otrzymają:
- drukowany podręcznik,
- niezbędne wnioski,
- druki oraz dostęp do materiałów szkoleniowych na dysku sieciowym.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają:
- drukowany podręcznik,
- niezbędne wnioski,
- druki oraz dostęp do materiałów szkoleniowych na dysku sieciowym.

Ciasteczka>