Usługa - Prawo jazdy Kat.C, łącznie z Kat.C+E wraz z egzaminem państwowym

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Kursy Zawodowe "Kurzawa" Maria Kurzawa

0/5

Tytuł Prawo jazdy Kat.C, łącznie z Kat.C+E wraz z egzaminem państwowym

Numer usługi 2020/08/10/52906/608601

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Kursy Zawodowe "Kurzawa" Maria Kurzawa

Miejsce usługi Turek

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 375,00 zł netto za osobę

4 375,00 zł brutto za osobę

63,41 zł netto za osobogodzinę

63,41 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i chcące mieć możliwość podjęcia pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego: 

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

- posiadanie prawa jazdy KAT. B

- wiek 21 lat, lub ukończone 18 lat, jeżeli została ukończona Kwalifikacja Wstępna 280 h

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

- Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) dla KAT.C oraz KAT.C+E

Opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy w wysokości 100 zł + opłata za wpis do CEPiK 0,50 ZŁ ponosi kursant .

Kursant ponosi również we własnym zakresie opłaty za badania lekarskie i psychologiczne .

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 07-09-2020
Liczba godzin usługi: 69
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie Starosty o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wydane dnia 26.09.2018 na podstawie art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm. art. 39 g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2016.1907 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat. C

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych, zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z przepisami ruchu drogowego, zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, zasadami przewożenia ładunków, zagrożeniami w ruchu drogowym oraz sytuacjami wyjątkowymi. Zajęcia praktyczne tj. 20 godzin zajęć- będą realizowane na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy KAT.C, oraz 25 godzin zajęć na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy KAT C+E 

TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KAT. C, C+E WYMIAR GODZIN

Szczegółowe informacje o usłudze

1 * zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego *zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni * wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowanie decyzji, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem min alkoholu lub innego podobnie działającego środka wahań stanu emocjonalnego zmęczenia * przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu) * zasady odnoszące się do rodzaju wykonywanego transportu osób lub towarów oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów *zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku *zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego najbardziej podatnych na ryzyko takich jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu * zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem rożnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności * zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy *zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym *środki ostrożności podejmowane w przypadku awarii pojazdu *planowanie tras przejazdu *zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska * zasady ruchu drogowego w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami i używania pojazdu * rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem nawierzchni * warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku: dotyczy szkolenia a zakresie kat C, C+E * ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu 

EGZAMIN TEORETYCZNY KAT.C trwa 1 godzinę, 20h teoria +1 h egzamin= 21h 

PRAKTYCZNA NAUKA JAZDY: KAT.C 20 H ORAZ KAT.C+E 25 H

- Przygotowanie się do jazdy - Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania - Włączanie się do ruchu. - Zajmowanie właściwej pozycji na drodze - Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nim przy użyciu dopuszczalnych środków - Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych - Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń - Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne. - Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu - Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. - Podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych - Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego - Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA KURSU USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z KURSANTEM W BIURZE OŚRODKA

- Egzamin praktyczny na KAT.C trwa 1 godzinę 30 minut

- Egzamin praktyczny na KAT.C+E trwa 1 godzinę 30 minut

RAZEM : 45h praktyka + 3 h egzaminy

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 17.09.2020 do 31.12.2020 r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe OSK KURSY ZAWODOWE KURZAWA
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:00
Liczba godzin
00:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN TEORETYCZNY KAT. C OKOŁO 2 Listopada - CZAS TRWANIA EGZAMINU 1 GODZINA
Data realizacji zajęć
02-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN PRAKTYCZNY KAT. C OKOŁO 2 Listopada - CZAS TRWANIA EGZAMINU 1 GODZINA 30 MINUT
Data realizacji zajęć
02-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN PRAKTYCZNY KAT. C+E OKOŁO 10 Grudnia - CZAS TRWANIA EGZAMINU 1 GODZINA 30 MINUT
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego-przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą. Posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym. Umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ciężarówki. Wyrobienie dojrzałości społecznej, dostosowanie zachowań do okoliczności związanych z ruchem drogowym.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się/kształcenia Uczestnik szkolenia: - pozyska wiedzę z zakresu obsługi mechanizmów pojazdu, sprawdzania stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy, odświeżenia informacji o przepisach ruchu drogowego itp. - pozyska umiejętności z zakresu prowadzenia pojazdu kat. C oraz C+E w ruchu drogowym i podczas wykonywania różnego rodzaju manewrów. Szkolenie przygotuje uczestnika do przystąpienia do egzaminu państwowego kat. C oraz kat. C+E. Kategoria ta uprawnia do kierowania: - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą. Ponadto nabędzie kompetencje społeczne oznaczające rozwiniętą w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego. Efektem będzie też możliwość podejścia do egzaminu państwowego przed WORD, a następnie poszerzenie kwalifikacji uczestników i poszerzy ich horyzonty na obecnym rynku gospodarczym w związku z możliwością uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C oraz C+E. Efektem będzie nabycie kwalifikacji w postaci zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz uzyskanie umiejętności samodzielnego prowadzenia pojazdów ciężarowych dla KAT.C oraz KAT.C+E 

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uczestnik kursu uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Urząd Miasta/ Starostę/ Prezydenta Miasta

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego WORD
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 375,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 375,00 zł
Koszt osobogodziny netto 63,41 zł
Koszt osobogodziny brutto 63,41 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wincentego Milewskiego 10, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie

Adres: Milewskiego 10 62-700 Turek , woj. wielkopolskie Szczegóły miejsca realizacji usługi: Praktyka- plac manewrowy ul. Jedwabnicza 1 , 62-700 Turek

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie MARCIN MIŚKIEWICZ

MARCIN MIŚKIEWICZ

INSTRUKTOR/WYKŁADOWCA
POSIADA KAT. B , C , C+E , T
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
ODPOWIEDNIE
WIELOLETNIE

Zdjęcie Grzegorz GIEROSZ

Grzegorz GIEROSZ

INSTRUKTOR
POSIADA KAT. B , C , C+E , T
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
ODPOWIEDNIE
WIELOLETNIE

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maria Kurzawa

Maria Kurzawa

email: kurzawaz@o2.pl

tel: (+63) 603 224 266

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wymagania:PKK – KAT.C, C+E

Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu jest zobowiązany do:

- przystąpienia do egzaminu państwowego w WORD w wyznaczonym terminie

- wypełnienia ankiety

Informacje dodatkowe

NA CENĘ USŁUGI SKŁADA SIĘ:

- KOSZT KURSU 3900ZŁ

- EGZAMIN KAT.C- 230 ZŁ

- EGZAMIN PRAKT. NA KAT.C+E-245 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT KURSU WRAZ Z EGZAMINAMI TO – 4375ZŁ

Ciasteczka>