Usługa - Prawo jazdy Kat.C wraz z egzaminem państwowym

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak

4.7/5 z 919 ocen

Tytuł Prawo jazdy Kat.C wraz z egzaminem państwowym

Numer usługi 2020/08/06/14190/607285

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak

Miejsce usługi Konin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 230,00 zł netto za osobę

2 230,00 zł brutto za osobę

42,08 zł netto za osobogodzinę

42,08 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i chcące mieć możliwość podjęcia pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

- posiadanie prawa jazdy KAT. B

- wiek 21 lat, lub ukończone 18 lat, jeżeli została ukończona Kwalifikacja Wstępna 280 h

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

- Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) dla KAT.C 

Opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy w wysokości 100 zł + opłata za wpis do CEPiK 0,50 ZŁ- ponosi kursant
Kursant ponosi również we własnym zakresie opłaty za badania lekarskie i psychologiczne

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 13-08-2020
Liczba godzin usługi: 53
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr 110.2.912.2013 z dnia 9 października 2013 roku.
Zakres uprawnień: Kurs doa osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym PRAWO JAZDY KAT C

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych, zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z przepisami ruchu drogowego, zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, zasadami przewożenia ładunków, zagrożeniami w ruchu drogowym oraz sytuacjami wyjątkowymi.

Zajęcia praktyczne tj. 30 godzin zajęć- będą realizowane na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy KAT.C.

 

LP.

TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KAT. C

WYMIAR GODZIN

1

* zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy

w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego

*zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni

* wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowanie decyzji, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem min alkoholu lub innego podobnie działającego środka wahań stanu emocjonalnego zmęczenia

* przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu)

* zasady odnoszące się do rodzaju wykonywanego transportu osób lub towarów oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów

*zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku

*zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego najbardziej podatnych na ryzyko takich jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby

o ograniczonej swobodzie ruchu

* zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem rożnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności

* zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy

*zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym

*środki ostrożności podejmowane w przypadku awarii pojazdu

*planowanie tras przejazdu

*zasady użytkowania pojazdu,  ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska

* zasady ruchu drogowego w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami i używania pojazdu

* rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem nawierzchni

* ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu

EGZAMIN TEORETYCZNY- 1 GODZINA

 

20 h teoria+ 1 h egzamin= 21 h

2

PRAKTYCZNA NAUKA JAZDY: KAT.C 30 H

 

- Przygotowanie się do jazdy

- Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania

- Włączanie się do ruchu.

- Zajmowanie właściwej pozycji na drodze

- Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nim przy użyciu dopuszczalnych środków

- Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych

- Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń

- Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia,  w tym hamowanie awaryjne.

-  Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu

z pojazdu

-  Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

- Podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych

- Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego

- Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA KURSU USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z KURSANTEM W BIURZE OŚRODKA

EGZAMIN PRAKTYCZNY - 2 GODZINY

30 h praktyka+

2 h egzamin= 

32 g

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
20-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
22-08-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 24.08.2020 do 15.09.2020 r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe OSK WAWRZYNIAK
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:00
Liczba godzin
00:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN TEORETYCZNY KAT. C OKOŁO 25 WRZEŚNIA - CZAS TRWANIA EGZAMINU 1 GODZINA
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN PRAKTYCZNY KAT. C OKOŁO 16 PAŹDZIERNIKA- CZAS TRWANIA EGZAMINU 2 GODZINY
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest zdobycie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego- przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego.
Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. C
Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ciężarówki.
Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze poprzez m. in. ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, dostosowanie zachowań do okoliczności związanych z ruchem drogowym.

Efekty uczenia się

 Efekty uczenia się/kształcenia Uczestnik szkolenia: - pozyska wiedzę z zakresu obsługi mechanizmów pojazdu, sprawdzania stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy, odświeżenia informacji o przepisach ruchu drogowego itp. - pozyska umiejętności z zakresu prowadzenia pojazdu kat. C  w ruchu drogowym i podczas wykonywania różnego rodzaju manewrów. Szkolenie przygotuje uczestnika do przystąpienia do egzaminu państwowego kat.  C. Kategoria ta uprawnia do kierowania: - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej . Ponadto nabędzie kompetencje społeczne oznaczające rozwiniętą w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego. Efektem będzie też możliwość podejścia do egzaminu państwowego przed WORD, a następnie poszerzenie kwalifikacji uczestników i poszerzy ich horyzonty na obecnym rynku gospodarczym w związku z możliwością uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C. Efektem będzie nabycie kwalifikacji w postaci zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz uzyskanie umiejętności samodzielnego prowadzenia pojazdów ciężarowych dla KAT.C.

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uczestnik kursu uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Urząd Miasta/ Starostę/ Prezydenta Miasta

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego URZĄD MIASTA/ STAROSTA/PREZYDENT MIASTA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 230,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 230,00 zł
Koszt osobogodziny netto 42,08 zł
Koszt osobogodziny brutto 42,08 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie

Praktyka- plac manewrowy Konin ul. Przemysłowa 85 Teoria- Zakładowa 7

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariola Jagiełowicz

Mariola Jagiełowicz

INSTRUKTOR/ WYKŁADOWCA, Posiada kategorie: B, C
Instruktor nauki jazdy z doświadczeniem
wyższe
wieloletnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Alina Koch

Alina Koch

email: alina.koch@o2.pl

tel: 603 671 571

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wymagania:

- Profil kandydata na kierowcę PKK – KAT.C 

- Dostarczenie przez uczestnika najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji Profilu Kandydata na Kierowcę KAT.C 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu jest zobowiązany do:

- przystąpienia do egzaminu państwowego w WORD w wyznaczonym terminie

- wypełnienia ankiety

 

Informacje dodatkowe

Część praktyczna usługi jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi o odbędzie się w terminie od 24.08.2020 do 15.09.2020
Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po Stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Przystępując do kursu, kursant musi posiadać profil kierowcy(  PKK ) w tym celu musi wykonać badania u lekarza medycyny pracy i psychologa. Do wykonania profilu niezbędne jest posiadanie jednego zdjęcia takiego jak na dowód osobisty. 

Dofinansowaniu podlegają: 
-   pierwszy egzamin państwowy z prawa jazdy


NA CENĘ USŁUGI SKŁADA SIĘ:
- KOSZT KURSU 2000 ZŁ
- EGZAMIN TEORET. NA KAT.C – 30 ZŁ, CZAS EGZ. 1 GODZINA
- EGZAMIN PRAKT. NA KAT.C- 200 ZŁ, CZAS EGZ. 2 GODZINY


CAŁKOWITY KOSZT KURSU WRAZ Z EGZAMINAMI TO – 2230  ZŁ
 

Płyta CD  z testami

Ciasteczka>