Usługa - PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2020/2021

Logo Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Spółka jawna

4.6/5 z 59 ocen

Tytuł PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2020/2021

Numer usługi 2020/05/27/18719/574081

Dostawca usług Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Spółka jawna

Miejsce usługi Zakopane

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 100,00 zł netto za osobę

2 583,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

123,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 25-09-2020
Liczba godzin usługi: 21
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

DZIEŃ I : Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2020/2021 r.

1.   Czas pracy – zasady ogólne – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.

2.   Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy

3.   Normy czasu pracy

4.   Dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy

5.   Ustalenie wymiaru czasu pracy

6.   Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu

7.   Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta

8.   Choroba pracownika w dniu wolnym od pracy a rozliczenie czasu pracy

9.   Odpoczynek dobowy i tygodniowy

10. Systemy czasu pracy – jak wybrać najkorzystniejszy system czasu pracy?

11. Indywidualny rozkład czasu pracy

12. Okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych. Jak wprowadzić w życie regulacje związane z wydłużeniem okresu rozliczeniowego?

13. Ruchomy czas pracy – zalety i wady

14. Prawidłowe ustalenie harmonogramów czasu pracy z praktycznymi przykładami

15. Czy można zmienić harmonogram?

16. Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

17. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy z praktycznymi przykładami

18. Praca w godzinach nadliczbowych

19. Praca w porze nocnej

20. Odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień

21. Nieusprawiedliwione nieobecności w pracy

22. Jak prowadzić listy obecności?

23. Praktyczne przykłady rozliczania czasu pracy

DZIEŃ 2 cz I: PRAWO PRACY W 2020r. z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN NA 2021 R.- WYBRANE ZAGADNIENIA

1.   Dokumentacja pracownicza.

•    Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowiczej – czy jednak wydłużenie?

•    Jak przechowywać dokumentację?

•    Zmiany w układzie akt osobowych – jak je prawidłowo prowadzić?

•    Zasady wydawania akt papierowych pracownikom; zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom

2. ŚWIADECTWA PRACY – NOWOŚCI W WYDAWANIU

•    Kiedy wydać świadectwo pracy?

•    Jak je prawidłowo wypełnić?

3. Zasady prowadzenia monitoringu pracowników 

•    Dopuszczalne formy monitoringu

•    Monitoring służbowej poczty elektronicznej

•    Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu

•    Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu

4. Zasady zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych

•    Nowe zasady stosowania telepracy

•    Indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę

•    Możliwość stosowania przerywanego czasu pracy

5. Zmiany w płacach 2020 r.

•    Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa

•    Nowy katalog świadczeń nie wliczanych do minimalnego wynagrodzenia za pracę

•    Odpowiedzialność solidarna i wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych

•    PPK – wady i zalety

6. Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy – reperkusje w stosunkach pracy.

7. Zmiany w procedurze cywilnej w zakresie spraw związanych z prawem pracy – przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika.

8. BHP.

•    Zasady przeprowadzania szkoleń BHP

•    Zmiany w procedurze wypadkowej

•    Postulowane zmiany – możliwość badania stopnia trzeźwości pracownika

9. Projektowane zmiany w prawie pracy:

•    Nowe dni wolne od pracy?

•    Zmiany w formułowaniu ofert pracy?

•    Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów – NOWE wyzwania.

•    Zmiany w urlopach wypoczynkowych?

Dzień 2 cz. II i DZIEŃ 3 : Zmiany w zakresie PIT i ZUS w 2020/2021 roku w kontekście Płatnika wynagrodzeń

 1. Rozliczanie podróży służbowych w 2020 r. na bazie wybranych zagadnień
 1. dojazd na lotnisko w obrębie miejsca zamieszkania a przychód
 2. warunki pomniejszania diet krajowych i zagranicznych
 3. rozliczenie składkowo – podatkowe finansowanych posiłków
 4. posiłki w ramach spotkań służbowych, szkoleń
 5. kurs waluty właściwy dla ustalenia kosztu z tytułu wypłaconej diety
 6. opłaty za autostrady i parkingi
 1. Samochody w jazdach lokalnych i prywatnych w 2020 r.
 1. zwrot kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy 
 2. samochody służbowe do celów prywatnych w najnowszych interpretacjach
 1. Podatek i składki ZUS od benefitów pracowniczych w 2020 r. w tym dla pracowników do 26 lat
 1. posiłki udostępniane pracownikom
 2. finansowanie pracownikom dojazdu do pracy
 3. podnoszenie kwalifikacji zwodowych
 4. świadczenia finansowane ze środków obrotowych i tych przeznaczonych na cele socjalne
 • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
 • dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty
 • kwalifikowane jako zapomogi losowe
 • w postaci tzw. imprez masowych
 • związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych
 • świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 1. korzyści materialne wynikające z przepisów płacowych
 • pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe
 • udostępnianie pracownikom mieszkań
 1. świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych
 1. Podatek i składki ZUS a pozostałe świadczenia pracownicze w najnowszych interpretacjach
 1. profilaktyczne (napoje) posiłki – zmiany w przepisach
 2. finansowanie noclegów pracownikom:
 • mobilnym, w podróży służbowej i oddelegowanym
 1. ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży
 2. upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy
 3. prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę

V. Przygotowanie do rocznych rozliczeń PIT za 2020 rok

VI. Konsultacje, dyskusja i zakończenie szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2020/2021 r.
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
PRAWO PRACY W 2020 r. z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN NA 2021 R.- WYBRANE ZAGADNIENIA
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zmiany w zakresie PIT i ZUS w 2020/2021 roku w kontekście Płatnika wynagrodzeń
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z prawem pracy z uwzględnieniem przepisów RODO - od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem czasu pracy oraz najnowszych zmian przepisów. Dodatkowo w trakcie szkolenia będą omawiane również trudne i skomplikowane sytuacje związane z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków ZUS w oparciu o najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. W trakcie szkolenia Uczestnik uzyska niezbędną wiedzę, którą wykorzysta do prawidłowego oraz kompleksowego stosowania przepisów. Wskazane zostaną najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Na szkoleniu zostaną omówione również zmiany przepisów na rok 2020 w tym przepisy związane z wprowadzaniem PPE i PPK, co za tym idzie nabycie kompetencji społecznych, które umożliwią uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania.

Efekty uczenia się

Efektem uczestnictwa w szkoleniu będzie  rozwój kadry księgowej  poprzez:
- uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie obowiązujących  przepisów kadrowych, podatkowych i płacowych,
- zdobycie nowych informacji dotyczących najnowszych zmian w obszarach związanych z zatrudnianiem i rozliczeniami pracowniczymi
- nabycie brakujących kompetencji w zakresie dokonywania rozliczeń z tytułu wynagrodzeń czy też innych świadczeń jakie otrzymują pracownicy i współpracownicy
- nabycie brakujących kompetencji w zakresie przygotowywania i sporządzani dokumentacji kadrowej oraz stosowania przepisów prawa pracy
Szkolenie poruszając kwestie prawne z obszarów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustaw zasiłkowych, ochrony danych osobowych podatku dochodowego od osób fizycznych kompleksowo uzupełnia kompetencje samodzielnych księgowych w zakresie obowiązków jakie wykonują na co dzień.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 583,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Tadeusza Kościuszki 19, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Kędzierska-Adamczyk

Anna Kędzierska-Adamczyk

Podatki i rachunkowość
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współwłaściciel biura rachunkowego, Doradca podatkowy z 20 letnim stażem ( nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce. W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych
wyższe
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współwłaściciel biura rachunkowego, Doradca podatkowy z 20 letnim stażem ( nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce. W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych

Zdjęcie Sebastian Starnawski

Sebastian Starnawski

Prawo Pracy
Pracownik z instytucji kontrolnej zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.
Pracownik z instytucji kontrolnej zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Woźniak

Agnieszka Woźniak

email: biuro@isepszkolenia.pl

tel: 504850668

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach dofinansowanych z funduszy europejskich jest założenie konta indywidualnego a później firmowego w Bazie Usług Rozwojowych, zapis na wybrane szkolenie ISEP-Opole za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie warunków przedstawionych przez danego Operatora, który jest dysponentem funduszy i do którego Państwo składają dokumenty o dofinansowanie do usługi rozwojowej, tj.szkolenia.

Informacje dodatkowe

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  aktual nie obowiązujące przepisy oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.

Ciasteczka>