Usługa - I stopień-Kurs dla kandydatów na księgowych tryb pt po poł

Logo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu

0/5

Tytuł I stopień-Kurs dla kandydatów na księgowych tryb pt po poł

Numer usługi 2020/03/19/14421/545447

Dostawca usług Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu

Miejsce usługi Opole

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 720,00 zł netto za osobę

1 720,00 zł brutto za osobę

17,20 zł netto za osobogodzinę

17,20 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Sylwetka słuchacza - wymagania wstępne dla uczestników kursu:

Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego  mogą być osoby:

  • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
  • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
  • rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 15-03-2021
Liczba godzin usługi: 100

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 2 moduły dydaktyczne spośród 14 modułów w całej ścieżce.

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (90 godz. lekcyjnych)

1) Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne,
2) Pojęcia wstępne z rachunkowości,
3) Charakterystyka aktywów i pasywów,
4) Operacje gospodarcze,
5) Dowody księgowe,
6) Księgi rachunkowe,
7) Ewidencja podstawowych operacji bilansowych,
8) Ewidencja podstawowych operacji wynikowych,
9) Zasady ustalania wyniku finansowego,
10) Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu     ustawy o rachunkowości (załącznik  nr 4 i 5            ustawy),
11) Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków  i strat),
12) Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,
13) Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

14) Obsługa programu FK Rewizor (pracownia komputerowa - 18 godzin).

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne (8 godz. lekcyjnych)

1) System podatkowy w Polsce,
2) VAT – ogólne zasady opodatkowania,
3) Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej,
4) Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – ogólna charakterystyka,
5) Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

Egzamin (2 godziny).

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Efekty uczenia się

Proces nauczania objętego programem nauczania realizowany jest poprzez:

  1. Zajęcia wykładowo – seminaryjne.
  2. Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia) oraz zajęcia w pracowni komputerowej
  3. Podręczniki wraz z ćwiczeniami oraz materiały ksero.
  4. Naukę własną słuchacza.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 720,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 720,00 zł
Koszt osobogodziny netto 17,20 zł
Koszt osobogodziny brutto 17,20 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. Hugona Kołłątaja 11/44, 45-064 Opole, woj. opolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewa Klimczak

Ewa Klimczak

email: szkolenia@opole.skwp.pl

tel: (+48) 884 369 335

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, prace kontrolne i egzamin pisemny. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części zestawu egzaminacyjnego potwierdzającej nabyte umiejętności - otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 331301) potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, wydawany przez Oddział Okręgowy w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Ciasteczka>