Usługa - JĘZYK NIEMIECKI KIERUNEK KARIERA - 3 POZIOMY: B1.1, B1.2, B1.3- KURSY SEMESTRALNE- 176 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD.

Logo OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.4/5 z 381 ocen

Tytuł JĘZYK NIEMIECKI KIERUNEK KARIERA - 3 POZIOMY: B1.1, B1.2, B1.3- KURSY SEMESTRALNE- 176 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD.

Numer usługi 2020/02/11/10316/529413

Dostawca usług OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 640,00 zł netto za osobę

2 640,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Nasze kursy kierujemy do osób dorosłych, chcących nabyć lub podwyższyć kompetencje języka niemieckiego i potwierdzić je międzynarodowym certyfikatem ÖSD, rozpoznawalnym na europejskich rynkach pracy. 

Ofertę kierujemy do wszystkich, dla których największą wartością jest fakt nauki w europejskiej instytucji państwowej, dbającej o standardy jakości, z bogatym doświadczeniem w nauczaniu niemieckiego na skalę międzynarodową. Usługa jest również adresowana do uczestników projektu Kierunek Kariera

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 25-02-2020
Liczba godzin usługi: 176
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: 1. Decyzja wydana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2011r. o numerze: KO.KZU.MA-4962-13/10 2. Decyzja wydana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 czerwca 2012r. o numerze: 29/2010 3. Decyzja wydana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19.09 2016r. o numerze: NP.AJ.515/8/10 zmieniająca przyznaną wcześniej decyzję z dnia 30. 06 2010r. o tym samym numerze. Zmiana wynika jedynie ze zmiany adresu siedziby oddziału. Zakres merytoryczny decyzji pozostał taki sam.
Zakres uprawnień: 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURSY:

Oferujemy Państwu nasze standardowe kursy języka niemieckiego pozwalające na opanowanie poziomu B1 w trzy semestry. Pierwsze dwa semestry są prowadzone w  ramach dwóch dwugodzinnych bloków  tygodniowo ostatni semestr w blokach czterogodzinnych . Na początku stopniowo przyswajacie Państwo wiedzę, mając czas na uczenie się i powtórki a ostatni semestr jest bardziej intensywny i pozwala osiągnąć efekty dużo szybciej. lNauka przebiega pod stałym nadzorem metodycznym.

Wszystkie kursy opierają się o jednolity program nauczania, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Oznacza to, że poziom językowy jaki osiągają nasi kursanci odpowiada standardom europejskim w nauczaniu języków obcych. Zakres materiału do opanowania na poszczególnych poziomach:

Semestr pierwszy- B1.1- 60 godzin

Słuchanie

- szczegółowe rozumienie prostych lecz autentycznych słuchowisk

- zrozumienie dłuższych wypowiedzi

- rozumienie krótkiego wykładu lub krótkiej prezentacji w języku niemieckim

Udział w rozmowie

- umiejętność przeprowadzenia prostych negocjacji i dokonywania ustaleń

- zwracanie czyjejś uwagi na coś i reagowanie na czyjąś prośbę

- wyrażanie swoich wątpliwości lub swojego przekonania o czymś

- reklamowanie uszkodzonego towaru

- przygotowanie i przeprowadzenie krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej (poszukiwanie pracy)

- potwierdzenie spotkania

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

- opisanie cech charakteru i umiejętności

- formułowanie życzeń z okazji świąt i uroczystości

- komentowanie swoich upodobań

- relacja z pobytu na imprezie kulturalnej

- przedstawienie zachodzących zmian na podstawie statystyki lub obrazka

- przeprowadzenie, indywidualnie lub z partnerem krótkiej prezentacji w języku niemieckim

- opis swego miejsca pracy lub sukcesów odnoszonych w pracy

Semestr drugi- B1.2- 60godzin

Słuchanie

- rozumienie fragmentów słuchowisk w języku niemieckim

- rozumienie języka używanego na co dzień

- rozumienie tekstów w języku potocznym

- dokładne rozumienie rozmów telefonicznych o tematyce zawodowej

Udział w rozmowie

umiejętność zbierania i wymiany informacji na tematy dnia codziennego

umiejętność prowadzenia dyskusji na temat wad i zalet

argumentacja swoich poglądów, planów i działań, formułowanie zastrzeżeń i kontrpropozycji

znalezienie środków językowych umożliwiających obstawanie przy swoim zdaniu

formułowanie nierealnych życzeń

wyrażanie przypuszczeń i niepewności

przeprowadzenie mini-talkshow lub wzięcie w nim udziału

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

umiejętność detalicznego zrelacjonowania czyjejś wypowiedzi

umiejętność mówienia o wartościach obowiązujących w Państwa otoczeniu

pisemne formułowanie swojego stanowiska (np. w formie listu czytelnika)

szczegółowa relacja z jakiegoś wydarzenia (np. z wypadku)

wyrażanie swoich uczuć w konkretnych sytuacjach

Różne strategie nauki i komunikacji

możliwość opisania prawie wszystkiego po niemiecku, czego Państwo nie potrafią  lub nie chcą nazwać

umiejętność pozyskania czasu na wyrażenie swoich myśli przy pomocy określonych zwrotów i wyrażeń

rozumienie i przeanalizowanie dłuższych wyrazów złożonych

rozumienie i przeanalizowanie dłuższych wyrazów złożonych

umiejętność podzielenia się z innymi uczącymi swoimi doświadczeniami

Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy

umiejętność bezbłędnych wypowiedzi z zakresu znanych sytuacji życia codziennego

rozumienie przebiegu zdarzeń w dłuższych tekstach

rozróżnienie pomiędzy przypuszczeniami a faktami

rozumienie opisu produktu widniejącego na ulotce

rozumienie intencji mówiącego i samodzielne ich wyrażanie (np. możliwość, przymus, rada)

Semestr trzeci- B1.3- 56 godzin

Słuchanie

rozumienie szczegółowych wskazówek po niemiecku

rozpoznawanie niegrzecznych, ordynarnych lub potocznych wypowiedzi (zwrotów)

rozpoznawanie niegrzecznych, ordynarnych lub potocznych wypowiedzi (zwrotów)

rozumienie niektórych przekleństw

Udział w rozmowie

prowadzenie z przyjaciółmi "small talk" płynnie i bez kłopotów

umiejętność wyrażania swoich uczuć w stosunku do innych (miłość, nienawiść, przyjaźń, rozczarowanie, żal)

umiejętność formułowania w bardzo uprzejmy sposób swoich próśb i pytań

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

zdolność formułowania swojego zdania na tematy kompleksowe dotyczące życia powszedniego

zdolność zajęcia stanowiska również w kwestiach filozoficznych

podawanie definicji w języku niemieckim

umiejętność szczegółowej interpretacji statystyk

formułowanie poleceń (również pisemnie)

okazywanie swojego zdenerwowania i umiejętność krytykowania innych

formułowanie innowacyjnych pomysłów

Różne strategie nauki i komunikacji

używanie ogólnie znanych przysłów

wyrażanie swoich wypowiedzi na różne sposoby

umiejętność pracy ze słownikami niemiecko-niemieckimi

Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy

rozumienie większości zwrotów i wyrażeń idiomatycznych

rozumienie prostych gier słów i wieloznaczności

rozumienie tekstów literackich z przewagą słownictwa potocznego

rozumienie dłuższych, autentycznych tekstów fachowych

umiejętność napisania szczegółowego życiorysu lub biografii

EGZAMIN ÖSD


ÖSD Zertifikat B1 - sprawdza znajomość języka w zakresie posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego (praca, szkoła, czas wolny, podróże itd.). Egzamin ten oferowany jest również w wersji modułowej, to znaczy poszczególne części egzaminu czyli czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz egzamin ustny mogą być zdawane niezależnie od siebie, w różnych terminach.

Österreich Institut jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (tj. Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego, w skrócie ÖSD), który został wyróżniony przez Unię Europejską i  zrzeszony w ALTE (The Association of Language Testers in Europe). Oznacza to, że możemy przeprowadzać uznawane na całym świecie certyfikaty państwowe ÖSD akceptowane zarówno przez pracodawców jak i przez uczelnie wyższe. Wszystkie egzaminy ÖSD są spójne z naszym programem nauczania i opierają się o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Można je zdawać na każdym poziomie nauczania.

NASZE METODY NAUCZANIA:


1. NASTAWIENIE NA UŻYWANIE JĘZYKA W PRAKTYCE- na każdym kursie lektor porusza tematy, które umożliwiają swobodną komunikację, odwołując się do spraw bieżących i aktualnych. 
2. ĆWICZENIE WSZYSTKICH UMIEJĘTNOŚCI- systematycznie trenujemy wszystkie umiejętności językowe, tak aby ich poziom rósł równomiernie (tj. mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem). 
3. DOBRY KONTAKT MIĘDZY LEKTOREM A UCZNIEM- ucząc się w Österreich Institut kursanci nie muszą bać się popełnianych błędów. Zajęcia wyróżnia przyjacielska i miła atmosfera, poprawiająca wyniki w nauce. Cenimy indywidualne podejście do kursantów.

4. BEZPŁATNE KONSULTACJE METODYCZNE (LERNCOACHING) pomagają uczyć się niemieckiego w jak najbardziej efektywny sposób także poza kursem. 
5. WSPARCIE W NAUCE - kursanci otrzymują gazetę pt.: „Österreich Spiegel” wydawaną przez nas po niemiecku. Zawiera ona wiele przedruków oryginalnych artykułów z prasy austriackiej, uzupełnionych o nagrania radiowe wraz z dydaktyczną częścią z ćwiczeniami.

6. NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE- co miesiąc organizujemy wydarzenia: warsztaty językowe, wystawy, spotkania. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się wieczory konwersacji tzw. Stammtisch czyli spotkania lektorów z kursantami w pubach czy kawiarniach. To doskonała okazja, by przećwiczyć nabytą wiedzę i umiejętności.

WARUNKI UCZESTNICTWA

OKREŚLENIE POZIOMU JĘZYKOWEGO- przystąpienie do testu (możliwość wypełnienia on- line) oraz odbycie ustnej rozmowy z lektorem

PODPISANIE UMOWY Z ÖSTERREICH INSTITUT określającej zasady świadczenia usług dydaktycznych i rozliczeń w ramach systemu bonów szkoleniowych

UCZESTNICY PROJEKTU KIERUNEK KARIERA- warunek uczestnictwa to  zapisanie się na egzamin państwowy ÖSD w biurze kursów Österreich Institut. Uwaga egzamin ÖSD nie jest rozliczany w ramach systemu bonowego i należy uiścić stosowną opłatę ze środków własnych. Koszt egzaminu to:: 430 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

W dniu 24.01.2017r. Österreich Institut zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowę na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych. Umowa została zawarta w ramach projektu pn. "Kierunek Kariera".

Jedno spotkanie w ramach kursów stanowi 2 jednostki lekcyjne (tj. 45 minutowe) z 15 minutową przerwą.

Kursanci będą korzystać na zajęciach z:

  1. podręcznika- do kupienia w biurze kursów poza dofinansowaniem  
  2. materiałów szkoleniowych przygotowywanych przez lektora- w cenie kursu

.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
25-02-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
27-02-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
03-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
05-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
10-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
12-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
17-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
19-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
24-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
26-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
31-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
02-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
07-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
16-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
21-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
23-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
28-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
05-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
07-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
12-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
14-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
19-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
21-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
26-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
28-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
02-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
04-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
09-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
16-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.1
Data realizacji zajęć
18-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
12-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
02-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
04-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
09-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
16-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
18-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
23-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
25-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
07-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
14-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
21-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
04-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
11-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
18-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
20-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
25-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
01-02-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
03-02-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
08-02-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
02-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
04-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
11-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
16-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
18-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
23-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
25-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
30-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
06-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
08-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
13-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
15-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
20-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cel główny to podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów i przygotowanie ich do uzyskania kwalifikacji tj. certyfikatu ÖSD. Po ukończeniu kursów uczestnik: rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w standardowych wypowiedziach, dotyczących znanych spraw i zdarzeń. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na znane tematy. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

Efekty uczenia się

Konkretne efekty uczenia się z podziałem na 4 sprawności: słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie zostały szczegółowo opisane w pkt. Ramowy program usługi w podziale na poziomy językowe.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 640,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 640,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Napoleona Cybulskiego 9, 31-117 Kraków, woj. małopolskie

Uwaga! Usługa w związku z epidemią koronawirusa prowadzona jest zdalnie do odwołania na platformie https://clickmeeting.com/pl lub https://zoom.us Wymagania: Komputer / laptop; systemy: PC, Mac, oraz Linux ( procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy, 2 GB pamięci RAM system operacyjny taki jak Windows 8 lub nowszy) , iOS oraz Android; Łącze internetowe- Internet powinien mieć min 5 MB; Słuchawki + mikrofon (najlepiej osobne słuchawki) , Najnowsza standardowa przeglądarka internetowa Chrome / Opera / Firefox / Safari. Zapraszamy Państwa do naszej siedziby, zlokalizowanej w samym centrum Krakowa. Dysponujemy przestronnym, nowoczesnym budynkiem położonym w pięknym parku. Nasz ogród, w którym znajduje się znana krakowianom historyczna willa należąca do Konsulatu Generalnego Republiki Austrii, jest do Państwa dyspozycji. Posiadamy 11 świetnie wyposażonych sal dydaktycznych, wyposażonych w tablice interaktywne i komputery, umożliwiając prowadzenie zajęć metodami interaktywnymi.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Stefański

Piotr Stefański

ÖSD,Kursy dla młodzieży i dorosłych, Niemiecki dla Wyjeżdżających
lektor w Österreich Institut: od 2015
Studia: Kolegium Języka Niemieckiego, Sosnowiec, Germanistyka, Uniwersytet Jagielloński
kursy dla dorosłych w Österreich Institut: od 2015

Zdjęcie Czesława Szczęsna

Czesława Szczęsna

W Osterreich Institut od 2009 r

Zdjęcie Gabriela Kosowska

Gabriela Kosowska

W Österreich Institut: od 2016
Studia: Germanistyka, Uniwersytet Śląski,Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Erfurcie
Kursy: Kursy dla młodzieży i dorosłych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marzena Szocińska-Klein

Marzena Szocińska-Klein

email: marzena.s-k@oei.org.pl

tel: (+48) 508 875 701

Ciasteczka>