Usługa - INTENSYWNE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOMY: A1.2, A2.1, A2.2, B1.1,B 1.2 - 5 SEMESTRÓW 258 GODZIN- WROCLAW

Logo OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.4/5 z 381 ocen

Tytuł INTENSYWNE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOMY: A1.2, A2.1, A2.2, B1.1,B 1.2 - 5 SEMESTRÓW 258 GODZIN- WROCLAW

Numer usługi 2020/01/15/10316/515551

Dostawca usług OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 724,00 zł netto za osobę

6 724,00 zł brutto za osobę

26,06 zł netto za osobogodzinę

26,06 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Ofertę kierujemy do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób samozatrudnionych mających siedzibę na Dolnym Śląsku. Zapraszamy osoby, których firmy uzyskały dofinansowanie w ramach projektu pt.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników- edycja 2”. Zapraszamy wszystkich, dla których największą wartością jest fakt nauki w europejskiej instytucji państwowej, dbającej o standardy jakości, z bogatym doświadczeniem w nauczaniu niemieckiego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 10-03-2020
Liczba godzin usługi: 258
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: 1. Decyzja wydana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2011r. o numerze: KO.KZU.MA-4962-13/10 2. Decyzja wydana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 czerwca 2012r. o numerze: 29/2010 3. Decyzja wydana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19.09 2016r. o numerze: NP.AJ.515/8/10 zmieniająca przyznaną wcześniej decyzję z dnia 30. 06 2010r. o tym samym numerze. Zmiana wynika jedynie ze zmiany adresu siedziby oddziału. Zakres merytoryczny decyzji pozostał taki sam.
Zakres uprawnień: 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURSY:

Oferujemy Państwu nasze intensywne kursy języka niemieckiego pozwalające na ukończenie poziomu A1.2, A2.1, A2.2 i B1.1 i B 1.2  dwa razy szybciej. Dzięki zajęciom odbywającym się w dwóch czterogodzinnych blokach tygodniowo możecie Państwo osiągnąć efekty dużo szybciej. Nauka przebiega pod stałym nadzorem metodycznym. Warunkiem udziału w kursie jest przystąpienie do egzaminu pisemnego i ustnego określającego poziom zaawansowania językowego uczestnika na poziomie A1.2. Wszystkie kursy opierają się o jednolity program nauczania, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Oznacza to, że poziom językowy jaki osiągają nasi kursanci odpowiada standardom europejskim w nauczaniu języków obcych.

Semestr pierwszy   A1.2- 52 godziny

Słuchanie

zrozumieć różne komunikaty w jęz.niemieckim

zrozumieć sens wypowiedzi w różnych variantach języka niemieckiego (niemiecki, szwajcarski, austriacki)

Udział w rozmowie

prowadzenie krótkich rozmów w j.niem. z różnymi partnerami

załatwianie prostych spraw w instytucjach, również telefonicznie (np. rezerwacja biletów, pisanie zaproszeń)

rozumienie i formułowanie zakazów i pozwoleń

formułowanie swoich panów, życzeń i zainteresowań

wyrażanie dezaprobaty, braku zainteresowania i odmowy

dowiadywanie się o towary, ceny i formy zapłaty

typowe pytania o samopoczucie

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

zdanie relacji z tego co stało się w ubiegłym tygodniu, roku

opis obrazka, krótkich historii

wyrażanie swoich opinii na interesujące Państwa tematy

umiejętność napisania życiorysu w jęz.niemieckim

opisanie wybranego zawodu

Różne strategie nauki i komunikacji

użycie językowych sygnałów kontaktowych ( acha, nieprawdaż, itp.)

dawanie porad językowych i korzystanie z nich

stworzenie i prowadzenie kartoteki uczącego się

Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy

pisanie listów po niemiecku

opanowanie podstawowych zasad składni

lepsze opanowanie wymowy

Semestr drugi- A2.1- 52 godziny

Słuchanie

- rozumienie sensu prostych i krótkich historyjek w języku niemieckim

- rozpoznanie pochodzenia rozmówców z różnych krajów niemieckojęzycznych po użytym słownictwie

Udział w rozmowie

- umiejętność wyrażenia swojego pozytywnego lub negatywnego zdania na temat osób lub zdarzeń

- umiejętność wyrażenia uczuć takich jak np. strach

- umiejętność oceny rzeczy i formułowania wyroku w jakiejś sprawie

- umiejętność wyrażenia swoich upodobań i dokonywania porównań

- umiejętność zasięgania informacji np. na dworcu kolejowym, opisania drogi, kierunku, odległości

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

- opowiedzenie o jakimś wydarzeniu z przeszłości

- skomentowanie krótkiego tekstu literackiego

- opisanie swojego miasta i kraju

- zrelacjonowanie krótko aktualnych wydarzeń z kraju i zagranicy

- opisanie swojego wykształcenia i obecnej pracy

Różne strategie nauki i komunikacji

- środki językowe, które pozwalają utrzymać rozmowę w języku niemieckim

- umiejętność zabawy językiem

- umiejętność znalezienia błędów w napisanym przez siebie tekście

Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy

- rozumienie sprawozdań, opowiadań, bajek

- rozumienie tekstów z książek

- umiejętność czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów literackich

- umiejętność napisania zaproszenia

Semestr trzeci   A2.2- 50 godzin

Słuchanie

rozumienie sensu prostych i krótkich historyjek oraz informacji w języku niemieckim

rozumienie opisów wydarzeń w języku niemieckim

rozumienie myśli przewodniej krótkich, prostych i jasnych tekstów słuchanych

porównywanie usłyszanego tekstu z obrazkiem, statystyką itp.

Udział w rozmowie

umiejętność porozumiewania się w urzędach (poczta, bank, urząd celny, policja), zasięganie informacji

umiejętność porozumiewania się w urzędach (poczta, bank, urząd celny, policja), zasięganie informacji

wyrażanie życzenia, celów, swoich marzeń i planów

formułowanie "pro i kontra" na jakiś temat

dyskusja o różnicach między kulturami różnych krajów

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

formułowanie domniemań, przypuszczeń w języku niemieckim

wyrażanie zdziwienia i zaskoczenia

przedstawienie i dokładny opis wybranej osoby

krótka relacja z aktualnych wydarzeń z kraju i zagranicy (na podstawie wiadomości z telewizji, radia lub gazety)

wyrażanie na różne sposoby zdarzeń z przeszłości

opisanie stanu pogody

przedstawienie zdania innej osoby

przedstawienie dni świątecznych charakterystycznych dla naszego kręgu kulturowego i opisanie zwyczajów

opisanie swojego ulubionego miejsca w mieście, w domu

Semestr czwarty - B1.1- 52 godziny

Słuchanie

- szczegółowe rozumienie prostych lecz autentycznych słuchowisk

- zrozumienie dłuższych wypowiedzi

- rozumienie krótkiego wykładu lub krótkiej prezentacji w języku niemieckim

Udział w rozmowie

- umiejętność przeprowadzenia prostych negocjacji i dokonywania ustaleń

- zwracanie czyjejś uwagi na coś i reagowanie na czyjąś prośbę

- wyrażanie swoich wątpliwości lub swojego przekonania o czymś

- reklamowanie uszkodzonego towaru

- przygotowanie i przeprowadzenie krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej (poszukiwanie pracy)

- potwierdzenie spotkania

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

- opisanie cech charakteru i umiejętności

- formułowanie życzeń z okazji świąt i uroczystości

- komentowanie swoich upodobań

- relacja z pobytu na imprezie kulturalnej

- przedstawienie zachodzących zmian na podstawie statystyki lub obrazka

- przeprowadzenie, indywidualnie lub z partnerem krótkiej prezentacji w języku  

  niemieckim

- opis swojego miejsca pracy lub sukcesów odnoszonych w pracy

Różne strategie nauki i komunikacji

- umiejętność skierowania rozmowy na zainteresowania partnera

- umiejętność wyszukania istotnych informacji w dłuższych niemieckojęzycznych

  tekstach

- samodzielne tworzenie nowych słów, a przez to rozwijanie "wyczucia językowego"

Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy

- umiejętność stosowania w mowie następstwa czasów

- rozumienie tekstów w różnych odmianach regionalnych języka niemieckiego

- doskonalenie płynności mówienia w języku niemieckim

- dokładne rozumienie typowych ogłoszeń wraz ze skrótami

- umiejętność napisania ogłoszenia o poszukiwaniu pracy

- umiejętność realizowania swoich emocji poprzez "wzmocnienia" językowe

Semestr piąty  - B1.2- 52 godziny

Słuchanie

- rozumienie fragmentów słuchowisk w języku niemieckim

- rozumienie języka używanego na co dzień

- rozumienie tekstów w języku potocznym

- dokładne rozumienie rozmów telefonicznych o tematyce zawodowej

Udział w rozmowie

- umiejętność zbierania i wymiany informacji na tematy dnia codziennego

- umiejętność prowadzenia dyskusji na temat wad i zalet

- argumentacja swoich poglądów, planów i działań, formułowanie zastrzeżeń i    kontrpropozycji

- znalezienie środków językowych umożliwiających obstawanie przy swoim zdaniu

- formułowanie nierealnych życzeń

- wyrażanie przypuszczeń i niepewności

- przeprowadzenie mini-talkshow lub wzięcie w nim udziału

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

- umiejętność detalicznego zrelacjonowania czyjejś wypowiedzi
- umiejętność mówienia o swoich wartościach

- pisemne formułowanie swojego stanowiska (np. w formie listu  czytelnika)

- szczegółowa relacja z jakiegoś wydarzenia (np. z wypadku)

- wyrażanie swoich uczuć w konkretnych sytuacjach

Różne strategie nauki i komunikacji

- możliwość opisania prawie wszystkiego po niemiecku, czego Państwo nie potrafią     lub nie chcą nazwać

- umiejętność zyskania czasu na wyrażenie swoich myśli przy pomocy określonych  zwrotów i wyrażeń

- rozumienie i przeanalizowanie dłuższych wyrazów złożonych

- umiejętność podzielenia się z innymi uczącymi swoimi doświadczeniami

Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy

- umiejętność bezbłędnych wypowiedzi z zakresu znanych sytuacji życia  codziennego

- rozumienie przebiegu zdarzeń w dłuższych tekstach

- rozróżnienie pomiędzy przypuszczeniami a faktami

- rozumienie opisu produktu widniejącego na ulotce

- rozumienie intencji mówiącego i samodzielne ich wyrażanie (np. możliwość,  przymus, rada)
 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
10-03-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
12-03-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
17-03-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
19-03-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
24-03-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
26-03-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
31-03-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
02-04-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
07-04-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
14-04-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
16-04-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
21-04-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 1.2
Data realizacji zajęć
23-04-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
12-05-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
14-05-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
19-05-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
21-05-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
26-05-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
28-05-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
02-06-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
04-06-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
09-06-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
16-06-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
18-06-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
23-06-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.1
Data realizacji zajęć
25-06-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
02-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
06-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
07-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
09-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
13-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
14-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
16-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
20-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
21-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
23-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
27-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
28-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny A 2.2
Data realizacji zajęć
30-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
27-10-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
03-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
05-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
10-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
12-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
19-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
24-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.1
Data realizacji zajęć
26-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
12-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
14-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
19-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
21-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
26-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
28-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
02-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
04-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
09-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
11-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
16-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
18-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs intensywny B 1.2
Data realizacji zajęć
23-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Po ukończeniu kursów Österreich Institut uczestnik: rozumie dłuższe wypowiedzi i teksty w różnych odmianach regionalnych niemieckiego. Potrafi porozumiewać się w większości sytuacji komunikacyjnych (m.in. proste negocjacje, zwrócenie komuś na coś uwagi, reagowanie na polecenia). Umie szczegółowo opisywać otoczenie, cechy charakteru, upodobania. Potrafi tworzyć nowe słowa, wyrażać emocje. Wie jak przeprowadzić krótką rozmowę kwalifikacyjną.

Efekty uczenia się

Konkretne efekty uczenia się z podziałem na 4 sprawności: słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie zostały szczegółowo opisane w pkt. Ramowy program usługi w podziale na poziomy językowe.

Cel edukacyjny:

Po ukończeniu kursów Österreich Institut uczestnik: rozumie dłuższe wypowiedzi i teksty w różnych odmianach regionalnych niemieckiego. Potrafi porozumiewać się w większości sytuacji komunikacyjnych (m.in. proste negocjacje, zwrócenie komuś na coś uwagi, reagowanie na polecenia). Umie szczegółowo opisywać otoczenie, cechy charakteru, upodobania. Potrafi tworzyć nowe słowa, wyrażać emocje. Wie jak przeprowadzić krótką rozmowę kwalifikacyjną. Potrafi odnaleźć się z sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie B1.2.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 724,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 724,00 zł
Koszt osobogodziny netto 26,06 zł
Koszt osobogodziny brutto 26,06 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zapraszamy Państwa do naszej siedziby, zlokalizowanej w samym centrum Wrocławia. Posiadamy dobrze wyposażone sale dydaktyczne (komputery, sieć wi- fi) i przyjazne wnętrza.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Iwona Żaglewska-Wandzel

Iwona Żaglewska-Wandzel

Kursy: Niemiecki na co dzień
Specjalność: Egzaminy ÖSD
lektor w Österreich Institut: od 2009
Studia: Filologia Germańska
Aktualne szkolenia w semestrze zimowym 2018/2019:

Fehlerkorrektur im DaF-Unterricht, Erinnerungsorte (5.10.2018)
Kursy dla dorosłych w Österreich Institut: od 2009

Zdjęcie Dominika Babińska

Dominika Babińska

kursy dla dorosłych: niemiecki na co dzień
kursy intensywne
lektor w Österreich Institut
Filologia germańska i angielska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Niemiecki jako język drugi i obcy na Uniwersytecie w Saarbrücken (Niemcy)
kursy dla dorosłych w Österreich Institut

Zdjęcie Sabina Bursy

Sabina Bursy

kursy dla dorosłych
lektor w Österreich Institut: od 2010
Studia: Lingwistyka stosowana UAM w Poznaniu, Handel Zagraniczny (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
kursy dla dorosłych w Österreich Institut: od 2010

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marzena Szocińska-Klein

Marzena Szocińska-Klein

email: marzena.s-k@oei.org.pl

tel: (+48) 508 875 701

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

OKREŚLENIE POZIOMU JĘZYKOWEGO- oświadczenie o braku znajomosci języka

PODPISANIE UMOWY Z ÖSTERREICH INSTITUT określającej zasady świadczenia usług dydaktycznych i rozliczeń w ramach dofinansowanych kursów

DOKONANIE OPŁATY ZA CAŁOŚĆ USŁUGI SZKOLENIOWEJ PRZED UCZESTNICTWEM W KURSACH ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY

Informacje dodatkowe

Kursanci będą korzystać na zajęciach z materiałów szkoleniowych przygotowywanych przez lektora- w cenie kursu

.

Ciasteczka>