Usługa - Studia podyplomowe "User experience"

Logo WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

4.5/5 z 396 ocen

Tytuł Studia podyplomowe "User experience"

Numer usługi 2019/04/12/14073/367960

Dostawca usług WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

4 800,00 zł netto za osobę

4 800,00 zł brutto za osobę

25,26 zł netto za osobogodzinę

25,26 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia kształcą od podstaw specjalistów ds. User Experience odgrywających kluczową rolę w projektowaniu i wdrażaniu produktów interaktywnych takich jak m.in. systemy webowe, aplikacje mobilne, systemy dla urządzeń ubieralnych (Wearables) np. SmartWatch, czy inne rozwiązania z kategorii Internet rzeczy (Internet of Things). Specjaliści ds. UX są odpowiedzialni za całość wrażeń doświadczanych podczas korzystania z produktu interaktywnego tak, aby istotnie zwiększyć satysfakcję konsumenta oraz prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego produktu.

Minimalna liczba uczestników: 16
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 18-03-2021
Liczba godzin usługi: 190
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prowadzenie studiów podyplomowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program studiów obejmuje następujace zagadnienia:

 • Analiza biznesowa oraz planowanie strategii produktu cyfrowego
 • Cyber-psychologia – psychologiczne aspekty UX
 • Projektowanie treści i Webwriting/Copywriting
 • Projektowanie architektury informacji i interakcji
 • Projektowanie graficzne produktów cyfrowych
 • Prototypowanie rozwiązań interaktywnych
 • Badania użyteczności
 • Podstawy zarządzania projektami produktów cyfrowych
 • Praca zespołowa i komunikacja interpersonalna

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Program studiów i treści zajęć zostały opracowane w oparciu o model doświadczenia użytkownika, który uwzględnia 5 kluczowych warstw: warstwa strategii, warstwa zakresu (wymagania wobec produktu interaktywnego – funkcje oraz treści), warstwa struktury (architektura informacji, logika interakcji użytkownika z produktem), warstwa szkieletu (nawigacja, dobór i rozmieszczenie elementów interfejsu użytkownika), warstwa powierzchni (kolorystyka, grafika, typografia).

Efekty uczenia się

Analiza biznesowa oraz planowanie strategii produktu cyfrowego

 • Posiada wiedzę na temat procesu analizy biznesowej, planowania strategii oraz zbierania i zarządzania wymaganiami wobec produktów interaktywnych.
 • Zna kluczowe metody, techniki i narzędzia związane z analizą użytkowników produktu cyfrowego, planowaniem modelu biznesowego, propozycji wartości oraz wydobywaniem i specyfikacją wymagań.
 • Potrafi rozpoznać i analizować wymagania z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod oraz opracować specyfikację wymagań wobec produktu cyfrowego z uwzględnieniem potrzeb użytkowników w kontekście zaplanowanej strategii rozwiązania interaktywnego.

Cyber-psychologia – psychologiczne aspekty UX

 • Zna kluczowe koncepcje, teorie i modele z zakresu cyber-psychologii
 • Posługuje się terminologią naukową z zakresu cyber-psychogii
 • Potrafi stworzyć projekt zorientowany na użytkownika
 • Potrafi dokonać ewaluacji projektu oraz jego optymalizacji
 • Potrafi dopasować metody badania potrzeb użytkowników do określonej grupy docelowej  

Projektowanie treści i Webwriting/Copywriting

 • Rozumie rolę treści w komunikacji ze współczesnym odbiorcą/konsumentem oraz zna istniejące bariery i ograniczenia
 • Potrafi zdefiniować i odróżnić podstawowe formaty treści oraz zna ich pra-widłową strukturę
 • Rozpoznaje i ocenia potrzeby w zakresie projektowania, struktury i konstrukcji treści kierowanej do odbiorcy końcowego
 • Potrafi znaleźć i dokonać korekty co najmniej podstawowych błędów w projektowanych treściach

Projektowanie architektury informacji i interakcji

 • Rozumie rolę i znaczenie architektury informacji w projektach produktów interaktywnych.
 • Zna proces projektowania architektury informacji i interakcji oraz techniki i metody pozwalające opracować architekturę informacji z uwzględnieniem zaplanowanej strategii produktu oraz potrzeb docelowych użytkowników.
 • Potrafi dobrać odpowiednie techniki i metody oraz opracować architekturę informacji dla produktu cyfrowego o określonej specyfice.

Projektowanie graficzne produktów cyfrowych

 • Rozumie zagadnienia psychofizjologii widzenia w procesach projektowych.
 • Potrafi opisać metody, techniki i narzędzia używane do projektowania graficznego
 • Potrafi samodzielnie posługiwać się oprogramowaniem  do grafiki wektorowej i rastrowej.
 • Potrafi wykonać użyteczny  projekt angażując produkty i usługi cyfrowe.

Prototypowanie rozwiązań interaktywnych

 • Rozumie rolę i znaczenie prototypowania w procesie rozwoju produktów cyfrowych oraz zna dobre praktyki w zakresie prototypowania.
 • Potrafi opracować prototyp wskazanego elementu rozwiązania interaktywnego w formie szkieletów, makiet, scenorysów oraz prototypu interaktywnego.
 • Zna wybrane środowiska programowe w zakresie najważniejszych funkcjonalności, dedykowane prototypowaniu produktów cyfrowych.

Badania użyteczności

 • Rozumie istotę badań użyteczności oraz rolę badań w cyklu wytwórczym.
 • Potrafi opisać metody, techniki i narzędzia badawcze używane w badaniach użyteczności.
 • Potrafi przy użyciu oceny eksperckiej przeprowadzić samodzielną diagnostykę podstawowych problemów zmniejszających ergonomię produktu cyfrowego i za-proponować ich rozwiązania.
 • Potrafi wykonać badanie produktu cyfrowego z wykorzystaniem jednej z metod badania na użytkownikach.

Podstawy zarządzania projektami produktów cyfrowych

 • Posiada wiedzę na temat procesu zarządzania projektem produktów cyfrowych, ról i obowiązków członków zespołu projektowego oraz metodyk zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi.
 • Potrafi wykorzystać metody i techniki zarządzania projektami w celu zaplanowania działań projektowych, alokacji zadań do członków zespołu, określenia pracochłonności prac oraz ustalenia priorytetów.

Praca zespołowa i komunikacja interpersonalna

 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu komunikacji społecznej
 • Potrafi rozpoznać zalety i ograniczenia komunikacji online i offline
 • Potrafi zaplanować i wdrożyć adekwatne strategie komunikacji w grupie oraz z interesariuszami zewnętrznymi
 • Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy komunikacyjne oraz niwelować istniejące bariery
 • Potrafi wdrażać kreatywne strategie komunikacji z potencjalnymi klientami  
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych z opisem osiągniętych efektów uczenia się oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Każdy przedmiot realizowany w ramach studiów podyplomowych kończy się uzyskaniem zaliczenia lub zdaniem egzaminu, co potwierdza nabycie określonych efektów uczenia się. Absolwent uzyskuje kwalifikacje podyplomowe.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Studia przygotowują do realizacji zadań projektowych.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 25,26 zł
Koszt osobogodziny brutto 25,26 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Jakieła

Jacek Jakieła

Biznes elektroniczny, analityka biznesowa, analiza i projektowanie informatycznych systemów zarządzania, bazami danych oraz technologiami agentowymi.
Jest autorem lub współautorem wielu opracowań dydaktycznych dla informatycznych i ekonomicznych kierunków studiów, m. in. warsztatów „4C of e Business”, przewodnika dla przedsiębiorców „e Biznes dla MŚP. Korzystanie z innowacji w biznesie” oraz podręcznika „Bazy danych. Przewodnik architekta informacji”. Jest również odpowiedzialny za program IT Academy, którego celem jest wzbogacanie treści dydaktycznych o materiały dotyczące najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, opracowanych przez firmę Microsoft oraz specjalność „Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, w ramach której kształceni są analitycy biznesowi i analitycy informatycznych systemów zarządzania.
dr nauk technicznych w dziedzinie informatyka.
Prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, kursy i szkolenia z zakresu posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Bartłomiej Cieszyński

Bartłomiej Cieszyński

email: bcieszynski@wsiz.rzeszow.pl

tel: (+48) 17 8661 518

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Osoby z wykształceniem wyższym (I lub II stopnia). Rejestracjahttp://podyplomowe.wsiz.pl/rekrutacja-online.html. 

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w soboty-niedziele co 2 tygodnie po około 6-8h lekcyjnych każdego dnia.

Ciasteczka>