Usługa - kurs operatora: wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem (I WJO), żurawia przewoźnego i przenośnego (HDS) z egzaminami państwowymi UDT

Logo Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż"

4.7/5 z 542 ocen

Tytuł kurs operatora: wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem (I WJO), żurawia przewoźnego i przenośnego (HDS) z egzaminami państwowymi UDT

Numer usługi 2023/05/26/7767/1832725

Dostawca usług Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż"

Miejsce usługi Kidałowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 450,00 zł netto za osobę

3 450,00 zł brutto za osobę

39,66 zł netto za osobogodzinę

39,66 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

usługa skierowana do osób chcących uzyskać uprawnienia operatora wwózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem (I WJO), podestu ruchomego przejezdnego, żurawia przewoźnego i przenośnego (HDS),

dla osób które ukończyły 18 lat, wykszałcenie: podstawowe

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 31-05-2023
Liczba godzin usługi: 87
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs operatora realizowany jest w następującej liczbie zajęć: 86 godzin teoretycznych (lekcyjnych) i 33 godzin praktycznych (zegarowych), w zajęcia prowadzone przez wykładowcę dla grupy osób w sali wykładowej, zajęcia praktyczne prowadzone indywidualnie z instruktorem na pojeździe szkoleniowym na placu manewrowym. 

Operator żurawia jezdniowego ustawia i obsługuje żuraw jezdniowy oraz kontroluje jego pracę.

Głównym zadaniem operatora żurawia jezdniowego jest podnoszenie i przemieszczanie wyrobów, materiałów i konstrukcji za pomocą żurawia. Oprócz tego operator dba o część jezdną, na której zamontowany jest żuraw. Praca operatora żurawi jezdniowych jest przeważnie wykonywana w kabinach. Osoby wykonujące tę pracę mają często podwójny zawód kierowcy i operatora. Operatora obowiązuje utrzymywanie łączności ze współpracownikami (sygnalistami) za pomocą sygnałów bezpieczeństwa, komunikacji słownej, sprzętu radiowego itp. Operator powinien stosować przepisy i zalecenia dozoru technicznego, bezbłędnie rozpoznawać sygnały i stosować się do nich. Do podstawowych obowiązków operatora należy ponadto codzienna obsługa techniczna maszyn, sprawdzanie działania mechanizmów napędowych i zabezpieczających oraz przygotowanie stanowiska pracy.

  • organizowanie stanowiska pracy, z uwzględnieniem instrukcji obsługi, zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;

  • wykonywanie obsługi technicznej codziennej, okresowej, transportowej żurawia jezdniowego;

  • przygotowywanie żurawia do wykonywanej pracy;

  • przemieszczanie ładunku w zasięgu pracy żurawia;

  • ocenianie warunków atmosferycznych i warunków otoczenia panujących przed rozpoczęciem, jak i w czasie pracy;

  • dobieranie parametrów żurawia w zależności od wykonywanej pracy;

  • dostosowywanie prędkości ruchów roboczych żurawia w trakcie przemieszczania ładunków;

  • dobieranie pomocniczego osprzętu chwytającego do ładunku;

  • sprawdzanie stanu technicznego żurawia zgodnie z instrukcją eksploatacji w zakresie obsługi.

Żurawie jezdniowe i podesty ruchome mogą być obsługiwane przez osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego na kategorię II Ż i IP, przeprowadzonego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Zakres uprawnień może być ograniczony do rodzaju, typu lub udźwigu urządzenia. Aby przystąpić do egzaminu z zakresu obsługi żurawia samojezdnego i podestu osoba musi mieć 18 lat, umiejętność praktycznej obsługi urządzenia oraz wiedzę teoretyczną. Umiejętność wykonywania czynności obsługi można nabyć na drodze praktyki zawodowej w charakterze pomocnika operatora żurawia jezdniowego i podestu ruchomego. Do obsługi żurawi jezdniowych i podestów ruchomych zalecane jest wykształcenie zasadnicze zawodowe najlepiej w zawodzie z branży mechanicznej, np.: 723310 Mechanik monter maszyn i urządzeń lub w zawodach z grupy 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewnych. Do obowiązków operatora żurawia jezdniowego pracującego w określonych warunkach środowiskowych i technologicznych należy organizacja stanowiska pracy, a przy własnej działalności (samozatrudnienia), kosztorysowanie robót i przygotowanie ostatecznego rozliczenia. Operator żurawia może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą po spełnieniu określonych warunków prawnych.

Lp.

Nazwa przedmiotu: Żuraw przenośny HDS kat. IIŻ

Liczba godzin zajęć

1

Wiadomości ogólne

2

2

Podstawowe wiadomości z zakresu mechaniki i elektromechaniki

3

3

Stateczność żurawi przenośnych

3

4

Budowa żurawi przenośnych

3

5

Urządzenia zabezpieczające

3

6

Napisy na żurawiu

2

7

Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy

3

8

Obsługa żurawi przenośnych

5

9

Podstawowe wiadomości o Dozorze Technicznym

3

10

Bezpieczeństwo i higiena pracy

3

11

Zajęcia praktyczne

15

Razem

45

Lp.

Nazwa przedmiotu: podest ruchomy kat. IP

Liczba godzin zajęć

1

Wiadomości o dozorze technicznym

2

2

Budowa części mechanicznej

4

3

Budowa części elektromechanicznej, zasilanie, napęd i sterowanie

4

4

Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa

4

5

Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej

2

6

Obsługa i konserwacja

4

7

BHP

4

8

Zajęcia praktyczne

8

Razem

32

Wózek jezdniowy ze zmiennym wysięgiem I WJO

Ilość godzin zajęć teoretycznych

Ilość godzin zajęć praktycznych

Część teoretyczna

32

     

Część praktyczna

     

10

 Cele edukacyjne: Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) 834401

Obsługuje oraz utrzymuje w należytym stanie technicznym wózki akumulatorowe platformowe, podnośniki widłowe, układarki oraz wózki spalinowe, posługując się nimi przy załadunku, przewozie i rozładunku różnych surowców, półfabrykatów i towarów.

Część teoretyczna:

wózek jezdniowy ze zmiennym wysięgiem I WJO

Typy stosowanych wózków jezdniowych

Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych

Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy.

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

Wiadomości z zakresu BHP

Wiadomości o dozorze technicznym

Część praktyczna

Zajęcia praktyczne

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora żurawia przenośnego (HDS) - zaj. teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora żurawia przenośnego (HDS) - zaj. teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora żurawia przenośnego (HDS) - zaj. teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora żurawia przenośnego (HDS) - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
05-06-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora żurawia przenośnego (HDS) - zaj. teoretyczne
Data realizacji zajęć
06-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora żurawia przenośnego (HDS) - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
07-06-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora żurawia przenośnego (HDS) - zaj. teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora żurawia przenośnego (HDS) - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
12-06-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora wózka - zaj. teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora wózka - zaj. teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora wózka - zaj. teoretyczne
Data realizacji zajęć
15-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora wózka - zaj. Praktyczne
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora wózka - zaj. teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora wózka - zaj. teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs operatora wózka - zaj. Praktyczne
Data realizacji zajęć
20-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

przygotowanie do złożenia egzaminu państwowego oraz podjęcie pracy w zawodzie operatora: wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem (wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem)(833401), podestu ruchomego, żurawia przenośnego HDS

Efekty uczenia się

operatora: wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem, podestu ruchomego, żurawia przenośnego HDS

Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę jak bezpiecznie i sprawnie obsługiwać się urządzeniem transportu bliskiego ( UTB),  jak dokonywać kontroli - obsługi eksploatacyjnej urządzenia oraz jak zachować się w momencie awarii lub wypadku. Absolwent podczas szkolenia rozwinął swoje kompetencje społeczne warunkujące efektywność radzenia sobie w sytuacjach związanych wykonywaniem zawodu operatora UTB. Charakteryzuje parametry pracy UTB, montuje osprzęt dodatkowy UTG(widły, łyzka, kosz, hak, trawerza itp). Monitoruje stan techniczny urzadzenia. Definiuje pojęcia: udzwig i wysięg.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin państwowy przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

uprawnienia UDT operatora: wózek ze zmiennym wysięgiem, podest przejezdnego, żuraw przewoźnego i przenośnego (HDS) (834316)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r – Dz. U. z 2018r. poz 583, z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 450,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 450,00 zł
Koszt osobogodziny netto39,66 zł
Koszt osobogodziny brutto39,66 zł
w tym koszt walidacji netto480,00 zł
w tym koszt walidacji brutto480,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto480,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto480,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Kidałowice 73a, 37-500 Kidałowice, woj. podkarpackie

sala i plac do ćwiczeń: Kidałowice 73a

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wacław Ochota

Wacław Ochota

wykładowca - instruktor w zakresie szkolenia kierowców zawodowych oraz operatorów urządzeń transportu bliskiego
25 lat
wyższe pedagogiczne, dyplomowany nauczyciel zawodu
5 i więcej lat

Zdjęcie Wiesław Kohyt

Wiesław Kohyt

trener - wykładowca - instruktor
10 lat
wyższe
10 lat

Zdjęcie Piotr Ochota

Piotr Ochota

trener - wykładowca - instruktor
12 lat
wyższe
12 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Teresa Idzik

Teresa Idzik

email: oskwiraz@interia.pl

tel: (+48) 785 184 785

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

notes, podręcznik, długopis

Warunki uczestnictwa

oświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do odbycia kursu - szkolenia

Informacje dodatkowe

"Operator - kierowca wózka widłowego", Operator urządzeń transportu bliskiego"

Ciasteczka>