Usługa - Certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001

Logo CECERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

0/5

Tytuł Certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001

Numer usługi 2023/05/25/152628/1831758

Dostawca usług CECERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

850,00 zł netto za osobę

1 045,50 zł brutto za osobę

850,00 zł netto za osobogodzinę

1 045,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa przeznaczona jest dla kandydatów na audytorów wiodących ISMS ISO/IEC 27001.

Realizowana jest w ramach udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji akredytacji – nr AC 232, tym samym wydany przez CeCert certyfikat spełnia wymaganie określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560).

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 12-06-2023
Liczba godzin usługi: 1
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat PN-EN ISO/ ICE 17024:2012 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”

Ramowy program usługi

Pokaż program

Proces egzaminowania:

 1. Część teoretyczna – składająca się z 28 pytań jednokrotnego wyboru lub wielokrotnego wyboru, oraz 2 pytań otwartych.
 2. Za każde poprawnie rozwiązane pytanie części teoretycznej Kandydat uzyskuje 1 punkt, tym samym łącznie można uzyskać 30 pkt.
 3. Czas trwania części teoretycznej to 45 minut.
 4. Część praktyczna – składające się z dwóch zagadnień problemowych do rozwiązania przez kandydata w formie wypowiedzi ustnej.
 5. Za każde rozwiązane studium przypadku części praktycznej kandydat uzyskuje do 5 punktów, czyli w sumie może uzyskać 10 pkt.
 6. Łączny czas trwania części praktycznej to 40 minut.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Potwierdzenie kompetencji Audytora Wiodącego ISMS wg ISO/IEC 27001.

Kryteria kwalifikacyjne dla programu certyfikacji 27001w3.pdf
Wniosek_cert_osob.pdf

Efekty uczenia się

Certyfikat Audytora Wiodącego wg PN-EN ISO/IEC 27001 potwierdza kompetencje określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o KSC

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin - pisemny i ustny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Wydawany przez CeCert certyfikat spełnia wymaganie określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Certyfikat Audytora Wiodącego wg PN-EN ISO/IEC 27001 potwierdza kompetencje określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o KSC

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces certyfikacji prowadzony jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024 (potwierdzone akredytacją PCA nr AC 232) i jest rozdzielny od procesów szkoleniowych realizowanych przez CeCert.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

Certyfikat Audytora Wiodącego wg PN-EN ISO/IEC 27001 potwierdza kompetencje określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o KSC

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Polskie Centrum Akredytacji
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Polskie Centrum Akredytacji
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 045,50 zł
Koszt osobogodziny netto850,00 zł
Koszt osobogodziny brutto1 045,50 zł
w tym koszt walidacji netto0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto0,00 zł

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Maj-Nowisz

Magdalena Maj-Nowisz

email: biuro@cecert.pl

tel: (+48) 721 721 527

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Wszystkie informacje dot. egzaminu przesyłane są drogą elektroniczną

Warunki uczestnictwa

KRYTERIA CERTYFIKACJI POCZĄTKOWEJ:

Kryterium wykształcenia

Kandydat powinien zapewnić, że posiada co najmniej wykształcenie średnie w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)
Przykładowy dowód: dyplom, świadectwo ukończenia.

Kryterium doświadczenia zawodowego

Kandydat powinien zapewnić, że posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe:

Kryterium przeszkolenia

Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu musi ukończyć z sukcesem 40 godzinne szkolenie.

 • co najmniej dwóch lat pracy w wymiarze pełnego etatu (w ostatnich 5 latach) w jednym z wymienionych obszarów:
  • bezpieczeństwo informacji,
  • ochrona danych osobowych,
  • technologii informacyjnych,

lub

 •  przeprowadził w ostatnich 5 latach audyty (pierwszej, drugiej lub trzeciej strony) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 27001 w wymiarze minimum 20 audytorodni

Przykładowy dowód: Świadectwo pracy, umowa, referencje, lista audytów.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgodny na realizację egzaminu w formie zdalnej, niezbędne jest posiadanie przez Kandydata dostępu do:

 • pomieszczenia, w którym podczas trwania egzaminu panować będzie cisza i nie będą przebywać żadne osoby postronne.
 • komputera, tabletu lub innego urządzenia z działającym mikrofonem i kamerą, o specyfikacji technicznej umożliwiającej korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania Microsoft Teams, a także przeglądarki internetowej np. Chrome, Firefox, Safari lub Edge – minimalne wymagania techniczne dostępne są na stronie internetowej producenta oprogramowania.
 • internetu o przepustowości wystarczającej do prowadzenia połączenia audio i wideo za pośrednictwem Microsoft Teams.
Ciasteczka>